ตัวชี้วัดที่ 2 - ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

Download Report

Transcript ตัวชี้วัดที่ 2 - ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 2
ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานพัฒนาฝี มอ
ื แรงงาน
ในภาพรวมของภาค
(ผลการดาเนินงานของ
สถาบันพัฒนาฝี มอ
ื แรงงาน
ภาคและศูนยพั
ฒ
นาฝี
ม
อ
ื
์
อขาย)
แรงงานทีอ
่ ยูในเครื
่
่
1
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 2.1
รอยละของแรงงานที
ไ่ ดรั
้
้ บการ
พัฒนาฝี มอ
ื ในภาพรวมของ
ภาค ซึง่ ดาเนินการโดย
สพภ.และศพจ. ทีอ
่ ยูใน
่
เทียบกับเป้าหมาย
เครือขาย
่
การดาเนินงานทีไ่ ดรั
้ บ
ตามงบประมาณ พ.ศ. 2556
2
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 2.1
ร้อยละของแรงงานทีไ่ ดรั
้ บการพัฒนา
ฝี มือในภาพรวมของภาค ซึง่
ดาเนินการโดย สพภ. และศพจ.ทีอ
่ ยู่
ในเครือขาย
เทียบกับเป้าหมายการ
่
ดาเนินงานทีไ่ ดรั
้ บตามงบประมาณ
พ.ศ. 2556
น้าหนัก
สถาบันพัฒนาฝี มอ
ื
ร้อยละ 2
แรงงานภาค ฯ
วิธก
ี ารประเมินผล
หน่วยงานไมต
ดส่งรายงานการประเมินผล
่ องจั
้
ตนเอง(Self Assessment Report : SAR)
เนื่องจากใช้ขอมู
้ ลผลการดาเนินงานจากศูนย ์
3
จานวนแรงงานทีเ่ ขารั
้ บการพัฒนาใน
ผลผลิตที่ 1,2,3 และ
โครงการในภาพรวมของภาคซึง่ ดาเนินการโดย
สพภ. และศพจ. X 100
เป้าหมายการดาเนินงานทีไ่ ดรั
้ บในผลผลิตที่
1,2,3 และโครงการ
ในภาพรวมของภาคซึง่ ดาเนินการ
เกณฑ
การให
โดย สพภ.
และศพจ.
์
้คะแนน
ระดับ
คะแนน
1 คะแนน
ร้อยละ
80
2
คะแนน
3
คะแนน
4
คะแนน
5
คะแนน
85
90
95
100
4
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 2.2
รอยละของผู
ผ
านการ
้
้ ่
พัฒนาฝี มือในภาพรวมของ
ภาค ซึง่ ดาเนินการโดย
สพภ. และศพจ. ทีอ
่ ยูใน
่
เครือขาย
่
5
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 2.2
ร้อยละของผู้ผานการพั
ฒนาฝี มือใน
่
ภาพรวมของภาค
ซึง่ ดาเนินการโดย สพภ. และศพจ.ที่
อยูในเครื
อขาย
่
่
น้าหนัก
สถาบันพัฒนาฝี มอ
ื
ร้อยละ 5
แรงงานภาค ฯ
วิธก
ี ารประเมินผล
หน่วยงานไมต
ดส่งรายงานการประเมินผล
่ องจั
้
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
เนื่องจากใช้ขอมู
้ ลผลการดาเนินงานจากศูนย ์
6
ฒนาใน
จานวนแรงงานทีผ
่ านการพั
่
ผลผลิตที่ 1,2,3 และ
โครงการในภาพรวมของภาคซึง่ ดาเนินการโดย
สพภ. และศพจ. X 100
จานวนแรงงานทีเ่ ขารั
้ บการพัฒนาในผลผลิตที่
1,2,3 และโครงการ
ในภาพรวมของภาคซึง่ ดาเนินการ
เกณฑ
การให
โดย สพภ.
และศพจ.
์
้คะแนน
ระดับ
คะแนน
1 คะแนน
ร้อยละ
64
2
คะแนน
3
คะแนน
4
คะแนน
5
คะแนน
67
70
73
76
7
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 2.3
รอยละของแรงงานที
ไ่ ดรั
้
้ บการ
พัฒนาฝี มอ
ื ในภาพรวมของ
ภาค ซึง่ ดาเนินการโดยสถาน
ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมการพัฒนาฝี มอ
ื
แรงงาน พ.ศ. 2545 เทียบกับ
เป้าหมายการดาเนินงานที่
ไดรับตามงบประมาณ
8
ร้อยละของแรงงานทีไ่ ดรั
้ บการพัฒนา
ฝี มือในภาพรวมของภาค ซึง่
ดาเนินการโดย สถานประกอบกิจการ
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝี มอ
ื
แรงงาน พ.ศ.2545 เทียบกับเป้าหมาย
การดาเนินงานทีไ่ ดรั
บตามงบประมาณ
้
น้าหนัก
พ.ศ.2556
สถาบันพัฒนาฝี มอ
ื
ร้อยละ 3
แรงงานภาค ฯ
วิธก
ี ารประเมินผล
หน่วยงานไมต
ดส่งรายงานการประเมินผล
่ องจั
้
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
เนื่องจากใช้ขอมู
้ ลผลการดาเนินงานจากศูนย ์
9
้
กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุ นให้สถานประกอบกิจการ
ดาเนินการฝึ กอบรมฝี มอ
ื แรงงาน
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝี มอ
ื แรงงาน พ.ศ.2545
ในภาพรวมของภาค X 100
เป้าหมายการดาเนินงานทีไ่ ดรั
้ บในผลผลิตที่ 2
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุ น
ให้สถานประกอบกิจการดาเนินการฝึ กอบรมฝี มอ
ื แรงงาน
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
เกณฑการให
คะแนน การพัฒนาฝี มอื แรงงาน
์
้
ระดับ
1 คะแนน 2
3
4
5
พ.ศ.2545
ในภาพรวมของภาค
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ร้อยละ
80
85
90
95
100
10