Pasientrettighetloven 4A - Bjørgene omsorg

Download Report

Transcript Pasientrettighetloven 4A - Bjørgene omsorg

Bjørgene omsorg- og utviklingssenter
17. April 2012
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Mål for dagen
• Øke kunnskap om loven
• Økt kompetanse til å gjenkjenne
situasjoner som inneholder tvang
• Økt mot til å gå inn i utfordrende
situasjoner, refleksjoner og diskusjoner
• Endre praksis i avdeling med fokus på
tillitsskapende tiltak
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Pasientrettighetsloven 4A
Handler om å sikre nødvendig
helsehjelp til alle
også til de som mangler
samtykkekompetanse og som motsetter seg
helsehjelpen
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Hvem er personen?
13.04.2015
4
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Ulike utgangspunkt, ulike
behov
13.04.2015
informasjon fra Haugesund
kommune
5
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Det viktige møtet
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Hva styrer vår praksis?
Setter kritisk søkelys på våre:
- Holdninger
- Handlinger
- Vår felles praksis
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Etikk
• Det gode, det rette og det rettferdige
• Din etikk og min etikk er det vi gjør når
ingen ser oss
(Marie Aakre, leder i rådet for sykepleiee
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Hva må ligge i bunn?
• Menneskerettighetene
• Etiske grunnprinsipper
• Faglig forsvarlighet
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Det store dilemma
 Omsorgssvikt eller
 Ulovlig bruk av tvang
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Oppsummering
• Når gjelder Pasientrettighetsloven 4A?
• Har vi opplevd situasjoner som
omhandler tvang?
• Hva var tiltaket?
• Hva skal den enkelte gjøre?
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Pasient- og brukerrettighetsloven
kapittel 4A
• Formål
• Virkeområde
• Vilkår
§ 4 A-1
§ 4 A-2
§ 4 A-3
• (Gjennomføring
§ 4 A-4)
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Formål - pasrl § 4 A-1
• Å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig
helseskade
• Å forebygge og begrense bruken av tvang
• Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den
enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som
mulig være i overensstemmelse med pasientens
selvbestemmelsesrett.
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Stedlig virkeområde - pasrl § 12 og § 4 A-4 annet ledd
• I Norge
• Uavhengig av arena, men tvungen innleggelse og
tilbakeholdelse kan bare skje i helseinstitusjon.
• Hele helsetjenesten
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Saklig virkeområde – pasrl § 4 A-2
Hvilke handlinger omfattes av kapittel 4 A?
• Helsehjelp som ytes av helsepersonell
• Somatisk helsehjelp
• Undersøkelse og behandling av psykiske lidelser uten
eget samtykke skal skje etter reglene i psykisk
helsevernloven
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Personelt virkeområde - pasrl
§ 4 A-2, første ledd
Hvilke pasienter gjelder kapittel 4 A for?
• Pasienter må
- være over 16 år,
- mangle samtykkekompetanse, og
- motsette seg helsehjelpen
• Diagnoseuavhengig
|
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Nærmere om samtykke
• Hovedregel: helsehjelp kan bare gis med samtykke
fra pasienten
• Unntak: helsehjelp kan gis uten samtykke dersom
det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig
rettsgrunnlag
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Rettstilstand fra 01.01.09
Samtykkekompetanse
Mangler samtykkekompetanse
Ikke
motstand
Hovedregel
pasrl §4-1
pasrl §§ 4-5 – 4-7
Motstand
Ingen helsehjelp
Kap. 4A
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Vilkår for bruk av tvang – pasrl
§ 4 A-3 første ledd
Tillitskapende tiltak
Hovedregel:
Før det kan ytes helsehjelp, må tillitskapende
tiltak ha vært forsøkt
Unntak:
Kan unnlates når det er åpenbart formålsløst
|
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd
Tre kumulative vilkår:
• En unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til
vesentlig helseskade på pasienten
• Helsehjelpen anses nødvendig
• Tiltakene må stå i forhold til behovet for
helsehjelpen
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd, bokstav a
a) En unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til
vesentlig helseskade for pasienten
•
•
•
•
Skade på pasienten – ikke skade på andre
Både fysisk og psykisk skade
Alle typer helsehjelp, jf. pasrl § 1-3 c
Vesentlighetskravet
– Betydelig omfang og/eller alvorlige
konsekvenser
– Grense oppad: Mindre helseskade enn det
som utløser øyeblikkelig hjelp-plikt
– Grense nedad: Mer enn ”helseplager”
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd, bokstav b
b) Helsehjelpen anses nødvendig
• Konkret medisinskfaglig vurdering av det
helsemessige behovet
– Mindre nødvendig enn ”påtrengende
nødvendig” (jfr øyeblikkelig hjelp sit.)
– ”Nødvendig helsehjelp”, jf. pasl. § 2-1, men
avgrenset til det som er nødvendig for å
hindre vesentlig helseskade
– Ikke krav om fullstendig helbredelse
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd, bokstav c
c) Tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen
• Tiltakene (tvangen) må virke klart mer positivt enn de
negative konsekvensene av å bruke tvang
• Tvangen må ikke gå lenger enn nødvendig.
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Vilkår - pasrl § 4 A-3 tredje ledd
Til slutt skal det gjøres en helhetsvurdering
Helsehjelpen skal bare gis der den fremstår
som den klart beste løsningen for pasienten.
Vurdere bl.a.:
• Graden av motstand
• Om pasienten kan gjenvinne samtykkekompetansen
i nær fremtid
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Gjennomføringen – pasrl § 4 A-4
første ledd
Dersom vilkårene er oppfylt kan gjennomføring av
helsehjelp skje ved
• tvang, eller
• andre tiltak for å omgå motstand
Loven er ikke uttømmende om tillatte tiltak
Velg tiltak som er minst mulig inngripende
|
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Gjennomføringen - pasrl § 4 A-4
Loven omtaler særskilt noen inngripende tiltak:
• Innleggelse og tilbakeholdelse i
helseinstitusjon
• Varslingssystemer
• Bevegelseshindrende tiltak
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eksempler på tillitsskapende
tiltak
Helhetlig tenkning
Kjennskap til pasienten
Veiledning av helsepersonell
Kartlegging av årsaker
Tid
Informasjon
Kommunikasjonsform
Samarbeid med pårørende
Litt om gangen
Tilvenning til helsehjelpen
27
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Eksempler på ulike metoder i
tillitsskapende tiltak
•
•
•
•
•
•
13.04.2015
Avledning
Validering
Reminisens
Sansestimulering
Musikk
Marte Meo
informasjon fra Haugesund
kommune
28
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Vurdering av
samtykkekompetanse
• Det er funksjonsevne – ikke diagnose som avgjør
– at vedkommende ikke er i stand til å forstå begrunnelsen for at
helsehjelp blir gitt og hva samtykket omfatter
• Ikke krav om fullstendig forståelse av egen sykdom og det aktuelle
helsehjelptiltaket
• Hvem avgjør samtykkekompetansen?
• Den som yter helsehjelp skal avgjøre om pasienten har
samtykkekompetanse
• Det betyr:
– Den som iverksetter/treffer beslutning om det aktuelle tiltaket vil
være den som er faglig ansvarlig for behandlingen
29
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Skrive vedtak
• Bruk gjerne Fylkesmannens sjekkliste: Fylkesmannens sjekkliste.pdf
• Les skjemaet NØYE, fyll ut det som det blir spurt etter, hverken mer
eller mindre
• Begynn tidlig å vurdere pasientens samtykkekompetanse i forhold til
– Å bevege seg utendørs selv/orientering (Tilbakeholdelse i
institusjon)
– Å bevege seg innendørs selv (Bevegelseshindende tiltak)
– Å ta medisiner (bruk av reseptbelagte medisiner)
– Inngrep i kroppen
– Bruk av varslingssystemer, alarm-matte, dørsensor,
30
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Viktige kilder:
•
•
•
•
Rundskriv / studiehefte 4A – Helsedirektoratet
E-læring 4A – CD-rom eller internett: http://pasientrettighetsloven.helsedir.no/
E-læring samtykkekompetanse
CD-rom eller internett: http://samtykketilhelsehjelp.helsedir.no
Etisk refleksjon KS – DVD eller internett: http://195.159.101.129/
•
•
•
•
•
•
Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannens sjekkliste.pdf
Demensportal: http://helsedirektoratet.no/demens/
Aldring og helse Tvang helst ikke, studieprogram
Aldring og helse Tvang og makt, studieprogram (utviklingshemming)
Refleksjonskort, aldring og helse http://www.aldringoghelse.no/?pageID=1613&ItemID=2583
NAKU, læringsportal http://naku.no/portal
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter
Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter