Παρουσίαση ΚΑΠΕ

Download Report

Transcript Παρουσίαση ΚΑΠΕ

ΑΠΕ :
Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
Ι. Αγαπητίδης
Πρόεδρος ΔΣ
Απρίλιος, 2010
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Αποφάσεις της ΕΕ ωθούν προς μία Ενεργειακή Επανάσταση
Τρεις Πυλώνες
•
Ανταγωνιστικότητα (Συνθήκη Λισαβόνας)
•
Ασφάλεια εφοδιασμού
•
Βιώσιμη ανάπτυξη (Πρωτόκολλο Κιότο)
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Energy Savings Indicators for Policy Development
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Η Ενεργειακή Στρατηγική εδράζεται στο στόχο της μείωσης των αερίων του
θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020, σε σχέση με το 1990.
Αυτό επιφέρει τρεις αλληλεπιδρώντες επιμέρους δεσμευτικούς στόχους:
•20% συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα
•20% εξοικονόμηση πρωτογενούς
προβλεπόμενη ζήτηση το 2020
ενέργειας
•10% συμμετοχή των βιοκαυσίμων στις μεταφορές
σε σχέση
με
την
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Basic
Research
Applied
Research
Demonstration
Commercial
Products
-Pilot
application
Market Services
Wind
Biomass
Geothermal
Wave energy
Small Hydro
Hydrogen technologies
PV & Decentralised Production
Solar Thermal
Buildings / EE technologies
Transport
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Σημαντικά εμπόδια
• Το εξωτερικό κόστος της χρήσης ενέργειας (π.χ. ατμοσφαιρική
ρύπανση) δεν αντανακλάται πλήρως στις τιμές
• Σοβαρές πηγές γνώσεις που θα οδηγούσαν σε χαμηλότερες τιμές
δεν αξιοποιούνται λόγω χαμηλής ζήτησης(π.χ. βιομάζα)
• Διοικητικά και αγοραία εμπόδια δεν ξεπερνώνται λόγω
πολυδιάσπασης των συστημάτων υποστήριξης (π.χ. Φ/Β και
πολεοδομία)
• Η καινοτομία έχει να αντιμετωπίσει εδραιωμένες επενδύσεις
(βασισμένες στο CO2 ) με δεσπόζουσα θέση, επιβεβλημένες τιμές,
δεδομένους κανονισμούς και δυσκολίες με τις διασυνδέσεις
• Με άλλα λόγια, έλλειψη προδιάθεσης από την αγορά ίσον έλλειψη
βραχυπρόθεσμου οφέλους από τις νέες τεχνολογίες ΑΠΕ:
Η αποκαλούμενη «κοιλάδα θανάτου» για τις τεχνολογίες
χαμηλού άνθρακα
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Η έκθεση “Lead Markets Initiative”, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής θεωρεί τους παρακάτω τομείς ως τους πλέον
υποσχόμενους:
•Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
•Ανακύκλωση
•Βιώσιμες κατασκευές
και προτείνει ένα σχέδιο δράσης για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που
συναντούν.
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Πολιτικές υπερπήδησης εμποδίων
Στόχος
Δράσεις
Προώθηση εσωτερικής αγοράς στις ΑΠΕ
- Πλαίσιο για άνοιγμα αγοράς εγγυήσεων
προέλευσης
- Κριτήρια βιωσιμότητας με συνεκτίμηση
περιβαλλοντικών παραμέτρων
Απλοποίηση διαδικασιών
-Εξάλειψη εμποδίων σχεδιασμού και
πιστοποίησης
-Ενσωμάτωση ΑΠΕ στους κτιριοδομικούς
κανονισμούς
-Υποβοήθηση ΜΜΕ
1/3
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Πολιτικές υπερπήδησης εμποδίων
Στόχος
Συντονισμένη προσέγγιση για
σταθερότυπα και σήμανση
Θέσπιση Ευρωπαϊκών κριτηρίων
αειφορίας
Δράσεις
Υιοθέτηση minimum standards ενεργειακής
απόδοσης
-Δημιουργία αρχικά κριτηρίων για τα
βιοκαύσιμα
-Επέκταση και σε άλλους τομείς
2/3
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Πολιτικές υπερπήδησης εμποδίων
Στόχος
Δράσεις
Κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών
πόρων
Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιτυχούς
επιδεικτικού έργου και εισόδου στην αγορά
Σχεδίαση προσόντων για ανάληψη
καινοτομικών πρωτοβουλιών
Ανάπτυξη στρατηγικής για αναβάθμιση
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων στις ΑΠΕ
3/3
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Πράσινη επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξη
Τι έχει αλλάξει για την επιχείρηση;
•
Ενέργεια βασικό μέρος ετήσιων δαπανών
• Νομοθεσία & κανονισμοί αυστηρά για τους «αδιάφορους» (σύστημα
εμπορίας εκπομπών, απαγόρευση συμβατικών λαμπτήρων κλπ.), και με
ανταμοιβές για τους φιλικά διακείμενους (eηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ
και ΣΗΘ)
• Η «πράσινη» σήμανση ανοίγει νέες αγορές για ευαισθητοποιημένους
πελάτες (tτουρισμός, μεταφορές, οικιακές συσκευές, ESCO)
• Υποχρεωτική πλέον η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων (πιστοποιητικά)
•
Η περιβαλλοντικά φιλική επιχείρηση έχει επιπλέον εργαλεία marketing
(ΕΚΕ, εθελοντικές συμφωνίες)
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Πράσινη επιχειρηματικότητα τώρα & στο παρελθόν
Τώρα:
Επιχειρηματικότητα &
ανάπτυξη
Προστασία περιβάλλοντος &
ορθολογική χρήση ενέργειας
Αργότερα:
Επιχειρηματικότητα &
ανάπτυξη
Προστασία περιβάλλοντος &
ορθολογική χρήση ενέργειας
Επιχειρηματικότητα &
ανάπτυξη
Προστασία περιβάλλοντος &
ορθολογική χρήση ενέργειας
Πριν:
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Οφέλη από ένα πρόγραμμα κατά της κλιματικής
αλλαγής από μια επιχείρηση
• Σημαντικός περιορισμός δαπανών λόγω ανόδου κόστους της
ενέργειας
• Διαπραγματεύσιμα πράσινα πιστοποιητικά
• Βελτίωση ανταγωνιστικότητας με καλύτερη ανάλυση κύκλου
ζωής προϊόντων
• Διαφήμιση “πράσινου” χαρακτήρα προϊόντων
• Βελτίωση ηθικού στο προσωπικό και τους μετόχους
• Προσδιορισμός φυσικών κανονιστικών και οικονομικών
κινδύνων από κλιματική αλλαγή
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Προτεραιότητες ιδιωτικού τομέα για την προώθηση
τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα
(International Chamber of Commerce)
• Αύξηση επενδύσεων σε Ε&Α για καινοτομική ενέργεια
• Διευκόλυνση συνεργασιών για ανάδειξη
«επαναστατικών» καινοτομιών
• Στενή παρακολούθηση αναδυόμενων μη ακόμη
εμπορικών τεχνολογιών
• Κοινοπρακτική χρηματοδότηση μεγάλων επιδεικτικών
έργων
• Ενίσχυση κανονιστικού πλαισίου για ενεργειακή
αποδοτικότητα
• Δεν υπάρχουν λύσεις τύπου one-size-fits-all.
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Τεχνολογικές προκλήσεις για την επόμενη δεκαετία
(SET Plan)
• Βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς
• Διπλασιασμός δυναμικότητας Α/Γ, υπεράκτια πάρκα
• Ηλιακά πάρκα μεγάλης κλίμακας
• Ενιαίο smart grid για όλη την Ευρώπη
• Αποδοτικά συστήματα για κτίρια, μεταφορές, βιομηχανία
• Λύσεις για τη διάθεση αποβλήτων
• Εμπορική χρήση για τεχνολογίες CCS
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Efficiency and cost of 3 generations PV
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Ορόσημα για τεχνολογία Φ/Β
1980
1995
2009
2020
2030
Μακροπρό
-θεσμη
Προοπτική
Τυπικό κόστος εγκατάστασης
(Euro/Wp)
> 30
10
3 - 4.5
1.5 -2.3
<1
0.5
Τυπικό κόστος παραγωγής
θεωρώντας 1300 kWh/kWp·year
(Euro/kWh)
>2
0.7
0.20 – 0.30
0.10 – 0.15
<
0.07
0.03
Απόδοση επίπεδων συλλεκτών (max)
8%
12%
20%
23%
25%
40%
Απόδοση συγκεντρωτικών συλλεκτών
(max)
(~10%)
20%
30%
35%
40%
60%
>5
<2
<1
0.5
0.25
Έτος
Energy Payback period
> 10
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
World Wind Energy Association
Wind energy worldwide
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Τεχνολογικές εξελίξεις για τις Α/Γ
• Αύξηση μεγέθους και δυναμικότητας μέχρι τα 10+ MW
(180 m διάμετρος) προκειμένου να γίνουν βιώσιμα τα μεγάλα
υπεράκτια πάρκα
• Βελτίωση αξιοπιστίας Improvement of reliability στις
μεθόδους σχεδιασμού, κατασκευής (εξάλειψη αβεβαιοτήτων
με περαιτέρω αυτοματοποίηση και νέα υλικά) και συντήρησης
(διαγνωστικά εργαλεία, παρακολούθηση καιρού κλπ)
• Προσαρμογή στις θαλάσσιες συνθήκες, μεγαλύτερα βάθη,
επιπλέουσες Α/Γ
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
Επιτυχές παράδειγμα: ηλιακά θερμικά
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1989
Εσχάτως έντονη δράση για
θέρμανση και ψύξη. Μεγάλη
αναμένεται η συμβολή των ESCOs.
1991
Υπάρχουν πάνω από 100 εταιρείες
(κατασκευαστές, έμποροι κλπ).
Export
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1990
Κατά κεφαλή, η Ελλάδα είναι 4η στον
κόσμο μετά τις παραπάνω και την
Κύπρο.
Sales of solar collectors (m²) in the Greek Market
Thousands
Η Ελλάδα κατατάσσεται Τρίτη στην
Ευρώπη μετά τη Γερμανία και την
Αυστρία.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Παραγωγή
(m2)
Απασχόληση
ΣΥΝΟΛΟ
1995
2005
2010
2020
Ηπειρωτική
χώρα
160000
340000
450000
540000
Νησιά
20000
40000
50000
60000
Ηπειρωτική
χώρα
2250
3400
4200
4500
Νησιά
250
370
460
500
2500
3770
4660
5000
Source: EBHE
ΑΠΕ - Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα
The new ERA
 A new energy ERA is proposed for Europe in 2050

Energy efficiency, Renewables and clean thermal generation and
Advanced state-of-the-art grid and storage infrastructure
 This new energy model must be supported by 4 main principles

Efficiency, Low carbon content, Decentralization and Holistic approach
New infrastructure vision, efficiency and decentralization
Current
Current model
model
Generation
Generation
Centralized
Centralized
generation
generation
supported
supported by
by big
big
conventional
conventional power
power
plants
plants
Regular
Regular electricity
electricity
flow
flow from
from
conventional
conventional power
power
plants
plants
Decentralized
Decentralized
smarter
smarter grid
grid
system,
system, with
with
telemeter
telemeter systems,
systems,
bidirectionality
bidirectionality
and
and real-time
real-time
management
management
capacity
capacity
Unidirectional
Unidirectional flow
flow
through
through the
the grid
grid
infra-structure
infra-structure till
till the
the
end-consumer
end-consumer
(from
(from the
the generator
generator
to
to consumer)
consumer)
Grid
Grid
infrainfrastructure
structure
Consumers
Consumers
Future
-directional model
bi
Future decentralized
decentralized and
and bibi-directional
model
Consumers
Consumers as
as
"energy
"energy users"
users"
only
only
Consumers
Consumers with
with
microgeneration
microgeneration units,
units,
acting
acting as
as both
both "energy
"energy
users"
users" and
and "energy
"energy
emitters"
emitters"
Έργα Hellenic Aid
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΕ –
ΕΡΓΟ ΥΔΑΣ (HELLENIC AID)
Υφιστάμενο έργο
Προϋπολογισμός: 460.000 €
Σκοπός:

Ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των ΑΠΕ

Υποστήριξη της χώρας για εναρμόνιση της με το
Ευρωπαϊκό Κεκτημένο για τις ΑΠΕ
Τεχνικό αντικείμενο έργου :
Επιδεικτικό έργο ηλιακής ψύξης 35KW (μέσω 160m2
ηλιακών συλλεκτών) και ΕΞΕ στο κτιριακό κέλυφος
(θερμομόνωση και εξωτερική σκίαση) στη Γεωπονική
Σχολή Αγκυρας.
Αποτελέσματα :

Επιτυγχάνεται κατά 58% μείωση της ενέργειας για
θέρμανση και ψύξη του κτιρίου, ενώ η ηλιακή ψύξη
καλύπτει κατά 98% τις ανάγκες του χώρου σε κλιματισμό.

Έργα Hellenic Aid
ΑΙΓΥΠΤΟΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΟ ΥΔΑΣ (HELLENIC AID)
Υφιστάμενο έργο
Προϋπολογισμός 1.250.000€
Σκοπός :

Αποκατάσταση-επισκευή 3 κτηρίων με νέες ενεργειακές τεχνολογίες και υλικά.

Εμπλοκή της Ελληνικής Κοινότητας της Αλεξάνδρειας σε δράσεις βιώσιμης
ανάπτυξης στην Αίγυπτο και την ευρύτερη περιοχή.
Τεχνικό αντικείμενο έργου :

Εγκατάσταση συστήματος ηλιακής ψύξης, Φ/Β, ηλ. συλλεκτών για παροχή
ζεστού νερού χρήσης και BEMS.

Ενεργειακός σχεδιασμός επιπλέον 3 κτηρίων του τετραγώνου.

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου «Πράσινης Επιχειρηματικότητας Ελληνικών
Επιχειρήσεων»– τύπου Cluster

Έκδοση οδηγών επενδύσεων για επενδύσεις ΑΠΕ.
Αποτελέσματα

Ανάδειξη του αρχιτεκτονικού και ιστορικού χαρακτήρα των κτιρίων με
καινοτόμες ενεργειακές επιδεικτικές τεχνολογίες και υλικά.

Υποστήριξη της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας στην περιοχή
Έργα Hellenic Aid
ΑΡΜΕΝΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ –
ΕΡΓΟ ΥΔΑΣ (HELLENIC AID)
Ολοκληρώθηκε: 10/2008
Προϋπολογισμός 360.000 €
Σκοπός:

Ανάπτυξη μιας νέας αγοράς θερμικών ηλιακών
συστημάτων και η ενίσχυση συνεργασίας Ελλάδας –
Αρμενίας στον τομέα των ΑΠΕ και της ΕΞΕ.
Τεχνικό αντικείμενο έργου :

Εγκατάσταση 140m2 ηλιακών συλλεκτών που
καλύπτουν ανάγκες ζεστού νερού χρήσης, στην
Ναρκολογική Κλινική του Ερεβάν

Εγκατάσταση 140m2 ηλιακών συλλεκτών που
καλύπτουν ανάγκες ζεστού νερού χρήσης στο κτίριο
του Ερυθρού Σταυρού

Μελέτη αγοράς ΑΠΕ (με έμφαση στα αιολικά και
θερμικά ηλιακά) στην χώρα
Αποτελέσματα :

Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 60-70%για ζεστό
νερό.
Έργα Hellenic Aid
ΣΕΡΒΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ CACAK
ΣΕΡΒΙΑ – HELLENIC AID
Ολοκληρώθηκε: 10/2008
Προϋπολογισμός 173.000 €
Σκοπός

Ενίσχυση της χρήσης των ΑΠΕ στα δημόσια κτίρια της
Σερβίας
Τεχνικό αντικείμενο έργου :

Εγκατάσταση 40m2 ηλιακών συλλεκτών για ζεστό
νερού χρήσης σε σχολικό συγκρότημα

Εγκατάσταση 40m2 ηλιακών συλλεκτών σε δύο
νηπιαγωγεία και για εκπαιδευτικούς λόγους ένας
στύλος φωτισμού από φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας σε άλλα κτήρια του
Δήμου.
Αποτελέσματα

Εξοικονόμηση ενέργειας για ζεστό νερό 60-70%.
Έργα Hellenic Aid
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕ & ΕΞΕ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥΕΡΓΟ ΥΔΑΣ- HELLENIC AID & UNDP
Υφιστάμενο έργο – Έναρξη 05/2009
Προϋπολογισμός 700.000 €
Σκοπός

Ανάπτυξη συνεργασίας Ελλάδας – Λιβάνου στον τομέα των ΑΠΕ
και της ΕΞΕ και συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη των πληγεισών
περιοχών του Ν. Λιβάνου.
Τεχνικό αντικείμενο έργου :

Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε περίπου 350 νοικοκυριά, για
την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Προμήθεια κι εγκατάσταση 90.000 λαμπτήρων χαμηλής
κατανάλωσης, σε περίπου 10.000 οικίες και μικρά ιδρύματα.

Εγκατάσταση εξοπλισμού δοκιμών και μετρήσεων ηλιακών
συλλεκτών, με σκοπό τη δημιουργία μόνιμου κέντρου δοκιμών.
Αποτελέσματα

Διείσδυση ΑΠΕ και ΕΞΕ στις πληγείσες από τον πόλεμο περιοχές.

Βελτίωση της ποιότητας των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην
αγορά του Λιβάνου, μέσω της λειτουργίας του εργαστηρίου
δοκιμών.

Προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας ηλιακών συστημάτων
στην περιοχή
Hellenic Aid - USAID
SYNENERGY
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ “SYN-ENERGY ”
Κοινό έργο Hellenic Aid – USAID με σύνολο
προϋπολογισμού 8.000.000€
Έναρξη 10/2008
Τεχνικό αντικείμενο έργου :


Ίδρυση εθνικών ενεργειακών κέντρων και μεταφορά
τεχνογνωσίας στις χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας της
Συνθήκης των Αθηνών: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία,
Κροατία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουκρανία, ΠΓΔΜ, Σερβία.
Εκτίμηση του δυναμικού ΑΠΕ

Σχεδιασμός Προγραμμάτων ΕΞΕ και υλοποίηση επιδεικτικών
έργων σε κτίρια του δημοσίου και οικιακού τομέα

Στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασμός ΑΠΕ και ΕΞΕ
Hellenic Aid - USAID
SYNENERGY
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ “SYN-ENERGY ”
Ενδεικτικές δραστηριότητες της Ελληνικής πλευράς μέσω του ΚΑΠΕ:



Εγκατάσταση ανεμολογικών ιστών για την μέτρηση του αιολικού δυναμικού σε περιοχές επενδυτικού
ενδιαφέροντος και προμελέτες σκοπιμότητας έργων στην Αλβανία και Σερβία
Εκτίμηση δυναμικού βιομάζας στις χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας
Προμελέτες σκοπιμότητας χρήσης βιομάζας για παραγωγή θερμότητας η / και ηλεκτρισμού στη Σερβία

Υλοποίηση πιλοτικών έργων ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης δημόσιων ή δημοτικών κτηρίων
(εξωτερική μόνωση, αλλαγή κουφωμάτων, εκσυγχρονισμός συστημάτων θέρμανσης) στην Μολδαβία,
Ουκρανία και Σερβία
Εγκατάσταση ηλιακών θερμικών συστημάτων σε δημόσια κτίρια και κατοικίες χαμηλού εισοδήματος
στην Αλβανία, Κροατία και Βοσνία
Υποστήριξη Υπουργείων και Εθνικών Αρχών σε θέματα ενεργειακής πολιτικής ΑΠΕ και ΕΞΕ

Εκπαίδευση ομάδων εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού Σερβίας Κροατίας, Μολδαβίας, Ουκρανίας

Υποστήριξη στην αναβάθμιση της λειτουργίας η /και ίδρυση νέων Εθνικών Ενεργειακών Κέντρων
(Μολδαβία)
Εκπαίδευση – μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ



Hellenic Aid - USAID
SYNENERGY
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ “SYN-ENERGY ”
Αποτελέσματα με την ολοκλήρωση του έργου





Επενδυτικές ευκαιρίες για έργα ΑΠΕ (κυρίως Αιολικά, Υδροηλεκτρικά και Βιομάζας)
ισχύος περίπου 5.000 MW, (επενδύσεις της τάξης των 6 δις €)
Συνεισφορά στην υπογραφή διακρατικών συμφωνιών ενόψει και της πρόσφατης
Κοινοτικής Οδηγίας 2009/28 «Σχετικά με την Προώθηση της Χρήσης Ενέργειας από ΑΠΕ»
που δίδει την δυνατότητα στα κράτη μέλη να υλοποιήσουν επενδύσεις ΑΠΕ σε τρίτες χώρες
και οι επενδύσεις αυτές να συνυπολογίζονται στους στόχους του κράτους-μέλους
Συμβολή στα Υπουργεία Ενεργείας των Χωρών της Ενεργειακής Κοινότητας στην ανάπτυξη
του θεσμικού πλαισίου για επενδύσεις ΑΠΕ
Ισχυροποίηση του Ενεργειακού ρόλου της Ελλάδας στην ΝΑ Ευρώπη
Προώθηση Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε μονωτικά υλικά,
ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα, ηλιακά θερμικά συστήματα κλπ), που θα ενισχυθούν με
πιλοτικές εγκαταστάσεις 2.000τ.μ ηλιακών συλλεκτών και 4.000 τμ εξωτερικής
θερμομόνωσης.
Συμπεράσματα έργων
Hellenic Aid
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ HELLENIC AID
ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΚΑΠΕ

Υλοποίηση απτών έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ πιλοτικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα:



προστιθέμενη αξία 70% για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις (επιστροφή οικονομικών πόρων στην
Ελλάδα)
μεταφορά τεχνογνωσίας
ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας

Εδραίωση σχέσεων με τις χώρες αποδέκτες της αναπτυξιακής βοήθειας που ενδυναμώνουν
τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή

Υποστήριξη στην εναρμόνιση των εμπλεκομένων χωρών με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο

Συμβολή στην επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο (COP3).
Νέα Πρόταση - Αζερμπαϊτζάν
Το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με τον νεοσυσταθέντα εθνικό φορέα για τις ΑΠΕ του
Αζερμπαϊτζάν προτίθεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση πιλοτικού έργου
ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΕΞΕ και ΑΠΕ σε σχολείο του Μπακού με παράλληλες
δράσεις ενημέρωσης μαθητών, δασκάλων και τεχνικού κόσμου για την δυνατότητες και
τα οφέλη των πράσινων τεχνολογιών στον κτιριακό τομέα.
Στα πλαίσια του πιλοτικού αυτού έργου προβλέπονται:
• Αναβάθμιση μονώσεων κτιριακού κελύφους
• Αναβάθμιση μονώσεων σωληνώσεων θέρμανσης
• Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με ενεργειακά αποδοτικούς
• Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για κάλυψη αναγκών ζεστού νερού χρήσης
• Εγκατάσταση επιδεικτικού φωτοβολταϊκού συστήματος
Για το έργο αυτό έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον, το Υπουργείο Βιομηχανίας και
Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν και μάλιστα έχει υπογραφεί και σχετικό πρωτόκολλο
συνεργασίας μεταξύ ΚΑΠΕ και Υπουργείου.