Задачі на магнітні властивості

Download Report

Transcript Задачі на магнітні властивості

Визначити силу, з якою однорідне магнітне поле
діє на провідник довжиною 20 см, якщо сила
струму в ньому 300 мА, розташований під кутом 45
градусів до вектора магнітної індукції. Магнітна
індукція становить 0,5 Тл.
Провідник із струмом 5 А знаходиться в магнітному
полі з індукцією 10 Тл.
Визначити довжину провідника, якщо магнітне поле
діє на нього з силою 20Н і перпендикулярне до
провідника.
Провідник довжиною 20см з силою струму 50 А
знаходиться в однорідному магнітному полі з
індукцією 40 мТл.
Яку роботу здійснить джерело струму, якщо
провідник переміститься на 10 см перпендикулярно
вектору магнітної індукції (вектор магнітної індукції
перпендикулярний напрямку струму в провіднику).
Провідник довжиною 0,15 м перпендикулярний
вектору магнітної індукції однорідного магнітного
поля, модуль якого В = 0,4 Тл. Сила струму в
провіднику 8 А.
Знайдіть роботу, яка була здійснена при
переміщенні провідника на 0,025 м за напрямом дії
сили Ампера.
Визначити силу, що діє на заряд 0,005 Кл,
рухомий в магнітному полі з індукцією 0,3 Тл зі
швидкістю 200 м / с під кутом 45 градусів до
вектора магнітної індукції.
Яка швидкість зарядженого тіла, що
переміщається в магнітному полі з індукцією 2 Тл,
якщо на нього з боку магнітного поля діє сіла32 Н.
Швидкість і магнітне поле взаємно
перпендикулярні. Заряд тіла дорівнює 0,5 мКл.
Визначити доцентрову силу, що діє на протон в
однорідному магнітному полі з індукцією 0,01 Тл
(вектор магнітної індукції перпендикулярний
вектору швидкості), якщо радіус кола, по якій він
рухається, дорівнює 5 см.