ELS ECOSISTEMES. RELACIONS TRÒFIQUES

download report

Transcript ELS ECOSISTEMES. RELACIONS TRÒFIQUES

ELS ECOSISTEMES.
RELACIONS TRÒFIQUES
L´ESCENARI DE LA VIDA
• La Terra, conté: una atmósfera protectora,
aigua en abundància, la hidrosfera i rep
l´eregia del Sol d´una manera continua.
• La Biosfera: fina franja de la Terra, on es
desenvolupa la vida. Compren: una part
de l´atmòsfera, la troposfera, tota la
hidrosfera i la zona superficial de la
geosfera.
• El conjunt d´organismes que conviuen en un
determinat lloc i les relacions que
s´estableixen entre aquests i amb el medi on
viuen formen un ecosistema i constituixen
una unitat de funcionament de la naturalesa.
• Components dels ecosistemes:
 La comunitat o biocenosi: És el conjunt
d´èssers vius que conviuen en l´ecosistema.
Els individus que pertanyen a una mateixa
espècie constitueixen una població.
• Biòtop: És el lloc o la zona geogràfica
determinada ocupada per una comunitat.
Caracteritzat per unes condicions ambientals:
 Els elements inerts: aigua, l´aire, el sòl o
les roques
 Factors físics i químic: la llum, la
temperatura, la humitat, la pressió o la
salinitat.
 Un ecosistema està constituit per un biòtop,
la comunitat que l´habita i les interaccions
que es produeixen entre tots aquests.
• L´ecosfera: És l´ecosistema global de la
Terra, format per tots els organismes
existents en la biosfera i les relacions que
s´estableixen entre aquests i amb
l´ambient.
ELS FACTORS AMBIENTALS
I LES ADAPTACIONS
• Factors abiòtics: No depenen
directament dels èssers vius, sinó de les
característiques i la composició del medi
intern: la Tª, l´aigua, l´aire.
• Factors biòtics: Són els que deriven de
la presència dels mateixos èssers vius.
LES ADAPTACIONS
• Els factors ambientals influeixen sobre els
organismes que conviuen en l´ecosistema
i van seleccionant els organismes que
responen millor davant de les condicions
d´aquest.
• Una adaptació es una característica d´un
organisme que es transmet
hereditàriament i que n´afavoreix la
supervivència en un entorn determinat.
LES ADPATACIONS EN ELS ANIMALS
• La Tª es uns dels factors abiòtics que
condicionen la vida de molts animals.
p.e: ocells i mamífers tenen les plomes i el pèl,
capa gruixuda de greix aïllant.
Els factors biòtics que afecten als animals:
L´obtenció d´aliment i la defensa dels
depredadors.
p.e: depredadors órgans desenvolupats, dents
afilades, preses: closques, pues,camuflatge.
LES ADAPTACIONS EN LES PLANTES
• El factor abiòtic més important es
l´absència de aigua, ja que les plantes no
es poden desplaçar.
p.e: Plantes que es troben en zones àrides
tenen fulles xicotetes per evitar la
transpiració, els cactus les fulles s´han
transformat en espines que les
protegeixen de animals herbívors.
• El factor biòtic, son els animals.
Moltes plantes amb flors han utilitzat el
animals com a transport del pol.len i les
llavors.
Flors amb coloracions, aromes per atraure
els insectes. Algunes han desenvolupat
fruits carnosos per atraure els herbívors i
transportar les llavors.
COM S´ALIMENTEN
• Segons la manera d´obtenir els aliments els
organismes d´un ecosistema es classifiquen
en tres nivells tròfics:
1.Productors: Són els organismes autòtrofs,
plantes, algues i bacteries fotosintetizadores,
que es fabriquen el seu propi alimen( matèria
orgànica) a partir de la inorgànica (l´aigua,
CO2 i les sals minerals), utilitzan l´energia
lluminosa.
2. Consumidors: són organismes heteròtrofs
que consumeixen materia orgànica procedents
d´altres èssers vius:
Primaris: Els herbívors, s´alimenten de
plantes.
Secundaris: els carnívors. Que poden ser:
-Depredadors: S´alimentes dels herbívors
-Superdepredadors: S´alimenten d´altres
carnívors
-Carronyers: S´alimenten de les restes
d´animals morts.
3. Descomponedors: Organismes
heteròtrofs que s´alimenten de la materia
orgànica morta del medi procedent de les
restes d´èssers vius, poden ser cucs, larves,
insectes, bacteris i fongs que transformen la
matèria orgànica i la transformen en
compostos per als productors.
CADENES I XARXES TRÒFIQUES
• Una cadena tròfica està formada per una
serie d´organismes ordenats linealment,
en la qual, cada individu menja el que li
precedeix.
p.e: alfals--- conill--- mostela--- llop.
• Les connexions entre les diferents
cadenes que adopten l´estructura d´una
xarxa s´anomenen xarxes tròfiques
EL TRÀNSIT DE MATERIA I ENERGIA
• La matèria i la energia flueixen al llarg de les
cadenes tròfiques i les utilitzen tots els
organismes.
• Per la fotosíntesi les plantes, els productors,
transformen la energia llumínica en materia
orgànica i l´emmagatzemen.
• Els herbívors s´alimenten de les plantes i
utilitzen una part de la matèria vegetal
consumida per a alliberar energia mitjançant
la respiració. L´altra part per a creixer i
reproduir- se.
• Els organismes descomponedors
transformen la materia morta ( restes
d´animals, fulles mortes ) en materia
inorgànica que poden consumir els
productors.
• La materia circula en l´ecosistema d´una
manera cíclica.
• L´energia solar, transformada i
emmagatzemada per les plantes en la
matèria orgànica, es va consumint i alliberan
al medi en forma de calor en els diferents
nivells tròfics, per la qual cosa no pot ser
reutilitzada pels èssers vius