انتقال حرارت 2

download report

Transcript انتقال حرارت 2

رایورسخ مناخ

یترارح یاه لدبم

: لاقتنا دنیآرف ادتب ا ات ود نیا دینک دراو وس کی زا تهج مه لایس ود : میقتسم سامت 1 .

دنتسه تردق رپ فرط زا درس لایس و فرط کی زا مرگ لایس : میقتسم ریغ سامت 2 اه لدبم لثم .

مینک دراو لباقم رته ب ترارح لدابت نوچ تسا میقتسم ریغ سامت،سامت عون نیرتهب .

تسا سامت نیرتهب وسمهان نایرج .

دوش یم ماجنا : اه لدبم هدرشف یاه لدبم 3 یا هتسوپ 2 یا هلول 1 راد هرپ 5 یا هحفص 4

دو نیا هک دنیوگ یم لفاب اه نآ هب هک دنراذگ یم ییاهریغتم هتسوپ لخاد رد ش عیزوت درس لایس دوش یم ثعاب و هلول یور دنک یم شخپ ار لایس لیدب ت تنلوبروت هب ار مارآ نایرج و دریگب تروص بوخ ترارح لاقتناو .

دنک وسمه مرگ لایس t 1 T 2 وسمهان درس لایس T 1 t 2

درس لایس T 1 لفاب t 2 مرگ لایس t 1 T 2 ) لفاب دصرد 15 (.

میراد لفاب ات 15 هتسوپ مجح دص رد دص زا لاومعم * ) لایس،ترارح،مرج ( لاقتنا دورب مارآان تمس هب مارآ نایرج هاگ ره .

دوش یم ماجنا رت عیرس راد هرپ

رادقم ه ب اه هتسوپ شزرا و دننک یم رت عیرس ار ترارح لاقتنا اه لفاب * .

تسا نآ لفاب وسمه یترارح راب دنهاوخ یم هک ینامز تعنص رد راد هرپ یترارح لدبم زا .

دوش یم هدافتسا دننک لدابت ار یدایز q=hAΔT یترارح یاه لدبم رد مرگ درس وسمه : اه نایرج شیارآ وسمهان مرگ درس وسمهان ) هار راهچ، corss ( عطاقتم عطاقتم دننام

درس لایس کی ی هلیسو هب ار غاد لایس کی هک تسا نیا ام فده .

مینک کنخ .

دریگ ب رارق هلول لخاد یلایس ات دوش باختنا یتسیاب هک ییاهرایعم ی حارط و دشاب یلخاد هلول رد دیاب دشاب یم یگدروخ رایعم نیلوا 1 .

تسا رت مکحم یلخاد یاه هلول سنج لاومعم نوچ دوش یم .

دنکن ادیپ لاقتنا طیحم هب یمس زاف اریز هلول لخاد : یمس زاف 2 ا: ریز هلول لخاد رد دهد یم بوسر رتشیب هک یمسج : یراذگ بوسر 3 .

تسا لکشم نآ ندرک زیمتو میراد لفاب هتسوپ رد نوچ ) فلا .

دوب دهاوخ رتمک یراذگ بوسر سپ تسا رتشیب هتسوپ لخاد رد یبد ) ب .

دریگ یم رارق هلول لخاد رد تسا رتشیب شیامد هک یلایس 4 تسین یجایتحا یراک قیاع هب ) فلا .

تسا رت مکحم یلخاد یاه هلول سنج نوچ ) ب -

درس T .

دریگ یم رارق هتسوپ رد تسا رتشیب شا یبد هک یلایس 5 : یا هلول و هتسوپ یترارح یاهلدبم عاونا ) لبق هحفص 3 لکش ( هلول کیو هتسوپ کی 1 1 مرگ t 1 هلول ود و هتسوپ کی 2 t 2 T 2 T 1 هلول و هتسوپ ود 3 t 2 t 1 T 2

ژاتلو T 1 (I= ) تمواقم R = R= R= T 2 ترارح لاقتنا یلک بیرض U .

تسا سنج عبات طقف حطس هراوید کی رد یلک ترارح لاقتنا q= یلخاد Q= uAΔT q i =u i A i ΔT یجراخ q ₀ =u ₀ A ₀ ΔT q=q i =q ₀

=u i A i ΔT u i u₀= 

یدلاوف هلول کی نایم زا 90 C ᵒ یامد رد یا هلول نورد رد بآ : H.W

رد 54 ربارب نآ تیاده بیرض رد بآ تعرس .

دراد رارق 20 .

دنک یم روبع 50 mm رطق هب C ᵒ یامد و یوج راشف اب اوه ضرعم و رب تلاح نیا یارب ار یلک ترارح لاقتنا بیرض 0.052

m .

تسا 0.25

ربارب یلخاد رطق؟دینک باسح هلول یجراخ حطس بسح .

تسا 960 هتیسناد و 0.0633

m یجراخ رطق pr=1.76

، هتیزوکسیو μ=2.84*10 -4 ، 0.68

ربارب لایس Nu i =0.023 Re 0.8 pr 0.4

: میراد امد 4 ،امد 2 یاج هب یترارح یاه لدبم رد ΔT L,M = ΔT L,M = .

وسمه نایرج رد ΔT L,M زا تسا رتشیب ΔT L,M وسمهان نایرج رد

Th 35 زا 18 یبد اب بآ،وسمهریغ یا هلول ود یترارح لدبم کیرگا یم مرگ 1.9

نآ هژیو یامرگ هک ینغور طسوت 76 ات نآ زا 75 اب و یترارح لدبم دراو ترارح لاقتنا یلک بیرض و بآ 110 رد نغور رگا .

دوش Cp = 4.18

دوش جراخ ؟دینک ادیپ ار لدابت حطس دشاب 320 ربارب ) u ( q=uA ΔT L,M Tc Th Tc ΔT L,M =

Th Tc Th Tc وسمهان نایرج ΔT L,M = وسمهان ΔT L,M < ΔT L,M وسمه 35 75 76 : هلئسم لح 110

ΔT L,M = = 26.92

طلغ Q oil =m oil Cp oil ΔT Q w =m w Cp w ΔT q oil =q w =q T q w =68*4.2*(76-35)= q T =320 *A*26.92

= * = wat q T =u A ΔT L,M 35 76 = 110 75 q=u A ΔT L,M

340 هب 360 زا بآ 20 ندرک کشخ یارب یترارح لدبم لایس یارب 316 300 یامد و 25 نایرج تدش رگا .

تسا زاین دروم لایس نیا یارب یجورخ یامد و دوش هتفرگ رظن رد رگید 1 10 لودج رد u ( ؟دیروآ تسد هب ار یترارح لدابت حطس،دشاب ) هدمآ باتک 360 340 316 300 U=320 اجنیا رد باتک رد ΔT L,M = وسمهان ΔT L,M = = 41.96

q w =m w Cp w ΔT = 20*4.18*(360-340) q w = kj*1000= j Q=u*A* ΔT L,M 360 340 A=q w /(320*41.96) = 300 316 باتک وسمه ΔT L,M = وسمه ΔT L,M = = 39.28

1 10 لودج رد فلتخم داوم زا یضعب یلک ترارح لاقتنا بیرض ای u رادقم u=850 : دشاب بآ – بآ یترارح لدبم رگا لاثم ناونع هب هدش هئارا باتک

بآ اب ار 1.9

یامد رد و دوش یم دراو و 50 اب ینغور یا هلول ود یترارح لدبم کی رد یامد رد بآ و 4 200 یامد رد نغور نغور یمرج یبد مزلا حطس هبساحم تسا بولطم .

تسا مزلا .

.

.

دننک یم کنخ دوش یم جراخ 1600 : H.W

160 یمرج یبد اب نغور بآ نایرج رگا ؟دشاب وسمه ریغ ) ب دشاب وسمه ) فلا 175 هیلوا ترارح هجرد رد ار بآ 2.1

نآ یجورخو .

320 Cp هک ینغور اب ار دوش یم جراخ 35 یدورو نغور ترارح هجرد میهاوخ یم : H.W

59.7

رد و دراو .

مینک درس ار تسا تسا دوجوم یاهلول ود یترارح لدبم عون ود .

تسا 93 و A=0.94

m² : مود لدبم، u=570 ؟دوش هدافتسا لدبم و A=0.47m² مادک زا دیاب هک دینک صخشم : لوا لدبم u=370

لدبم یارب ار حیحصت بیرض ناوت یم T 1 .

11 10 ات 8 10 لکش زا دروآ تسدب یترارح یاه q=F u A ΔT L,M حیحصت بیرض T 2 .

R,P زا یعبات F ودنتسه امد زا یعبات R,P : F(R,P) یا هل ول ود یاه لومرفزا هبساحم یارب دشاب هلول کیو هتسوپ کی رگا q=Fu A زا دشاب هلولودو هتسوپ کیرگا یلو مینک یم هدافتسا .

م ینک یم هدافتسا ) میریگ یم وسمه ریغ هلولو هتسوپ رد ) ΔT L,M مینک یم هدافتسا q=u A ΔT L,M زا هلول رذگ کی و هتسوپ رذگ کی رد

F R= p= زا هلول و هتسوپ یاه لدبم رد هدش لقتنم ترارح رادقم شیازفا یارب ریز ی اهروتکاف یتسیاب هک .

مینک یم هدافتسا q=Fu A ΔT L,M لومرف : دوش تیاعر شیازفا ناوت یم یدودحم رادقم ات ار .

داد شیازفا ار u نوچ : u شیازفا u ناوت یمن ) دراد دودح u ( داد 1 نیا هک مینک دایز ار لدبم لوط یتسیاب .

A شیازفا یارب : A شیازفا دش دهاوخ یحارط هنیزه نتفرلااب ثعاب لماع 2

هک دراد یگتسب P ت و R رارح هجرد نوچ .

لثم یبیارض هب F حیحصت بیرض : F شیازفا دراد یگتسب تلاایس ترارح هجرد هب زین اجنیا 3 .

تسین رییغت لباق سپ تسا تباث تلاایس شیازفا ار ΔT L,M ناوت یم ندادرارق وسمهریغ اب : ΔT L,M شیازفا 4 .

داد یترارح لدابت حطس اه هلول شیازفا اب : یم شیازفا q مینک رتشیب ار اه هلول دادعت اه هلول ندرک مک اب یهاگ نینچمه .

دش دهاوخ رتشیب .

دبای 5 .

مرگ یترارح لدبم کی رد دوش یم دراو و هتسوپ رذگ 1 90 رد بآ طسوتم تعرسو 50 1500 لوط هک تیدودحم لیلد هب دشاب ات 27 ترارح اب هلول رد زا 3.2

ترارح لاقتنا یلک بیرض رگا 0.3

لداعم یترارح لدبم مادک دشاب 24 1.9

یبد اب بآ 1.8

cm یبد اب بآ .

: لاثم دوش یم cm رطق اب هلول زا رتشیب دیابن هلول

بسا نم هلول رذگ ودو هتسوپ رذگ کی یترارح لدبم ای هلول رذگ کی ؟تسا 27 50 76.35 90 q=u A ΔT L,M q=m Cp ΔT=1.9*4.18*1000*(50-27)=183500 j 183500=3.2*4.18*1000*(T-90) T=76.35

ΔT L,M = = = 44.5

Q₁=uA ΔT L,M 183500=1500*A*44.5 A=2.74m² A=п dL 2.7=п*1.8*L L=0.48

P= = = 0.21 , R= = = 1.64 P,R F=0.96

q₂=Fu A ΔT L,M =183500=0.96*1500*A*44.5 A=2.86m² A=п dL = п*1.8m*L L=0.25m

.

تسا رتهب رذگ کی و هلول ود لدبم یترارح لدبم کی رد 54.44

ات 37.78

زا 1.905

یبد اب بآ ) لاثم ناون ع هب بآ یارب رذگ کی هتسوپ تمس رد .

دوش یم مرگ یا هلول هتسوپ 93.3

ترارح هجرد اب هک دراد دوجو 3.783

یبد اب هدننک مرگ لایس ربارب ) u ( ترارح لاقتنا یلک بیرض .

دوش یم یترارح لدبم دراو اب ربارب 1.905

cm رطق اب اه هلولرد بآ طسوتم تعرسو 2.48

m زارتشیب دیاب هلول لوط اضف تیدودحم لیلد هب .

تسا 1419 0.366

لو ط نینچمه و ار اه هلول دادعتو یا هلول رذگ یاه ریسم دادعت .

دشابن ؟دینک ادیپ ار اه هلول کی دراو یامد 300 یامد رد قارتحا قاتا کی زا یجورخ یاهزاگ : لاثم اب هدش دودحمان تلاایسو عطاقتم نایرج اب یترارح لدبم دراو 35 یامدو 1 خرن اب زین راخب دوش یم جراخ نآ زا 100 .

دوش یم جراخ نآ زا لاقتنا بیرضو 4197 125 یامد اب و دوش یم لدبم یاه لول راخب 1000 ربارب زاگ هژیو یامرگ لدابت حطس ریثات شور زا هدافتسا اب ) فلا .

100 یلک ترارح ؟دینک ادیپ ار ترارح ؟دینک هبساحم ار ترارح لدابت حطس LMTD شور زا هدافتسا اب ) ب

.

دیآ یم تسدب Є .

3 10 لودج زا هدافتسا اب میتشادن رادومن رگا درس : 300 100 مرگ : 125 35 C C min max =m =m c h Cp Cp m h Cp h T h =m c h =1.88*1000=1888 c =1 *4197=4197 Cp c T c C min /C max =0.45

m h = m h =1.888

= = = 0.75 Ntu=2 A=39m² Q=FuA ΔT L,M ,q=m Cp ΔT=1.8*1000*200 Q=377730 ) ب R=2.22 ΔT L,M = =111 , p= ,R=

(P,R) F = 0.88 ,377730=100*A*0.88*111 A=38.64

وسمه ریغ T h1 T h2 T h1 T h2 T c2 T c1 T c1 T c2 یا هلول ود لدبم : Q=uA ΔT L,M,T یا هلول هتسوپ لدبم : Q=FuA ΔT L,M,T ΔT L,M وسمهان = , ΔT L,M = وسمه ? T c2 T c1 T h1 T h2

: ریثات بیرض є بیرض شور زا دنشاب لوهجم اه یجورخ ای اه یدورو هک ینامز .

مینک یم هدافتسا ریثات q h =m h Cp h (T h1 -T h2 ) q c =m c Cp c (T c2 -T c1 ) q h =c max (T h2 -T h1 ) q c =c min (T c2 -T c1 ) Ntu= هژیو یامرگ تیفرظ :Cp لاومعم :c min =m c Cp c c max =m h Cp h دیآ یم تسدب 17 10 ات 12 10 رادومن زا є ترارح لاقتنا یاهدحاو دادعت : Ntu Є= =

ریغ یترارح لدبم کی دراو 1.9

35 هجرد رد 8 یبد اب بآ ) لاثم نآ هژیو یامرگ هک ینغور طسوتو هدش یا هلول ود وسمه لدبم دراو 10 رد هک 25 نغور یبد .

دوش یم مرگ دشاب یم حطس رگا .

320 لک ترارح لاقتنا بیرض .

دوش یم یترارح نغور و بآ یارب ار یجورخ ترارح هجرد 158 m² ترارح لدابت ؟دینک ادیپ

: هدرشف یترارح لدبم لدابت حط س تبسن هک دوش یم هدافتسا ینامز هدرشف لایس یترارح لدبم A لایس .

دشاب دایز نآ مجح دحاو رب امرگ بعکم رتم رب عبرم رتم 700 : لاثم دنوش یم هدافتسا ینامز اهلدبم نیا و B لایس .

دشاب زاگ لایس ود زا یکی لقادح هک اه هلول نوریب رد دشاب زاگ تروص هب هک یلایس تروص نیا رد اه هلول لخاد رد دشاب یم عیام تروص هب هک یلایس و هدش یراج دبای یم شیازفا سامت حطس نوریب رد راخب نوچ r .

.

دوش یم یراج دبای یم شهاک راجفنا رطخ هکنیا مودو : اه هلول شیارآ 30

) r (.

دنیوگ یم چنیپ کی ار مه اب هلول ود ره هلصاف .

دوش یم هدافتسا کچوک یاهدحاو رد یا هلول ود یترارح یاه لدبم هداف تسا تسا دایز یترارح راب هک ییاهدحاو رد هدرشف یترارح لدبم .

دوش یم .

تسا جنرب و سم , نهآ زا لاومعم اه هلول سنج دروخرب حطس دازآ حطس Ac: دازآ حطس ای حطس لک A: نایرج دروخرب حطس δ: G: عطقم حطس لقادح رد لایس یمرج تعرس G= .

دنک یم دروخرب نایرج طسوت هک یمرج نازیم : m

لدبم دراو 15 تعرس اب ار ترارح لاقتنا بیرض ) 10 300 k و رفسمتا کی رد اوه رگا : لاثم 19 ( لکش زا هدافتسا اب دوش یترارح : 300 k رد اوه صاوخ دینک ادیپ Pr Air =0.7 , =1.58*10 -5 ,Cp=1.0057 =1.117

) 10 19 ( رادومن G= Re= Re j h = j h = h = =0.697 D h =0.0118 ft=3.597mm

G= = = =

Re= = = =4600=4.6* مهرد نایرج 2100 > 4600 : هلول یارب h= رادومن زا j h = 0.0047

نایرج روبع عطقم حطس

D h = : کیلوردیه رطق

طیحم

: راشف تفا ندروآ تسد هب مرج رد هک .

Sh دننام میروآ تسد هب ار h ات دنک یم کمک ام هب Nu تفر یم راک هب مرج لاقتنا بیرض ندروآ تسد هب یارب

Nu i = i i i = j h Re ( ) ^0.14

w μ= هلول لخاد رد هتیزوکسیو w = هراوید رانک رد هتیزکسیو Re= Pr= = =1 تلاح نیرتهب رد w لخاد لایس هلول یم ار صاوخ نیا صاخ یامد کی رد امد دنتسه امد عبات Pr , .

میناوخ Re .

دیآ یم تسدب h i و میناوخ یم ار j h رادومن یور زا j H j F (Fig1) Re Re (Fig2)

هلول لوط اه هلول دادعت P tupe = F (Fig 2 ) کاکحطصا بیرض i w لخاد لایس هتیسناد هلول t P tupe = t i Na = = j h Re (Fig3) هلول لخاد رد لایس تعرس [ P]= =pa Re = pr=

j f j h 55 45 35 Buffls Cust( لفاب شزرا )=15 یلاخ یاضف هیقب و لفاب 85 25 15 (Fig3) تسا 25 لفاب شزرا نیرتهب رد 25 , ندشن دیق یتروص ردو .

میریگ یم رظن هتسوپ لوط Re ه تسوپ لخاد رد هتیسناد P shell = [8j f +2.5] s هتسوپ لخاد رد تعرس (Fig4) 55 45 35 مک یاه هار زا یکی .

تسا اه لفاب عبات j f مه اج نیا رد .

تساه لفاب ندرک مک راشف تفا ندرک 25 15 رتشیب رتشیب هلول رد راشف تفا ) Fig4 (.

تسا هتسوپ زا Re

: هتسوپ رد راشف تفا شهاک لماوع رتگرزب یجورخ و یدورو هناهد یاراد هک یا هتسوپ زا هدافتسا .

دشاب ) 1 .

مینک یم هدافتسا رتگرزب Buffle cast زا ) 2 .

مینک دایز ار اه لفاب نیب ی هلصاف ) 3 .

مینک مک ار اه لفاب دادعت ) 4 : دینک یحارط یترارح لدبم کی ) لاثم هدش لدبم دراو 95 ترارح هجرد اب 100000 یبد اب لکلا رگا جراخ 40 اب و دراو 25 اب بآ و دوش جراخ لدبم زا 40 رد و مه و دشاب ؟دشاب 0.6

بآ تعرس و دشاب 4.2

زین بآ Cp 0.75

و دشاب لکلا تعرس رگا ددرگ 2.84

لکلا Cp نینچ

مینک هدافتسا میهاوخ یم هلول ؟دشاب ردقچ هلول لوط .

1 و هتسوپ تسا 17 cm 1 یترارح لدبم کی زا ) فلا d₀ و 16 cm ربارب d i هک u i =784 ؟دیروآ تسدب ار P shell , P tupe , h o , h i ) ب

لدبم دراو .

2.7

یبد اب و ددرگ یم جراخ هتسوپ دراو 1 30 ترارح هجرد اب لوکیلگ لیتا : لاثم 25 ترارح هجرد اب و هدش یا هلول کی یترارح تعرس اب و 3 ترارح هجرد اب روتوم نغور یجراخ رطق اب یا هلول زا رگا دشاب 1 m هلول لوط و دوش هدافتسا .

دوش یم جراخ 16 mm 11 اب و هدش یلخاد رطق و 20 mm ؟دیروآ تسد هب ار ریز ریداقم ؟هل ول لخاد یارب راشف تفا و ییاج هباج ترارح لاقتنا بیرض ) فلا طرش اب ( ؟هتسوپ یارب راشف تفا و ییاج هباج ترارح لاقتنا بیرض ) ب (Baffle cust=25

: ناعیم ای شلاگچ ار غاد را و خب ای زاگ کی رگا .

دوش یم هتفگ شلاگچ عیام هب راخب لیدبت راخب نیب ترارح لاقتنا رثا رد میهد روبع درس حطس کی یور هدرک ادیپ شهاک راخب T v =T g 1 .

) h f ( ریخبت ناهن یامرگ زا یتمسق درس حطس دنک یم شلاگچ هب عورش درس ی هحفص یور و T v =T g : طیحم یامد 4 3 2 1 2 3 T w 4 T w هب عورش رد دشاب دایز رایسب .

T v >T T v -T w ترارح هجرد فلاتخا رگا ) w 1 میراد شلاگچ ای ناعیم حطس یور رب ملیف ای هیلا تروص

تروص هب ) دشاب min ( دشاب مک T v -T w ترارح هجرد فلاتخا رگا ) 2 .

دنک یم شلاگچ ای ناعیم حطس یور رب هرطق ً لاماک هحفص و تسا هدش شخپ ً لاماک هحفص یور هرطق ) یا هیلا شلاگچ ( : 1 تلاح دشاب یم سیخ یرادقم هک تسا هدش شخپ یرادقم هب هحفص یور هرطق .

: 2 تلاح تسین سیخ ً لاماک هحفص ودراد دوجو یلاخ یاضف .

تسین س یخ ً لاماک هحفص و تسا لیکشت لاح رد ً ابیرقت رطق : 3 تلاح تم س هب ) هبذاج نوریب ( لقث رثا رد و تسا هدش لیکشت هرطق : 4 تلاح ) یاهرطق شلاگچ (.

درک دهاوخ طوقس نییاپ هی واز زا هحفص یور عیام شخپ هنوگچ فیصوت یارب یلمع رظن زا .

دوش یم هدافتسا ) Ѳ ( سامت

تسا رفص سامت هیواز لوا تلاح رد .

دشاب 90 زا رتمک و 0 نیب Ѳ مود تلاح رد .

180 ات 90 نیب ای 90 زا رتشیب سامت هیواز موس تلاح رد .

دشاب 180 , Ѳ مراهچ تلاح رد و راخ ب تسا رتشیب تارطق نیب یلاخ یاضف نوچ یا هرطق شلاگچ رد یا هیلا ر د سکعلاب .

دریگ تروص یترارح لدابت و دنک ذوفن دناوت یم عیام هتیسناد راخب هتیسناد لقث باتش ریخبت ناهن یامرگ .

درادن دوجو یلاخ یاضف عیام یتیاده بیرض تاحفص یدومع = f f f v v w fg f هحفص لوط عیام تجزل هراوید ترارح هجرد راخب ترارح هجرد

Re f = fg v f : درک هدافتسا لومرف نیا زا ناوت یم ریز طیارش رد طقف .

دشاب مارآ نایرج ) 1 w <1800 باتش )...

و و k f لثم یکیزیف صاوخ ( دشاب تباث داوم صاوخ ) 2 زا ریغ ینادیم چیه ینعی دشاب لقث باتش رثا رد هرطق طوقس ) 3 .

دنکن بذج لقث 300 mm * 300 mm ی هزادنا اب عبرم لکش هب یدومع هحفص کی ) لاثم ترارح هجرد .

دراد رارق یرفسمتا راشف رد و بآ راخب ضرعم رد لاقتنا .

دشاب یم 100 عابشا راخب ترارح هجرد و 98 هحفص ؟دینک باسح تعاس ره ردار هدش هدنلاگچ راخب یبد و ترارح

یقفا تاحفص f f f u v بروم تاحفص f f v fg f w fg w f 

یدومع روسنادنک یارب ییاج هباج ترارح لاقتنا ترارح لاقتنا دشاب 2.87

d زا رتگرزب L L=2.87d

یارب رگا دش دهاوخ ربارب یقفاو رگا یدومع روسنادنک زا دوب دهاوخ رتشیب یقفا روسنادنک رد دهاوخ یدومع 2.45

ابیرقت یقفا روسنادنک یارب رادقم L=100d .

دوب : دنک روبع روسنادنک لخاد زا لایس رگا =0.555

f fg f f v w هب وج راشف رد راخب شلاگچ یارب .

دوش یم هتشاد هگن 88 1.6

mm رطق هب یقفا هلول 20 ) لاثم رد هک یا هدننک کنخ کمک هب هلول یجراخ یاه هراوید دور یم راک یامد ردو هدش درس دراد رارق نایرج هلول لوط دحاو یازا هب ار تعاس رد هدش هدیلاگچ راخب رادقم

هلول جراخ رد عابشا راخب ( f =3.06*10 -4 , 100 f =963 , عابشا ترارح هجرد؟دینک باسح ) تسا نایرج رد 96 یامد رد یکیزیف صاوخ H fg =2255 , k f =0.678

وج راشف رد راخب 1.3

هک میزاسب ) هدنلاگچ ( یروسنادنک میهاوخ یم یقف ا یاه هلول اب یعبرم شیارآ کی راک نیا یارب .

دوش یم هدیلاگچ .

میدنبب راکب ار دشاب 93 اهنآ ینوریب یامد هک 1.25cm

رطق اب عبرم دعب ربارب 3 ناشلوطو 1.9cm

اه هلول زکرم هب زکرم ی هلصاف ین وریب داعبا و؟میراد زاین هلول رادقم هچ هدنلاگچ نیا یارب .

تسا ؟دشاب یم ردقچ k f =0.885

f =2.9*10 -4 , f =980 : یملیف یامد رد یکیزیف صاوخ

؟دین ک رارکت دنشاب هدیبسچ اه هلول هک ینامز یارب ار هلئسم نیمه ) H.W

: ناعیم ددع : دشاب مارآ ان نایرج رگا Co= f f f Re<1800 Co=1.47 Re f : یدومع یاه هلول ای تاحفص ) 1 Re<1800 Co=1.514 Re f Re>1800 Co=0.0077 Re f 0.4

: یقفا تاحفص : ) 2 یلک تلاح رد

h fg =2255 k f =0.674

(boiling) : ششوج هب را خب لیدبت ناعیم زا فده و راخب هب عیام لیدبت ششوج زا روظنم زاف رییغت ره رد T w هک لاومعم ) , ریخب یم ر اک نیا هک یر .

, دنزاف رییغت هارمه ناعیم دتفا یم قافتا ینامز ششوج و ناعیم رد نوچ force boiling .

دشاب میراد زاف رییغت ( ) ت نوچ ییاهدنیآرف رد .

.

دوش یم لیدبت امرگ یدایز رادقم عابشا یامد ( , ششوج ودشاب یم نکاس عیام هک یتقو ششوج نیاربانب تسا عیام T .

sat زا رتشیب دشوجب ات دوش یم لقتنم لایس هب امرگ , ) حطس یامد میراد راکورس ریخبت ناهن یامرگ اب ششوج دشاب یم لااب رایسب ییاج هباج بیرض راخب دیلوت , ریطقت لخاد ایو فارطا رد هک یمئاد یاه هلول ای و تاحفص طسوت دناوت دشوجب دنراد رارق فرظ دننام دوش یم هتفگ یرختسا ششوج تلاح نیا هب دوش یم ماجنا تسا تکرح لاح رد هک یلایس رگا یرتک رد بآ نداد ترارح ای یایحا ششوج تلاح نیا هب دوشیم ماجنا ششوج ختسا عیام کی یارب پمپ کی زا هدافتسا دننام دوش یم هتفگ (

Log h C B A 5 100 D q 

AB ی هلصاف رد هباج م .

تسا 5 زا رتمک ترارح هجرد فلاتخا نوچ دوش یمن دیلوت یبابح چیه میمان یم کی ی هیحان ار نآ هک هک تسا نآ زا رتمک عابشا عیام یامد و دماج حطس یامد فلاتخا زیناکم اب ترارح لاقتنا هیحان نیا رد .

) 1 هیحان دوش دیلوت راخب بابح .

دوش یم ماجنا تیاده ای دازآ ییاج یم دیلوت عیام و دماج نیب کرتشم لصف رد راخب یاه بابح ) 2 هیحان ش را با شوج هب هقطنم نیا .

دنا هتفرگن ار حطس مامت اه بابح ینعی , دوش خب ریز اه بابح هک تقیقح نیا هب هراشا و تسا روهشم یا هتسه بح نیاو دننک یم لمع ششوج یارب یاهتسه نوچ دنیآ یم دوجوب تک رح اب هکلب دنوش یم ییاج هباج ترارح لاقتنا ثعاب اهنت هن اه ار هک ادتبا رد .

دنوش یم طلاتخا و ندز مه ثعاب عیام لخاد رد دوخ دوخ و دنرذگب عیام ی هدوت زا اه بابح هکنیا ناکما تسا مک ΔT دوخ ریسم رد عقاو رد و تسا مک دنناسرب عیام دازآ حطس هب

یرتشیب بابح هک .

ΔT شیازفا اب اما دور یم نیب زا لایس یهدوت رد دسر یم عیام دازآ حطس هب بابح یرتشیب رادقم دوش یم دیلوت هک .

دنهد یم ناشن C ی هطقن هب و 2 هیحان رد ار دوعص نیرتشیب .

دوش یم هدیمان ینارحب یترارح راش تلاح نیا عیام و دماج کرتشم لصف رد راخب یاه بابح عمجت لمع کرت ) 3 هیحان شم لصف یا هیلا ای ملیف تروص هب اه بابح هک دوش یم ثعاب .

دوش یم ترارح لاقتنا تفا ثعاب نیاو دنناشوپب ار P l ینزو P l *(п r 2 ) AB ) یا هتسه ششوج زاغآ ( C هطقن کیدزن : تسا یراشف یورین سکع رب یحطس ششک یورین هشیمه CD یراشف P r (π r 2 ) یحطس ششک یورین = طیحم * δ = 2πr * δ

L v c : یترارح سکلاف sf fg L L fg v L ΔT v =T w -T s sat عابشا عیام هژیو یامرگ : C L h fg = رییغت یپلاتنآ .

تسا h fg نامه میدید ریخبت ناهن یامرگ یاج ره , عیام هتیزوکسیو = μ Pr L s عابشا عیام لتنارپ ددع : تسا g c = 1 اه متسیس ریاس یارب , عابشا راخب یلاگچ : g c = 32.178

ییاکیرمآ متسیس یارب

ρ

v لقث باتش : g= g c عابشا عیام یلاگچ :

ρ

L .

تسا هداد ار C sf رادقم ) 2 9 ( لودج رد .

تسا هدادار δ رادقم ) 1 9 ( لودج رد

ار h دی اب میروآ تسدب ریز ی هطبار زا ار یترارح سکلاف میهاوخب رگا .

مینک باسح w sat ار h ناوت یم هحفص ندوب یقفا ای یدومع بسح رب ) 3 9 ( لودج رد .

درک باسح 1 x : کیرفسمتا راشف رد

h p = : کیرفسمتا ریغ راشف رد نو رد یرابجا ییاج هباج اب یعضوم ششوج یارب « : میتشاد راخب گید رگا » یدومع یاه هلول x یرفسمتا راشف رد بآ زا یفرظ رد مرگ یجنرب هحفص کی حطس دحاو رد ترارح لاقتنا 115 هحفص ترارح هجرد .

) H.W

دراد رارق ؟دینک باسح ار

رد بآ نورد 75mm لوط و 3mm رطق هب یقفا هول کی راش دیلوت یارب مزلا یحطس ترارح هجرد .

دراد رارق ) لاثم 160kpa ؟دینک باسح ار 0.2

یترارح

میهاوخ یم تسا دوجوم 0.3m

رطق اب یرتک کی ) 9 36 نیرمت () لاثم دیاب یر تک فک .

میناشوجب یرتک نیا رد یرفسمتا راشف رد اربآ 2.3

؟دوش رارقرب فده نیا ات دشاب یترارح هجرد هچ رد

یعضوم ششوج طیارش تحت راخب گید کی نورد ه 5atm رد بآ ) لاثم جرد هک ینامز ینعی یعضوم ششوج زا روظنم تسا هتفرگ رارق ترارح لاقتنا .

دشاب عابشا ترارح هجرد زا رتمک عیام ترارح ؟دیروآ تسد هب 1m لوط رد ار ترارح لاقتنا رادقمو

نتفرگ کی طسوتم 0.3m

رطق هب سم ی هباتیهام کی فک ) لاثم طیارش رد ششوج هچنانچ دوش یم هتشاد هگن ت 128 رد یکیرتکلا سدب ار فرظ نیا رد بآ ششوج یارب لاقتنا دوش ماجنا یرفسمتا ؟تسا ردق هچ ریخبت خرن؟دیروآ

هدنلاگچ عیام راخب یدومع هدننک ریخبت عابشا عیام شلف ) نکش راشف ریش ( عابشاراخب + عابشا عیام : یترارح هلول هدننک ریخبت عیام راخب هدنلاگچ یقفا Q ر وسنادنک دنک یم لیدبت عابشا عیام هب و دریگ یمار Q نییاپ ترارح هجرد راخب + عابشا عیام روسرپمک دن ک یم لمع هدنلاگچ لثم یدودح ات دیآ یم نییاپ ترارح هجرد راشف تفا داجیا اب روتارپاوا لااب ترارح هجرد

دننام د نک یم لقتنم رگید هیحان هب هیحان کی زا ار امرگ : یترارح هلول راخب .

تسا سم ربارب 100 نآ ییامرگ ییاناسر رد هک یزلف هلیم کی لیدب ت عیام هب هدنلاگچ ردو دنک یم تکرح لااب تمس هب هدش ریخبت یم زاب ه دننک ریخبت هب هراوید هب یراجم طسوت هدنلاگچ عیام .

دوش یم تمس زا یدایز یامرگ ه دوش یم ثعاب ریخبت دایز یامرگ یاه هلو هدنلاگ ل رگید عون کی .

.

ددرگ دبای لاقتنا راخب طسوت لااب تمس هب نییاپ چ زا عیام لاقتنا یارب هک دنک یم لمع یقفا تروص هب ییامرگ داج یا یارب نزن گنز یزلف یروت یاهرتلیف زا هدننک ریخبت هب یم هدافتسا هدننک ریخبت هب هدنلاگچ زا عیام لاقتناو یگنییوم تیصاخ .

دوش : هدننک درس متسیس هخرچ ای زاس ام رس هدام زا امرگ لاقتنا هک تسا یتدورب متسیس کی روسنادنک

هدام روسنادنک لخاد رد تش .

دهد یم ماجنا اوه لثم یرگید طیحم هب دربم هدیلاگچ عیام هب راخب تلاح زا امرگ نداد تسد زا رثا رد ازامرس اد میهاوخ عابشا عیام روسنادنک زا یجورخ رد هجیتن رد دوش یم عاب شا راخب هب عابشا عیام زا یرادقم طاسبنا ریش زا روبع زا دعب لیدب هب یدورو طولخم ) هداد خر شلف دنیآرف کی ( دوش یم لیدبت ت دایز ترارح هجرد اب راخب هب ترارح نتفرگ زا دعب روتارپارا رارق ر وسرپمک دایز راشف تحت روسرپمک هب یدوعص راخب .

دوش یم هب ندش دراو اب و دوش یم لیدبت عیام هب یرادقم و دریگ یم دهد یم تسد زا ار یترارح راب یرادقم روسنادنک

: Radition عشعشت : عشعشت یاه یروئت :) wave theory ( جوم یروئت 1 ت قیر سا هدش رپ » رتا « یضرف هدام زا ناهیک یاضف مامت هیرطن نیا قبط رب ط هب ترارح لاقتنا رثا زا یسیطانغمورتکلا جاوما راشتنا رثا رد اریز .

دریگ یم تروص عشعشت :) کنلاپ سکام ( موتناوک یروئت 2 لیام ت و هدش کیرحت دنوش یم مرگ یتقو مسج یاهلوکلوم و اهمتا زا یتمسق یف اضا یژرنا هطبار نیا رد و دندرگرب یرت نییاپ یژرنا حطس هب دنراد یژ رنا نیا رادقم .

دننک یم رشتنم سیطانغمورتکلا جاوما تروصب ار دوخ : تسا یئاتناوک تروصب و هدوبن هتسویپ ) موتناوک ره یژرنا ) E=h.

ϑ 6.625*10 -34 j.s

کنلاپ تباث شاعترا سناکرف

10 -12 10 -8 10 -7 10 -6 10 -4 10 -2 Cosmic Ray یناهیک هعشا x شفنب ءاروام زمرق نودام یئرم جاوما ویو ورکیام 1 یئودار جاوما 

ت ردق هک دوش یم صخشم اه جوم لوط مامت رد هطبار زا یریگ لارگتنا اب .

دراد یگتسب قلطم یامد مراهچ ناوت اب یشعشت E b =δT 4 حطس دحاو زا نامز دحاو ءازاب هایس مسج یعشعشت تردق -E b : نمزتلوب نافتسا تباث : هتکن دنچ .

تسا یئرم جاوما لثم یترارح عشعشت یکیزیف تایصوصخ 1 یلقیص حطس α یلقیص ریغ حطس β ) specular ( یفیط بات زاب ) diffusion ( یشخپ باتزاب

یاه لوکلوم اب هک دوش یم رهاظ یماگنه یشعشت جاوما یترارح رثا .

2 دیامن دروخرب مسج هک نیا رگم دوش یمن عطق زگره مسج ود نیب یعشعشت ترارح لاقتنا 3 .

دسرب قلطم رفص هب اهنآ یامد نآ زا یرادقم یلک تلاح رد هدیسر مسج ود هب هک .

) Ө ( یعشعشت ناوت لک زا دنک یم روبع مه یرادقم و سکعنم یرادقم هدش بذج (Reflection) ساکعنا ) Absorption ( بذج = Ө r + Ө t + Ө α Ө ) Transmission ( روبع

هایس ریغ مسج q.A.α 1 E.A

هایس مسج 

یعشعشت تردق نآ یط رد هک یجوم لوطو امد نیب هطبار : Wien نوناق : دهد یم ار تسا Max λ max .T=2897.6[μm.

ᵒ K] μm ᵒ K

λ.T λ 1 T λ 2 T Dunkle لودج زا 

A a a A b b 

R 3 2 1 2 1 

G J 

J 1 J 2 

» دنشابن فافش هک تسا یماسجا یارب لداعم رادم « : مسج 3 یارب هب درا و یاه نایرج یربج عمج هتسیرتکلا رد فهش ریک نیناوق هب هجوت اب : تسا رفص هرگ ره :)

J 1

( هرگ یارب

: صاخ تلااح : درک رظن فرص مسج یحطس تمواقم زا ناوت یم ریز تلااح رد .

دشاب هایس روبزم مسج 1 .

د شاب گرزب یلیخ رگید ماسجا اب هسیاقم رد روبزم مسج تحاسم رگا 2 ) یعشعشت قیاع (.

دشاب قیاع مسج رگا 3 : radiation shields یعشعشت یاهرپس ی دنب قیاع یاه هلول رود رد هدش هدیچیپ لیوف و کسلاف , ییاضف رد لاثم .

تسا اهنآ ساکعنا بیرض ندوب لااب اهرپس نیا تیصوصخ .

هدش