myologie3

download report

Transcript myologie3

Svaly končetin - mm. membri thoracici et pelvini
Svaly pletence hrudní končetiny
Povrchová vrstva
m. trapezius
m. sternocleidomastoideus
m. brachiocephalicus
m. sternocephalicus
m. brachiocephalicus
(zvedač hlavy)
m. sternocephalicus
(kývač hlavy)
Hluboká vrstva
m. pectoralis profundus
m. subclavius
m. rhomboideus
m. serratus ventralis thoracis et cervicis
Vlastní svaly hrudní končetiny
Svaly ramenního kloubu
M. supraspinatus (extense)
M. infraspinatus (flexe)
M. deltoideus
M. teres minor (flexe)
M. teres major (flexe)
M. articularis humeri (Eq)
M. subscapularis (extensor)
M. coracobrachialis (addukce,
supinace)
Svaly loketního kloubu
m. brachialis
m. biceps brachii (pouze 1 hlava)
- lacertus fibrosus
m. triceps brachii
m. anconeus
m. tensor fasciae antebrachii
flexory loketního kloubu
Svaly radioulnárních kloubů
funkční pouze u šelem
m. brachioradialis
m. supinator
m. pronator teres
m. pronator quadratus
Svaly karpálního kloubu
odstupují na humeru – upínají se na karpální kloub
m. extensor carpi radialis
m. extensor carpi ulnaris - (u skotu flexor)
- odstup od epicondylus lat. humeri
m. flexor carpi radialis
m. flexor carpi ulnaris
- odstup od epicondylus med. humeri
Svaly prstů
m. extensor digitorum communis – odstup epicondylus lat. humeri
m. extensor digitorum lateralis
m. extensor digiti primi et secundi
m. abductor digiti primi longus
m. flexor digitorum superficialis – odstup od epicondylus med.
m. flexor digitorum profundus
mm. interflexorii
manica flexoria – m. flexor digitorum superficialis a m. interosseus
tvoří úponovou manžetu kolem m. flexor digitorum profundus
v oblasti základního klubu prstu
Bezúnavné stání
- pasivní vazivově šlašitý aparát
omezuje svalovou činnost
- m. serratus ventralis
- zavěšuje trup mezi hrudní končetiny
- váha trupu způsobuje flexi ramenního
a loketního kloubu a extenzi kloubů prstů
Součásti aparátu
1) m. biceps brachii
- zajišťuje ramenní a loketní kloub proti flexi
(odstupová šlacha)
- zajišťuje extenzi karpálního kloubu
(lacertus fibrosus)
Spěnkový kloub před prošlápnutím zajišťují
2) lig. accessorium m. flexor digitorum superficialis
3) lig. accessorium m. flexor digitorum profundus
4) m. interosseus medius + m. extensor digitorum
communis
lig. sesamoideum palmare
závěsný aparát spěnky lig. sesamoideum collaterale
art. metacarpophalangea
lig. sesamoideum distale
Krátké svaly prstů
mm. interossei
mm. lumbricales (u šelem)
m. flexor digitorum brevis (pouze u šelem)
Svaly pletence pánevní končetiny
Vnitřní bederní svaly
m. psoas minor
m. iliopsoas
m. psoas major
m. iliacus
m. quadratus lumborum
Vlastní svaly pánevní končetiny
Zevní pánevní svaly
- natahují kyčelní kloub
m. gluteus superficialis
m. gluteofemoralis (catus)
m. gluteobiceps (skot)
m. gluteus medius
m. gluteus accessorius
m. piriformis
m. gluteus profundus
m. tensor fasciae latae
Hluboké pánevní svaly
-jemná koordinace pohybů v kyčelním kloubu
m. obturatorius internus (Eq,Ca)
m. obturatorius externus
mm. gemeli
m. quadratus femoris
m. articularis coxae (Eq,Ca)
Kaudální stehenní svaly
- natahují kyčelní, kolenní a hlezenní kloub
m. biceps femoris
m. abductor cruris caudalis (car)
m. semitendinosus
m. semimembranosus
tendo calcaneus
communis
Mediální stehenní svaly
m. sartorius
m. gracilis
m. pectineus
mm. adductores – brevis, longus, magnus
Vlastní svaly kolenního kloubu
m. quadriceps femoris
m. rectus femoris
m. vastus medialis
m. vastus intermedius
m. vastus lateralis
m. popliteus
Canalis femoralis
kraniální ohraničení – m.sartorius
kaudální – m. gracilis, m. pectinues
laterálně – m. vastus medialis,
m. iliopsoas
Obsah: a. femoralis, v. femoralis,
n.saphenus
Kraniální bércové svaly
Ohybače hlezenního kloubu
Natahovače hlezenního kloubu
m. tibialis cranialis
m. peroneus longus
m. peroneus brevis
m. peroneus tertius
m. extensor digitorum longus
m. extensor digitorum lateralis
m. extensor digiti primi longus
Kaudální svaly bérce
Natahovače hlezna
m. triceps surae
m. gastrocnemius
m.soleus
Ohybače prstů
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor digitorum profundus
m. flexor digitorum lateralis
m. flexor digitorum medialis
m. tibialis caudalis
Pasivní aparát pánevní končetiny
-udržují konstantní flexi v
kolenním a tarzálním kloubu
a extenzi kloubu prstů
- fixace čéšky
- m. peroneus tertius (vazivový)
- m. tibialis cranialis
- m. flexor digitorum superficialis
(vazivový)
Pasivní aparát pánevní končetiny
fixace pately při extenzi v kolenním kloubu
Krátké svaly prstů
m. extensor digitorum brevis
m. flexor digitorum brevis
mm. interflexorii
mm. lumbricales
mm. interossei
m.quadratus plantae