Pisanje skupova ishoda učenja ()

download report

Transcript Pisanje skupova ishoda učenja ()

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE
za nastavnike likovne umjetnosti i likovnih umjetnosti
Osijek, 21. siječnja 2013.
Tema radionice:
Pisanje skupova ishoda učenja
u stručnim predmetima likovnih umjetnosti od 1. do 4.
razreda srednje škole uz upotrebu instrumentarija
Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u svrhu definiranja
elemenata i kriterija vrjednovanja
HKO
Hrvatski kvalifikacijski okvir
Što je Hrvatski kvalifikacijski okvir?
Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) uvodi HKO kao
reformski instrument kojim se uređuje cjelokupan sustav kvalifikacija
na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde
kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama
tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.
Stoga će donošenje Zakona o HKO-u neminovno utjecati na postojeće
zakone i propise u području obrazovanja i osposobljavanja na način da
se osigura njihova međusobna usklađenost.
Cilj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (koji je usklađen s Europskim
kvalifikacijskim okvirom) jest kompatibilnost radne snage unutar
zemalja Europske unije.
POJMOVI
Kvalifikacija (engl. Qualification) je naziv za objedinjene skupove ishoda učenja određenih razina, obujma, profila,
vrste i kvalitete. Dokazuje se svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba.
Kompetencije (engl. Competences) su znanja i vještine te pripadajuća samostalnost i odgovornost.
Skup ishoda učenja (engl. Unit of Learning Outcomes) je najmanji cjelovit skup povezanih kompetencija odgovarajuće
razine, obujma i profila koje je osoba stekla učenjem i dokazala nakon postupka učenja.
Formalno učenje (engl. Formal Learning) je organizirana aktivnost ovlaštene pravne ili fizičke osobe koja se izvodi
prema odobrenim programima s ciljem stjecanja i unaprjeđivanja kompetencija za osobne, društvene i profesionalne
potrebe, a dokazuje svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba.
Neformalno učenje (engl. Non-formal Learning) je organizirana aktivnost učenja čiji je cilj stjecanje i unaprjeđivanje
kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a ne dokazuje se javnom ispravom.
Informalno učenje (engl. Informal Learning) je neorganizirana aktivnost stjecanja kompetencija iz svakodnevnih
iskustava te drugih utjecaja i izvora iz okoline za osobne, društvene i profesionalne potrebe.
Cjeloživotno učenje (engl. Lifelong Learning) su svi oblici učenja tijekom života čiji je cilj stjecanje i unaprjeđivanje
kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe.
Vrjednovanje skupova ishoda učenja (engl. Validation of Units of Learning Outcomes) je ocjenjivanje stečenih
kompetencija, uključujući izdavanje potvrde ovlaštene pravne ili fizičke osobe, u skladu s unaprijed utvrđenim i
prihvaćenim kriterijima i standardima.
Elementi instrumentarija HKO-a
Pri pisanju skupova ishoda učenja potrebno je koristiti instrumentarij HKO-a, a to su:
OPISNICE RAZINA ISHODA UČENJA
(uvjeti izvršenja aktivnosti) i
POPIS PREPORUČENIH PRECIZNIH, AKTIVNIH GLAGOLA
sortiranih po složenosti od najniže prema višim (od 1. do 7. razine).
Preporučeni DOBRI i LOŠI glagoli
koje je usvojila Vlada za sve razine – od 1. do 7.:
1. PAMĆENJE (pamćenje i dosjećanje informacija, prisjećanje) identificirati, imenovati, iskazati / izreći (definiciju / pravilo / zakon), ispisati, ispričati,
izdvojiti, izvijestiti, nabrojiti, navesti, opisati, označiti, ponoviti, prepoznati / odabrati, prisjetiti se, poredati, sastaviti popis, sjetiti se (NE: definirati,
zapamtiti);
2. RAZUMIJEVANJE (shvaćanje, sposobnost organiziranja i uređivanja, razumijevanje onog što je pročitano, slušano, ...) dati primjer, diskutirati, grupirati,
identificirati, izdvojiti, izračunati, izraziti (svojim riječima), izvijestiti, klasificirati, objasniti (glavnu ideju), opisati, pokazati, predvidjeti, preoblikovati,
prepoznati, raspraviti, razlikovati, razmotriti, sažeti, smjestiti, svrstati, usporediti;
3. PRIMJENJIVANJE (upotrebljavanje općeg koncepta za rješenje problema) demonstrirati, ilustrirati, interpretirati, intervjuirati, isplanirati, istražiti,
izabrati, izložiti, izračunati, izvesti, koristiti, odabrati, otkriti, pokazati, povezati, predvidjeti, prevesti, prikazati, prikupiti, prilagoditi, primijeniti (pravilo /
zakon / ...), provesti, protumačiti, rasporediti, riješiti, rukovati, skicirati, upotrijebiti, (NE: vježbati, navesti primjer);
4. ANALIZIRANJE (raščlamba na sastavnice u svrhu prilagodbe novim informacijama) analizirati, identificirati (motive, razloge, uzroke, posljedice), ispitati,
izdvojiti, izračunati, kategorizirati, komentirati, nacrtati, napraviti dijagram (graf, mapu), povezati, preispitati, procijeniti, proračunati, provjeriti, raščlaniti,
razlikovati, razlučiti, riješiti, skicirati, sortirati, suprotstaviti, usporediti, ustanoviti (sličnost / razliku), (NE: eksperimentirati, raspravljati);
5. SINTETIZIRANJE (povezivanje dijelova ili ideja u cjelinu, o iskazivanje originalnosti) dizajnirati, formulirati / oblikovati, generalizirati / uopćavati,
generirati, integrirati, izgraditi, klasificirati, kombinirati, konstruirati, kreirati, napisati, normirati, organizirati, osmisliti, otkriti, planirati, postaviti hipotezu,
povezati, predložiti, predvidjeti, preurediti, prezentirati, pripremiti, rasporediti, razviti, sastaviti (prijedlog / rješenje), skladati, složiti, stvoriti, upravljati,
urediti, voditi, zaključiti;
6. VRJEDNOVANJE (ocjena vrijednosti nečega / nekoga) argumentirati mišljenje, izabrati opciju, izmjeriti, kritički prosuđivati, obraniti stav, ocijeniti,
opravdati, odabrati, podržati, poduprijeti, potvrditi, predvidjeti, preispitati, preporučiti, procijeniti, prosuditi, rangirati, samoprocijeniti, samovrjednovati,
usporediti, utvrditi, valorizirati, vrjednovati, zaključiti;
7. KREIRANJE (misli se na novo) Jednako kao kod SINTETIZIRANJA te dodatno: izumiti, stvoriti.
Primjer glagola koje ne smijemo upotrebljavati: nemjerljivi: biti osposobljen; biti sposoban; imati znanje; imati osnovna znanja; imati snažan smisao za;
naučiti; ovladati; osposobljavati se za; osvijestiti; postići; poznavati; primjenjivati znanje; rabiti činjenično znanje; razumjeti; razviti potrebe; upoznati;
usvojiti; shvatiti da se isti događaj i pojave mogu različito tumačiti; spoznati osnovna načela; steći znanja / sposobnost / stav; zapamtiti; znati, te slične
nemjerljive glagole.
Preporučeni DOBRI i LOŠI glagoli
koje je usvojila Vlada za sve razine – od 1. do 7.:
1. PAMĆENJE (pamćenje i dosjećanje
informacija, prisjećanje):
identificirati, imenovati, iskazati / izreći
(definiciju / pravilo / zakon), ispisati, ispričati,
izdvojiti, izvijestiti, nabrojiti, navesti, opisati,
označiti, ponoviti, prepoznati / odabrati,
prisjetiti se, poredati, sastaviti popis, sjetiti se
(NE: definirati, zapamtiti);
Preporučeni DOBRI i LOŠI glagoli
koje je usvojila Vlada za sve razine – od 1. do 7.:
2. RAZUMIJEVANJE (shvaćanje, sposobnost
organiziranja i uređivanja, razumijevanje onog što
je pročitano, slušano, ...) dati primjer, diskutirati,
grupirati, identificirati, izdvojiti, izračunati, izraziti
(svojim riječima), izvijestiti, klasificirati, objasniti
(glavnu ideju), opisati, pokazati, predvidjeti,
preoblikovati, prepoznati, raspraviti, razlikovati,
razmotriti, sažeti, smjestiti, svrstati, usporediti;
Preporučeni DOBRI i LOŠI glagoli
koje je usvojila Vlada za sve razine – od 1. do 7.:
3. PRIMJENJIVANJE (upotrebljavanje općeg
koncepta za rješenje problema) demonstrirati,
ilustrirati, interpretirati, intervjuirati, isplanirati,
istražiti, izabrati, izložiti, izračunati, izvesti, koristiti,
odabrati, otkriti, pokazati, povezati, predvidjeti,
prevesti, prikazati, prikupiti, prilagoditi, primijeniti
(pravilo / zakon / ...), provesti, protumačiti,
rasporediti, riješiti, rukovati, skicirati, upotrijebiti,
(NE: vježbati, navesti primjer);
Preporučeni DOBRI i LOŠI glagoli
koje je usvojila Vlada za sve razine – od 1. do 7.:
4. ANALIZIRANJE (raščlamba na sastavnice u svrhu
prilagodbe novim informacijama) analizirati, identificirati
(motive, razloge, uzroke, posljedice), ispitati, izdvojiti,
izračunati, kategorizirati, komentirati, nacrtati, napraviti
dijagram (graf, mapu), povezati, preispitati, procijeniti,
proračunati, provjeriti, raščlaniti, razlikovati, razlučiti,
riješiti, skicirati, sortirati, suprotstaviti, usporediti,
ustanoviti (sličnost / razliku), (NE: eksperimentirati,
raspravljati);
Preporučeni DOBRI i LOŠI glagoli
koje je usvojila Vlada za sve razine – od 1. do 7.:
5. SINTETIZIRANJE (povezivanje dijelova ili ideja u
cjelinu, o iskazivanje originalnosti) dizajnirati,
formulirati / oblikovati, generalizirati / uopćavati,
generirati, integrirati, izgraditi, klasificirati,
kombinirati, konstruirati, kreirati, napisati,
normirati, organizirati, osmisliti, otkriti, planirati,
postaviti hipotezu, povezati, predložiti, predvidjeti,
preurediti, prezentirati, pripremiti, rasporediti,
razviti, sastaviti (prijedlog / rješenje), skladati,
složiti, stvoriti, upravljati, urediti, voditi, zaključiti;
Preporučeni DOBRI i LOŠI glagoli
koje je usvojila Vlada za sve razine – od 1. do 7.:
6. VRJEDNOVANJE (ocjena vrijednosti nečega /
nekoga) argumentirati mišljenje, izabrati opciju,
izmjeriti, kritički prosuđivati, obraniti stav,
ocijeniti, opravdati, odabrati, podržati,
poduprijeti, potvrditi, predvidjeti, preispitati,
preporučiti, procijeniti, prosuditi, rangirati,
samoprocijeniti, samovrjednovati, usporediti,
utvrditi, valorizirati, vrjednovati, zaključiti;
Preporučeni DOBRI i LOŠI glagoli
koje je usvojila Vlada za sve razine – od 1. do 7.:
7. KREIRANJE (misli se na novo) Jednako kao
kod SINTETIZIRANJA te dodatno: izumiti, stvoriti.
Preporučeni DOBRI i LOŠI glagoli
koje je usvojila Vlada za sve razine – od 1. do 7.:
Primjer glagola koje ne smijemo upotrebljavati:
nemjerljivi: biti osposobljen; biti sposoban; imati
znanje; imati osnovna znanja; imati snažan smisao
za; naučiti; ovladati; osposobljavati se za; osvijestiti;
postići; poznavati; primjenjivati znanje; rabiti
činjenično znanje; razumjeti; razviti potrebe;
upoznati; usvojiti; shvatiti da se isti događaj i pojave
mogu različito tumačiti; spoznati osnovna načela;
steći znanja / sposobnost / stav; zapamtiti; znati, te
slične nemjerljive glagole.
Srednjoškolsko obrazovanje smješteno je, unutar opisnica razina
ishoda učenja, na 3. i 4. razinu.
Glagole koje bi trebali upotrijebiti za izražavanje kompetencija su
glagoli 3., 4. i 5. razine –
PRIMIJENJIVANJE (upotrebljavanje općeg koncepta za rješenje
problema),
ANALIZIRANJE (raščlamba na sastavnice u svrhu prilagodbe
novim informacijama) i
SINTETIZIRANJE (povezivanje dijelova ili ideja u cjelinu,
iskazivanje originalnosti).
Opisnice razina ishoda učenja za 3. i 4. razinu
Razina 3
Znanja:
razumijevanje činjenica, pojmova, postupaka, načela i teorija važnih za područje rada i/ili učenja u
djelomično poznatim uvjetima.
Spoznajne vještine:
tumačenje, procjenjivanje, odabiranje i korištenje važnih činjenica, pojmova i postupaka u
rješavanju složenijih, definiranih zadataka ili problema unutar specifičnog područja rada ili učenja
u poznatim uvjetima.
Psihomotoričke vještine:
izvođenje složenih radnji primjenom različitih jednostavnih metoda, instrumenata, alata i
materijala u djelomično poznatim uvjetima.
Socijalne vještine:
primjena složene komunikacije u interakciji s pojedincima i mogućnost suradnje u skupini u
poznatim socijalnim situacijama.
Samostalnost:
izvršenje složenih zadataka i prilagođavanje vlastitog ponašanja unutar zadanih smjernica u
poznatim uvjetima.
Odgovornost:
preuzimanje odgovornosti za izvršenje složenih zadaća u poznatim uvjetima.
Opisnice razina ishoda učenja za 3. i 4. razinu
Razina 4
Znanja:
analiziranje i procjena širokog spektra činjenica, pojmova, postupaka, načela i teorija, analiziranje,
odabir i vrjednovanje podataka, uspostavljanje osnovnih odnosa između podataka i teorija unutar
područja rada i učenja te njihovo korištenje prilikom rješavanja različitih složenih problema ili
zadataka.
Spoznajne vještine:
jednostavni apstraktni misaoni procesi analize dostupnih činjenica, pojmova i postupaka za izradu
rješenja složenih zadataka unutar područja rada i/ili učenja u promjenjivim uvjetima.
Psihomotoričke vještine:
izvođenje složenih radnji te primjena složenih metoda, instrumenata, alata i materijala (u
izvršenju skupa specifičnih zadataka) u promjenjivim uvjetima.
Socijalne vještine:
primjena složene komunikacije u interakciji s pojedincima i mogućnost suradnje u skupini u
promjenjivim socijalnim situacijama.
Samostalnost:
izvršenje složenih zadataka i prilagođavanje vlastitog ponašanja unutar zadanih smjernica u
promjenjivim uvjetima.
Odgovornost:
preuzimanje odgovornosti za vrjednovanje i unaprjeđenje aktivnosti u promjenjivim uvjetima.
Postupak pisanja skupa ishoda učenja
Skup ishoda učenja (SIU) sastoji se od:
Profila
(naziv predmeta, područja znanosti ili slično)
Razine
(od 1 – 8)
Obujam
(vrijeme s učiteljem + vrijeme samostalnog rada + vrijeme provjere SIU)
5 – 10 aktivnih glagola
u logičnoj i jednoznačnoj rečenici na istoj razini koristeći instrumentarij HKO
Postupka provođenja provjere SIU
(usmeno, pismeno, praktičan zadatak ...)
Uvjeta za stjecanje SIU
Primjer SIU za nastavni predmet TIPOGRAFIJA u 3. razredu srednje škole na 2 razine.
Profil (Područje)
Tipografija, Tema: Oblikovanje višestraničnog dokumenta
Nastavna jedinica: Postavljanje osnovne mreže (rastera
stranica)
Razina
3.
Obujam
5 – 10 kompetencija
, niža
1 sat + 2 sata i 15 min + 30 min.
POSTUPAK PROVOĐENJA PROVJERE SIU
Osmisliti osnovnu mrežu (raster stranice).
Osmisli osnovnu mrežu (raster stranice).
Skicirati na papiru osnovnu mrežu (raster stranice).
Skiciraj na papiru osnovnu mrežu (raster stranice).
Konstruirati osnovnu mrežu (raster stranice) u
grafičkom programu InDesign s jednostavnim
elementima.
Postavi osnovnu mrežu na master stranicu u grafičkom
programu InDesign s jednostavnim elementima.
Primijeniti osnovna pravila postavljanja mreže.
Prilagodi osnovnu mrežu na master stranici za oblikovanje
6-8 karakterističnih stranica višestraničnog dokumenta.
Prilagoditi osnovnu mrežu za oblikovanje 6-8
karakterističnih stranica.
Razviti vještinu postavljanja mreže na master stranicu u
grafičkom programu InDesign.
Uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
Nast. sredstva i pomagala: olovke, A3 papiri, računala,
grafički program InDesign, projektor.
Profil
Tipografija, Tema: Oblikovanje višestraničnog dokumenta
Nastavna jedinica: Postavljanje osnovne mreže (rastera
stranica)
Razina
4.
Obujam
5 – 10 kompetencija
viša
1 sat + 2 sata i 15 min + 30 min.
POSTUPAK PROVOĐENJA PROVJERE SIU
Kreirati mrežu (raster stranice) s jednostavnim i složenim
elementima.
Kreiraj mrežu (raster stranice) s jednostavnim i složenim
elementima.
Skicirati na papiru mrežu (raster stranice) s jednostavnim i Skiciraj na papiru mrežu (raster stranice) s jednostavnim i
složenim elementima.
složenim elementima.
Konstruirati osnovnu mrežu (raster stranice) u grafičkom
programu InDesign s jednostavnim i složenim
elementima.
Postavi osnovnu mrežu s dodatnim elementima na master
stranicu u grafičkom programu InDesign.
Primijeniti osnovna i napredna pravila postavljanja mreže. Prilagodi osnovnu mrežu na master stranici za oblikovanje 68 karakterističnih stranica višestraničnog dokumenta sa
Predložiti inovativna rješenja za oblikovanje mreže 6-8
složenim elementima.
karakterističnih stranica.
Analiziraj razliku između postavljanja mreže za jednostranični
Razviti napredne vještine postavljanja mreže na master
u odnosu na postavljanje mreže za višestranični dokument.
stranicu u grafičkom programu InDesign.
Uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
Nast. sredstva i pomagala: olovke, A3 papiri, računala,
grafički program InDesign, projektor.