Consells per prevenir riscos

download report

Transcript Consells per prevenir riscos

Quines actuacions duem a terme per prevenir riscos?
• Eliminar si és possible els riscos i avaluar la magnitud dels que no es
puguin eliminar per adoptar mesures preventives
• Adopció mesures preventives diverses:
 Adaptar, si escau, el treball a la persona (mobiliari, equips, mètodes,
roba de treball..)
 Substitució del que és perillós per altres materials, productes o
màquines menys perilloses
 Adaptació d’estructures, mobiliari i instal·lacions
 Modificació de mètodes de treball
 Lliurament d’equips de protecció individual
 Control de la salut mitjançant els exàmens mèdics adients
 Donar informació i formar
Per què cal prevenir?
HEM DE PREVENIR PER EVITAR ELS ACCIDENTS DE TREBALL
Un accident de treball és qualsevol lesió corporal que pateix el
treballador com a conseqüència del treball que realitza.
És un fet anormal no desitjat que es presenta de forma inesperada i que
generalment es pot evitar.
Per tot això, és important que tinguis en compte que:
 Normalment, els accidents es poden prevenir. Per això has de
conèixer els riscos a què estàs exposat.
 Els accidents poden ser conseqüència d’actes insegurs del
treballador
 Els accidents poden succeir en qualsevol moment i has de ser
conscient que a tu també et pot passar.
 Es la teva obligació comunicar qualsevol risc o condició insegura
que detectis (mitjançant el comunicant de risc)