Invandrarutbildning vid YA! - YA!

download report

Transcript Invandrarutbildning vid YA! - YA!

Invandrarutbildning vid YA!
• 22.11.1988 Grundkurs för flyktingar – Korsnäs
• 1989 i Pedersöre och Närpes
• 1990 Jakobstad
• Idag utbildning på följande orter: Kristinestad, Närpes, Korsnäs, Vasa,
Oravais, Jakobstad och Karleby
• Både arbetskraftsutbildning och utbildning finansierad med grundplatser
(förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för invandrare),
utbildning finansierad med statsbidrag (VOS) samt utvecklingsverksamhet
• För närvarande ca 180 studerande (på RIV)
Utbildningar
•
Förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för
invandrare : 2 grupper
•
Kvällskurs i svenska: 1 grupp
•
Bättre språkkunskaper och jobbsök: 1 grupp
•
Työnhaku ja parempi kielitaito: 1 grupp
•
Lär dig skriva svenska: 1 grupp
•
Integrationsutbildning: 1 grupp
•
Läs- och skrivutbildning (integrationsutbildning): 1 grupp
•
Svenska/ finska för asylsökande: 3 grupper
•
Språkcoach: ca 40 studerande
•
Yrkesexamen för kontakttolk – förberedande utbildning : 1 grupp
Yrkesexamen för kontakttolk –
förberedande utbildning
•
Förberedande utbildning och examen ordnas vid YA! för första
gången på svenska i Finland.
•
YA! har avtal med examenskommissionen för kontakttolk sedan år
2011.
•
Examen består av tre obligatoriska examensdelar:
- Att behärska tolkens arbete (främst portfolio)
- Att behärska arbetsspråken (enbart skriftlig)
- Tolkningsfärdighet (praktiska case, tolkningssituationer)
•
I examen använder examinanden svenska och sitt modersmål dvs
A-språket. I vår första grupp har vi språken ryska, vietnamesiska,
bosniska och somaliska.
•
Huvudbedömare, bedömare i A-språk, examensmästare.
•
Svenskfinland är litet, många invandrare känner sina landsmän, vi
har bedömare i A-språk från södra Finland och Sverige. Vi behöver
även objektspersoner för examensdel 3.
•
Kontakttolkens arbetsfält: tolkning vid hälsovårdsbesök, socialen,
FPA, polisiära ärenden, asylfrågor, rättegångar mm. Många arbetar
via tolkningscentraler eller som freelance, ofta vid sidan av ett
annat arbete.
•
De första examinanderna med examensbetyg på svenska blir klara
sommaren 2012.
•
Utvecklingsbehov
Utvecklingsverksamhet:
•
Digitala Vägen (UBS – ESF)
•
Testmaterial för bedömning av språkkunskapsnivån (UBS – ESF)
•
REJA (ESF) (MÖYH, Optima)
•
Mångkulturell handledning (UBS)
Digitala Vägen S11220
•
Ett digitalt självstudiematerial i svenska för personer med utländsk
bakgrund
•
Projekttid: 1.9.2009-31.12.2012
•
Nivåerna A1-B1 (enligt Europarådets nivåskala). Kräver inga
förkunskaper i svenska.
•
Studiematerialet är tänkt för självständiga studier men kan också
användas som komplement till övrig utbildning t.ex. via Fronter,
Moodle etc.
•
Del av nationell helhet, Aikis.
Samarbetsparter
•
Axxell Ab
•
Evangeliska folkhögskolan i Sydösterbotten
•
Korsholms vuxeninstitut
•
Optima
•
Vasa Arbetarinstitut (Vasa Arbis)
•
Yrkesakademin i Österbotten
•
En berättelse om en familj i Svenskfinland
•
Berättelsen – den röda tråden genom hela materialet (språkligt och
kulturellt)
•
En gemensam väg (ett team)
•
Skisser för att visualisera temat och den tekniska utformningen
•
Materialet innehåller elementen: lyssna, läsa, skriva och tala
•
Materialet kommer att bestå av: berättelser, texter, strukturer/grammatik,
ordlistor och övningar
•
Webbsidorna tas i bruk 2013
”Vägen” A1
Testmaterial för bedömning av språkkunskapsnivån
S11856
•
Projekttid: 1.9.2011 – 31.3.2013
•
Ingår i samma nationella helhet som Digitala Vägen (Aikis)
•
Självvärdering av språkkunskaperna på nivå 3-4
•
Stöd för självständiga språkstudier
•
Förberedelse inför allmänna språkexamen
•
Består av: textförståelse, hörförståelse, struktur och ordförråd samt
reaktionsövningar inför den muntliga delen av allmänna språkexamen.
•
Manusen till båda materialen finns på: http://aikismaterial.wikispaces.com/