Θεωρία Cabibbo

Download Report

Transcript Θεωρία Cabibbo

Θεωρία Cabibbo - CKM Πίνακας
Στοιχεώδη Σωματίδια ΙΙ
Αχιλλέως Νικολέττα
Α.Ε.Μ: 12521
Εξάμηνο : 8ο :
Yπ.καθηγητής: κ.Κώστας Κορδάς
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης
Τι θα παρουσιάσω σήμερα?

Θεωρία Cabibbo για τις ασθενείς αλληλεπιδράσεις


Γωνία μίξης (γωνία Cabibbo ,θc)
Πίνακας Cabibbo

Ουδέτερα ρεύματα στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις (αναφορικά)

GIM Μηχανισμός (αναφορικά)

CKM Mηχανισμός

CKM Πίνακας
Παραμετροποίηση του CKM Πίνακα
CP Παραβίαση μέσα από το CKM μηχανισμό


2
Θεωρία Cabibbo για τις ασθενείς
αλληλεπιδράσεις

Nicola Cabibbo : Ιταλός φυσικός, γνωστός για το έργο
του για την ασθενή αλληλεπίδραση.

Το σημαντικό έργο του Cabibbo προήλθε από
την ανάγκη να εξηγήσει δύο φαινόμενα:
Nicola Cabibbo(1935-σήμερα)




3
οι μεταβάσεις των u ↔ d, e ↔ ν , και μ ↔ ν είχαν παρόμοια πλάτη.
οι μεταβάσεις με αλλαγή στην παραδοξότητα (ΔS=1) είχαν πλάτη ίσα με το ένα
τέταρτο αυτών που δεν έχουν αλλαγές στην παραδοξότητα .
e
μ
Εξήγηση φαινομένων :
Ασθενής καθολικότητα (weak universality)  προϋποθέτει ομοιότητα της
δύναμης σύζευξης της ασθενούς αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφόρων γενεών
σωματιδίων.
Γωνία μίξης/Cabibbo γωνία ανάμιξης, μεταξύ u και d κουάρκ.
Θεωρία Cabibbo
Η θεωρία του Cabibbo αναπτύχθηκε όταν ήταν γνωστές μόνο τρείς γεύσεις
κουάρκ (u-d-s).

Η ασθεvής αλληλεπίδραση μπορεί να αλλάζει τις γεύσεις των κουάρκ .

Μετασχηματισμοί κουάρκ  μόνο μέσα στην ίδια οικογένεια κουάρκ.
!!! Αλλά,
τα ‘down type’ κουάρκ είναι γραμμικοί συνδυασμοί όλων των ‘down type’
κουάρκ.

Δηλαδή,
Ή υπό μορφή πινάκων,
4
Όπου θc=γωνία Cabibbo
Γωνία Cabibbo, θc

Από τις σχέσεις:
Προκύπτει ότι στη θεωρία Cabibbo οι καταστάσεις d-s που συμμετέχουν στις
ασθενείς δυνάμεις, έχουν <<περιστραφεί>> κατά μια γωνία μίξης θc

5
Η γωνία Cabibbo αντιπροσωπεύει την περιστροφή
του διάνυσματος της ιδιοκατάστασης (eigenstate )
των ισχυρών αλληλεπιδράσεων στο χώρο κατα
την ασθενή αλληλεπίδραση  διάνυσμα
ιδιοκατάστασης (eigenstate ) των ασθενών
αλληλεπιδράσεων στο χώρο
Πίνακας Cabibbo (Cabibbo Matrix )

Οι μετασχηματισμοί των κουάρκ κατα τις ασθενείς αλληλεπιδράσεις
μπορούν να πάρουν και τη μορφή :
Ή υπό μορφή πινάκων,
Όπου ο 2x2 πίνακας  Cabibbo matrix (Cabibbo Πίνακας )

Oι όροι | V ij |^2 αντιπροσωπεύουν την πιθανότητα ένα κουάρκ με γεύση j
να μετασχηματιστεί σε ένα άλλο κουάρκ με γεύση i κατά την ασθενή
αλληλεπίδραση.

Υπολογισμός γωνίας Cabibbo (σύμφωνα με τις επικρατούσες τιμές των
|Vud| και |Vus| :
6
Κενά στη θεωρία Cabibbo…….

Αν επρόκειτο για μια σωστή θεώρηση για την ύπαρξη μόνο τριών κουάρκ
(u-d-s) , έπρεπε να ισχύει,
Vud
2
2
 Vus
2
1
 Vus
2
 0,99999
Αλλά αντί αυτού ,
Vud
 υπάρχει και άλλο κουάρκ
Vub  0,00001
2
Ο όρος που λείπει είναι η πιθανότητα

7
Ωστόσο, ο καθορισμός των | Vud |^2 και | V us | ^2 με υψηλή ακρίβεια για
να προβλεφθεί η ύπαρξη τoυ b-κουάρκ δεν ήταν δυνατός εκείνη την
εποχή.
Ουδέτερα ρεύματα στις ασθενείς
αλληλεπιδράσεις



8
Στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις μεσολαβούν τα βαριά μποζόνια W+, W- και
Ζο .
Ανταλλαγή W+ και W-  μεταβόλή φορτίων λεπτονίου & αδρονίου
αντίδρασης  αντίδραση <<φορτισμένου ρεύματος>>
Ανταλλαγή Ζο  δεν μεταβάλλεται το φορτίο  αντίδραση <<ουδέτερου
ρεύματος>>
Z0

Όλα τα φαινόμενα ουδέτερων ρευμάτων που είχαν παρατηρηθεί
χαρακτηρίζονταν από τον κανόνα ΔS=0 ( δηλ. δεν παρατηρούνταν μεταβολή
στην παραδοξότητα S)

Γι’αυτό το λόγο οι πρώτες θεωρίες για τις ασθενείς αλληλεπιδράσεις που
περιλάμβαναν ουδέτερα ρεύματα, δεν ήταν γενικά αποδεκτές.

CERN- Ιανουάριος 1983 : πρώτη παρατήρηση των W+ και W- μποζονίων
(μάζες 81 GeV)
10 μήνες αργότερα ανιχνεύτηκαν τα ουδέτερα σωματίδια Ζο(μάζα 93 GeV).
Παραδείγματα ουδέτερων και
φορτισμένων ρευμάτων
Φορτισμένα
ρεύματα
Ουδέτερα
ρεύματα
9
Απουσία Ουδέτερων Ρευμάτων με ΔS=1
Το πρότυπο GIM

GIM : Glashow-Ηλιόπουλος-Maiani (1970)

Προτάθηκε (πέραν των άλλων) η εισαγωγή ενός νέου κουάρκ με γεύση c από το
charm (χάρη) και φορτίο +2/3
Πρότειναν μια επιπλέον δυάδα:

u
u 

   

 d c   d cos  c  s sin  c 

c
c 

   

 s c   s cos c  d sin  c 
Έτσι το τέταρτο κουάρκ που έλειπε από
τη θεωρία του Cabibbo, είναι το c-κουάρκ .
( Με την εισαγωγή του δικαιολογείτο και η μη διάσπαση
του μεσονίου-Κ σε δύο μεσόνια) .

10
Με την εισαγωγή ενός νέου κουάρκ
και μιας δεύτερης δυάδας κουάρκ, κατορθώθηκε
η αναίρεση των ανεπιθύμητων ΔS=1 ουδέτερων
ρευμάτων στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις.
CKM Μηχανισμός

Η CP-παραβίαση δεν μπορούσε να εξηγηθεί με το μοντέλο των τεσσάρων κουάρκ

Kαθιερωμένο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής τα κουάρκ είναι δομικές
μονάδες των πρωτονίων, νετρονίων και άλλων υποατομικών σωματιδίων

Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (1973)  Πρότειναν έξι τύπους κουάρκ που
κατανέμονται σε τρεις ομάδες (up και down, strange και charm, bottom και top)
 μίξη των d-s-b καταστάσεων
.

Γενίκευση του Πίνακα Cabibbo σε Cabibbo-KobayashiMaskawa Πίνακα (CKM matrix)

CKM Matrix
11

Kobayashi
Η CKM μήτρα περιγράφει την πιθανότητα μετάβασης από το ένα κουάρκ j σε ένα
άλλο i κουάρκ. Αυτές οι μεταβάσεις είναι ανάλογές με | V ij | ^2
Maskawa
Οι παραμέτροι του CKM πίνακα




12
Mπορούν να προσδιοριστούν πειραματικά από :
ασθενείς διασπάσεις των ανάλογων κουάρκ
από τις βαθιά ανελαστικές σκεδάσεις των νετρίνων (σε κάποιες
περιπτώσεις) .
Επί του παρόντος, ο καλύτερος καθορισμός των μεγεθών του CKM
πίνακα είναι:
...CKM Mηχανισμός

Μια σχηματική αναπαράσταση των έξι πλέον τρόπων
μετασχηματισμού των έξι κουάρκ είναι η ακόλουθη :
( αύξηση της μάζας από αριστερά προς τα δεξιά )
<<up type>>
κουάρκ
13
<<down type>>
κουάρκ
Περιορισμοί των παραμέτρων
1. Ασθενής καθολικότητα : Περιορισμοί στις παραμέτρους του CΚM Πίνακα
V
Δηλαδή,

14
k
2
kj
1
, για κάθε γενιά k
Αυτό σημαίνει ότι το άθροισμα όλων των συζεύξεων για καθένα από τα up
τύπου quarks (u-c-t) σε όλα τα down τύπου κουάρκ(d-s-b) , είναι το ίδιο για
όλες τις γενιές.
Περιορισμοί των παραμέτρων ΙΙ
2. Τρίγωνα Unitary : Οι περιορισμοί για τα υπόλοιπα μεγέθη ( unitarity ) του CKM
πίνακα μπορεί να γραφούν με τη μορφή :
Δηλαδή ,


15
Oι αριθμοί αυτοί αποτελούν τις πλευρές ενός τριγώνου στο μιγαδικό
επίπεδο .
Υπάρχουν έξι επιλογές των i και j (ανεξάρτητες), και ως εκ τούτου έξι τρίγωνα,
καθένα από τα οποία ονομάζεται ενιαίο τρίγωνο (unitary triangle)
Unitary Τρίγωνο
From : www.pdg.lbl.gov
16
σχήμα από PMC Physics A 2009
, http://www.physmathcentral.com/1754-0410/3/3
Unitary Triangles
17
Τα 6 CKM τρίγωνα (unitary triangles) που προκύπτουν από τους περιορισμούς του
CKM πίνακα
 Ο προσανατολισμός του τριγώνου εξαρτάται από τις φάσεις των πεδίων των
κουάρκ.
Tα σχήματα τους μπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά καθορίζουν όλα την ίδια
περιοχή, η οποία μπορεί να σχετίζεται με την παραβίαση CP.
Πειράματα για τα Unitary Tρίγωνα


18
Δεδομένου ότι οι τρεις πλευρές του τριγώνου
είναι ανοικτές σε απευθείας πείραμα, όπως
και οι τρεις γωνίες, μια κατηγορία δοκιμών
είναι να ελέγχει αν το τρίγωνο κλείνει.
Αυτός είναι και ο σκοπός μιας σύγχρονης
σειράς πειραμάτων που διεξάγονται από την
Ιαπωνική BELLE και την Babar στην
Καλιφόρνια , καθώς και στο LHCb στο
CERN, στην Ελβετία.
Παραμετροποίηση του CKM πίνακα

Απαιτούνται τέσσερις ανεξάρτητες παραμέτροι για τον πλήρη
καθορισμό του CKM πίνακα.

Έχουν προταθεί πολλές παραμετροποιήσεις, και τρεις από τις πιο
συνηθισμένες είναι οι :
1.
19
KM ( Kobayashi-Maskawa) παραμετροποίηση
2.
"Standard" παραμετροποίηση
3.
Wolfenstein παράμετροι
1. ΚΜ Παραμετροποίηση
(Kobayashi -Maskawa)
Αρχική παραμετροποίησηση 
Χρησιμοποιούνται τρεις οπτικές γωνίες (θ 1, θ 2, θ 3)
η φάση δ ,
τα συνημίτονα (cosines) και ημίτονα (sines) των γωνιών συμβολίζονται
με c i και s i, αντίστοιχα
θ1 είναι η γωνία Cabibbo
20
2.Standard Παραμετροποίηση
Χρησιμοποιεί :
 τρεις γωνίες Euler (θ 12, θ 23, θ 13)
 μια φάση δ 13 που παραβιάζει την CP συμμετρία.
 Τα συνημίτονα (cosines) και ημίτονα (sines) των γωνιών συμβολίζονται
με θc και θs αντίστοιχα.
 θ12 = η γωνία Cabibbo.
Οι συζεύξεις μεταξύ των κουάρκ γενιάς i και j εξαφανίζονται
εάν θ ij = 0.
21
3. Wolfenstein παράμετροποίηση
(1983)

Εισήχθη από τον Lincoln Wolfenstein

τέσσερις παραμέτροι λ, Α, ρ, και η

Οι τέσσερις παράμετροι Wolfenstein σχετίζονται με το "standard"
παραμετροποίηση :
  s12
Aλ 2 =
s 23
Aλ 3 (ρ - iη) = s 13 e-i δ
22
CP Παραβίαση ( CP Violation )
μέσα από τον CKM μηχανισμό

Ο CKM 3x3 Πίνακας σύμφωνα με την ΚΜ παραμετροποίηση έχει τη μορφή:
Στη θέση δηλαδή της γωνίας Cabibbo θ1 του 2x2 πίνακα Cabibbo,
έχουμε τρείς γωνίες ανάμιξης θ1 ,θ2, θ3 .
και η φάση (δ) , τα συνημίτονά (cosines) και ημίτονα (sines) των γωνιών
συμβολίζονται με c i και s i, αντίστοιχα και θ 1  γωνία Cabibbo
Επειδή με την αναστροφή χρόνου έχουμε ei  ei, η φάση δ εισάγει τη
δυνατότητα μιας παραβίασης της συμμετρίας Τ ή CP.

Επομένως η παραβίαση CP σχετίζεται με το γεγονός ότι τα στοιχεία του CKM
πίνακα περιλαμβάνουν φανταστικούς αριθμούς.

23
Ανακεφαλαίωση



Η θεωρία του Cabibbo αναπτύχθηκε όταν ήταν γνωστές τρείς γεύσεις κουάρκ
(u-d-s)
Εισαγωγή γωνίας και πίνακα Cabibbo για μαθηματική θεμελίωση της θεωρίας
του
τα ‘down type’ κουάρκ είναι γραμμικοί συνδυασμοί όλων των ‘down
type’κουάρκ
Αδυναμία Θεωρίας Cabibbo και GIM Προτύπου  Η CP παραβίαση δεν
μπορούσε να εξηγηθεί με το μοντέλο των τεσσάρων κουάρκ



Kobayashi-Maskawa (1973)
Οι Kobayashi και Maskawa πρότειναν τους έξι τύπους των κουάρκ που
κατανέμονται σε τρεις ομάδες (up και down, strange και charm, bottom και
top).
Εισαγωγή CKM Matrix
Η CP παραβίαση σχετίζεται με το γεγονός ότι τα στοιχεία του περιλαμβάνουν
φανταστικούς αριθμούς
24
Χρονική εξέλιξη των θεωριών
Nicola Cabibbo (1963)
25
GIM Πρότυπο (1970)
Kobayashi- Maskawa (1973)
Nicola Cabibbo and Makoto Kobayashi
(maybe thinking about the missing M?)
CKM Workshop 2006, Nagoya, Japan
26
ΝΟΜΠΕΛ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008
27

Στις 7 Οκτωβρίου 2008, μοιράστηκαν από κονού το βραβείο
Νόμπελ Φυσικής για το έτος 2008 , οι Ιάπωνες Yoichiro Nambu
(ανακάλυψη του μηχανισμού της αυθόρμητης ρήξης συμμετρίας
στην υποατομική φυσική ) και οι Makoto Kobayashi και Toshihibe
Maskawa για την “ ανακάλυψη της αρχής της ρήξης συμμετρίας
που προβλέπει την ύπαρξη τριών τουλάχιστον οικογενειών
κουάρκ στη φύση” ( CKM Mechanism ).

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Cabbibo δεν επιβραβεύθηκε για το
έργο του και ως εκ τούτου αδικήθηκε από η Βασιλική Ακαδημία
Επιστημών της Σουηδίας .
( Εσείς τι λέτε??? )
Επίλογος
28

Αυτή είναι με απλά λόγια η γενική εικόνα του
CKM Μηχανισμού μέχρι σήμερα.

Φυσικά υπάρχουν πολλά ακόμη να
ερευνήσουμε...................
29