Præsentation fra informationsmøde 14 maj 2013

download report

Transcript Præsentation fra informationsmøde 14 maj 2013

Kystnære havmøller
Informationsmøde om
prækvalifikation for
forundersøgelser og VVM
maj 2013
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
1
Velkommen
• Præsentation af deltagere
• Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina
Haugaard Heron
• Agenda
• Baggrund for de kystnære havmøller
• Præsentation af de seks udpegede områder
• Opgavens omfang
• Samarbejde med ENDK som bygherre
• Udbudsprocessen
• Spørgsmål til PQ
• Input til udbudsfasen
• Evt.
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
2
Baggrund for de kystnære havmøller
• Energipolitisk forlig d. 22. marts
2012 om etablering af 450 MW
nye kystnære havmøller (samt 50
MW forsøgsmøller) inden 2020
• Screeningsarbejde er endt med 6
udpegede områder
for de kystnære havmølleparker
• Vesterhav Syd, Vesterhav Nord
Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
3
Energiministeriets pålæg til Energinet.dk
For hver af de seks områder skal følgende
iværksættes:
• Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)
på vand og land
• Geofysiske undersøgelser
• Metocean (vind, bølge og strømforhold)
• Ilandføringsløsninger
• Link til Energistyrelsen om kystnære
havmøller
http://www.ens.dk/DADK/UNDERGRUNDOGFORSYNING/VEDVARENDEENERGI/VINDKR
AFT/HAVVINDMOELLER/KYSTNAERE/Sider/Forside.aspx
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
4
De seks kystnære havmølleparker
• Gældende for de seks områder:
• Havmølleparker på op til 200 MW
• Placeres mindst 4 km fra kysten
• Områderne vil blive udbudt i 2015
• Forventet idriftsættelse senest ultimo 2019 og klar til at producere senest
2020
• Udarbejdelse af VVM, plandokumenter og miljørapport samt
dispensationer
• Deadline for endelig udkast til VVM til energistyrelsen d. 3. november
2014 ( jf. pålæg ikke til forhandling)
• Deadline for endelig VVM til energistyrelsen klar til offentlig høring d. 16.
februar 2015 ( jf. pålæg ikke til forhandling)
• Det er muligt, at ikke alle de forundersøgte områder vil blive udnyttet til
udbygning af kystnære havmøller.
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
5
Vesterhav Syd
• Ca. 60 km2 forundersøgelse-
sområde på vand
• To ilandføringskorridorer for
søkabel med supplerende
landkabel
• Parametre:
• Skydeområde
• Eksisterende ledninger
• Sejlads og indsejling
• Værdifulde landskaber og visuel
påvirkning (Husby Klit)
• Marine råstofområder
• Natura 2000 områder og bilag IV
• Vanddybde
• Marinarkæologi
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
6
Vesterhav Nord
• Ca. 60 km2 forundersøgelses-
område på vand
• To ilandføringskorridorer for
søkabel med supplerende
landkabel
• Parametre:
• Skydeområde
• Fyrlinje
• Sejlads og indsejling
• Værdifulde landskaber og visuel
påvirkning (Trans og Ferring)
• Råstofområder
• Natura 2000 områder og bilag IV
• Vanddybde
• Marinarkæologi
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
7
Sæby
• Ca. 60 km2 forundersøgelse-
sområde på vand
• To ilandføringskorridorer for
søkabel med supplerende
landkabel
• Parametre:
• Sejllinje og sejlads
• Fyrlinje
• Eksisterende ledninger
• Natura 2000 områder og bilag IV
• Vanddybde
• Marinarkæologi
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
8
Sejerø Bugt
• Ca. 60 km2 forundersøgelse-
sområde på vand
• To ilandføringskorridorer for
søkabel med supplerende
landkabel
• Parametre:
• Skydeområde
• Sejlads
• Eksisterende ledninger
• Fyrlinje
• Natura 2000 områder og bilag IV
• Vanddybde
• Marinarkæologi
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
9
Smålandsfarvandet
• Ca. 75 km2 forundersøgelse-
sområde på vand
• Et ilandføringskorridorer for
søkabel med supplerende
landkabel
• Parametre:
• Sejllinje og sejlads
• Eksisterende ledninger
• Natura 2000 områder og bilag IV
• Vanddybde
• Marinarkæologi
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
10
Bornholm – Rønne Banke
• Ca. 45 km2 forundersøgelse-
sområde på vand
• To ilandføringskorridorer for
søkabel med supplerende
landkabel
• Parametre:
• Sejlads
• Marine råstofområder
• Skyde- og Restriktive områder
• Eksisterende ledninger
• Natura 2000 områder og bilag IV
• Vanddybde
• Marinarkæologi
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
11
Omfang og niveau for opgaven
• VVM anmeldelse til hhv. Energistyrelsen og Naturstyrelsen samt
ansøgninger for § 4a tilladelse efter lov om Energinet og § 22
tilladelser efter VE-loven udarbejdes af Energinet.dk inden opgaven
tildeles rådgiver. (derfor ikke en del af opgaven)
• VVM for havmøllepark, søkabel og landkabel for nettilslutning med
Naturstyrelsen og Energistyrelsen som delt myndighed.
• For hver af de seks områder en samlet VVM redegørelse på baggrund
af baggrundsrapporter og forundersøgelser.
• Det skal være muligt at se hvilken del af VVM redegørelsen, der
vedrører den enkelte myndighed (hhv. NST og ENS)
• Kommuneplantillæg for landdelen, lokalplan, landzonetilladelse for
evt. udvidelser af stationer eller transformerstationer på land og
øvrige dispensationer.
• Deltagelse i møder med myndigheder og borgermøder
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
12
Omfang og niveau for opgaven
• Indhold i VVM redegørelsen
Maj 2013
o
Fugle
o
Marine pattedyr (sæler og
marsvin)
o
Fisk & fiskeri
o
Bundfauna og –flora
o
Natura 2000 & Bilag IV arter
o
Visualiseringer
o
Støj
o
ALLE forhold på land (kabeltracé
og evt. station)
o
Sejladsrisikoanalyser (option og
udbydes evt. Baggrundsrapport
leveres i så fald)
o
Geofysisk/geotekniske surveys
(udbydes og baggrundsrapport
leveres)
o
Metocean (hydrografi og
meteorologi) (udbydes og
baggrundsrapport leveres)
o
Marinarkæologi og UXO’er
(baggrundsrapport leveres)
Informationsmøde – Kystnære havmøller
13
Samarbejde med Energinet.dk som bygherre
• Aktiv bygherre med deltagelse i hele processen
• Projektet er højt prioriteret i Energinet.dk med projektledere
allokeret til opgaven til styring af processen og som er
beslutningsdygtige
• Energinet.dk deltager i alle myndighedsmøder samt i dialog med
interessenter/offentligheden
• Der vil blive indgået aftale med en bygherrerådgiver, som inddrages
som faglig supplering til projektlederne ved Energinet.dk
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
14
Udbudsproces - tidsplan
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
15
Udbudsproces
• Prækvalifikationen frem til 29. maj.
• Udbudsmateriale fremsendes til de udvalgte d. 4. juni. De øvrige vil
få besked samme dag. Der forventes afholdt et spørgemøde.
• Tilbud skal fremsendes senest 8. juli.
• Kontraktforhandling forventes i perioden 5. august til 15. august
med forventet opstart 1. september
• Prækvalificeret udvælges til at byde på et antal pakker – det
forventes, at der udbydes 2-4 pakker med 1 eller flere områder i
hver pakke.
• Det forventes at vælge én rådgiver pr. pakke, men ville kunne blive
prækvalificeret til mere end en pakke. Det kan dog vælges kun at
ville byde på en af pakkerne.
• Bygherrerådgivningen forventes udbudt i august/september
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
16
Kontraktuelle forhold
• Ydelsen vil blive udbudt i henhold til:
• Energinet.dk’s betingelser for indkøb af rådgivningsydelser
• Betingelserne er baseret på ABR 89 med nødvendige og relevante
præciseringer og tilpasninger i forhold til Energinet.dk og opgaven
• Som en del af tildelingen vil tildelingskriteriet ”Kontraktvilkår” indgå, hvor
kvaliteten af juridisk opfyldelse af udbudsbetingelserne vurderes
• Vurderingen af ”Kontraktvilkår” omfatter i hvilket omfang leverandøren
efterkommer Energinet.dk's ønsker til kontrakt- og leveringsvilkår. Dvs.
både i forhold til udkastet til rådgivningsaftale samt de leveringsvilkår, som
i øvrigt er opstillet i udbudsmaterialet (tidsplan, betalingsplan, sikkerhed,
krav til underleverandører mv.).
• Der lægges særligt vægt på omfanget og kvaliteten af det ansvar,
leverandøren påtager sig for ydelsen.
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
17
Input til udbudsfasen
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
18
Tak for i dag
 Evt.
 Yderligere information kan rekvireres ved [email protected]
– bl.a. slides og referat fra informationsmødet
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
19
Spørgsmål til PQ – frist den 22. maj 2013
• Er der mulighed for spørgsmål til udbuddet?
• Prækvalificerede, der modtager udbudsmateriale, vil få mulighed for at stille spørgsmål til
udbudsmaterialet.
• Skal der ikke fremsendes tro og love erklæring plus regnskab fra underleverandører? (i en
sammenslutning der består af et ansvarligt (lead) firma og en række underleverandører).
• Det er ikke nødvendigt at fremsende tro og love erklæring plus regnskab fra underleverandører. Kun i
det tilfælde, der er tale om konsortier skal disse fremsendes for alle i konsortiet.
• Er det acceptabelt at aflevere referencer/tro-og-love/regnskab fra udenlandske firmaer på
engelsk?
• Ja, det er acceptabelt at aflevere referencer/tro-og-love/regnskab på engelsk
• ”Fagemner med tilhørende beskrivelse af baggrundsrapporter og arbejdsrammer Det
forventes…” – mangler der noget i denne sætning?
• Dette er en overskrift i det oprindelige dokument
• Skal der ikke præsenteres kompetencer for konkrete nøglepersoner, men alene angives
hvor mange nøglepersoner, der rådes over inden for det enkelte fagområde?
• I bilaget skal noteres antal nøgle personer for hvert område samt en generel beskrivelse af disses
kompetencer relevant for fagområdet.
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
20
Spørgsmål til PQ – frist den 22. maj 2013
• Skal der være en fuld konsekvensvurdering for natura 2000 & Bilag IV arter for alle
områderne eller en foreløbig konsekvens vurdering?
• Dette bør vurderes af de prækvalificerede i forbindelse med tilbudsprocessen ud fra de
pågældende kystnære havmølleområder og nærliggende Natura 2000 områder.
Det forventes, at det vil indgå i udbudsbetingelserne, at der skal gives tilbud på udarbejdelse af
konsekvensvurdering og beskrivelse af påvirkning af relevante natura 2000 områder eller
foreløbig konsekvensvurdering. Det er herefter Naturstyrelsen, der i scoping fasen for hvert
område tager endelig beslutning om hvorvidt der skal udarbejdes natura 2000
konsekvensvurdering.
• Skal det forstås sådan, at pakkerne bliver sammensat ift. de indkommende
prækvalifikationer?
• Ja, pakkerne bliver sammensat efter det indkommende PQ materiale , som bliver
prækvalificeret. Det forventes at der udbydes 2 til 4 pakker med et til fire områder i hver
pakke.
• Omfatter udbuddet kun til og med udfærdigelsen af VVM redegørelsen ?
• Nej, udbuddet omfatter udarbejdelse af VVM-redegørelsen (og plandokumenter, miljørapport
og dispensationer), både på søterritoriet og på land for havmølleparker, samt ilandføring og net
tilslutning for havmølleparkerne samt deltagelse i det efterfølgende borgermøde under den
offentlige høring. Der skal angives forventet budget for efterfølgende bearbejdning af
materialet og tilrettelser efter den offentlige høring efter timepris.
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
21
Spørgsmål til PQ – frist den 22. maj 2013
• Hvis en rådgiver har udarbejdet VVM-redegørelsen bliver man da diskvalificeret som
bygherrerådgiver ved et evt. anlægsprojekt?
• Det forventes ikke, at man vil blive diskvalificeret ved et evt. udbud for anlægsprojekt for et af
områderne for Energinet.dk, da VVM-redegørelsen forventes færdiggjort og offentlig tilgængelig
inden denne del udbydes.
• Hvis rådgiver ønsker at være bygherrerådgivere for vindmøllebyggere/bydere i tilbudsfasen for
havmølleparkerne samtidigt med vi udarbejder VVM, så kan de ikke samtidigt få opgaven med
at udarbejde VVM rapporten. De vil således blive diskvalificeret som mulig bygherrerådgiver for
de bydende.
• Hvis rådgiver først ønsker at være bygherrerådgivere på selve anlægsarbejdet efter
udbudsprocessen, dvs. når VVM er offentliggjort, så kan de ikke diskvalificeres selvom de har
udarbejdet VVM for os.
• Men inden VVM-redegørelsen er offentliggjort vil man ikke kunne indgå
bygherrerådgivningsaftale med de bydende på de pågældende kystnære havmølleprojekter.
• VVM redegørelsen skal udfærdiges på dansk. Hvad med baggrundsrapporter,
visualisering?
• VVM redegørelsen, deltagelse i møder og vurdering af visualiseringer skal være på dansk.
Baggrundsrapporter kan udarbejdes på engelsk, men med et dansk resume for hele
baggrundsrapporten i baggrundsrapporten og hovedkonklusionerne skal fremgår på dansk i
VVM-redegørelsen.
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
22
Spørgsmål til PQ – frist den 22. maj 2013
• Kan man i sin prækvalifikation udvælge hvilke parker man helst vil byde ind på?
• Man kan i prækvalifikationen angive hvilke geografiske havmølleparker der ønskes at bydes
ind på med forskellige konsortier eller underleverandører.
• I prækvalifikation kan man uddybe hvis man har særlige erfaringer fra de lokale forhold ved de
forskellige parker.
• Det er nævnt, at nogle af havmølleparkerne er usikre og kan blive trukket tilbage.
Hvilke af de kystnære havmølleparker er mest usikre?
• Dette kan Energinet.dk ikke oplyse. Det er Energistyrelsen som er ansvarlig for dette. Der
henvises derfor til Energistyrelsen.
• Med hensyn til metocean studierne. Hvordan er det i udbuddet? Basis studier eller
beregning ift. konsekvensvurdering.
• Ved udarbejdelse af VVM-redegørelse skal data fra metocean studier behandles i forhold til de
relevante parametre for VVM-redegørelsens vurderinger. Alle data fra metocean studierne vil
blive stillet til rådighed for udarbejdelsen af VVM-redegørelsen.
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
23
Spørgsmål til PQ – frist den 22. maj 2013
• Der står i prækvalifikationsmaterialet, at der skal afleveres 3 – 5 referencer, hvoraf
mindst 1 for havmølleparker inden for de sidste 5 år.
• Det kan være svært pga. den byggeaktivitet af havmølleparker, som har været i Danmark de
seneste år. Det kan ikke udelukkes, at man vil kunne blive prækvalificeret, selvom man ikke
kan levere referencer på havmølleparker inden for de sidste 5 år, hvis man i øvrigt kan
redegøre for relevante kompetencer for gennemførelse af opgaven.
• Der skal afleveres 3 – 5 referencer pr. fagområde. Det bedst mulige af hvad der foreligger.
• Kan nogle af tidsfristerne forlænges?
• nej, ingen af de angivne datoer for udkast til VVM-redegørelsen og endelig VVM-redegørelse er
til diskussion, da de er fastlagt af energistyrelsen.
• Kan der udskiftes underleverandører efter at man er blevet prækvalificeret?
• Ja, der kan evt. udskiftes underleverandører efter prækvalifikationen, hvis der er begrundelse
for et bedre grundlag for gennemførelse af den specifikke udbudte opgave.
• Ifølge prækvalifikationsmaterialet skal der afleveres et godkendt 2012 regnskab.
Gælder dette også for de valgte underleverandører?
• nej, dette gælder kun for den juridiske enhed. Dvs. den virksomhed som energinet.dk
underskriver kontrakt med.
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
24
Spørgsmål til PQ – frist den 22. maj 2013
• Mht. sejladsforhold. Der står i materialet at dette punkt evt. udgår. Vil dette ske før
eller efter prækvalifikationsmaterialet skal afleveres?
• Beslutning om sejladsforhold skal udgå sker efter fristen for indlevering af
prækvalifikationsmaterialet. Sejladsforhold vil indgå som en option i udbud af VVM opgaverne,
og først ved vurderingen af de indkomne tilbud vil det blive besluttet, om sejladsforhold skal
udgå.
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
25
Maj 2013
Informationsmøde – Kystnære havmøller
26