Fet per: Eli Arnau i Nil

download report

Transcript Fet per: Eli Arnau i Nil

Fet per: Arnau, Nil i Eli
- La reproducció és la funció
per la qual els individus
progenitors donen lloc a nous
individus, semblants a ells,
anomenats descendents.
Escissió
Regeneració
.
Gemmació individual
Gemmació colonial
La reproducció sexual hi
intervé dos individus de sexe
diferent.
-Mascles: Les gònades són els
testicles, on es produeixen els
gàmetes masculins o
espermatozoides.
-Femelles: Les gònades són
els ovaris, on es produeixen els
gàmetes femenins o ovaris.
Els hermafrodites tenen
dos tipus de gònades,
masculines i femenines. És
freqüen en els animals que
viuen fixos al substrat i el
paràsits.
El desenvolupament
embrionari comprèn el
període des que es forma el
zigot fins que neix el nou
individu.
-Ovípara: El desenvolupa-ment
de l’embrió té lloc a fora del
cos de la mare, l’ ou.
-Vípara: L’embrió es
desenvolupa a l’interior de la
mare, L’úter. També el
nodreix.
-Ovovivípara: El desenvolupament de l’embrió té lloc a
l’interior del cos de la mare,
pero en nodreix de les
substàncies de reseva de
l’ou.
El desenvolupament
postembrionari és el
creixement de l’individu des
que neix fins que arriba a
l’estat adult.
-Directe: Les cries presenten
un aspecte semblant a
l’adult i es tracta d’un procés
de simple creixement.
-Indirecte: La cria neix en una
fase poc desenvolupada i té
un aspecte i un
comportament molt diferents
a l’adult.
La metamorfosi és el
procés mitjançant el qual
un insecte o
un amfibi passa dels
diferents estadis del seu
desenvolupament. Aquest
és un procés
d'organogènesi important i
en què es desencadenen
una sèrie de
processos hormonals d'act
ivació de
diferents gens que
provoquen un canvi
radical en l'estructura
general de l'insecte.
senzilla
complexa
En les plantes s’alternen
dos tipus d’estructures:
-L’esporòfit: És l’estructura
en què es formen les
espores.
-El gametòfit: És l’estructura
en què s’originen els
gàmetes masculins i
femenins.
Formació del fruit:
-Carnosos.
-Secs.
Dispersió i germinació
de la llavor:
1. El fruit se separa de la planta.
2. És produeix la
germinació
3. Hi apareix la
tija.
4. Hi creixen les
fulles.
Pol·linització
Fecundació
Formació del fruit:
-Carnosos.
-Secs.
Dispersió i germinació
de la llavor:
1. El fruit se separa de la planta.
2. És produeix la
germinació
3. Hi apareix la tija.
4. Hi creixen les
fulles.
Pol·linització
Fecundació