Västra Götalandsregionen

download report

Transcript Västra Götalandsregionen

EU:s Sammanhållningspolitik
Fyrbodal 20141001
Sverker Berglund
Europeiska Unionen
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Europeiska Socialfonden
Vision Västra Götaland – Det goda livet
Västra Götaland 2020
Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014 - 2020
En ledande
kunskapsregion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Entreprenörskap
Starta företag
Konkurrenskraft SMF
Attrahera studenter o
forskare – ökat
omvärldsutbyte
Utveckla
forskningsmiljöer
Test- o demoarenor
FoU-samarbeten
Stärka science parks
Sverker Berglund
En region för alla
9. Traineemöjligheter
10. Samverka utb. och
arbetsliv
11. Volontärarbete med för
unga
12. Motverka utanförskap
13. Minska skolavhopp
14. Validering
15. Livslångt lärande
16. Framtida
kompetensbehov
17. Transportinfrastruktur
18. Kollektivtrafik
19. IT infrastruktur
20. Regional planering
En region där vi tar En region som syns och
globalt ansvar
engagerar
21. Off. sektor ledande på utv
och hållbara lösningar
22. Breda överenskommelser
hållbar utveckling
23. Hållbar LBU-utv, stad /
landperspektivet
24. Affärsdriven miljöutveckling.
25. Resurseffektiv konsumtion
26. Inköp som driver hållbar utv.
innovation och lokal utv.
27. Kultur för alla
28. Främja ungdomskultur
29. Öka närvaro och
påverka nationellt och
internationellt
30. Internationell mötesoch besöksindustri
31. Riva gränshinder (N
resp DK)
32. Locka till investeringar
och nyetableringar
Mål EU2020/ Mål Sverige2020/
Mål VG2020
Sverige
Västra
mål 2020 Götaland
Ökad sysselsättningsgrad
>80%
78,0
Öka offentliga och privata FoU-investeringar
>4%
4,7
Höjd utbildningsnivå
40-45%
47,0
Minskade skolavhopp
<10%
11,0
Minska utanförskapet
<14%
15,0
Minska utsläppen av växthusgaser
-40%
-3,0
Ökad energieffektivisering
-20%
Öka andelen förnybar energi
>50%
41%
Sverker Berglund
Mål
Västra
Götaland EU Mål
>81%
75
>5%
3
55%
40
<8%
10
<12% 20 milj p
0,0
20
25%
20
>60%
20
Gemensamt strategiskt ramverk för
2014- 2020
Europa
2020
EU nivå
Partnerskapsöverenskommelse för
regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och
havs- och fiskerifonden, Nationellt reformprogram, strategier
Nationell
nivå
Regional
utvecklingsstrategi
regionalfond, socialfond, fonden för
landsbygdsutveckling och havs- och
fiskerifonden
Nationellt
program
för regionalfond
8 regionala
program
Nationellt program
för socialfond
8 regionala
handlingsplaner
Regional
nivå
Förvaltande
myndigheter
Sverker Berglund
TVV
ESF rådet
Nationellt
program för
landbygdsfond
Nationellt
program för
havs/fiskerifond
Regionala
handlingsplaner
med regionala
urvalskriterier
JBV
Genomförandeprocessen
Tillgängliga medel ERUF ca 460 mnkr, ESF ca 1 mdkr
ERUF – 3 insatsområden, ESF 2 programområden
Förvaltningsmyndigheter beslutar godkända ansökningar
Strukturfondspartnerskapet (SFP) prioriterar bland dessa
SFP:s prioriteringsordning bindande för beslut
Regionerna och Regeringen har godkänt programmen
Vi förhandlar vårt ERUF program med EU KOM nästa vecka
EU KOM godkänner dem förhoppningsvis i december
Första utlysningar i början av 2015
Första prioriteringsmöte maj/juni
Sverker Berglund