Przykłady i porównania i depozytów bankowych, w tym rachunków

Download Report

Transcript Przykłady i porównania i depozytów bankowych, w tym rachunków

Przykłady i porównania i depozytów
bankowych, w tym rachunków
pomocniczych i powierniczych oraz
lokat strukturyzowanych.
Magdalena Pawłowska
Konrad Lichota
Depozyty bankowe

Depozyt bankowy jest to kwota pieniężna ulokowana w banku
na czas nieoznaczony "na żądanie" (a'vista) lub na czas
oznaczony (lokaty terminowe).




Najważniejsze cechy
Okres umowy - Jest to okres, na który depozytariusz powierza
środki bankowi. Wyróżnia się wkłady terminowe (na przykład 3
miesiące, 6 miesięcy, rok) oraz wkłady a vista, w przypadku
których umowa zawarta jest na czas nie oznaczony.
Oprocentowanie - Jest to stopa procentowa, określająca
odsetki od wkładu, które otrzymuje depozytariusz.
Okres kapitalizacji - Jest to okres, po upływie którego narosłe
odsetki doliczane są do depozytu, a zatem podlegają
oprocentowaniu, co oczywiście zwiększa dochód.
Depozyty bankowe

Najważniejsze cechy

Stałe bądź zmienne oprocentowanie - Dla niektórych

depozytów oprocentowanie jest stałe w okresie umowy, dla
innych bank może je zmienić.
Naliczanie odsetek w przypadku niedotrzymania terminu
umowy przez depozytariusza - Zazwyczaj ponosi się
konsekwencje w postaci zmniejszenia odsetek bądź ich
nieotrzymania.
Lokata strukturyzowana

To struktura złożona z kilku elementów - składa się z części
bardzo bezpiecznej (obligacji lub tradycyjnej lokaty
bankowej) oraz bardzo ryzykownej (opcja czy funduszu).
Lokata ustrukturyzowana, tzw. struktura, to inwestycja
złożona w blisko 85 proc. z bezpiecznych obligacji lub
lokaty bankowej, zaś do max. 15 proc. z opcji, czyli bardziej
ryzykownego instrumentu, na którym można wielokrotnie
pomnożyć kapitał albo stracić wszystko. Lokata
strukturyzowana - jest to więc forma lokaty kapitału, która z
jednej strony daje szanse (ale nie pewność!) uzyskania
sporego zysku, a z drugiej gwarantuje zwrot określonej
części lub całości zainwestowanych pieniędzy.
Przykład 1
Inwestycja na Rynkach Wschodzących





Banki z grupy BRE – mBank i MultiBank – oferują lokatę strukturyzowaną
opartą na akcjach sześciu dużych spółek notowanych na giełdach z krajów
BRIC (Brazylii, Rosji, Indii i Chin). W koszyku spółek znajdują się:
Beijing Capital International Airport Company Ltd. oraz China
Communications Construction Company Ltd. (spółki chińskie)
Gazprom Oao i Mobile Telesystems (spółki rosyjskie)
Petroleo Brasileiro - Pertrobras SA (spółka brazylijska)
Reliance Industries Ltd. (spółka indyjska).
Nazwa produktu: Lokata Inwestycyjna Tygrysy Rynku (mBank), Lokata
Inwestycyjna Kwitnące Zyski (MultiBank)
Poziom gwarancji kapitału: 100%
Min. kwota inwestycji: 1 tys. zł (mBank), 5 tys. zł (MultiBank)
Okres subskrypcji: do 28 kwietnia 2010
Przykład 2
Lokaty związane z kursem EUR/PLN


Nazwa produktu: Lokata Strukturyzowana Euro Plus, Lokata
Strukturyzowana Złoty Plus
Poziom gwarancji kapitału: 100%
Min. kwota inwestycji: 20 tys. Zł
Okres subskrypcji: do 22 kwietnia 2010
Lokata Strukturyzowana Euro Plus, pozwala zyskać na
umocnieniu się euro do złotego (wzrost kursu EUR/PLN),
natomiast drugi produkt – Lokata Strukturyzowna Złoty Plus,
gwarantuje zysk w przypadku osłabienia się euro w stosunku do
złotego (spadek kursu EUR/PLN).Inwestycja trwa 6 miesięcy i daje
szansę zarobku maksymalnie 6 proc. (12 proc. w skali roku) pod
warunkiem, że kurs euro wzrośnie (bądź spadnie) o wartość od 20
do 30 gr. Jeżeli kurs wzrośnie (spadnie) o wartość w przedziale od
10 do 20 gr lub od 30 do 40 gr, lokata przyniesie zysk równy 3,5
proc. (7 proc. rocznie).
Przykład 3
Inwestycja w spółki z WIG20
Nazwa produktu: Obligacje TOP5 DUO III, Obligacje TOP5 Duo IV
Poziom gwarancji kapitału: 100% (Duo III) lub 90% (Duo IV)
Min. kwota inwestycji: 1 tys. Zł
Okres subskrypcji: do 7 maja 2010
BZ WBK umożliwia zarabianie na największych przedsiębiorstwach z
polskiej giełdy. W ramach Obligacji TOP5 Duo III i Obligacji TOP5 Duo
IV, klienci mogą zainwestować w portfel 5 spółek (Bank Pekao, PKN
Orlen, KGHM, TP i CEZ). Dla CEZ-u pod uwagę brane są notowania z
giełdy w Pradze.Inwestycja trwa 2 lata i może przynieść maks. 20 proc.
(Obligacje TOP5 Duo III) lub 28 proc. (Obligacje TOP5 Duo IV) zysku.
Ostateczny zysk jest średnią arytmetyczną stóp zwrotu pomiędzy datą
początkową i datami odczytu notowań (po pierwszym i drugim roku
inwestycji), przy czym stopy zwrotu wyższe od 10 proc. będą
traktowane jako wartość równa 10 proc.
Przykład 4
Lokata strukturyzowana SALSA










100% gwarancji kapitału
Atrakcyjny zysk
Niska kwota wejścia – już od 5000 PLN
Brak opłat wstępnych
Brak opłaty likwidacyjnej po pierwszym roku
4-letni okres inwestycji
Wysoka partycypacja w wynikach strategii: 110–130%
Brak podatku „Belki” na koniec inwestycji dzięki objęciu
grupowym ubezpieczeniem na życie
Strategia opracowana przez Deutsche Bank Londyn
Wyniki SALSY
Przykładowa wycena 1

Wstawić przykłady
Przykładowa wycena 2
Rachunek pomocniczy i
powierniczy


Rachunki pomocnicze otwierane są w celu wykonywania
specyficznych funkcji lub dla dokonania szczególnych operacji
np. wypłata zaliczek na wydatki administracyjno-gospodarcze.
Często służy przeprowadzaniu rozliczeń w innych bankach niż
bank prowadzący rachunek bieżący.
Rachunek powierniczy - jest rachunkiem bankowym, który służy
do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z tytułu transakcji
określonych w Umowie handlowej zawartej między Powiernikiem i
Powierzającym, tj. przechowywania środków pieniężnych
wpłaconych przez Powierzającego i następnie wypłacenia tych
środków przez bank Powiernikowi po spełnieniu przez niego
określonych warunków (zgodnie z postanowieniami Umowy
rachunku powierniczego).
Rachunek pomocniczy
łatwość zarządzania środkami poprzez
wyodrębnienie środków na określone
rodzaje rozliczeń (np. fundusz
remontowy, rozliczenia z wybranymi
kontrahentami, obsługa masowych
płatności, wypłaty wynagrodzeń,
przechowywanie zakupionych walut),
możliwość indywidualnego nadawania
uprawnień do każdego z kont,
możliwość łatwego zarządzania
wieloma rachunkami
możliwość przygotowania
indywidualnej oferty dla klientów
decydujących się na założenie większej
liczby rachunków,
szeroki dostęp do wszystkich funkcji
rozliczeniowych rachunku, w tym m.in:
dokonywanie przelewów krajowych i
zagranicznych, także przelewy do ZUS i
US, korzystanie z polecenia zapłaty,
zleceń stałych.

Rachunek powierniczy
zabezpieczenie stron transakcji
(Powiernika i Powierzającego) przed
niewywiązywaniem się jednej ze stron z
warunków Umowy handlowej,
zwiększenie wiarygodności stron
transakcji jako partnerów handlowych,
zapewnienie bezpieczeństwa przepływu
środków pieniężnych w wyniku realizacji
danej transakcji
elastyczne dostosowywanie Umowy
rachunku powierniczego do potrzeb
danej transakcji,
ochrona środków pieniężnych
znajdujących się na rachunku
powierniczym przed zajęciem
egzekucyjnym,
ochrona środków pieniężnych
znajdujących się na rachunku
powierniczym przed włączeniem do
masy upadłościowej w przypadku
ogłoszenia upadłości Powiernika.
