zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

Download Report

Transcript zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

1. seminár: Daňové právo II
Letný semester ak. r. 2012/2013
Organizačno-právna
základňa správy daní
JUDr. Ivana Vojníková
[email protected]
Daňové právo procesné

Súhrn právnych noriem,
ktorých
základným poslaním je upraviť správu
daní so všetkými jej obsahovými
zložkami, vrátane procesného postupu
príslušných orgánov pri prejednávaní a
rozhodovaní daňových vecí a pri exekúcii
tzv. daňových rozhodnutí
Daňové právo procesné
daňové vzťahy, ktoré vznikajú pri správe
daní
 sústava orgánov, ktoré pôsobia v oblasti
správy daní
 kompetenčné normy

Vymedzenie pojmov
Finančná správa- daňová správa
vs.
Správa daní
Finančná
(daňová)
správasúhrnné
pomenovanie pre sústavu orgánov vykonávajúcich
správu daní
 Správa daní- ako činnosť, § 2 daňový poriadok:
 postup súvisiaci so správnym zistením dane a
zabezpečením úhrady dane a ďalšie činnosti podľa
daňového poriadku alebo osobitných predpisov

Finančná (daňová) správa
do roku 2011 označenie daňová správa
 od roku 2012 označenie finančná správa

finančná správa je široký pojem, preto sa
používa v teórii pojem daňová správa
 finančná správa - legislatívny pojem
 daňová správa- terminologické,
teoretické označenie tej časti finančnej
správy, ktorá sa dotýka správy daní

Právny stav do konca roka 2011
MF SR
Daňové
riaditeľstvo
Daňové úrady
108
Obce (VÚC)
Colné
riaditeľstvo
Colné úrady
Colný
kriminálny
úrad
Projekt UNITAS

zjednotenie daňovej a colnej správy na finančnú správu
vzor v ČR
úspora nákladov,
lepší a komplexnejší prehľad o vývoji verejných financií,
zníženie daňových a colných únikov,
zníženie byrokracie,
zvýšenie výkonnosti práce.

Úspora napr.:

v oblasti administrácie daní,
pre subjekt z dôvodu zníženia potreby fyzického kontaktu
s Finančným riaditeľstvom SR,
na poštovnom,
v súvislosti s redukciou pracovných miezd mzdy a na poistnom...









Prvotný legislatívny zámer- cieľ rok 2013
Zákon č. 534/2011 Z. z. o finančnej správe
MF SR
Finančné
riaditeľstvo
Finančné
úrady (8)
Pobočky a
kontaktné
miesta
Kriminálny
úrad finančnej
správy
Rok 2012 – „prechodné obdobie“
MF SR
Finančné
riaditeľstvo
Daňové
úrady
Colné úrady
Kriminálny
úrad finančnej
správy
Kompetenčné
centrum fin.
operácií
Od roku 2013
MF SR
 Finančné riaditeľstvo, so sídlom v BB
 Daňové a colné úrady - 8
 Kriminálny úrad FS


Obce ( VÚC)

Pobočky a kontaktné miesta DÚ
Orgány daňovej správy
Osobitné kompetencie pri výkone
správy daní:
 správcovia dane
 druhostupňové orgány
 iné orgány finančnej správy

333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v
oblasti daní, poplatkov a colníctva
§2
Orgány štátnej správy v oblasti daní,
poplatkov a colníctva
(1) Orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a
colníctva sú:
a) Ministerstvo financií SR,
b) finančné riaditeľstvo,
c) daňové úrady a colné úrady zapojené na rozpočet
finančného riaditeľstva,
d) Kriminálny úrad finančnej správy zapojený na rozpočet
finančného riaditeľstva.
(2) Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné
úrady a Kriminálny úrad finančnej správy tvoria finančnú
správu, ktorá spracúva informácie a osobné údaje podľa
osobitných predpisov
333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v
oblasti daní, poplatkov a colníctva upravuje:
- právomoc a pôsobnosť Ministerstva financií
Slovenskej republiky v oblasti daní, poplatkov a
colníctva,
- postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť
Finančného riaditeľstva SR a Kriminálneho úradu
finančnej správy.
-Čo sa týka kompetencií daňových úradov:
odkazuje na zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti daní a poplatkov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie, organizáciu, právomoc a
pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti daní a poplatkov.
§2
Orgány štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
(1) Orgánmi štátnej správy v oblasti daní a poplatkov sú:
a) Ministerstvo financií Slovenskej republiky
b) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
c) daňové úrady.
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti daní a poplatkov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(2) Finančné riaditeľstvo a daňové úrady sú
súčasťou finančnej správy.
(3) Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových
úradov môže prezident finančnej správy na návrh
riaditeľa daňového úradu zriadiť pobočky
daňového úradu a kontaktné miesta daňového
úradu; pobočky daňového úradu zriaďuje a
zrušuje prezident finančnej správy so súhlasom
ministra financií Slovenskej republiky. Pobočka
daňového úradu a kontaktné miesto daňového
úradu sú organizačnou zložkou daňového úradu.
Právna úprava správy daní


Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní- Daňový poriadok
Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
§ 2 pís. b) daň je daň podľa osobitných predpisov
vrátane úroku z omeškania, úroku a pokuty podľa tohto
zákona alebo osobitných predpisov a miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa
osobitného predpisu
+ osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
+ osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Štruktúra daňového
poriadku
Prvá časť:
Druhá časť:
Tretia časť:
Štvrtá časť:
Piata časť:
Základné a všeobecné ustanovenia
Činnosti správcu dane
Platenie dane
Daňové konanie
Zodpovednosť za porušenie
povinností
Šiesta časť: Osobit. ust. pre konkurz a reštrukt.
Siedma časť: Spoločné, splnomocňovacie, prechodné
a záverečné ustanovenia
Právna úprava správy daní
 Kompetenčné
normy
 Osobitné daňové zákony (majú prednosť)
- zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a
colníctva
- zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
- zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve
 Osobitné
predpisy, kt. ustanovenia majú
prednosť pred Daňovým poriadkom
Správcovia dane
Daňový úrad
 Colný úrad
 Obec


Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Zriadenie finančných úradov sa neuskutočnilo
Druhostupňové orgány
Finančné riaditeľstvo SR
 Ministerstvo financií SR

Iné orgány finančnej správy

Kriminálny úrad finančnej správy

Kompetenčné centrum finančných operácií
Príslušnosť, pôsobnosť,
právomoc
Príslušnosť:
 Vecná
 Funkčná
 Miestna
Modifikácia príslušnosti
Delegovanie
 Atrahovanie

Inštitúty:
 Devolúcia
 Dožiadanie
 Postúpenie
Delegovanie
§ 8 DP
1) Na návrh daňového subjektu alebo na podnet
správcu dane môže druhostupňový orgán
delegovať miestnu príslušnosť na správu dane na
iného správcu dane, ak považuje takýto návrh za
opodstatnený.
(2) Rozhodnutie o delegovaní druhostupňový
orgán doručí daňovému subjektu a príslušným
dotknutým správcom dane. Proti tomuto
rozhodnutiu nie sú prípustné opravné
prostriedky.
Atrahovanie
§ 66
Opatrenia proti nečinnosti
Ak orgán príslušný na rozhodnutie v
daňovom konaní je v tomto konaní
nečinný a nerozhodne ani v lehotách
ustanovených v § 65 ods. 1 a 2 a nápravu
nemožno dosiahnuť inak a povaha veci to
nevylučuje, je príslušný vo veci rozhodnúť
druhostupňový orgán.
Devolúcia

vs. autoremedúra
Pri opravných prostriedkoch
 Príslušnosť vzniká u druhostupňového
orgánu


§ 74 DP Odvolací orgán napadnuté rozhodnutie v
odôvodnených prípadoch zmení alebo zruší...
Dožiadanie
§ 21 DP
(1) Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo
colný úrad, môže požiadať o vykonanie
jednotlivých úkonov pri správe daní iného vecne
príslušného správcu dane, ktorým je daňový úrad
alebo colný úrad, ak tento môže požadovaný
úkon vykonať ľahšie, hospodárnejšie alebo
rýchlejšie. Dožiadaný správca dane je povinný
žiadosti vyhovieť alebo oznámiť dôvody, pre
ktoré dožiadaniu nemôže vyhovieť.
(2) Spory o opodstatnenosti dožiadania
rozhoduje orgán miestne príslušný.
Postúpenie

§ 18 DP
(1) Ak nie je daňový úrad alebo colný úrad, ktorému bolo
podanie doručené, príslušný na prerokovanie veci alebo na
rozhodnutie, je povinný podanie bezodkladne postúpiť
príslušnému správcovi dane a upovedomiť o tom toho, kto
podanie podal. Ak bolo podanie urobené v lehote, lehota sa
považuje za zachovanú aj u správcu dane, ktorému bolo
podanie postúpené.
(2) Ak bolo správcovi dane, ktorým je daňový úrad alebo
colný úrad doručené podanie, na ktorého vybavenie nie je
vecne príslušný žiaden správca dane, vráti ho odosielateľovi.
(3) Ak bolo správcovi dane, ktorým je obec, doručené
podanie, na ktorého vybavenie nie je vecne príslušný alebo
miestne príslušný, vráti ho odosielateľovi.