UMA Lägesrapport ESF 201205

download report

Transcript UMA Lägesrapport ESF 201205

Sid 1 (3)
Diarienummer
2011-3010042
Lägesrapport
Projektnamn
Utveckling mot arbetet (UMA)
Redovisnings-ID
2011-3010042-007
Redovisningsperiod (månad(er) och år)
2012-05-2012-05
1. Verksamheten i projektet
Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?
På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier som projektet arbetar
med? Lyft också om aktuellt fram de transnationella aktiviteter och aktiviteter av
regionalfondskaraktär.
I början av månaden fick projektet information om möjligheten att göra en ansökan till ESF-rådet om
att få sänkt medfinansieringsgrad från 60 % till 50 %. Den 28 maj skickades en ansökan in. Det är
tydligt att de deltagare som skrivs in i UMA-projektet har en mycket låg aktivitetsgrad: i februari var
genomsnittet 37 %, mars 27,9 % och april 32,8 %. Erfarenheterna från projektet Livsval
(2009-2011) som hade en liknande sammansättning av deltagare visar att aktivitetsgraden ökar
successivt men i begränsad omfattning beroende på deltagarnas bakgrund och förutsättningar. En
sänkning av medfinansieringsgraden skulle innebära att UMA-projektet inte behöver pressa
deltagarna utöver deras nuvarande livssituation, utan istället möjliggöra en utveckling med kvalitet
och långsiktighet.
OCN Sweden har tagit kontakt angående möjligheten att ta in OCN i UMA och diskussioner har förts
om olika alternativ för detta. För projektet kan OCN bli en metod för validering och kvalitetssäkring
och omfatta hela UMA-konceptet inklusive UMA-arbetsplatserna. Styrgruppen beslutade på sitt möte
den 22 maj att godkänna att OCN tas in i UMA-projektet.
Den 29 maj presenterade projektets följeforskare VETA konsult en nulägesanalys och den första
deltagaruppföljningen. Det var mycket bra att detta kom så tidigt i projektet. Bland annat
konstaterades brister i inremitteringen och att dokumentationen av deltagarna inte låg i fas på grund
av att ett stort antal deltagare skrivits in på kort tid. Till följd av detta infördes ett tillfälligt stopp för
nya deltagare för att kunna komma ikapp med dokumentationen. Arbetet med att kvalitetssäkra
projektets rutiner har intensifierats.
PRPT v.1 [1340778505696] d.PRPT v.1
ESF Lägesraport 20110405 Ver 1.03
Coacherna har gått en introduktion i metoden Supported Employement.
Det sociala företaget Kaffekannan har träffats varje vecka under våren för att utveckla sina
verksamhetsidéer. Kaffekannan bildades innan årsskiftet av deltagare i projekt Livsval och de har
fortsatt i UMA. En framtidsverkstad genomfördes i maj i syfte att skapa en struktur för det fortsatta
utvecklingsarbetet.
All personal anställd på Alma folkhögskola har deltagit i utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa,
anordnad av NASP, Nationellt center för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid
Karolinska institutet. Utbildningen har utvecklats i Australien och syftar till att sprida kunskap om
psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.
Behovet av baskunskap om alkohol, droger och skillnaden mellan missbruk och beroende har
diskuterats under våren och en introduktion samt framtagande av en alkohol- och drogpolicy för
projektet planeras efter sommaren.
Övriga viktiga möten:
Styrgruppen 22 maj
Sid 2 (3)
Diarienummer
2011-3010042
Projektledningsgruppen har haft möte tisdagar 8, 15 och 22 maj
Coach-möten 3 och 31 maj
Möte med verksamhetsansvariga på samarbetsorganisationerna den 23 maj, temat var
kommunikation, hur organisationerna vill synliggöras i UMA och hur de kan synliggöra UMA
Spridning och externa kontakter
Projektets andra frukostmöte genomfördes den 11 maj med tema UMAs aktiviteter och deras
betydelse. ”Hur kan aktiviteter stärka deltagaren inför praktik och förbereda vägen mot arbete?” 31
personer deltog.
Alma folkhögskola utökar sina lokaler i Haninge och möjliggör därmed projektaktiviteter där.
Informations- och planeringsmöten har genomförts med representanter från Haninge kommun och
Samordningsförbundet Östra Södertörn.
Hur har ni arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden?
All deltagarstatistik tas genomgående fram baserad på kön.
En basutbildning har genomförts den 14 maj under ledning av processtöd jämställdhetsintegrering.
Projektledning och coacher deltog på utbildningen.
ESF-rådet har erbjudit fördjupat processtöd avseende jämställdhet och ett första möte om detta är
inbokat i september.
ESF Lägesraport 20110405 Ver 1.03
Hur har ni arbetat med tillgänglighet under den aktuella perioden?
Basutbildning har genomförts den 21 maj under ledning av processtöd tillgänglighet. Projektledning
och coacher deltog på utbildningen.
Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
I samband med följeforskarens presentation av nulägesanalys och den första deltagaruppföljningen
konstaterades ett antal förbättringsområden. Det har varit bra att i ett tidigt skede i projektet få
denna genomlysning och därmed en möjlighet att göra nödvändiga förändringar.
Ligger deltagarantalet i fas med vad som är planerat enligt ansökan? Vänligen ange
ackumulerat antal deltagare i relation till planerat antal.
Enligt projektansökan ska 540 deltagare vara inskrivna i projektet. För maj månad var målet satt till
375 deltagare, vilket inte nåddes. Vi hade per den 2012-05-31 sammanlagt 306 deltagare inskrivna i
projektet, varav 165 kvinnor och 141 män. Med hänvisning till de många förfrågningar som
inkommer bedömer vi att deltagarantalet kommer att nås under projektets gång men att det tar lite
längre tid än planerat.
Totalt har 28 deltagare avslutats sedan projektets start den 2012-02-01.
Avslutsorsakerna är fördelade enligt följande:
arbete (ordinarie anställning, OSA) 3 (1K, 2M)
studier 3 (2K, 1M)
startat socialt företag 0
startat eget företag 0
annan avbrottsorsak (sjukdom, motivationsbrist, återfall, mm) 22 (15K, 7M).
Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse?
Ja.
Ligger projektet i fas med budget?
Ja. Alla coacher är inte anställda ännu men rekryteras successivt med att deltagare skrivs in i
projektet.
Sid 3 (3)
Diarienummer
2011-3010042
Ligger projektet i fas vad gäller medfinansiering?
Nej. Projektet har fortfarande en eftersläpning av medfinansieringen som framför allt beror på en låg
aktivitetsgrad hos deltagarna. Vi prioriterar nu ökad aktivitetsgrad, och därmed även ökad
medfinansieringsgrad, för de deltagare som är inskrivna.
2. Avvikelser från projektbeskrivningen
Har det förekommit några avvikelser under perioden?
JA
NEJ
Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på ESF-rådet?
JA
NEJ
Sammanställning av aktiviteter/utbildningar Programområde 1 och 2
ESF Lägesraport 20110405 Ver 1.03
Datum
Insats
Antal timmar
(Aktivitet/
utbildning/möte)
(insatsens
omfattning)
Antal
deltagare
Planerat antal Slutförd insats
deltagare
Ja eller Nej