Minimālā ienākuma līmenis

download report

Transcript Minimālā ienākuma līmenis

Koncepcija «Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu»

Preses konference 2014.gada 6.augustā

Kāpēc ir nepieciešams jauns un vienots minimālā ienākuma līmenis?

Trūcīgas personas

(līdz 128,06 € mēnesī) 134,4 tūkst. trūcīgās personas

Maznodrošinātas personas

(no 142 līdz 356 € mēnesī) 100,7 tūkst. maznodrošinātie • • • • • • • 64,4 tūkstoši trūcīgo ienākumi ir līdz 49,80 € mēnesī (GMI līmenis) 48% trūcīgo saņem GMI pabalstu vidēji 30,5 € mēnesī.

158,9 tūkstoši trūcīgo un maznodrošināto saņem dzīvokļa pabalstu.

12,3 € mēnesī ir dzīvokļa pabalsta vidējais apmērs.

57,8 tūkst. ģimenes ar bērniem ir trūcīgas.

70,5 tūkstošiem pensionāru pensijas apmērs ir līdz 129 € mēnesī.

20,1 tūkst. strādājošie ir trūcīgi.

Secinājumi

• • • Esošie noteiktie minimālie ienākumu līmeņi (GMI, trūcīgās un maznodrošinātās personas ienākumu līmenis) nav sasaistīti ar sociālekonomiskās situācijas raksturojošajiem rādītājiem → nevar konstatēt šo līmeņu adekvātumu Citi minimālo ienākumu apmēri (piem., minimālā pensija, neapliekamais minimums u.c.) attiecīgi izriet no citiem, ne ar adekvāta minimālā ienākuma līmeņa saistītiem kritērijiem → necaurspīdīgi un neskaidri dažādu minimālo ienākumu apmēru noteikšanas nosacījumi ES nabadzības

rādītāji

liecina par relatīvi lielo nabadzības riskam un materiālajai nenodrošinātībai pakļauto cilvēku skaitu Latvijā → pieaug iedzīvotāju neapmierinātība un neticība Saeimai, valdībai, valsts un pašvaldību institūcijām

Czech Republic Slovakia Netherlands Slovenia Austria Hungary France Denmark Sweden Finland Belgium Malta Luxembourg Ireland Germany Cyprus Poland United Kingdom Portugal Italy Greece Estonia Spain Lithuania Bulgaria Romania Latvia 0,0

Nabadzības riska indekss ES 2008. un 2011.gadā %

(Eurostat dati) 5,0 8,6 10,0 11,0 11,1 11,3 12,0 12,4 12,9 13,1 13,2 13,8 14,6 14,9 14,9 15,0 15,5 15,8 17,1 17,3 17,9 18,4 19,7 19,7 20,1 20,3 21,8 22,4 15,0 20,0 25,0 Czech Republic Netherlands Denmark Finland Slovakia Slovenia Hungary Sweden France Austria Cyprus Belgium Malta Luxembourg Ireland Germany United Kingdom EU (28 countries) Poland Estonia Portugal 26,4 Lithuania Latvia Italy Croatia Bulgaria Spain Romania Greece 30,0 9,6 10,1 13,1 13,2 13,2 13,5 14,0 14,1 14,1 14,4 14,7 15,0 15,1 15,1 15,7 16,1 16,2 16,9 17,1 17,5 2012.gadā nabadzības riska indekss LV turpina pieaugt, sasniedzot 19.4% 17,9 18,6 19,2 19,4 20,5 21,2 22,2 22,6 23,1

Nepieciešamā rīcība

Noteikt adekvātu , pamatotu un vienotu minimālā ienākuma līmeni valstī _______________________________________

Informatīvais ziņojums «Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai» (apstiprināts MK 2013.gada 10.decembrī)  Koncepcija «Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu» (termiņš iesniegšanai valdībā 2014.gada 31.augusts)

Minimālā ienākuma līmenis tiek attiecināts uz visām iedzīvotāju ienākumus ietekmējošajām sistēmām (nodokļu, pabalstu, pensiju u.c.), neatkarīgi no publiskā resursa avota (valsts vai pašvaldība)

Sociālā drošības sistēma

€ 2 miljardi 2013.gadā € 154 miljoni 2013.gadā € 47 miljoni

(izvērtējot ienākumus) 2013.gadā

€ 20,5 miljoni

(bez ienākumu izvērtējuma) 2013.gadā

Kāda ir valsts un pašvaldību izmaksāto sociālo transfertu ietekme uz nabadzību?

Sociālie transferti ir pensijas un pabalsti, uzturlīdzekļi bērniem, stipendijas, sociālās apdrošināšanas pabalsti un kompensācijas, tai skaitā arī citu valstu (valsts un pašvaldību).

Nabadzības riska indekss pirms valsts un pašvaldību sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma 2012.gadā (%)

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 37,5 23,4 0–17 14.1% punkti 33,7 18,8 18–64 14.9% punkti 80,3 17,6 65+ 62.7% punkti Pirms visiem sociālajiem transfertiem Ņemot vērā visus sociālos transfertus

Nabadzības riska indekss nabadzīgākajiem

iedzīvotājiem* pirms un pēc valsts un pašvaldību

sociālajiem transfertiem % 2012.gadā Pēc visu sociālo transfertu saņemšanas nabadzīgākie iedzīvotāji 97% gadījumu aizvien paliek pakļauti nabadzības riskam * Ienākumu augstākā robeža nabadzīgākajiem iedzīvotājiem 2012.gadā 171 EUR mēnesī / mājs. locekli

Ko jāņem vērā minimālā ienākuma līmeņa noteikšanā

1) Latvijas iedzīvotāju blīvie ienākumi – no kuras

ienākumu kategorijas pārdalīsim kurai un kādā apmērā? Kādi pastāv pārdales riski? 2) līdzsvars starp aktivizēšanu un nabadzības slazdu – vai tik vienkārši?

3) ēnu ekonomika

un nabadzības riska indekss – vai pastāv kāda saistība?

Vidējās, zemākās un augstākās ienākumu robežas kvintiļu grupās

Ikmēneša ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli, eiro 2012.gadā (EU SILC 2013.gada dati) GMI saņēmēji un trūcīgie līdz 128

euro

Latvija vidēji

319.90

zemākā robeža augstākā robeža 1 111.88

līdz 171.26

Minimālā alga pēc nodokļu nomaksas 2012.g. - 206 euro 2 208.63

171.29

241.93

Maznodrošinātās personas (142-356 euro 33% p/v) 3 272.10

242.02

309.30

4 371.99

309.40

459.81

Kvintiles* 5 701.33

no 459.9

* Kvintile (EU-SILC apsekojums) - viena piektā daļa (20%) no apsekoto mājsaimniecību skaita, kuras sagrupētas pieaugošā secībā pēc to rīcībā esošajiem ienākumiem uz vienu mājsaimniecības locekli.

Ēnu ekonomikas īpatsvars vs nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars

Ēnu ekonomikas īpatsvars % no IKP Nabadzības riska indekss % no iedzīvotājiem 14,4 8 10,1 9 14,1 16,2 15,7 13,1 13,2 16,1 14 12 13 13 13 14 10 10 13,2 15 16 9,6 15 16 17,9 19 22,2 19 19,4 21 22 14 13,5 23 31 24 17,1 23,1 24 26 19,2 28 28 17,5 18,6 28 20,5 28 22,6 21,2 Avots: http://www.atkearney.com/financial-institutions/featured-article/-/asset_publisher/j8IucAqMqEhB/content/the-shadow-economy-in-europe-2013/10192

Salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu

Igaunijā: iztikas minimuma līmenis 2014.gadā ir 90 euro pirmajai personai m/b un 72 euro pārējiem + atsevišķi dzīvokļa pabalsts. IIN neapliekamais minimums ir 144 euro mēnesī. Lietuvā: 2014.gadā valsts nodrošinātais ienākumu līmenis ir 101 euro. IIN neapliekamais minimums ir 136 euro mēnesī.

LM piedāvājums (1)

• • Minimālā ienākuma līmeni noteikt, pamatojoties uz OECD un ES metodoloģiju nabadzības mērīšanā* Noteikt 40% apmērā no iedzīvotāju ienākumu mediānas, t.i., 129 € mēnesī pirmajai personai mājsaimniecībā, pārējiem atbilstoši patēriņam tiek piemērota zemāka vērtība: – Otrajam un pārējiem pieaugušajiem līdz 14 g.v. – 0.7 (70% no pirmā pieaugušā patēriņa) – Bērniem līdz 14 g.v. - 0.5 (50% no pirmā pieaugušā patēriņa) 50% (OECD ) un 60% (ES) no mediānas ienākumiem uz ekvivalento patērētāju (mājsaimniecību ienākumi uz pirmo personu mājsaimniecībā) ES piemērotās ekvivalences skalas ir: 1; 0.5; 0.3

Minimālā ienākuma līmeņi dažādiem mājsaimniecību veidiem, piemērojot ekvivalences skalu 1; 0.7; 0.5

129 € 220 € 285 € 349 € 414 € 194 € 259 €

LM piedāvājums (2)

Minimālā ienākuma līmeni sasaitīt ar: 1) garantētā minimālā ienākuma līmeni (no 50  129 EUR) 2) ar IIN neapliekamo minimumu (no 75  129 EUR) 3) bāzes jeb sociālo pensiju (no 70  129 EUR) Izvērtēt minimālā ienākuma līmeņa sasaisti ar: bezdarbnieka minimālo pabalsta apmēru; valsts sociālajiem pabalstiem.

LM piedāvājums (3)

Papildus minimālajam ienākumu līmenim veikt

jauna iztikas minimuma

groza izstrādi un aprēķināšanu, taču nesasaistot to ar sociālās drošības vai citām sistēmām, bet izmantot to, lai novērtētu minimālo ienākumu adekvātumu un pietiekamību

Turpmākā rīcībā un provizoriskās izmaksas

Minimālā ienākuma līmenis Ieviešanas gads

2016.gada 1.janvāris

IIN neapliekamais minimums Izmaiņas sociālās palīdzības sistēmā Izmaiņas minimālo pensiju jomā Izmaiņas bezdarbnieka pabalsta nosacījumos Izmaiņas valsts sociālo pabalstu jomā Iztikas minimuma grozs

Kopējās aptuvenās izmaksas 2017.gadā 2017.gada 1.janvāris 2018.gads

0

Nepieciešamais finansējums gadā (provizoriski)

86,6 milj.

euro

37,9 milj.

euro

35,7 milj.

euro

vai 91,3 milj.

euro

160,2 milj. euro vai 215,8 milj.

euro

Paldies par uzmanību!

Laiks jautājumiem!

www.lm.gov.lv

Twitter:@Lab_min Flickr.com:Labklajibas_ministrija Youtube.com/labklajibasministrija Draugiem.lv/labklajiba