15.15-15.30

download report

Transcript 15.15-15.30

Program
14.00 DNU-byggepladsen lige nu
v/ byggechef Søren K. Overgaard, Projektafdelingen DNU
14.20 Når du er med i DNU-byggeriet
v/ byggechef Søren K. Overgaard, Projektafdelingen DNU
14.40 Præsentation af Team bygge & Anlæg
v/ Casper Bechgaard Andersen, Jobcenter Aarhus
14.45 Om DNU-byggeriet
v/ ingeniørfaglig koor. Stefan Væggemose, Rådgivergruppen DNU I/S
15.15 Sikkerhed i DNU
v. sikkerhedskoordinator Lars Werner, Rådgivergruppen DNU I/S
15.30 Netværk og konsortiedannelse
v/ chefkonsulent Flemming Grangaard, Dansk Byggeri
15.45 Kaffe
16.00 Hvordan bliver ansøgningen konditionsmæssig
v/ udbudskoordinator Birgitte Møller, Rådgivergruppen DNU I/S
16.45 Spørgsmål
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
DNU
Det Nye
Universitetshospital
i Aarhus
Arbejdsmiljø- og sikkerhedskrav
Hovedsikkerhedskoordinator Lars Werner
Det Nye Universitetshospital i Aarhus
En stor byggeplads
• Byggeområdet er på omkring 100 ha
• Der vil være op til 20 storentreprenører i gang
samtidig – hver med et antal underleverandørfirmaer
• Der vil arbejde op til 1200 håndværkere samtidig
• Der vil ankomme op til 200 lastbiler med leverancer
om dagen
….. et kompleks byggeri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Komplicerede trafikale forhold
Tæt og etapevist byggeri
Nærhed til følsomme aktiviteter på Skejby Sygehus
Store ombygninger på Skejby Sygehus
Utallige bygherreleverancer
Mange kulturer og sprog
Højt byggeri
Meget store fællesområder
Flere andre byggerier op til ”vores”
Oversigt over byggeområdet
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Typiseret bygningsstruktur
Sengebygninger
Teknik / logistik
Behandling
Behandlingsbygning med
teknik- og logistiketage
Sengebygning og kontorbygning over
teknik- og logistiketage,
behandlingsbygning og arkade
Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Århus I IPhil
Informationsmøde
& Søn I 02.12.2011
I 28.05.2013
…..og en ambitiøs bygherre
”Arbejdsmiljø og Sikkerhed skal være et fyrtårn i
projektet”
Citat projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen
Ekstraordinær indsats i Projekteringsfasen
• Informationsmøder for alle projekterende
• Løbende indhentning af nye landvindinger på
arbejdsmiljøområdet (materialer og metoder)
• Systematisk kortlægning af risici i byggeprocesserne
• Løbende arbejdsmiljøgranskning på projekteringsmøder
Ekstraordinær indsats i projekteringsfasen:
At optimere den arbejdsmiljømæssige bygbarhed
Projekterende
• Gode pladsforhold, tilgængelighed og fremkommelighed
• Arbejdsmiljøvenlige og effektive bygge- og arbejdsmetoder
• Mulighed for anvendelse af tekniske hjælpemidler
• Begrænset samtidighed
• Byggematerialer
• Service og vedligeholdelse
Byggeleder
• Aktivitetsrækkefølge (proces)
• Realistisk tidsplan (forceringsmuligheder)
• Indretning af byggeplads
• Optimerede trafik- og logistikforhold
Teknisk Mockup
• At skabe en god ramme for at inddrage
leverandører, håndværkere og teknisk
servicepersonale i design, montagemetode samt
service- og vedligeholdelse af de tekniske
installationer - så deres praktiske erfaringer
bedre kan komme processen til gode.
• At afprøve konkrete montage- og
servicescenarier, og derved medvirke til at
optimere sikkerheden under udførelse af
arbejdet
Teknisk Mockup
Organisation (Bygherre/Rådgiver)
Driftafd.
Byggechef
Projektlede
r
Sikkerhedskoordinator
PA (Bygherre)
Sikkerhedskoordinator
Katrine von
Schimmelmann
Arbejdsmiljøkoordinator
Byggemodning
Byggeprojekt N1
Sikkerhedskoordinator
Byggeprojekt N2
Sikkerhedskoordinator
Byggeprojekt S1
RG (rådgiver)
Lars Werner
Hovedsikkerhedskoordina
tor
RG (rådgiver)
Kurt Egmose
Sikkerhedschef
Daglig sikkerhedsledelse
Udførelsesche
f
Byggeleder
Sikkerhedskoordinator
BFF
Sikkerhedskoordinato
r
Byggeprojekt Forum
Ét projekt - Én byggeplads - Én
driftsoperatør
•
•
•
•
•
•
•
•
Sikkerhed
Byggeeffektivitet
Samarbejde
Økonomi
Service
Bæredygtighed
Sikring
Udséende
Byggepladsetablering
og
Byggepladsdrift
•
P-pladser og veje (eksterne/interne)
•
Reception
•
Indhegning
•
Drift af kantine
•
Portvagt
•
Administration af kontorer mv.
•
Bomanlæg
•
Rengøring og Renholdelse
•
Kameraovervågning
•
Adgangskontrol
•
Belysning
•
•
Kantiner
Logistik (modtagelse, transport og
oplagring)
•
Bade- og Toiletfaciliteter
•
Sikring
•
Omklædning og Tørrerum
•
Affaldshåndtering
•
Reception, Kontorer og Møderum
•
Vejvedligeholdelse
•
Depotområder
•
Vejrligsforanstaltninger
•
Affaldscenter
•
Service af forsyningsinstallationer
•
Nødhjælpsområder
•
Information (tavler mv.)
•
Liftudlejning og Tømmerhandel
DNU Sikkerhedsregler 21 stk
•
•
•
•
•
•
•
•
• Affaldshåndtering
Arbejde i højden
Kranarbejde, lifte og stilladser • Intern færdsel
Løft, skub og træk
• Støj og Vibrationer
Eftersyn og godkendelser
• Arbejde i dybden
Beklædning og Værnemidler
• flere
Alkohol og rusmidler
Orden og ryddelighed
Ulykkesrapportering og –forebyggelse
Sikkerhedsorganisationen
Arbejdsmilj
ø-råd
Koordinerende
Sikkerhedsmød
er
Entreprisesikkerhedsm
øder
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Sikkerhedsmøder
• Sikkerhedsmøder
- entreprise (sikkerhedsansvarlig fra entreprenør)
- udbudsområde (sikkerhedskoordinator)
- DNU-sikkerhedsråd (hovedsikkerhedskoordinator)
• Sikkerhed integreres i byggemøder og
planlægningsmøder
• Toolboxmøder
Grundsten i det forebyggende
sikkerhedsarbejde
SikkerhedsopstartsmødeInden opstart
Obl. sikkerhedskursus
Inden adgang til pladsen
Sikkerhedsmøder
Procesopstartsmøder
Runderinger
Hver 14.dag
Før udvalgte byggeprocesser
Hver 14. dag
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Obligatorisk Sikkerhedsintro
•
Obligatorisk for alle som skal arbejde på pladsen (bygherre, rådgiver,
entreprenør, leverandør)
•
Ca. 2 timers varighed
•
Afholdes min. en gang om ugen - på dansk
•
Sikkerhedsleder afholder intro for ikke-dansktalende medarbejdere (efter
aftale)
•
Sikkerhedsleder kan afholde en kort intro (7 dages gyldighed)
•
Afholdes i skurbyen
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Adgangskort
•
Elektronisk udløsning af gitterlåger
•
Statistik (opgørelse af entreprenørtimer)
•
Identifikation og dokumentation for kompetencegivende kurser
•
Udleveres efter sikkerhedsintroduktion
•
Indeholder oplysninger om
- Navn, byggeri, entreprise, arbejdsgiver
- Billede
- Lærling
- Kvalifikationer
- Start- og slutdato
•
Bortkomst: Erstatning på 500 kroner
•
Særlige kort til leverandører
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Sikkerhedsopstartsmøder
• Information om rammer og vilkår
• Koordinering (i forhold til resten af byggeorganisationen)
• Rollefordeling (Bygherre, Sikkerhedskoordinator,
Entreprenør)
• Sikre effektiv kommunikation på byggepladsen
• Gennemgå PSS
Krav til Entreprenørerne
• Danske overenskomster
• Sikkerhedsansvarlig
• Medarbejderkvalifikationer (fx AM-uddannelse,
førstehjælp)
• Dansktalende i hvert sjak (krav)
• Plan for styring af underentreprenører
• Arbejdsmiljøplan (integration af AM)
• Arbejdsprocesvurderinger
Fælles Beredskabsplan
•
•
•
•
Personulykker
Brand
Miljøulykker
Krisesamtaler ( den enkelte entreprenør)
Ulykkesforebyggelse
• Rapportering af ulykker (og visse nærved-ulykker)
• Action og Forebyggelse (entreprenør)
• Opfølgning på sikkerhedsmøder og runderinger
Tilsyn (sikkerhedsrunderinger)
• Tilsyn efter behov
• Værdiskabende – vejledning efter behov
• Anmeldte og uanmeldte (sammen med
entreprenørens sikkerheds-ansvarlige)
• Tilsyn med underentreprenører
• Elektronisk værktøj
Sanktioner og belønninger
• Sanktioner (påtale, skriftlig advarsel og bortvisning)
- individuelle
• Belønninger (kulturelle arrangementer, ekskursioner,
middag)
- primært kollektive
……. og det virker
Branchens ulykkesfrekvens* (2011)
25,7
Ulykkesfrekvens DNU (til dato)
10,9
* Antal ulykker (med fravær udover tilskadekomstdagen) pr. million
arbejdstimer
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013