اختلالات تيروئيد در بارداري

download report

Transcript اختلالات تيروئيد در بارداري

‫تیرویید و بارداری‬
‫دکتر رضا کریمی‬
‫فوق تخصص غدد و متابولیسم‬
‫بیماریهای تیرویید‬
‫‪.I‬‬
‫‪.II‬‬
‫‪.III‬‬
‫‪.IV‬‬
‫‪.V‬‬
‫گواتر ( بزرگی تیرویید)‬
‫کم کاری تیرویید‬
‫پرکاری تیرویید‬
‫خود ایمنی تنها‬
‫بیماریهای متاثر از ید‬
‫بیماریهای تیرویید در بارداری‬
‫حدود ‪ 3‬درصد بارداریهای دچار بیماریهای کم کاری و‬
‫یا پرکاری تیرویید هستند‬
‫حدود ‪ 10‬درصد موارد بارداریها‬
‫تیرویید تاثیر می پذیرند‪.‬‬
‫از خودایمنی‬
‫تاثیر بارداری روی تیرویید‬
‫‪ .I‬تغییر متابولیسم ید‬
‫‪ .II‬تغییر فیزیولوژیک هورمونها‬
‫‪ .III‬پرکاری فیزیولوژیک بارداری‬
‫تغییر متابولیسم ید در بارداری‬
‫افزایش تولید تیروکسین نیاز به ید را افزایش میدهد‬
‫افزایش فیلترای گلومرولی منجر به دفع بیشتر ید می‬
‫گردد‬
‫شروع فعالیت تیرویید جنین موجب بیشتر شدن این‬
‫نیاز در سه ماهه دوم و سوم میگردد‬
Iodine Requirements in Pregnancy
The World Health Organization recommends that
pregnant and lactating women have an iodine
intake of 250 mg per day, which is 100 mg
above that recommended for nonpregnant
adults, to compensate for increased thyroxine
requirements, renal iodine losses, and fetal
iodine requirements in pregnancy
Thyroid Disorders in Pregnancy
Endocrinol Metab Clin N Am 40 (2011) 739–763
Iodine Requirements in Pregnancy
(ATA) recommends that all prenatal vitamins
and supplements contain at least 150
mg of iodine
Thyroid Disorders in Pregnancy
Endocrinol Metab Clin N Am 40 (2011) 739–763
‫تغییر فیزیولوژیک هورمونها ‪1‬‬
‫‪ .1‬با شروع بارداری تحت تاثیر استروژن ‪ ،‬پروتئین‬
‫باند کننده تیروکسین افزایش یافته وبه تبع آن نیاز‬
‫به تولید بیشتر هورمون توسط تیرویید وجود خواهد‬
‫داشت‬
‫‪WILLIAMS Textbook of‬‬
‫‪Endocrinology‬‬
WILLIAMS Textbook of
Endocrinology
‫تغییر فیزیولوژیک هورمونها ‪2‬‬
‫تیرویید نرمال قادر به این افزایش تولید است و سطح‬
‫تیروکسین کامل خون تا یک و نیم برابر اضافه می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪WILLIAMS Textbook of‬‬
‫‪Endocrinology‬‬
‫تغییر فیزیولوژیک هورمونها ‪3‬‬
‫هورمون ‪ HCG‬تا حدی محرک تیرویید است و به این‬
‫دلیل ‪ TSH‬تا حد زیادی در دوران بارداری کاهش‬
‫می یابد و گاه به حد ‪ 0/1‬میرسد‬
‫‪WILLIAMS Textbook of‬‬
‫‪Endocrinology‬‬
Thyroid function in pregnancy1
• FT4 measurements in pregnant women
are complicated by increased TBG and
decreased albumin concentrations that may
affect the reliability of immunoassay
meansurement
WILLIAMS Textbook of
Endocrinology
• The total serum T4 and T3 concentrations rise
to levels
about 1.5 times those of nonpregnant
owing to the increase in TBG concentrationin
the first trimester
WILLIAMS Textbook of
Endocrinology
Thyroid function in pregnancy1
• This suggests :upper limit for TSH should be
2.5 mIU/L in the first trimester,
• and 3.0 mIU/L in the second and third trimesters
the lower physiological limit could be
0.1 mIU/L in the first trimester,
0.2 mIU/L in the second, and
0.3 mIU/L in the third
Thyroid function in pregnancy1
• Failure to apply these trimesterspecific reference
ranges almost certainly results in an
underestimation of hypothyroidism
and overestimation of
hyperthyroidism
‫شیرگاه – جنگل ترز‪-‬بهار ‪92‬‬
‫پرکاری تیرویید‪1‬‬
‫پرکاری موقتی‬
‫‪Transient Hyperthyroidism‬‬
‫)‪of Hyperemesis Gravidarum” (THHG‬‬
‫شایعترین فرم پرکاری تیرویید در دوران بارداری است که که‬
‫در سه ماهه اول ایجاد و معموال تا نیمه بارداری بهبودی می‬
‫یابد‬
‫علت این بیماری هورمون ‪ HCG‬است که یا سطح ان باالست یا‬
‫قویتر از حد عادی است‬
‫& ‪Best Practice & Research Clinical Endocrinology‬‬
‫‪Metabolism 25 (2011) 927–943‬‬
‫پرکاری تیرویید‪2‬‬
‫پرکاری موقتی‬
‫عالیم شامل ‪ :‬تهوع ‪،‬استفراغ ‪ ،‬دهیدراسیون ‪ ،‬کتونوری ‪ ،‬و‬
‫در مراحل شدید مشکالت کبدی‬
‫معموال در هفته ‪ 15‬به بعد بهبودی اتفاق می افتد و سطح‬
‫هورمون تیروکسین نرمال می شود‪ .‬البته گاهی ‪TSH‬‬
‫ساپرس باقی می ماند‬
‫& ‪Best Practice & Research Clinical Endocrinology‬‬
‫‪Metabolism 25 (2011) 927–943‬‬
‫پرکاری تیرویید‪3‬‬
‫پرکاری موقتی‬
‫درمان‪:‬‬
‫حمایتی است و بدون نیاز به هورمونهای ضد تیرویید‬
‫مشکلی برای جنین و سیر بارداری ایجاد نمی شود‪.‬‬
‫فقط برای موارد شدید میتوان به طور موقت از دارو استفاده‬
‫کرد‪.‬‬
‫& ‪Best Practice & Research Clinical Endocrinology‬‬
‫‪Metabolism 25 (2011) 927–943‬‬
‫پرکاری تیرویید‪4‬‬
‫گریوز‬
‫در موارد کمتر از ‪ 1‬از هر ‪ 200‬بارداری این بیماری شروع‬
‫یا عود می کند‬
‫گاهی بیمار متوجه نمی شود و بعد تولد نوزادی با مشکالت‬
‫تیروییدی متوجه می شویم‬
‫& ‪Best Practice & Research Clinical Endocrinology‬‬
‫‪Metabolism 25 (2011) 927–943‬‬
‫پرکاری تیرویید‪5‬‬
‫گریوز‬
‫در کل به دلیل اثر ‪ HCG‬در ابتدای بارداری‪ ،‬بیماری تشدید‬
‫و در نیمه دوم بارداری به دلیل افت ایمنی مادر‬
‫بیماری تخفیف می یابد و این را باید در درمان بیماری‬
‫لحاظ کرد‬
‫& ‪Best Practice & Research Clinical Endocrinology‬‬
‫‪Metabolism 25 (2011) 927–943‬‬
6‫پرکاری تیرویید‬
Thyroid-receptor antibodies (TRAb) with
stimulating activity are an important
component in the evaluation of patients with
Graves’ hyperthyroidism during pregnancy.
Best Practice & Research Clinical Endocrinology &
Metabolism 25 (2011) 927–943
7‫پرکاری تیرویید‬
High levels of TRAb crossplacental barrier may
affect fetal and neonatal thyroid function. The
risk of fetal/neonatal thyrotoxicosis increases
with TSRAb values 3–5 times above normal
Best Practice & Research Clinical Endocrinology &
Metabolism 25 (2011) 927–943
‫درمان‬-‫پرکاری تیرویید‬
• The goal is to use the lowest possible dose of
antithyroid medication necessary to maintain
FT4 levels in the upper one-third of the
normal nonpregnant range or just above the
normal range.
• Drugs of choise:
PTU first trimester followed by MMI
Best Practice & Research Clinical Endocrinology &
Metabolism 25 (2011) 927–943
‫درمان‬-‫پرکاری تیرویید‬
Excessive doses of ATDs may affect fetal thyroid
function, with the development of hypothyroidism
and/or goiter.
The dose of ATD should be adjusted every two to
four weeks; the presence of detectable TSH is an
indication to decrease ATD dose.
Best Practice & Research Clinical Endocrinology &
Metabolism 25 (2011) 927–943
‫درمان‬-‫پرکاری تیرویید‬
• MMI is the drug of choice while breastfeeding.
Best Practice & Research Clinical Endocrinology &
Metabolism 25 (2011) 927–943
‫صعود به قله قوزک – زمستان ‪92‬‬
‫کم کاری تیرویید در بارداری‬
‫کم کاری تحت بالینی در حدود ‪ 5‬درصد بارداریها وجود دارد‬
‫و با مشکالت جنینی و مادر مرتبط است‬
‫& ‪Best Practice & Research Clinical Endocrinology‬‬
‫‪Metabolism 25 (2011) 927–943‬‬
‫کم کاری تیرویید در بارداری‬
• There is positive linear relationship between
pregnancy loss and increased TSH values
• Other complications associated with SH include
gestational hypertension, or pre-eclampsia,
pre-term delivery, low birth weight, placental
abruption, and postpartum hemorrhage
Best Practice & Research Clinical Endocrinology &
Metabolism 25 (2011) 927–943
‫کم کاری تیرویید در بارداری‬
Clinicians should consider the use of LT4 therapy
for SH even in the absence of clear, evidencebased medicine advantages
Best Practice & Research Clinical Endocrinology &
Metabolism 25 (2011) 927–943
Management of
Hypothyroidism in Pregnancy
Preconception and first-trimester TSH level
should not exceed 2.5 mU/mL.
In the second and third trimesters, a TSH of
less than 3.0 mU/mL is desirable.
Thyroid Disorders in Pregnancy
Endocrinol Metab Clin N Am 40 (2011) 739–763
‫کم کاری تیرویید در بارداری‬
‫کم کاری واضح در ‪1‬درصد بارداریها وجود دارد وعالوه بر‬
‫مشکالت جنینی و مادر که در نوع تحت بالینی وجود دارد‬
‫با افت ضریب هوشی مرتبط است‬
‫& ‪Best Practice & Research Clinical Endocrinology‬‬
‫‪Metabolism 25 (2011) 927–943‬‬
‫کم کاری تیرویید در بارداری‬
• In one study
15% of the children of the affected mothers had
IQ scores of 85 or less, compared with 5% of
the matched control children born to
euthyroid mothers
Best Practice & Research Clinical Endocrinology &
Metabolism 25 (2011) 927–943
Management of
Hypothyroidism in Pregnancy
If OH is discovered before pregnancy
Levothyroxine requirements dose increase of
30% to 50% to maintain thyrotropin at
prepregnancy values, and this effect
persisted throughout gestation.
Thyroid Disorders in Pregnancy
Endocrinol Metab Clin N Am 40 (2011) 739–763
‫کم کاری تیرویید در بارداری‬
If OH is discovered during pregnancy,
as a rule of a thumb, 150 mg of LT4 a day for
few days may be administered in order to
restoreeuthyroidism as rapidly as possible.
Best Practice & Research Clinical Endocrinology &
Metabolism 25 (2011) 927–943
‫خود ایمنی تیرویید در بارداری‬
• In euthyroid women positive for thyroid
antibodies
Treatment with LT4 seems to be reasonable,
even though not fully justifiable on the basis
of evidence-based medicine
Best Practice & Research Clinical Endocrinology &
Metabolism 25 (2011) 927–943
‫غار زنگیان – شهریور ‪85‬‬