ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στην ΤΥΝΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Download Report

Transcript ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στην ΤΥΝΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
στην ΤΥΝΙΔΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τύνιδα, 18 Ιουλίου 2016.
Α.Π.Φ.2050.1/ΑΣ 152
ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ
ΘΕΜΑ: Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., την
Ελβετία, την Ιαπωνία, την Κορέα και αναπτυξιακές Τράπεζες για το
περιβάλλον (τελευταία ενημέρωση 15.7.2016)
ΣΧΕΤ.: Έγγραφό μας με Α.Π.Φ. 2050.1/ΑΣ 141/24.6.2016
Αποστέλλουμε, συνημμένως, εν θέματι αρχείο το οποίο επικαιροποιείται σε
τακτά χρονικά διαστήματα (πηγή: εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε.).
Η Έκθεση της Ε.Ε. για την διμερή αναπτυξιακή συνεργασία κρατών-μελών της
Ε.Ε. / αναπτυξιακών Τραπεζών με την Τυνησία με έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή
ολοκληρώθηκαν
εντός
του
2015
έχει
δημοσιευτεί
στην
διεύθυνση
http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/projets/rapport_cooperation_2015_fr.
pdf. Η διμερής αναπτυξιακή συνεργασία Ελλάδας – Τυνησίας βρίσκεται στις σελίδες 190
– 191 της Έκθεσης.
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού, και στο πλαίσιο ενημέρωσης των Συμβούλων
αρμοδίων για θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας (12/7/2016) ο εκπρόσωπος του
Τυνησιακού Υπουργείου Αναπτύξεως, Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας δήλωσε
ότι αν και το νομοσχέδιο με τα έργα που αναφέρονται στο νομοσχέδιο του πενταετούς
αναπτυξιακού προγράμματος Τυνησίας 2016 – 2020 δεν έχει ακόμα ψηφιστεί, τα
κόμματα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο δεν έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για τα
προτεινόμενα έργα, η πραγματοποίηση των οποίων θα εξαρτηθεί από τα διαθέσιμα
κονδύλια. Το Συνέδριο Δωρητών (Τύνιδα, 29-30.11.2016), όπου τα έργα αυτά θα
παρουσιαστούν, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν όσες ενδιαφερόμενες εταιρίες το
επιθυμούν.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.
Η Προϊσταμένη
Ειρήνη Καμά
Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Α΄
Συν.: 1 αρχείο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(όπου αναγράφεται δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω ημών)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ), [email protected]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ), [email protected]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ), [email protected]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ), [email protected]
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ), [email protected]
ΑΡΑΒΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
[email protected]
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, [email protected]
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
[email protected]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
[email protected]
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ), [email protected]
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)
[email protected]ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
(ΣΤΕΑΤ) [email protected]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΕΓΜ) [email protected]
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΠΕΣΕΔΕ) [email protected]
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΕΔΕ) [email protected]
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΜΕ) [email protected]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ [email protected]
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΣΒΒΗΥ) [email protected]
ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΒΗΕ) [email protected]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) [email protected]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ (ΣΠΕΦ)
[email protected]
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ [email protected]
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected]
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected]
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected]
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected]
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected]
ΚΟΙΝ.:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
- Διπλ. Γρ. κ.Υπουργού (χ.σ.)
- Γρ. ΥΦΥΠΕΞ κ.Δ.Μάρδα
- Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ
- Γραφείο κ. Β΄ Γεν. Δ/ντού
- Γρ. κ. Γεν. Δ/ντού ΥΔΑΣ (χ.σ.)
- Β3, Β8 Δ/νσεις
-
ΥΔΑΣ 2,3 (χ.σ.)
Groupes de Travail Eau et Environnement
Pays /
#
Organisme
Titre du projet
MATRICE DES PROJETS DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT EN TUNISIE
Secteur ou soussecteur
Objectifs / Caractéristiques
Contact
Localisation (ville ou
région)
Date Début Date Fin
Phase
Agence chef de file
Agence (s)
partenaire (s)
Type de
financement
Objet principal du
financement
Engagement en
EUR
Allemagne
Fonds de Dépollution Industrielle (FODEP) III
KfW
Prêt bonifié
Investissement
6,14
Allemagne
Fonds de Dépollution Industrielle (FODEP) I
KfW
Don
Mesure de formation et
de perfectionnement
0,25
Allemagne
Fonds de Dépollution Industrielle (FODEP) III
KfW
Don
Mesure
d’accompagnement
0,80
Allemagne
Fonds de Dépollution industrielle (FODEP) IV
bernd Hasel [email protected]
KfW
Prêt bonifié
Investissement
12,00
Allemagne
Fonds de Dépollution industrielle (FODEP) IV
bernd Hasel [email protected]
KfW
Don
Investissement
4,00
Allemagne
Fonds de Dépollution industrielle (FODEP) IV
bernd Hasel [email protected]
KfW
Don
Allemagne
Allemagne
Décharge contrôlée – déchets ménagers
Décharge contrôlée II (Grand Tunis)
KfW
KfW
Prêt composé
Prêt composé
9,20
8,80
Allemagne
Décharge contrôlée II – déchets ménagers
KfW
Don
Mesure
d’accompagnement
Investissement
Investissement
Mesure
d’accompagnement
Allemagne
Décharge contrôlée III Vallée de la Medjerda
bernd Hasel [email protected]
KfW
Prêt Composite
Investissement
10,00
Allemagne
Décharge contrôlée III
bernd Hasel [email protected]
KfW
Prêt Composite
Investissement
15,70
Allemagne
Décharge contrôlée III
bernd Hasel [email protected]
KfW
Don
Allemagne
Décharge contrôlée III - Acceptabilité Sociale
bernd Hasel [email protected]
KfW
Don
Mesure
d’accompagnement
Mesure
d’accompagnement
0,40
2,00
1,50
bernd Hasel [email protected]
KFW
Don
Investissement
9,00
bernd Hasel [email protected]
KFW
Don
Investissement
2,00
bernd Hasel [email protected]
KFW
Don
Mesure
d’accompagnement
0,80
Allemagne
Centre de traitement de déchets dangereux
bernd Hasel [email protected]
KfW
Don
Investissement
11,75
Allemagne
Centre de traitement de déchets dangereux
bernd Hasel [email protected]
KfW
Don
Mesure
d’accompagnement
1,02
Allemagne
Déchets dangereux II
bernd Hasel [email protected]
KfW
Prêt
Investissement
4,55
Allemagne
Déchets dangereux II
bernd Hasel [email protected]
KfW
Don
Mesure de formation et
de perfectionnement
0,65
Tatjana Bruns
<[email protected]>
Tatjana Bruns
<[email protected]>
Tatjana Bruns
<[email protected]>
Tatjana Bruns
<[email protected]>
Tatjana Bruns
<[email protected]>
Tatjana Bruns
<[email protected]>
Tatjana Bruns
<[email protected]>
Tatjana Bruns
<[email protected]>
Tatjana Bruns
<[email protected]>
KfW
Don
Investissement
17,38
KfW
Prêt composé
Investissement
18,40
KfW
Prêt composé
Investissement
4,59
KfW
Prêt composé
Investissement
23,59
KfW
Prêt composé
Investissement
77,23
KfW
Prêt bonifié
Investissement
50,00
KfW
Prêt composé
Investissement
7,50
KfW
Prêt bonifié
Investissement
18,00
KfW
Prêt bonifié
Investissement
32,00
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Assainissement 4 villes (Mateur, El Alia, Ras Jebel, Ra
Raf)
Allemagne
Assainissement Sousse, Kairouan, Nefza
Allemagne
Assainissement Sousse II
Allemagne
Assainissement petites et moyennes villes II
Allemagne
Allemagne
Réhabilitation et extension des stations d’épuration et
de pompage (STEP) I + II
Réhabilitation et extension des stations d’épuration et
de pompage (STEP) I + III
Allemagne
Assainissement dans des zones industrielles
Allemagne
Assainissement dans des zones industrielles II
Allemagne
Efficience énergétique des STEP
22/7/2016
Source d'information
1,00
FIVAD: :Fonds d'Investissement pour la Valorisation
des déchets
FIVAD: :Fonds d'Investissement pour la Valorisation
des déchets
FIVAD: :Fonds d'Investissement pour la Valorisation
des déchets
Allemagne
Canal
Décaissement à
d'acheminement des
ce jour
fonds
1/1