ESF – en starkare social dimension i Östersjöstrategin!

download report

Transcript ESF – en starkare social dimension i Östersjöstrategin!

ESF – en starkare social
dimension i Östersjöstrategin!
•
•
•
•
•
•
Transnationellt samarbete – TNS –
i Europeiska socialfonden
ESF-rådet: Strategi för TNS 2010 reviderad
2012 – prio Östersjöregionen
Projekt Baltic Sea Network-ESF 2011
EUSBSR - PAC Education & Youth
(Föreningen Norden, Anders Bergström)
ESF i Östersjöregionen 2014 -2020 – nya
programperioden
Flaggskeppet School to Work PA Education &
Youth (Anne-Marie Flood, Inclusive Europe)
TNS i ESF 2007 - 2013
•
Drygt 2000 projekt
•
336 med TNS
•
60 i Östersjöregionen
•
Skiftande kvalitet
•
Rekommendationer, revision:
Från kvantitet till kvalitet
Tydligare fokus
Mervärde TNS
Prio Östersjöregionen
•
•
•
•
Baltic Sea Network ESF
BSN-ESF
•
•
•
•
•
•
•
BSN-ESF projekt Svenska institutet 2011 –
2014
Nätverk Managing Authorities för ESF i SE,
FI, Åland, EE, LV, LT, PL, DK, DE (HH)
ESF-rådets strategi för transnationalitet
Förbereda ESF 2014 -2020
EU:s Östersjöstrategi – EUSBSR – starkare
social dimension
Myndighetsnätverk UHR, FK, AF, TVV, US,
SKL
Regeringsuppdrag 2011 till myndigheter
EU Strategy for the Baltic Sea Region
PA Education
Information in brief
Thank you for your attention
Three policy areas
-
Education (general- and vocational
education, adult learning, university)
-
Youth
-
Labour mobility
Baltic Sea Network - ESF
•
Förstärka den sociala dimensionen i Östersjöstrategin
•
....använda europeiska socialfonden i detta syfte....
•
... och förbättra det transnationella samarbetet i ESF
•
Förbereda ESF 2014-2020 + Europa 2020-strategin
•
Mobilisera projektaktörer och intressenter inom ESF för att
stödja EUSBSR i Sverige och övriga medlemsstater
•
Särskild prio samarbetet med de tre baltiska medlemsstaterna
och Polen
•
Vidareutveckla och förstärka de geografiska och historiska
banden mellan medlemsstaterna runt Östersjön
Resultat
•
Gemensamma rekommendationer 2012
•
Stabilt och engagerat nätverk
•
Sju Partnersökningsfora 400 deltagare/projekt PL-SE
•
SE 60 projekt
•
Kompetensutvecklingsprojekt ESF Sthlm x 2
•
A-dep Operativa programmet ESF 2014-2020 prio
Östersjösamarbetet
•
Flaggskepp i vardande School to Work
•
Round Tables MAs, nästa Vilnius nov 2013
ESF i Östersjöregionen
•
Gemensamma teman kopplade till EUSBSR och ESF
•
Synkroniserade utlysningar
•
Partnersökningsfora
•
Samarbete med berörda PACs
•
Problemkluster – mervärde TNS
•
Gender mainstreaming- ESF standard
•
Plattform för kommunikation och samarbete
ESF i Östersjöregionen
•
Fondsamverkan ESF-ERUF
•
Samverkan för finansiering av
projektinitiering ESF - Svenska institutet
•
ESF-finansierade Flaggskeppsprojekt
•
Exempel: School to Work (SKL – 30 partners)
•
Förstärkt processtöd ESF (ERUF)
•
Uppföljning/utvärdering
Theme
Member OP investment
State
priority/thematic
objective
PA EUSBSR PAC (contact)
Action plan
Comments
1. Early School
All
Leavers (ESL) and
NEETs; transition
from school to
work
Sustainable integration of Education
young people; Reducing and Youth
early school-leaving;
Enhancing access to
lifelong learning
Norden
Association
Hamburg
Ministry of
Education
A Flagship project has been
launched in the PA and is
foreseen to be supported by the
ESF 2014/15
2. Mobility

Youth

Labour

Informal
labour/
Informal
economy
and grey
sector
3. Capacity
building in social
economy
Promoting employment Education
and supporting labour
and Youth
mobility;
… enhance transnational
labour mobility
Norden
Association
Hamburg
Ministry of
Education
Youth mobility also a sub theme
in ESL and included in other
PAs
All
DK, SE, Promoting the social
PL
economy;
…Promoting social
inclusion
HA Involve ?
Health
Includes issues on involvement
of civil society and community
lead development
4. De-institutionalization
and restructuring
in health, social and elderly
care sectors; skills
development
(LV),
(SE), LT,
PL, EE
Enhancing access to
affordable, sustainable
and high-quality
services, including
health care and social
services
5. Support for SMEs

Capacity building

Business environment/
infrastructure
LV, LT,
SE, PL
6. Active inclusion

Combat poverty

Welfare systems
restructuring
All
7. Healthy working life/well- FI, SE,
being at work
EE, PL
Health and
its social
aspects
NDPHS
Theme 4 also linked to
theme 6; LV only people
with mental disabilities and
children in theme 6; SE
theme 6 and 7
Enhancing the
SME
competitiveness of small
and medium-sized
enterprises; Selfemployment,
entrepreneurship and
business creation
Denmark
SE included in Enhancing
access to LLL;
complementarity ESFERDF foreseen
Promoting social
Health and
inclusion and combating its social
poverty; Capacity
aspects
building for stakeholders
delivering employment,
education and social
policies
NDPHS
Important future (and
strategic) priority area for
transnational cooperation
in the ESF in relation to the
EUSBSR: strengthen the
social dimension
Adaptation of workers,
enterprises and
entrepreneurs to change
NDPHS
Health and
its social
aspects
FRAMÅT
•
•
•
•
•
Medverka i den av EU-kommissionen föreslagna gemensamma ramen för genomförandet av
transnationellt samarbete, men också möjliggöra transnationellt samarbete på andra sätt,
främja ett kvalitativt användande av transnationellt samarbete i ESF,
koncentrera det transnationella samarbetet till att omfatta ett mindre antal prioriterade
områden/teman i det Operativa programmet och/eller särskilda utlysningar i strategiskt utvalda
teman,
Östersjöregionen särskild prioritet i ESF Operativa
program, stödja genomförande av EU:s
Östersjöstrategi (EUSBSR)
konsolidera och utveckla det nätverk av
förvaltande myndigheter och andra aktörer som
deltar i projektet Baltic Sea Network-ESF och
därmed etablera en arena för ett långsiktigt
analys- och utvecklingsarbete med fokus på
berörda medlemsstaters transnationella
användning av ESF (och gränsande program) i
förhållande till EUSBSR.
www.transnationality.eu
www.inclusiveeurope.se
www.esf.se