Ο σχεδιασμός για την επίτευξη των στόχων του 20-20-20: ΑΠΕ

Download Report

Transcript Ο σχεδιασμός για την επίτευξη των στόχων του 20-20-20: ΑΠΕ

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Επιτροπή 20-20-20
21 Ιουνίου 2010
Ο Σχεδιασμός για την Επίτευξη των
Στόχων του 20-20-20: ΑΠΕ
Το Πακέτο 20-20-20
Για την Ελλάδα
 ΑΠΕ: 18% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας





υποχρεωτικά μέχρι το 2020 (Οδηγία 2009/28/ΕΚ)
Υποχρεωτικός στόχος 10% μέχρι το 2020 για βιοκαύσιμα
Εξοικονόμηση 20% πρωτογενούς ενέργειας μέχρι το 2020
Εμφαση στην δημοπράτηση – Ηλεκτρισμός δεν παίρνει κανένα
δικαίωμα δωρεάν
Τομείς εκτός 2003/87/ΕΚ, μείωση κατά 4% των εκπομπών του
2005 (66.7Εκατ) μέχρι το 2020
Τομείς εντός 2003/87/ΕΚ όπως όλα τα ΚΜ, μείωση κατά 1.74%
ετησίως
Μείωση των εκπομπών ΑΦΘ (Οδηγία ETS 2009/29/ΕΚ)
Για την Ελλάδα
 Συνολικός «στόχος» εκπομπών περίπου 122Εκατ. τον (64+58?)




+10% σε σχέση με το Ετος Βάσης (108Εκατ.τον)
-12% σε σχέση με το 2005 (134Εκατ. τον) και
-30% σε σχέση με την αναμενόμενη εξέλιξη το 2020
(175Εκατ. Τον)
-16% εως και -24% για τις εγκαταστάσεις EU-ETS σε σχέση
με το 2008-12 (69Εκατ. τον)
Η Επιτροπή 20-20-20
Συστήθηκε από την Υπουργό ΠΕΚΑ τον Νοέμβριο του 2009 με στόχο
την υποστήριξη του ΥΠΕΚΑ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
της χώρας που απορρέουν από το Πακέτο 20-20-20
Προσέγγιση της Επιτροπής 20-20-20
•
•
•
•
•
•
•
Καταγραφή Παραδοχών
Ανάλυση του ενεργειακού συστηματος
Κατάρτιση Σεναρίων Ενεργειακής Πολιτικής
Σύσταση Θεματικών Υποεπιτροπών με πρόσκληση άλλων εθνικών
εμπειρογνωμόνων ανά θέμα
Χρήση Ενεργειακών Μοντέλων γιά την Ανάλυση και την Αξιολόγηση
των Σεναρίων Ενεργειακής Πολιτικής
Χρήση Ενεργειακών Μοντέλων γιά Ανάλυση Ευαισθησίας
Αναλυση του μη ενεργειακού τομέα
Μεθοδολογία για την κατάρτιση του Σχεδίου Επίτευξης Στόχων
Εκτίμηση των μεριδίων αγοράς τεχνολογιών και καυσίμων ώστε να
επιτευχθούν οι στόχοι 20-20-20 με χρήση των ενεργειακών μοντέλων TIMESMARKAL και ENPEP (αξιολόγηση πολιτικών) που τροφοδοτούνται από τα
μοντέλα WASP (βελτιστος προγραμματισμός ηλεεκτροπαραγωγής) και
COST(στοχαστική προσομοίωση του Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής).
Με βασικές δεσμεύσεις:
•
•
•
•
•
•
20% Εθνικός Στόχος ΑΠΕ
40% Εθνικός Στόχος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
10% συμμετοχή βιοκαυσίμων στις μεταφορές
Αύξηση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής με το κόστος εμπορίας μετά το
2013
Εκπλήρωση των στόχων εκτός εμπορίας (-4%)
Στόχοι εξοικονόμησης με βάση το 1ο ΣΔΕΑ
Οδηγίες ΕΕ που ενσωματώνονται στα Σενάρια Επίτευξης Στόχων
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
2009/28/EC για την “Προώθηση των ΑΠΕ” όπου προβλέπονται οι
στόχοι του 2020 και η εκπόνηση Σχεδίων Δράσης
Εξοικονόμηση Ενέργειας
2002/91/EC γιά την “Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων”
2004/8/EC γιά την χρήση της “Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας”
2006/32/EC γιά την “Ενεργειακή Αποδοτικότητα στην τελική χρήση
και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες” – 9% εξοικονόμηση μέχρι το 2016 –
(ΣΔΕΑ)
Σενάρια Διερεύνησης Αλλων Παραμέτρων
Πέραν των Σεναρίων που εξετάστηκαν με την βοήθεια του MARKAL,
αναλύθηκαν και πρόσθετα Σενάρια με διαφορετικές παραμέτρους ή
παραδοχές αλλά και αξιοποίηθηκαν πρόσθετα μοντέλα (ENPEP) που
ήταν διαθέσιμα ώστε να εκτιμηθεί και η τυχόν επίδραση της δομής του
μοντέλου
Ετσι εξετάστηκαν:



Εναλλακτικά επίπεδα χρήσης του Λιγνίτη
Η επίδραση των τιμών των τεχνολογιών ΑΠΕ στην διείσδυσή τους
με έμφαση στα Αιολικά-Φ/Β
Η επίδραση των τυχόν αγορών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των
διασυνδέσεων
Βασικές Παραδοχές Ανάλυσης
Στοιχεία Εισόδου
•
•
•
•
•
Μακροοικονομικά μεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονομίας
Εξέλιξη διεθνών τιμών καυσίμων
Εξέλιξη τιμών δικαιωμάτων εκπομπών
Εξέλιξη τεχνικοοικονομικών δεδομένων τεχνολογιών
(κόστη, βαθμοί απόδοσης, κύκλος ζωής)
Εντάξεις και Αποσύρσεις Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας
Δεδομένα εισόδου: Μακρο-οικονομικά & δημογραφικά δεδομένα
2010
Δημογραφικοί Δείκτες
Πληθυσμός (000)
11316.0
Ετήσιος ρυθμός αύξησης
0.1%
Οικονομικοί Δείκτες (εκατ. Ευρώ, τιμές του 2005)
ΑΕΠ (market prices)
204825
Ετήσιος ρυθμός αύξησης
-4.0%
Καταναλωτική Δαπάνη
147375
Ετήσιος ρυθμός αύξησης
-4.0%
ΑΕΠ κατά κεφαλή (euros per capita)
18101
Προστιθέμενη Αξία (εκατ. Ευρώ του
174425
2005)
Ετήσιος ρυθμός αύξησης
-9.0%
2015
2016
Δημογραφικοί Δείκτες
Πληθυσμός (000)
11504
11533
Ετήσιος ρυθμός αύξησης
0.0%
-0.3%
Οικονομικοί Δείκτες (εκατ. Ευρώ, τιμές του 2005)
ΑΕΠ (market prices)
215931
221545
Ετήσιος ρυθμός αύξησης
2.7%
2.6%
Καταναλωτική Δαπάνη
154508
158525
Ετήσιος ρυθμός αύξησης
2.5%
2.6%
ΑΕΠ κατά κεφαλή (euros
18769
19209
per capita)
Προστιθέμενη Αξία (εκατ.
182931
187687
Ευρώ του 2005)
Ετήσιος ρυθμός αύξησης
2.5%
2.6%
2011
2012
2013
2014
2015
11359.6
0.0%
11400.5
-0.2%
11438.4
-0.2%
11473.2
-0.1%
11504.9
0.0%
199500
-2.6%
141922
-3.7%
17562
171000
201694
1.1%
143057
0.8%
17692
172594
205930
2.1%
147063
2.8%
18003
175730
210254
2.1%
150739
2.5%
18326
178454
215931
2.7%
154508
2.5%
18769
182931
-2.0%
0.9%
1.8%
1.6%
2.5%
2017
2018
2019
2020
2025
2030
11559
-0.2%
11581
-0.1%
11601
-0.1%
11618
-0.2%
11674
-0.2%
11699
-0.4%
227306
2.6%
162647
2.6%
19665
232988
2.5%
166713
2.5%
20117
238813
2.5%
170881
2.5%
20585
245738
2.9%
175836
2.9%
21151
273178
2.2%
195471
2.2%
23400
305754
1.5%
210576
1.5%
26135
192567
197381
202316
208183
231429
249314
2.6%
2.5%
2.5%
2.9%
2.2%
1.5%
Δεδομένα εισόδου: Οικονομικά δεδομένα
8.0%
ΑΕΠ - Ρυθμοί μεταβολής
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
-2.0%
-4.0%
-6.0%
8.0%
Π.Α. Ρυθμοί μεταβολής
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
-2.0%
-4.0%
-6.0%
-8.0%
-10.0%
Μακρο-οικονομικά δεδομένα – Σενάριο Οικονομικής Επιτάχυνσης
8.0%
Ρυθμοί μεταβολής ΑΕΠ - Σενάριο Οικονομικής Επιτάχυνσης
6.0%
4.0%
2.0%
30
29
20
28
20
26
25
24
23
22
21
20
19
18
27
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
16
17
20
20
15
20
14
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
20
20
-2.0%
00
0.0%
-4.0%
-6.0%
8.0%
Ρυθμοί μεταβολής Π.Α. - Σενάριο Οικονομικής Επιτάχυνσης
6.0%
4.0%
2.0%
-4.0%
-6.0%
-8.0%
-10.0%
29
30
20
20
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
28
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
12
11
10
09
13
20
20
20
20
20
07
06
08
20
20
20
04
05
20
20
03
20
02
20
01
20
20
-2.0%
00
0.0%
Δεδομένα εισόδου: Δημογραφικά δεδομένα
11800
Πληθυσμός
11600
11400
(000)
11200
11000
10800
10600
10400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Δεδομένα εισόδου: Τιμές καυσίμων & δικαιωμάτων
 Διεθνείς Τιμές Καυσίμων
 Οι διεθνείς τιμές των καυσίμων προέρχονται από το σενάριο αναφοράς
του “World Energy Outlook, 2009 Edition” που δημοσιεύτηκε από το
Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) το Νοέμβριο του 2009.
 Κόστος Δικαιωμάτων Εκπομπών ΑΦΘ
 Κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο σύστημα ETS
λαμβάνεται ίσο με 20€/tonne
Δεδομένα εισόδου:Τιμές βασικών τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής
2005€/kW
2010
2015
2020
2025
2030
700
450
1900
1500
700
450
1900
1500
700
450
1900
1500
700
450
1900
1500
700
450
1900
1500
Φ/Β συστήματα οικιακός τομέας*1
3300
2740
2180
1815
1450
Φ/Β συστήματα εμπορικός τομέας*1
Φ/Β συστήματα τομέας
ηλεκτροπαραγωγής*1
Ανεμογεννήτριες Διασυνδεδεμένο
Ανεμογεννήτριες σε Νησιά
2
Ανεμογεννήτριες σε Υπεράκτια Πάρκα*
Γεωθερμία*3
4
Λιγνιτικός Σταθμός*
Συμπαραγωγή με Βιοαέριο*3
Συμπαραγωγή με Στερεά Βιομάζα*3
3000
2800
2410
2125
1820
1450
1515
1210
1210
970
1300
1500
2800
2200
2000
3700
3300
1300
1500
2800
2200
2000
3700
3300
1300
1500
2800
2200
2000
3700
3300
1300
1500
2800
2200
2000
3700
3300
1300
1500
2800
2200
2000
3700
3300
Συνδυασμένος Κύκλος Φυσικού Αερίου*
Αεριοστρόβιλος Φυσικού Αερίου*4
Αντλητικά Υ/Η*3
Μικρά Υ/Η*3



4
Κόστος επένδυσης τεχνολογιών Η/Π. Τιμές για συμβατικά καύσιμα από ΔΕΗ, ΔΕΣΜΗΕ, ΡΑΕ.
Τιμές για τις ΑΠΕ από την EREC και ΙΕΑ.
Ανάλυση Ευαισθησίας ΑΠΕ.
Δεδομένα εισόδου: Άλλα τεχνικά & οικονομικά στοιχεία
 Έχει ληφθεί υπόψη η διασύνδεση των Κυκλάδων σε δύο φάσεις, με την 2η να





ολοκληρώνεται το 2019 και να περιλαμβάνει και τη Μήλο (στο σενάριο
επίτευξης των στόχων) και του Β. Αιγαίου
Δεν έχει ληφθεί υπόψη διασύνδεση με Κρήτη
Στο σενάριο επίτευξης των στόχων λαμβάνεται υπόψη η ένταξη επιπλέον
αντλητικών
Εξέλιξη χωρητικότητας εσωτερικών διασυνδέσεων διαμορφώνεται από ΜΑΣΜ
και λαμβάνεται υπόψη
Εξέλιξη χωρητικότητας διεθνών διασυνδέσεων σύμφωνα με τη ΜΑΣΜ και
λαμβάνεται υπόψη στα σενάρια
Ηλεκτρικά και Υβριδικά Αυτοκίνητα
 Κόστος ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων σχετικά με το κόστος
καινούργιων αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας.
2010
2015
2020
2025
2030
Plug-In Υβριδικό
1.29
1.29
1.29
1.24
1.24
Υβριδικό Αυτοκίνητο
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
Συμβατικός Βενζινοκινητήρας
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
 Κατανάλωση Ενέργειας ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων σε σχέση
με την κατανάλωση καινούργιων αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας.

......
Δεδομένα εισόδου: Εντάξεις Μονάδων Η/Π στο ΕΔΣΜ
ΕΝΤΑΞΕΙΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ
Αποδιδόμενη
Ισχύς MW
2010
425
Terna (Ήρων ΙΙ)
Ήδη σε commissioning
2011
421
Ήδη σε commissioning
2011
412
Elpedison (Θίσβη)
Endesa II (Άγ.
Νικόλαος)
2012
417
Κατασκευάζεται
2012
437
Aλιβέρι V
Μότορ Όιλ Μυτιληναίος (Άγ.
Θεόδωροι)
2013
800
Μεγαλόπολη V
2017
600
Πτολεμαΐδα V
2018
450
Μελίτη ΙΙ
2012
153
Ιλαρίωνας
2012
29
Μετσοβίτικο
2013
160
Μεσοχώρα
2019
880
2025
600
Τεχνολογία
Όνομα Μονάδας
Καστράκι 2
Νέα λιγνιτική (Αγ.
Δημητριος 6)
Παρατηρήσεις
Ολοκληρώνεται η κατασκευή
ΣΚΦΑ
Κατασκευάζεται
Εξαρτάται από την πρόοδο
του ΚΥΤ Μεγαλόπολης
Εγκρίθηκε από το ΔΣ ΔΕΗ
Σε συνάρτηση με τα ορυχεία
της Βεύης
Λιγνιτική
ΥΗΣ
Αντλητικό Υ/Η
(στο σενάριο εξοικονόμησης)
Λιγνιτική
Επίσης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΡΑΕ 14 επιπλέον μονάδες διαφόρων
τεχνολογιών συμβατικών καυσίμων βρίσκονται στην διαδικασία αδειοδότησης
Δεδομένα εισόδου: Αποσύρσεις Μονάδων Η/Π από το ΕΔΣΜ
ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ
Έτος απόσυρσης
(η μονάδα δεν θα
λειτουργεί το έτος
αυτό και μετά)
αποδιδόμενη
ισχύς
Μονάδα
Παρατηρήσεις
MW
Πτολεμαΐδα 1
2011
64
2011
113
Μεγαλόπολη 1
2011
113
Μεγαλόπολη 2
2012
117
Πτολεμαΐδα 2
Λιγνιτικές
Μαζούτ
Λιπτολ
2012
33
2013
144
Αλιβέρι 3
2013
145
Αλιβέρι 4
2014
145
Λαύριο Ι
2014
285
Λαύριο 2
2014
173
Λαύριο 3
2014
117
Πτολεμαΐδα 3
2015
153
Αγ.Γεωρ.8
2015
185
Αγ.Γεωρ.9
2015
276
Πτολεμαΐδα 4
2019
275
Καρδια 1
2019
275
Καρδιά 2
2019
300
Καρδιά 3
2019
275
Καρδιά 4
2019
273
Αμύνταιο 1
2019
273
Αμύνταιο 2
2022
274
Αγ. Δημητριος 1
2022
274
Αγ. Δημητριος 2
2022
283
Αγ. Δημητριος 3
2022
283
Αγ. Δημητριος 4
2024
260
Μεγαλόπολη 4
2024
270
Μεγαλόπολη 3
Λιγνιτικές
Φ.Α
Μαζούτ
Φ.Α.
Πρόβλημα
θείου
Πρόβλημα
θείου
Πρόβλημα
θείου
Πρόβλημα
θείου
Πρόβλημα
θείου
Πρόβλημα
θείου
Πρόβλημα
θείου
Πρόβλημα
θείου
Πρόβλημα
θείου
με εκπομπές
με εκπομπές
με εκπομπές
με εκπομπές
με εκπομπές
με εκπομπές
με εκπομπές
με εκπομπές
με εκπομπές
Λιγνιτικές
Αποτελέσματα Βασικών Σεναρίων
Περιγραφή Μοντέλων: MARKAL
TIMES-MARKAL (MARKet Allocation) Model του ΙΕΑ
Ουσιαστικά απαντά στο πως πρέπει να αναπτυχθεί ένα ενεργειακό
σύστημα ώστε να επιτυγχάνονται, με το ελάχιστο κόστος, οι διάφοροι
στόχοι της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής που τίθενται.

Μοντέλο αριστοποίησης του ενεργειακού συστήματος

Οδηγείται από την ωφέλιμη ζήτηση ενέργειας (Demand driven model) η
οποία προσδιορίζεται εξωγενώς και είναι δεδομένο εισόδου.

Περιλαμβάνει με πολλές τεχνολογίες

Προσομοιώνει τόσο την διάθεση όσο και την κατανάλωση ενέργειας,

Χρησιμοποιείται για μέσο/μακροπρόθεσμες αναλύσεις
Χρήστες MARKAL/TIMES
 Χρησιμοποιείται σε πάνω από 70 χώρες, και 200 οργανισμούς,
για αναλύσεις σε θέματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής
πολιτικής.
 Η Ελλάδα είναι μέλος του ETSAP (IEA Implementing
Agreement) που αναπτύσσει το μοντέλο.
ETSAP Partner Countries
MARKAL/TIMES Users
22
Περιγραφή Μοντέλων – Ο «κόσμος» σύμφωνα με το MARKAL
Περιγραφή Μοντέλων: MARKAL (2)
 Η ανάπτυξη του MARKAL για την Ελλάδα περιλαμβάνει το σύνολο του




ενεργειακού τομέα της χώρας.
Το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής χωρίζεται σε διασυνδεδεμένο και μη.
Η βιομηχανία χωρίζεται στους διαφόρους κλάδους
Η ζήτηση του οικιακού και του τριτογενή τομέα περιλαμβάνεται
αναλυτικά.
Οι μεταφορές αναλύονται.
Περιγραφή Μοντέλων: WASP

Το μοντέλο WASP είναι Μοντέλο της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής
Ενέργειας, δυναμικού προγραμματισμού, για την μεσοπρόθεσμη ανάλυση
των
εναλλακτικών
τρόπων
ανάπτυξης
του
συστήματος
ηλεκτροπαραγωγής προκειμένου να εξυπηρετείται η ζήτηση ηλεκτρικής
ενέργειας και ισχύος.

Δηλαδή καθορίζει το είδος και το μέγεθος των μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής που πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα ώστε να
ικανοποιείται η ζήτηση και βέβαια να επιτυγχάνονται οι εθνικοί
ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι
Περιγραφή Μοντέλων: COST
 Το μοντέλο COST έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία από την ΔΕΗ και το
ΚΑΠΕ, και κάνει ωριαία προσομοίωση της λειτουργίας ενός συστήματος
ηλεκτροπαραγωγής.
 Το
μοντέλο χρησιμοποιείται για την λεπτομερή ανάλυση της
απορριπτόμενης ενέργειας στην περίπτωση υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ στο
σύστημα ηλεκτροπαραγωγής.
Ορισμοί Σεναρίων
1. Σενάριο Αναφοράς
•
Η ζήτηση ωφέλιμης ενέργειας προκύπτει από τα μακρο-οικονομικά στοιχεία της
παραγράφου 1.1.
• Οι διεθνείς τιμές καυσίμων είναι αυτές που παρουσιάζονται στην παράγραφο 1.2
•
Οι εντάξεις και αποσύρσεις των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στο Διασυνδεδεμένο
σύστημα είναι αυτές που παρουσιάζονται στην παράγραφο 1.4
•
Δεν υπάρχουν επιπλέον μέτρα σχετικά με την προώθηση των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης
ενέργειας.
2. Σενάριο Εκπλήρωσης των Στόχων
• Η ζήτηση ωφέλιμης ενέργειας προκύπτει από τα μακρο-οικονομικά στοιχεία της
παραγράφου 1.1.
• Οι διεθνείς τιμές καυσίμων είναι αυτές που παρουσιάζονται στην παράγραφο 1.2
• Οι εντάξεις και αποσύρσεις των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στο Διασυνδεδεμένο
σύστημα είναι αυτές που παρουσιάζονται στην παράγραφο 1.4
• Σύγκαυση βιομάζας σε ποσοστό 5% κατά μάζα στο ΘΗΣ Φλώρινα 1
• Εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής
Αποδοτικότητας και επιτυγχάνεται η αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας.
• Εφαρμόζονται τα μέτρα με στόχο την επίτευξη των στόχων για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας.
3. Σενάριο Οικονομικής Επιτάχυνσης
• Οπως και το Σενάριο Εκπλήρωσης των Στόχων αλλά με μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης
μετά το 2014
Απαραίτητα Μέτρα Εξοικονόμησης με βάση το 1ο ΣΔΕΑ
Εξοικονόμηση για την επίτευξη του στόχου της
Οδηγίας 2006/32/ΕΚ (GWh)
2010
2016
Οικιακός Τομέας
1679
5533
Τριτογενής Τομέας
1529
5715
Βιομηχανία (εκτός ETS)
127
680
Μεταφορές
1787
6731
Σύνολο
5122
18659
Αποτελέσματα Βασικών Σεναρίων
Σενάριο Αναφοράς
Συνολική Διάθεση Ενέργειας - Σενάριο Αναφοράς
Συνολική Διάθεση Ενέργειας στη Χώρα.
40000
35000
30000
ktoe
25000
20000
15000
10000
5000
0
2010
Στερεά καύσιμα
2015
Υγρά καύσιμα
2020
ΑΠΕ
2025
Φυσικό αέριο
2030
Ηλεκτρισμός
Τομέας Ηλεκτροπαραγωγής – Σενάριο Αναφοράς
100000
Καθαρή Ηλεκτροπαραγωγή
90000
80000
70000
MWh
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2010
Λιγνίτη
Βιομάζα/Βιοαέριο
Φ/Β
2015
2020
Πετρελαϊκά Προϊοντα
Υ/Η
Γεωθερμία
2025
Φ. Αέριο
Αιολικά
2030
Τελική Κατανάλωση – Σενάριο Αναφοράς
Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ανά προιόν
Τελική Κατανάλωση Ενέργειας
30000
30000
25000
25000
20000
15000
ktoe
ktoe
20000
10000
5000
15000
10000
0
2010
2015
2020
2025
2030
Στερεά Καύσιμα
Πετρελαικά Προιόντα
Φ. Αέριο
Ηλεκτρισμός
Βιομάζα-Βιοκαύσιμα
Θερμότητα
Ηλιακά
Γεωθερμία
Θερμότητα Περιβάλλοντος
5000
0
2010
Αγροτικός
2015
Βιομηχανία
2020
Μεταφορές
2025
Οικιακός
2030
Τριτογενής
Κόστος Επένδυσης Τεχνολογιών ΗΠ – Σενάριο Αναφοράς
6000
εκατ. Ευρώ (2005)
5000
Βιομάζα/Βιοαέριο
Γεωθερμία
Αιολικά
4000
Φ/Β
Αντλητικά Υ/Η
Μικρά Υ/Η
3000
Μεγάλα Υ/Η
Πετρελαίου
Φ. Αερίου
2000
Λιγνιτικά
1000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Αποτελέσματα Βασικών Σεναρίων
Σενάριο Επίτευξης των Στόχων
Συνολική Διάθεση Ενέργειας - Σενάριο Επίτευξης Στόχων
Συνολική Διάθεση Ενέργειας στη Χώρα.
35000
30000
ktoe
25000
20000
15000
10000
5000
0
2010
Στερεά καύσιμα
2015
Υγρά καύσιμα
2020
ΑΠΕ
2025
Φυσικό αέριο
2030
Ηλεκτρισμός
Τομέας Ηλεκτροπαραγωγής – Σενάριο Επίτευξης Στόχων
Καθαρή Ηλεκτροπαραγωγή
90000
80000
70000
MWh
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2010
Λιγνίτη
Βιομάζα/Βιοαέριο
Φ/Β
2015
2020
Πετρελαϊκά Προϊοντα
Υ/Η
Γεωθερμία
2025
Φ. Αέριο
Αιολικά
2030
Τελική Κατανάλωση – Σενάριο Επίτευξης Στόχων
Τελική Κατανάλωση Ενέργειας
Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ανά προιόν
30000
30000
25000
25000
20000
20000
ktoe
ktoe
15000
10000
15000
10000
5000
5000
0
2010
2015
2020
2025
2030
Στερεά Καύσιμα
Πετρελαικά Προιόντα
Φ. Αέριο
Ηλεκτρισμός
Βιομάζα-Βιοκαύσιμα
Θερμότητα
Ηλιακά
Γεωθερμία
Θερμότητα Περιβάλλοντος
0
2010
Αγροτικός
2015
Βιομηχανία
2020
Μεταφορές
2025
Οικιακός
2030
Τριτογενής
Κόστος Επένδυσης Τεχνολογιών ΗΠ – Σενάριο Επίτευξης Στόχων
6000
5000
εκατ. Ευρώ (2005)
4000
Βιομάζα/Βιοαέριο
Γεωθερμία
Αιολικά
Φ/Β
Αντλητικά Υ/Η
Μικρά Υ/Η
Μεγάλα Υ/Η
Πετρελαίου
Φ. Αερίου
Λιγνιτικά
3000
2000
1000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Αποτελέσματα Βασικών Σεναρίων
Σενάριο Οικονομικής Επιτάχυνσης
Συνολική Διάθεση Ενέργειας - Σενάριο Οικονομικής Επιτάχυνσης
Συνολική Διάθεση Ενέργειας στη Χώρα.
45000
40000
35000
ktoe
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2010
Στερεά καύσιμα
2015
Υγρά καύσιμα
2020
ΑΠΕ
2025
Φυσικό αέριο
2030
Ηλεκτρισμός
Τομέας Ηλεκτροπαραγωγής – Σενάριο Οικονομικής Επιτάχυνσης
Καθαρή Ηλεκτροπαραγωγή
100000
90000
80000
70000
MWh
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2010
Λιγνίτη
Βιομάζα/Βιοαέριο
Φ/Β
2015
2020
Πετρελαϊκά Προϊοντα
Υ/Η
Γεωθερμία
2025
Φ. Αέριο
Αιολικά
2030
Τελική Κατανάλωση – Σενάριο Οικονομικής Επιτάχυνσης
Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ανά προιόν
Τελική Κατανάλωση Ενέργειας
35000
35000
30000
30000
25000
25000
ktoe
ktoe
20000
15000
20000
15000
10000
10000
5000
5000
0
2010
2015
2020
2025
2030
Στερεά Καύσιμα
Πετρελαικά Προιόντα
Φ. Αέριο
Ηλεκτρισμός
Βιομάζα-Βιοκαύσιμα
Θερμότητα
Ηλιακά
Γεωθερμία
Θερμότητα Περιβάλλοντος
0
2010
Αγροτικός
2015
2020
Βιομηχανία
Μεταφορές
2025
Οικιακός
2030
Τριτογενής
Κόστος Επένδυσης Τεχνολογιών ΗΠ – Σεν. Οικονομικής Επιτάχυνσης
4000
3500
Βιομάζα/Βιοαέριο
εκατ. Ευρώ (2005)
3000
Γεωθερμία
Αιολικά
2500
Φ/Β
Αντλητικά Υ/Η
2000
Μικρά Υ/Η
Μεγάλα Υ/Η
1500
Πετρελαίου
Φ. Αερίου
1000
Λιγνιτικά
500
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Αποτελέσματα Σεναρίων
Διερεύνησης Άλλων Παραμέτρων
Περίγραμμα του μοντέλου BALANCE / ENPEP
ΕΙΣΟΔΟΣ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Τιμή / κόστος
Δομή ενεργειακού
συστήματος
Ενεργειακές ροές και
τιμές έτους βάσης

Πρόβλεψη αύξησης της
ενεργειακής ζήτησης

Τεχνικοί περιορισμοί και
περιορισμοί πολιτικής
Ζήτηση
BALANCE
Προσφορά
Ισορροπία
Ποσότητα
Το μοντέλο BALANCE του ENPEP είναι ένα μεθοδολογικό πλαίσιο προσομοίωσης ενεργειακού
συστήματος σε μερική ισορροπία, το οποίο προσδιορίζει ενεργειακές ροές, τιμές και εκπομπές για
το ενεργειακό σύστημα μιας χώρας. Προσπαθεί να εντοπίσει το σημείο όπου τέμνονται
συγχρόνως οι καμπύλες προσφοράς και ζήτησης για όλες τις ενεργειακές μορφές στην προσφορά
και όλες τις ενεργειακές χρήσεις που περιλαμβάνονται στο ενεργειακό σύστημα. Η λύση είναι μηγραμμική και στη βάση του μηχανισμού της αγοράς.
Το ENPEP/Balance είναι ένα μοντέλο προσομοίωσης
Μοντελοποιούνται όλες οι χρήσεις/χρήστες (70) και οι τεχνολογίες
(300) καθώς και οι αυτοπαραγωγοί και διασπαρμένη παραγωγή
Δεν είναι μοντέλο αριστοποίησης
Η λύση δεν είναι ελαχίστου κόστους και προσδιορίζεται σε κάθε
κόμβο χωριστά.
Επιτρέπει τη διείσδυση και τεχνολογιών υψηλού κόστους.
Έχει σημαντικά περιθώρια
παραμέτρων απόφασης.
ενσωμάτωσης
μη
οικονομικών
Για την πρόβλεψη του ενεργειακού ισοζυγίου ενός έτους
λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση του προηγούμενου έτους και
δίνονται σημαντικές δυνατότητες μοντελοποίησης των εμποδίων
διείσδυσης νέων τεχνολογιών.
Εφαρμογές του ENPEP στο Ελληνικό ενεργειακό σύστημα
 2ο Εθνικό Πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή (2001)
 3η Eθνική Έκθεση προς τη UNFCCC (2002)
 1ο Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (2004)
 4η Eθνική Έκθεση προς τη UNFCCC (2005)
 2ο Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (2006)
 Επικαιροποίηση 2ου Εθνικού Προγράμματος για την κλιματική
αλλαγή (2007)
Aνάλυση ευαισθησίας: Σενάρια που αναλύθηκαν με το ENPEP
 BaU
 εφαρμόζονται οι ήδη αποφασισμένες
πολιτικές.
 Compliance/Base
Διαφορετικό Moντέλο
προσομοίωσης
Διατήρηση 4 GW
λιγνίτη στο ΔΣ
 σενάριο επίτευξης των στόχων του
Ευρωπαϊκού ενεργειακού και κλιματικού
πακέτου και των εξειδικεύσεων για την
Ελλάδα.
 Compliance/HPV
 σενάριο επίτευξης των στόχων με υψηλή
διείσδυση PV (θεωρείται ότι οι τιμές
πέφτουν μέχρι τα 1650 €/kW το 2020, και
αντιμετωπίζονται σε σημαντικό βαθμό τα
αδειοδοτικά προβλήματα).
Λιγνιτικές μονάδες
Φυσικό αέριο (CC)
Φυσικό αέριο (GT)
Αιολικά
Αιολικά υπεράκτια
Φωτοβολταϊκά
Βιομάζα
Γεωθερμία
Μεγάλα Η/Υ
Μικρά Η/Υ
Κόστος επένδυσης
(€2005/kW)
1450
600
560
1100
2800
2010: 3300
2020: 1900
2020: 1650 (Sens)
1950
2200
1650
1300
Ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας
ktoe
38000
36000
 Το 2020 η ΑΕΚΕ μειώνεται από 33.5
Mtoe (BaU) σε 31.7 Mtoe (Compliance/B)
34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
1995
2000
2005
BaU
2010
2015
Compliance/Base
2020
2025
2030
Compliance/HPV
BaU
40000
Compliance/Base
ktoe
40000
35000
30000
25000
44
1233
2323
1438
1695
1289
20000
15000
14080
15955
18004
3378
2135
4729
5454
2667
3627
6219
4022
6761
4361
35000
30000
25000
2323
1438
1695
1289
17897
18007
18510
19071
15000
3394
2135
14080
15955
18004
17284
5103
5773
4479
4317
2990
4534
4917
5180
17302
17675
18160
44
1233
20000
17303
10000
5000
ktoe
17643
10000
8386
9129
9008
8566
7413
6548
6660
6710
0
5000
8386
9129
9008
8565
7238
5728
5900
6070
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
0
1995
2000
2005
Solid fuels
2010
Liquid fuels
2015
Renewables
2020
2025
Natural gas
2030
Solid fuels
Liquid fuels
Renewables
Natural gas
Τομέας ηλεκτρικής ενέργειας: ΒaU
90000
GWh
 Ζήτηση ΗΕ στην τελική κατανάλωση το
2020: 61.200 GWh.
80000
70000
 Επενδύσεις (2010-2020)
60000
50000
Σύνολο: 11,1 δισ €
40000
30000
εκ των οποίων ΑΠΕ: 8 δισ €
20000
10000
0
1995
2000
2005
Lignite
Oil
2010
Natural gas
2015
Hydro
2020
Wind
2025
2030
Other RES
1995
GENERATION CAPACITY (MW)
9371
Lignite
4533
Oil
2287
Natural gas
Hydro
2524
Wind
27
Biomass
Geothermal
PV
INDICATORS
RES share in generation (%)
RES share in gross electricity consumption (%)
1995
9.8%
2000
8.9%
8.9%
2000
11486
4958
2114
1116
3072
226
2005
12.1%
11.3%
2005
12966
5288
2203
1816
3143
493
24
0
0
2010
15.6%
15.2%
2010
15632
5288
2203
2924
3398
1714
54
0
45
2015
20.2%
20.6%
2015
19023
4675
1971
4987
3740
3208
54
8
342
2020
29.7%
30.2%
2020
20436
4015
994
4796
3740
5873
84
8
832
2025
21780
4015
891
5254
3740
6239
119
8
1360
2025
30.4%
31.0%
2030
23295
4015
903
5709
3740
6372
119
8
2182
2030
31.1%
31.6%
Τομέας ηλεκτρικής ενέργειας: Compliance/Base
90000
GWh
 Ζήτηση ΗΕ στην τελική κατανάλωση το
2020: 58.000 GWh.
80000
70000
60000
 Επενδύσεις (2010-2020)
50000
Σύνολο: 16,2 δισ
40000
30000
εκ των οποίων ΑΠΕ: 13 δισ €
20000
10000
0
1995
2000
2005
Lignite
Oil
2010
Natural gas
2015
Hydro
2020
Wind
2025
2030
Other RES
1995
GENERATION CAPACITY (MW) 9371
Lignite
4533
Oil
2287
Natural gas
Hydro
2524
Wind
27
Biomass
Geothermal
PV
INDICATORS
RES share in generation (%)
RES share in gross electricity consumption (%)
1995
9.8%
2000
8.9%
8.9%
2000
11486
4958
2114
1116
3072
226
2005
12.1%
11.3%
2005
12966
5288
2203
1816
3143
493
24
0
0
2010
15.6%
15.2%
2010
15632
5288
2203
2924
3398
1714
54
0
45
2015
23.6%
24.1%
2015
19654
4675
1946
4986
3740
3708
135
8
410
2020
24137
4015
928
4945
4440
8373
250
108
968
2020
40.9%
42.0%
2025
25326
4015
808
5403
4440
8739
315
108
1346
2025
40.6%
41.4%
2030
26559
4015
804
5858
4440
8872
315
108
1930
2030
39.7%
40.4%
Τομέας ηλεκτρικής ενέργειας: Compliance/HPV
90000
GWh
 Ζήτηση ΗΕ στην τελική κατανάλωση το
2020: 57.800 GWh.
80000
70000
60000
 Επενδύσεις (2010-2020)
Σύνολο: 19,7 δισ €
εκ των οποίων ΑΠΕ: 16,6 δισ €
50000
40000
30000
20000
10000
0
1995
2000
2005
Lignite
Oil
2010
2015
2020
2025
2030
1995
GENERATION CAPACITY (MW)
9371
Lignite
4533
Oil
2287
Natural gas
Hydro
2524
Wind
27
Biomass
Geothermal
PV
Natural gas
Hydro
INDICATORS
RES share in generation (%)
RES share in gross electricity consumption (%)
Wind
Other RES
1995
9.8%
2000
8.9%
7.5%
2000
11486
4958
2114
1116
3072
226
2005
12.1%
9.8%
2005
12966
5288
2203
1816
3143
493
24
0
0
2010
15.3%
13.0%
2010
15602
5288
2203
2924
3398
1714
24
0
45
2015
23.8%
21.3%
2015
20095
4675
1946
4986
3740
3708
75
8
860
2020
25937
4015
928
4945
4440
8373
100
8
2810
2020
42.0%
43.1%
2025
27382
4015
808
5403
4440
8739
135
8
3445
2025
41.9%
42.6%
2030
28773
4015
804
5858
4440
8872
135
8
4170
2030
41.2%
41.9%
Τελική κατανάλωση ενέργειας
 BaU
Ακαθάριστη τελική κατανάλωση (ktoe)
ΑΠΕ στην Ακαθάριστη τελική
κατανάλωση
2005
22865
2010
22868
2015
23599
2020
25452
2025
27101
2030
28522
6.6%
9.8%
12.1%
15.2%
15.9%
16.6%
2005
22865
2010
22867
2015
23397
2020
24611
2025
26165
2030
27533
6.6%
9.8%
13.1%
18.7%
19.1%
19.4%
2005
22865
2010
22868
2015
23395
2020
24614
2025
26168
2030
27540
6.6%
9.7%
13.2%
19.0%
19.4%
19.7%
 Compliance/Base
Ακαθάριστη τελική κατανάλωση (ktoe)
ΑΠΕ στην Ακαθάριστη τελική
κατανάλωση
 Compliance/HPV
Ακαθάριστη τελική κατανάλωση (ktoe)
ΑΠΕ στην Ακαθάριστη τελική
κατανάλωση
Εξέλιξη εκπομπών αερίων
φαινομένου θερμοκηπίου
Συνολικές εκπομπές ΑΦΘ από τον ενεργειακό τομέα
120000
kt CO2eq
110000
100000
90000
80000
70000
60000
1990
1995
BaU
2000
2005
2010
Compliance/Base
2015
2020
2025
2030
Compliance/HPV
BaU
Compliance/Base
Compliance/HPV
2020/1990 2020/2005
28%
-6%
16%
-15%
16%
-15%
Εκπομπές ΑΦΘ από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής
55000
kt CO2eq
50000
45000
40000
35000
30000
1990
1995
BaU
2000
2005
2010
Compliance/Base
2015
2020
2025
2030
Compliance/HPV
BaU
Compliance/Base
Compliance/HPV
2020/1990 2020/2005
2%
-22%
-16%
-36%
-17%
-37%
Εκπομπές ΑΦΘ από τους ενεργειακούς τομείς εκτός εμπορίας
47000
kt CO2eq
46000
45000
44000
43000
42000
41000
40000
39000
38000
2005
BaU
2010
2015
Compliance/Base
2020
2025
2030
Compliance/HPV
BaU
Compliance/Base
Compliance/HPV
2020/2005
1%
-4%
-4%
Εξέλιξη εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
στους τομείς εκτός εμπορίας ρύπων
(ενεργειακούς και μη ενεργειακούς)
Ποιοι τομείς περιλαμβάνονται;
 Ενέργεια
 Κατανάλωση καυσίμων (στους κλάδους/εκπομπές που δεν
συμπεριλαμβάνονται στο EU-ETS)
 Διαφυγούσες εκπομπές
 Βιομηχανικές διεργασίες
 Παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων (στους κλάδους/εκπομπές
που δεν συμπεριλαμβάνονται στο EU-ETS)
 Κατανάλωση προϊόντων με F-gases
 Διαλύτες και άλλες χρήσεις προϊόντων
 Γεωργία
 Απόβλητα
Εθνικές εκπομπές 1990 - 2008
140
Mt CO2 eq
120
Μη ενεργειακοί τομείς
100
Ενέργεια
80
EU-ETS έως το 2012
60
40
20
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
0
Πρόβλεψη εκπομπών μη ενεργειακών τομέων
 Κοινές παραδοχές με MARKAL & ENPEP σε βασικά μεγέθη
 Εφαρμογή μεθόδων υπολογισμού συμβατών με αυτές που
εφαρμόζονται στην Εθνική Απογραφή Εκπομπών ΑΦΘ
 Πολιτικές και μέτρα
 Επίτευξη στόχων για τη διαχείριση απορριμμάτων
 Μείωση χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων
 Ανακύκλωση F-gases σε μεγάλες εγκαταστάσεις ψύξης
Σενάριο BaU: Συνολικές εκπομπές μη ενεργειακών τομέων
30
25
Mt CO2 eq
3.12
20
15
3.04
2.73
8.58
8.33
9.96
10.69
2010
2015
8.08
8.16
8.24
9.44
2.10
2.25
2.45
10
5
12.62
13.43
14.84
15.89
2020
2025
2030
0
2005
Βιομηχανικές διεργασίες & Διαλύτες
Γεωργία
30
25
20
Mt CO2 eq
3.67
5.45
6.51
7.30
5.74
5.69
5.64
5.57
6.16
5.81
5.50
5.27
5.10
5
8.25
7.01
6.93
7.48
7.83
8.10
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2.46
3.27
5.95
6.99
15
10
Απόβλητα
6.26
0
CO2
CH4
N2O
F-gases
Εκπομπές ΑΦΘ εκτός EU-ETS
64
(Mt CO2 eq)
62
60
58
-2,6%
56
54
52
2005
BaU
Compliance/Base (ENPEP)
Compliance (Target)
+1,3%
-4,3%
2010
2015
2020
2025
2030
Μεταβολή εκπομπών 2005/2020 στα σενάρια
BaU
2.0
1.5
Compliance/Base (ENPEP)
Compliance (Target)
(Mt CO 2 eq)
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
Ενέργεια Καύση
Ενέργεια Διαφυγές
Βιομηχανικές
διεργασίες
Διαλύτες
Γεωργία
Απόβλητα
Συμπεράσματα – Εγκατεστημένη Ισχύς ΑΠΕ
Εγκ. Ισχύς
Ηλεκτροπαρ
αγωγής
(ΜW)
Σενάριο
Αναφοράς
Σενάριο
Επίτευξης
Στόχων
Σενάριο
Επίτευξη των Επίτευξη των
Οικονομικής Στόχων
Στόχων
Επιτάχυνσης (ENPEP)
(ΕΝΡΕΡ) με
χαμηλές
τιμες ΦΒ
Υ/Η
4486
4531
4497
4440
4440
Αιολικά
6250
7500
8250
8573
8572
Φ/Β
700
2567
3000
968
2913
Γεωθερμία
10
120
120
108
8
Βιομάζα
50
250
250
250
100
Σύνολο
11496
14968
16117
14339
16033
Συμπεράσματα – Κόστος Επένδυσης ΑΠΕ & CO2
Κόστος
Επένδυσης
& ΕΤ-ΑΠΕ
Σενάριο
Αναφοράς
Σενάριο
Επίτευξης
Στόχων
Σενάριο
Επίτευξη των Επίτευξη των
Οικονομικής Στόχων
Στόχων
Επιτάχυνσης (ENPEP)
(ΕΝΡΕΡ) με
χαμηλές
τιμες ΦΒ
Σύνολο ΗΠ
€15,6 δισ
€22,3 δισ
€23,2 δισ
€16,2 δισ
€19,8 δισ
ΑΠΕ
€9,0 δις
€15,7δισ
€17,0 δισ
€13,0 δισ
€16,6 δισ
Φ/Β
Κόστος
CO2
Δ(κόστος
CO2)
€1,8 δισ
€6,3 δισ
€7,4 δισ
€2,4 δισ
€6,7 δισ
€8,9 δισ
€7,6 δισ
€9,0 δισ
€8,9 δισ
€8,8 εκ
€1,3 δισ
(€100 εκ)
€400,0 εκ
€420,0 εκ
Συμπεράσματα
1. Η επίτευξη των αλληλοεξαρτούμενων στόχων του 20-20-20 είναι
δυνατή τόσο ως προς το ενεργειακό μέρος όσο και ως προς το
μέρος των εκπομπών
2. Η σύγκλιση των αποτελεσμάτων διαφορετικών μοντέλων αλλά και
άλλων εκτιμήσεων αυξάνει την αξιοπιστία των
3. Υπάρχουν όμως πολλοί παράγοντες που μπορεί να αποτελέσουν
αιτία για αρνητικές εξελίξεις ώστε η επίτευξη του στόχου να
κινδυνεύσει ή και να καταστεί αδύνατη
4. Οι επιπτώσεις των οικονομικών συνθηκών, οι πρόσφατες και η
μεσοπρόθεση εξέλιξη τους, είναι καθοριστικές
5. Η συνεισφορά όλων των μορφών ΑΠΕ είναι αναγκαία για την
επίτευξη των στόχων
6. Τα επίπεδα συμμετοχής του λιγνίτη δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο
7. Αναγκαία η επίτευξη του στόχου της εξοικονόμησης ενέργειας
8. Η κατά διετία εξέταση της πορείας και επανεξέταση των πολιτικών
και μέτρων δίνει την δυνατότητα διόρθωσης
Επόμενα βήματα
Παρακαλούμε για σχόλια και παρατηρήσεις μέχρι την 28
Ιουνίου στο e-mail: [email protected]
Διαμόρφωση της τελικής μορφής της Υποβολής
(Template) και κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εντός της μεθεπόμενης εβδομάδας
Υποβολή στην Υπουργό ΠΕΚΑ Σχεδίου Υπουργικής
Απόφασης βάσει του Αρθ. 1 του Ν3851/2010 προς
έκδοση της εντός του Σεπτεμβρίου.