UREDSKO POSLOVANJE

Download Report

Transcript UREDSKO POSLOVANJE

UREDSKO POSLOVANJE
PROPISI KOJI DEFINIRAJU UREDSKO
POSLOVANJE











UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU NN 7/2009
Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim
oznakama stvaralaca i primalaca akata ("Narodne novine" broj 38/88.).
SUDSKI POSLOVNIK NN 158/2009
ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU NN 47/2009
ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA NN 172/2003
ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA NN 41/08, 118/06, 103/03
ZAKON O TAJNOSTI PODATAKA NN 79/07
ZAKON O INFORMACIJSKOJ SIGURNOSTI NN 79/07
ZAKON O RAČUNOVODSTVU
PRAVILNICI O UNUTARNJEM REDU DRŽAVNIH TIJELA
INTERNI PROPISI POJEDINIH USTANOVA
ŠTO JE UREDSKO POSLOVANJE
Definicija iz uredbe:
SKUP PRAVILA, MJERA U POSTUPANJU S
PISMENIMA,
NJIHOVU PRIMANJU, IZDAVANJU,
EVIDENCIJI, DOSTAVI U RAD, OBRADI,
KORIŠTENJU, OTPREMANJU, ČUVANJU I
PREDAJI ARHIVU.
TEMELJNI POJMOVI UREDSKOG
POSLOVANJA










PISARNICA
PISMOHRANA
DOKUMENT
ELEKTRONIČKI DOKUMENT
ELEKTRONIČKA ISPRAVA
PISMENO (PODNESAK ILI AKT)
PRILOG
PREDMET
DOSJE
BROJČANA OZNAKA (KLASIFIKACIJSKA OZNAKA I
URUDŽBENI BROJ)
SADRŽAJNE JEDINICE



PISMENO
PREDMET
DOSJE
TEHNIČKE JEDINICE








SVEŽANJ
KUTIJA
KNJIGA
FASCIKL
MAPA
MIKROFILMSKA ROLA
MAGNETSKA TRAKA
CD....
EVIDENCIJE

UREDSKE KNJIGE
–
–
–
–
–
URUDŽBENI ZAPISNIK-EVIDENCIJSKA KNJIGA
UPISNIK-EVIDENCIJSKA KNJIGA
KAZALA-KNJIGA ZA PRETRAŽIVANJE
DOSTAVNE KNJIGE- ZA PRAĆENJE KRETANJA
KNIIGA PISMOHRANE-POPIS GRADIVA
ODLOŽENOG U PISMOHRANU
PROPISANI POSTUPCI U
UREDSKOM POSLOVANJU








PRIMITAK, OTVARANJE I PREGLED POŠILJKI
UPISIVANJE PISMENA U EVID. KNJIGE
DOSTAVLJANJE PISMENA U RAD
ADMINISTR.-TEHNIČKA OBRADA AKATA
OTPREMANJE AKATA
RAZVOĐENJE AKATA U UPISNIKU
ROKOVNIK PREDMETA
STAVLJANJE PREDMETA U PISMOHRANU I
ČUVANJE
PRIMITAK, OTVARANJE I PREGLED
POŠILJKI





AKTE PRIMA ZA TO OVLAŠTENI ZAPOSLENIK
ZAPOSLENIK KOJI PRIMA AKTE PROVJERAVA
AKTE, NEDOSTATKE, OŠTEĆENJA, PLAĆANJE
PRISTOJBI
STAVLJA OTISAK PRIJEMNOG ŠTAMBILJA NA
AKT
RAZVRSTAVA AKTE PREMA VRSTI POSTUPKA
RASPOREĐUJE IH NA REFERENTE ILI ORG.
JEDINICE
UPISIVANJE PISMENA U EVID. KNJIGE
AKTI SE UPISUJU U URUDŽBENE
ZAPISNIKE I UP UPISNIKE POD:
KLASIFIKACIJSKOM OZNAKOM I
 URUDŽBENIM BROJEM

NAKON TOGA TI BROJEVI SE UPISUJU U
PRIJEMNI ŠTAMBILJ
DOSTAVLJANJE PISMENA U RAD


PISMENA SE DOSTAVLJAJU U RAD
PUTEM INTERNE DOSTAVNE KNJIGE
PRIMITAK POTVRĐUJE POTPISOM
OVLAŠTENI SLUŽBENIK UNUTARNJ.
USTROJSTVENE JEDNICE I
RASPOREĐUJE IH POJEDINIM
SLUŽBENICIMA
ADMINISTATIVNO-TEHNIČKA
OBRADA AKTA
AKT OBAVEZNO SADRŽI:






ZAGLAVLJE
OSOBNO IME, ODNOSNO NAZIV I ADRESU
PRIMATELJA
KRATKU OZNAKU PREDMETA
TEKST AKTA
POTPIS OVLAŠTENE SLUŽBENE OSOBE
OTISAK SLUŽBENOG PEČATA
OSIM OSNOVNIH, AKT SADRŽAVA I
DRUGE PODATKE (AKO POSTOJE):
VEZU BROJČANIH OZNAKA
 NAZNAKU PRILOGA
 NAZNAKU KOME SE DOSTAVLJA OSIM
PRIMATELJA

OTPREMANJE AKATA

AKTI SE OTPREMAJU PUTEM DOSTAVNE
KNJIGA ZA POŠTU ILI DOSTAVNE KNJIGE
ZA MJESTO
RAZVOĐENJE AKATA



SLUŽBENIK KOJI PO SPISU POSTUPA
ODREĐUJE UPUTU O RAZVOĐENJU SPISA
PREDMETA
U UPISNIK ILI URUDŽBENI ZAPISNIK UPISUJE SE
DATUM RAZVOĐENJA, OZNAKA a/a I ROK
ČUVANJA ZA DOVRŠENE PREDMETE
NA OMOTE SPISA STAVLJA SE OZNAKA “R” I
DATUM KAD NASTUPA ROK ZA PREDMETE KOJI
SE STAVLJAJU U ROKOVNIK.
ROKOVNIK PREDMETA

PREDMETI IZ ROKOVNIKA PREDMETA
UZIMAJU SE I PREDAJU U RAD NA DAN
ROKA ILI KAD U MEĐUVREMENU STIGNE
NOVO PISMENO KOJE SE ODNOSI NA TAJ
PREDMET
STAVLJANJE PREDMETA U
PISMOHRANU I ČUVANJE
DOVRŠENI PREDMETI SE ODLAŽU U
PISMOHRANU PO KLASIFIKACIJSKIM
OZNAKAMA
 UPRAVNA TIJELA I ORGANIZACIJE DUŽNE
SU VODITI KNJIGU PISMOHRANE KAO
OPĆI PREGLED CJELOKUPNOG GRADIVA
ODLOŽENOG U PISMOHRANU
