ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ_ 3rd forum

Download Report

Transcript ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ_ 3rd forum

Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Απόβλητων
Λιπαντικών Ελαίων & Πετρελαϊκών Αποβλήτων –
Καταλοίπων Βιομηχανικής Προέλευσης
Χρήστος Μιχαλόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση
Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων
με Βάση τον Κύκλο Ζωής
 ELINA LIFE10- ENV/GR/000606
 Δράση 2: Καταγραφή/Επίβλεψη/Ανασκόπηση όλων των πηγών
πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα (ΠΑΚ)

Υποδράση 2.1: Ανασκόπηση Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας
 Ομάδα Μελέτης (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, www.ecorec.gr)





2
Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνος Σύνταξης &
Συντονιστής Ομάδας
Μιχαλόπουλος Χρήστος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Παπαθεοχάρη Σταυρούλα, MSc Περιβαλλοντολόγος
Δαλαμάγκα Αντιγόνη, ΜΑ Πολιτικός Επιστήμων – Περιβαλλοντολόγος
Χωματίδης Δημήτρης, BEng Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc
Περιβαλλοντολόγος
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Περιεχόμενα
 Ποιοτικός Χαρακτηρισμός Πετρελαϊκών Αποβλήτων &





3
Καταλοίπων (ΠΑΚ) από Χερσαίου Τύπου
Εγκαταστάσεις & Κινητές Μονάδες
Κυριότερες Διατάξεις Κοινοτικού Δικαίου περί ΠΑΚ
Κυριότερες Διατάξεις Εθνικής Νομοθεσίας περί ΠΑΚ
Επίπεδο Εναρμόνισης Εθνικού & Κοινοτικού Δικαίου
Συνήθεις Πρακτικές Διαχείρισης ΠΑΚ στην ΕΕ
Επάρκεια Θεσμικού Πλαισίου & Εφαρμογής Αυτού
σχετικά με τη Διαχείριση ΠΑΚ
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ)
 ‘Κάθε λιπαντικό έλαιο ορυκτής, συνθετικής ή μικτής βάσης,
που έχει καταστεί ακατάλληλο για τη χρήση που
προοριζόταν αρχικά’
 Βάσει του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ):
 Όλοι οι τύποι ΑΛΕ συνιστούν Επικίνδυνα Απόβλητα
 Έχουν τουλάχιστον τρεις από τις ιδιότητες που καθιστούν ένα
απόβλητο ‘επικίνδυνο’:
 Επιβλαβή
 Καρκινογόνα
 Οικοτοξικά
4
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ)
 Βασικές Πηγές Προέλευσης (βάσει ΕΚΑ):
 Έλαια μεταλλοτεχνίας (βιομηχανικά ΑΛΕ)
 Υδραυλικά έλαια
 Έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης
 Έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας
 Ανάλογα με την προέλευση, 40 – 50% των ΑΛΕ είναι μη
δεσμεύσιμο καθώς εξατμίζεται ή/και καίγεται κατά τη χρήση.
 Ο Ευρωπαϊκός Μ.Ο. συλλογής των δεσμεύσιμων ΑΛΕ
προσεγγίζει το 75%.
5
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Βιομηχανικά Πετρελαϊκά Απόβλητα &
Κατάλοιπα (ΒΠΑΚ)
 Ως ‘βιομηχανικά πετρελαϊκά απόβλητα και κατάλοιπα’ (ΒΠΑΚ)
ορίζεται ‘το σύνολο των κατηγοριών ΠΑΚ που παράγονται σε
χώρους, μονάδες και εγκαταστάσεις βιομηχανικής ή/και
βιοτεχνικής δραστηριότητας αποκλειστικά χερσαίας προέλευσης’
 Βάσει του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ):
 Όλοι οι τύποι ΒΠΑΚ συνιστούν Επικίνδυνα Απόβλητα
 Έχουν τουλάχιστον δύο από τις ιδιότητες που καθιστούν ένα
απόβλητο ‘επικίνδυνο’:
 Επιβλαβή
 Καρκινογόνα κατηγορίας 3 (ΒΠΑΚ που περιέχουν τουλάχιστον
0,1% κβ ενώσεις ελαφρών κλασμάτων πετρελαίου)
 Καρκινογόνα κατηγορίας 2 (ΒΠΑΚ αποβλήτων που περιέχουν
τουλάχιστον 1% κβ ενώσεις μεσαίων κλασμάτων πετρελαίου)
6
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Βιομηχανικά Πετρελαϊκά Απόβλητα &
Κατάλοιπα (ΒΠΑΚ)
 Βασικές Πηγές Προέλευσης (βάσει ΕΚΑ):
 Απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου, τον καθαρισμό φυσικού
αερίου και την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα
 Απόβλητα από οργανικές χημικές διεργασίες (παραγωγή,
διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση πρώτων υλών,
ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων)
 Απόβλητα από θερμικές επεξεργασίες
 Απόβλητα από τη μορφοποίηση και φυσική – μηχανική
επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών
 Απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως
διαλύτες
 Απόβλητα από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων
7
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Βασικές Κοινοτικές Νομοθετικές
Διατάξεις για ΑΛΕ
 Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση
ορισμένων Οδηγιών (75/439/ΕΟΚ & 87/101/ΕΟΚ)
 Η διαχείριση των ΑΛΕ ενσωματώνεται στο γενικό πλαίσιο διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων.
 Δίνεται προτεραιότητα σε τεχνολογίες επεξεργασίας με αναγέννηση
των ΑΛΕ έναντι των τεχνολογιών θερμικής επεξεργασίας
 Η αναγέννηση των ΑΛΕ πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με τον
περιορισμό της διασυνοριακής τους μεταφοράς
 Χωριστή συλλογή των ΑΛΕ από άλλα ρεύματα αποβλήτων
 Απόφαση 2000/532/ΕΚ: Κατάρτιση καταλόγου επικινδύνων
αποβλήτων
 Ορίζονται ρητά οι κατηγορίες αποβλήτων που αφορούν σε ΑΛΕ
 Οδηγία 96/59/ΕΚ περί διάθεσης των πολυχλωροδιφαινυλίων και
πολυχλωροτριφαινυλίων
 Τίθενται κατώτατα όρια περιεκτικότητας των ΑΛΕ σε PCBs και PCTs
(<50ppm), προκειμένου για αναγέννηση ή/και θερμική επεξεργασία
8
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Βασικές Κοινοτικές Νομοθετικές
Διατάξεις για ΒΠΑΚ
 Οδηγία
2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση
ορισμένων Οδηγιών (91/689/ΕΟΚ)
 Τα ΒΠΑΚ αποτελούν υποκατηγορία των επικινδύνων αποβλήτων
 Χωριστή συλλογή των ΒΠΑΚ από άλλα ρεύματα επικινδύνων
αποβλήτων
 Σήμανση των ΒΠΑΚ και τήρηση αρχείων ανά στάδιο διαχείρισης
(συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία)
 Απόφαση
αποβλήτων
2000/532/ΕΚ: Κατάρτιση καταλόγου επικινδύνων
 Ορίζονται ρητά οι κατηγορίες αποβλήτων που αφορούν σε ΒΠΑΚ
 Οδηγία 2010/75/ΕΕ σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων από
βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και οριακών τιμών αέριων
εκπομπών προκειμένου για εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας
επικινδύνων αποβλήτων
 Καθορισμός οριακών τιμών αέριων εκπομπών προκειμένου για
μονάδες επεξεργασίας οργανικών διαλυτών
9
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Βασικές Εθνικές Νομοθετικές Διατάξεις
για ΑΛΕ (1/3)
 ΠΔ 82/2004 περί καθορισμού μέτρων και όρων διαχείρισης
των ΑΛΕ
 Θέσπιση ποσοτικών στόχων συλλογής και επεξεργασίας
 Από 1/1/2007 συλλογή τουλάχιστον του 70% κβ των ΑΛΕ.
 Από 1/1/2007 αναγέννηση τουλάχιστον του 80% των
συλλεχθέντων ΑΛΕ.
 Ενθαρρύνεται η χρήση ‘καθαρών’ τεχνολογιών επεξεργασίας
με προτεραιότητα στις τεχνολογίες αναγέννησης
 Νόμος 2939/2001 περί υποχρεώσεων διαχειριστών ΑΛΕ
 Θέσπιση συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ
 ΚΥΑ 7589/731/2000 περί μέτρων και όρων διαχείρισης των
πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων
 Εναρμονίζει στο Εθνικό Δίκαιο την Οδηγία 96/59/ΕΚ
10
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Βασικές Εθνικές Νομοθετικές Διατάξεις
για ΑΛΕ (2/3)
 ΥΑ
οικ. 105135/2004 περί έγκρισης του συλλογικού
συστήματος
Εναλλακτικής
Διαχείρισης
Αποβλήτων
Λιπαντικών
Ελαίων
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» (ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε.)
 Υλοποίηση εκ μέρους του συλλογικού συστήματος της
εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΛΕ με τρόπο περιβαλλοντικά
αποδεκτό και βιώσιμο
 ΚΥΑ
29457/1511/2005
περί
καθορισμού
ανωτάτων
επιτρεπόμενων ορίων αέριων εκπομπών από μεγάλες
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης
 Όροι και προϋποθέσεις θερμικής επεξεργασίας των ΑΛΕ σε
μεγάλες εγκαταστάσεις καύσεις και σε εγκαταστάσεις
αποτέφρωσης αποβλήτων
11
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Βασικές Εθνικές Νομοθετικές Διατάξεις
για ΑΛΕ (3/3)
 ΚΥΑ 22912/1117/2005 περί μέτρων και όρων για την
πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων
 Απαγορεύεται η θερμική επεξεργασία των ΑΛΕ όταν δεν
πληρούνται οι περιορισμοί περί ανώτερης περιεκτικότητας σε
PCBs και PCTs
 Απαγορεύεται η θερμική επεξεργασία ΑΛΕ με θερμογόνο
δύναμη μικρότερη των 30kJ/kgr
 Ελάχιστη εγκατεστημένη ισχύς μονάδας ορίζονται τα 3MW
 Νόμος 4042/2012 περί παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων
 Προκειμένου για ύπαρξη εγκαταστάσεων αναγέννησης,
απαγορεύει τη διασυνοριακή μεταφορά με σκοπό τη θερμική
επεξεργασία
 Απαγορεύει την ανάμιξη ΑΛΕ με άλλους τύπους επικινδύνων
αποβλήτων
12
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Βασικές Εθνικές Νομοθετικές Διατάξεις
για ΒΠΑΚ (1/3)
 ΚΥΑ
50910/2727/2003 περί μέτρων και όρων για τη
διαχείριση στερεών αποβλήτων
 Ενσωματώνει στο Εθνικό Δίκαιο τον ΕΚΑ
 ΚΥΑ 13588/725/2006 περί μέτρων, όρων και περιορισμών
σχετικά με τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων
 Η διαχείριση των ΒΠΑΚ εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης
επικινδύνων αποβλήτων
 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ως προϋπόθεση ανάπτυξης
εγκαταστάσεων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
 Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
 ΚΥΑ
24944/1159/2006 περί τεχνικών προδιαγραφών
διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
 Προσδιορίζονται οι εναλλακτικές τεχνολογίες διαχείρισης των
ΒΠΑΚ
13
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Βασικές Εθνικές Νομοθετικές Διατάξεις
για ΒΠΑΚ (2/3)
 Νόμος
4042/2012 περί παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων
 Τροποποιεί την ΚΥΑ 13588/725/2006
 Εναρμονίζει στο Εθνικό Δίκαιο την Οδηγία 2008/98/ΕΚ
 ΚΥΑ 437/2005/2006 για τον περιορισμό των εκπομπών
πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση
οργανικών διαλυτών
 Ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 1999/13/ΕΚ
 ΚΥΑ 34458/1990 περί καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών,
διαμόρφωσης,
σχεδίασης,
κατασκευής,
ασφαλούς
λειτουργίας
και
πυροπροστασίας
εγκαταστάσεων
διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου
 Ορίζονται προδιαγραφές για μέσα συλλογής και προσωρινής
αποθήκευσης ΒΠΑΚ ανεξάρτητα από τα πετρελαϊκά κλάσματα
που περιέχουν
14
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Βασικές Εθνικές Νομοθετικές Διατάξεις
για ΒΠΑΚ (3/3)
 Καθορισμός θέσης, έκτασης και ορίων βιοτεχνικών
πάρκων εντός συγκεκριμένων ορίων διοικητικής
περιοχής





ΒΙΟΠΑ Κατερίνης (ΚΥΑ Φ/Α/7.20/ΟΙΚ.22774/1888/2005)
ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πατρών (ΚΥΑ Φ/Α/7.22/30630/2372/2005)
ΒΙΟΠΑ Καβάλας (ΚΥΑ Φ/Α/7.21/ΟΙΚ.22773/1887/2005)
ΒΙΟΠΑ Καστοριάς (ΚΥΑ Φ/Α/6.5/ΟΙΚ.22772/1886/2005)
ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας (Φ/Α/7.19/ΟΙΚ.22771/1885/2005)
 Τα ΒΙΟΠΑ και οι ΒΙΠΕ αποτελούν το πεδίο εφαρμογής
των διατάξεων περί διαχείρισης βιομηχανικών
επικινδύνων αποβλήτων και μεταξύ αυτών, των ΒΠΑΚ
15
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Πίνακας Εναρμόνισης Κοινοτικού & Εθνικού
Δικαίου για ΑΛΕ & ΒΠΑΚ
Βασικό
Περιεχόμενο
Τύπος & Κωδικοποίηση
Διατάγματος
Εναρμόνιση
Νόμος 2939/2001
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Προεδρικό Διάταγμα 82/2004
Οδηγία 75/439/ΕΟΚ
Οδηγία 87/101/ΕΟΚ
Καταργεί την ΚΥΑ 98012/2001/1996
Κοινή Υπουργική Απόφαση
50910/2727/2003
Οδηγία 91/156/ΕΟΚ
Απόφαση
2000/532/ΕΚ
Καταργεί τις ΚΥΑ 69728/824/1996, ΚΥΑ 113944/1997, ΚΥΑ 114218/1997,
ΚΥΑ 14312/1302/2000, ΚΥΑ 26469/1501/Ε103/2003
Τροποποιείται από το Νόμο 4042/2012
Νόμος 4042/2012
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Τροποποιεί το Νόμο 1650/1986 και τις ΚΥΑ 50910/2727/2003, ΚΥΑ
13588/725/2006
Καταργεί τις ΚΥΑ Ε1β/221/1965, ΚΥΑ Γ1/17381/1971, ΚΥΑ
Γ4/1305/1974, ΚΥΑ 133551/2008, ΚΥΑ 49541/1424/1986
Επικίνδυνα
Απόβλητα
Κοινή Υπουργική Απόφαση
13588/725/2006 &
24944/1159/2006
Οδηγία 91/689/ΕΟΚ
Οδηγία
2000/532/ΕΚ
Καταργεί τις ΚΥΑ 72751/3054/1985, ΚΥΑ 19396/1546/1997
Τροποποιείται από την ΚΥΑ 8668/2007
Τροποποιείται από το Νόμο 4042/2012
PCBs και PCTs
Κοινή Υπουργική Απόφαση
7589/731/2000
Οδηγία 96/59/ΕΚ
Αποτέφρωση
Αποβλήτων
Κοινή Υπουργική Απόφαση
22912/1117/2005
Οδηγία 2000/76/ΕΚ
Αέριες Εκπομπές
από Επεξεργασία
Οργανικών
Διαλυτών
Κοινή Υπουργική Απόφαση
437/2005/2006
Οδηγία 1999/13/ΕΚ
Οδηγία 2004/42/ΕΚ
Χρησιμοποιημένα
Ορυκτέλαια
Στερεά Απόβλητα
Παρατηρήσεις
Τροποποιείται από την ΚΥΑ 9268/469/2007 και το Νόμο 3854/2010
Συμπληρώνει την ΚΥΑ 72751/3054/1985
Καταργεί την ΚΥΑ 2487/455/1999
16
Συνήθεις Πρακτικές Διαχείρισης ΑΛΕ στην ΕΕ
 Συλλογή
 Προσωρινή αποθήκευση των ΑΛΕ στην πηγή (σημεία παραγωγής)
 Συγκέντρωση των ΑΛΕ σε Κέντρα Συλλογής από Παραγωγούς
 Μεταφορά
 Μεταφορά των ΑΛΕ στις μονάδες επεξεργασίας από σημεία ή/και
ζώνες συλλογής
 Μεταφορά των ΑΛΕ στις μονάδες επεξεργασίας από Κέντρα
Συλλογής
 Επεξεργασία
 Αναγέννηση (παραλλαγές τεχνολογιών κλασματικής απόσταξης και
αποχρωματισμού)
 Θερμική επεξεργασία (αποτέφρωση ή συν-αποτέφρωση με ΑΣΑ)
 Διάθεση Παραπροϊόντων
 Διυλιστήρια πετρελαίου
17
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Συνήθεις Πρακτικές Διαχείρισης ΒΠΑΚ στην ΕΕ
 Συλλογή
 Προσωρινή
αποθήκευση
των
ΒΠΑΚ
στην
πηγή
(σημεία
παραγωγής)
 Προ-επεξεργασία
 Απομάκρυνση της υπέρτερης ποσοτικά υδατικής φάσης
 Μεταφορά
 Μεταφορά των ΒΠΑΚ σε ‘in situ’ μονάδα επεξεργασίας (μεγάλες
βιομηχανικές μονάδες)
 Μεταφορά των ΒΠΑΚ σε μονάδες επεξεργασίας στα όρια των ΒΙΠΕ
 Επεξεργασία
 Αναγέννηση (παραλλαγές τεχνολογιών κλασματικής απόσταξης και
αποχρωματισμού)
 Θερμική επεξεργασία (αποτέφρωση ή συν-αποτέφρωση με ΑΣΑ)
 Συνεπεξεργασία
με άλλους τύπους υγρών βιομηχανικών
αποβλήτων
18
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Επάρκεια Θεσμικού Πλαισίου Διαχείρισης
ΑΛΕ & ΒΠΑΚ
 Το κοινοτικό δίκαιο ‘καλύπτει’ επαρκώς τις σχετικές απαιτήσεις
διαχείρισης
 Ενθαρρύνεται η ‘χωριστή’ διαχείριση των ΑΛΕ
 Τα ΒΠΑΚ εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης των
επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων
 Το εθνικό δίκαιο εναρμονίζεται με το κοινοτικό:
 Ως προς τις γενικές κατευθύνσεις διαχείρισης
 Εξειδικεύει τις τεχνολογίες διαχείρισης τόσο για ΑΛΕ, όσο και για
ΒΠΑΚ
 Εκκρεμεί η εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/75/ΕΕ ως προς την
υιοθέτηση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (λαμβάνοντας
υπόψη την τρέχουσα τεχνική πρόοδο)
19
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Επάρκεια Εφαρμογής Θεσμικού Πλαισίου
Διαχείρισης ΑΛΕ & ΒΠΑΚ
 Η
διαχείριση των ΑΛΕ, σε εθνικό επίπεδο,
αποτελεσματική συγκριτικά με το ΜΟ της ΕΕ 27
κρίνεται
 Σημειώνονται υψηλά ποσοστά συλλογής και επεξεργασίας –
αξιοποίησης των ΑΛΕ
 Ως προς τα ΑΛΕ, υπάρχει σχετικά εύρυθμη λειτουργία των
εμπλεκομένων ανά επιμέρους στάδιο διαχείρισης (συλλογή,
μεταφορά & επεξεργασία)
 Η διαχείριση των ΒΠΑΚ, σε εθνικό επίπεδο, έχει σημαντικά
περιθώρια βελτίωσης
 Προκειμένου για ΒΙΠΕ, προτείνεται στα όρια αυτών η ανάπτυξη
μονάδων επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων (μεταξύ
αυτών και των ΒΠΑΚ)
 Προκειμένου για αποκεντρωμένες – διάσπαρτες βιομηχανικές
μονάδες, απαιτείται ο χαρακτηρισμός των ΒΠΑΚ και σε δεύτερο
επίπεδο, η εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής
20
7/6/2013 3ο Φόρουμ Διαλόγου
Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Απόβλητων
Λιπαντικών Ελαίων & Πετρελαϊκών Αποβλήτων –
Καταλοίπων Βιομηχανικής Προέλευσης
Χρήστος Μιχαλόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης