Centrum DZWONI

download report

Transcript Centrum DZWONI

ODKRYWANIE UZDOLNIEŃ I TALENTÓW
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE (ONI)
na przykładzie doświadczeń
Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
(Centrum DZWONI)
Monika Zakrzewska
Koordynator projektu Centrum DZWONI
Warszawa, 26–27.05.2011
MOTTO
TALENT, jest jak cenne ziarno zasadzone w ziemię,
któremu
dobry
ogrodnik
nie
tylko
pozwala
wykiełkować, ale każdego dnia stwarza mu najlepsze
możliwości pełnego rozwoju.
W JAKI SPOSÓB MOŻNA WSPIERAĆ
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE INTELEKTUALNIE (ONI)
w odkrywaniu ich uzdolnień i
talentów,
a tym samym w podjęciu
zatrudnienia ?
CENTRUM DZWONI
Centrum
Doradztwa Zawodowego i Wspierania
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
ETAPY
W PROCESIE
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
ETAPY AKTYWIZACJI - OBSZAR





DIAGNOZY:
Ocena wstępna kandydata do zatrudnienia i stworzenie
dla niego Indywidualnego Planu Działania
Szkolenia dla ONI zakresu umiejętności społecznych oraz
aktywnego poruszania się po rynku pracy.
Metody pomocnicze w profilowaniu zawodowym ONI:
”warsztaty krótkoterminowe”
„praktyki zawodowe”
ETAPY AKTYWIZACJI - POŚREDNICTWO




PRACY:
Wyszukiwanie miejsc pracy
Analiza miejsca pracy i/lub formowanie/dopasowanie
miejsca pracy do osoby niepełnosprawnej
Zatrudnienie i szkolenie w miejscu pracy osoby
zatrudnionej
Stałe wsparcie i monitorowanie przebiegu pracy.
Uczestnictwo w grupie motywująco-wspierającej
ETAPY DIAGNOZY KANDYDATA
1. WSTĘPNA OCENA
•
•
•
Doradca zawodowy przeprowadza diagnozę predyspozycji i preferencji
zawodowych (4h/BO)
Psycholog diagnozuje poziom kompetencji społecznych z wykorzystaniem
skali umiejętności społecznych (2h/BO)
Beneficjenci odbywają z trenerem pracy 1-2-dniowe warsztaty w
przedsiębiorstwach – warsztaty służą weryfikacji i uzupełnieniu diagnozy
wstępnej (3 warsztaty po 4h)
2. PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD)
Zajmuje się tym doradca zawodowy (2h/BO)
FAZA WSTĘPNA
nawiązanie kontaktu, wstępna diagnoza sytuacji
zawodowej klienta
FAZA DIAGNOZY
zbieranie i analizowanie informacji o kliencie
FAZA WSTĘPNEJ PORADY
ukierunkowanie zawodowe, zaprezentowanie alternatywnych
rozwiązań, skonfrontowanie możliwości z własnym potencjałem
FAZA PODEJMOWANIA DECYZJI ZAWODOWEJ
opracowanie IPD
3. WARSZTATY Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
I AKTYWNEGO PORUSZANIA SIĘ PO RYNKU PRACY
(42h/BO)
Warsztaty prowadzą: doradca zawodowy i psycholog.
Warsztaty poświęcone są nabywaniu kluczowych kompetencji
potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji
społecznej, bycia aktywnym obywatelem, zatrudnienia.
Zagadnienia omawiane na warsztatach:
Komunikacja
interpersonalna
Metody aktywnego
poszukiwania pracy
Samoocena
Segmenty rynku
pracy
Prawa i obowiązki
pracownika
niepełnosprawnego
Szanse i zagrożenia
wynikające z
podjęcia
zatrudnienia
Kreowanie
wizerunku
Warsztaty prowadzone są od października 2009 w ramach projektu społecznego, którego
celem jest znalezienie stałego zatrudnienia w przedsiębiorstwach z otwartego rynku pracy (nie w
zakładach pracy chronionej)
Katarzyna Rudzka, doradca zawodowy
z Centrum DZWONI:
[Warsztaty] „to cykl spotkań, podczas których
przede wszystkim staramy się poznać naszych
klientów – ich wiedzę, zainteresowania,
temperamenty, oczekiwania co do stanowisk i
wykonywanych na nich czynności oraz ich
kompetencje społeczne, np. komu lepiej
pracuje się w zespole, a komu indywidualnie.
A wszystko po to, aby jak najlepiej dopasować
do nich przyszłe miejsce pracy. Uczymy klientów
m.in. tego jak odnaleźć w sobie mocne cechy,
umiejętności, które sprawią, że pracodawca się
nami zainteresuje, jak pokazać się od jak
najlepszej
strony,
jak
zdefiniować
i
wyartykułować swoje oczekiwania co do
przyszłej posady – np. obowiązki, pensję”
Katarzyna Rudzka, doradca zawodowy
z Centrum DZWONI
„Warsztaty zawodowe w Centrum DZWONI nie mają
formuły wykładów, ale ćwiczeń i gier zawodowych.”
„Podczas
warsztatów
osoby
niepełnosprawne
intelektualnie uczą się gdzie szukać ofert pracy, jak
napisać CV i list motywacyjny, jak wypełniać
dokumenty np. potrzebne do urzędu pracy, jak
przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Otrzymują również informacje na temat praw i
obowiązków pracowniczych wynikających z Kodeksu
pracy, a także dodatkowych uprawnień zawartych w
ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ”
Od października 2010 r, Centrum DZWONI zorganizowało już cztery cykle warsztatów
grupowych. W sumie wzięło w nich udział 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Do końca realizacji projektu (październik 2012 r.) odbędzie się jeszcze sześć
warsztatów.
PROFIL ZAWODOWY
Dostarcza informacji o osobie, np.:
a.
jej doświadczeniu zawodowym ,
b.
wykształceniu, odbytych szkoleniach,
c.
umiejętnościach, zainteresowaniach
d.
preferowanych warunkach pracy, itp.
Bardzo ważne jest, by profil koncentrował się na pozytywach –
na zdolnościach i sprawnościach, a nie na niepełnosprawności.
OBSZARY PODLEGAJĄCE DIAGNOZIE ZAWODOWEJ
Obszar samooceny
zakłada pomoc w formułowaniu pozytywnego obrazu zarówno
świata zewnętrznego, jak i własnej osoby; polega na
dokonywaniu przez ludzi oszacowania wartości samych siebie.
Dzięki dobrej znajomości swoich mocnych i słabych stron klient
jest w stanie określić konkretne działania w IPD.
OBSZARY PODLEGAJĄCE DIAGNOZIE ZAWODOWEJ
C.D.
Obszar oceny umiejętności
wiąże się ze skutecznym wykonywaniem określonej czynności
zawodowej. Ocena umiejętności umożliwia określenie etapu, na
którym się znajduje dana osoba, uświadomienie jej co potrafi
robić oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie:
czego jeszcze może się nauczyć?
OBSZARY PODLEGAJĄCE DIAGNOZIE ZAWODOWEJ
C.D.
Obszar oceny wartości i motywacji
jest ważnym krokiem w samopoznaniu. Wartości stanowią źródło
motywacji osobistych. Są to cele, które klientowi są potrzebne,
aby zaspokoić potrzeby. Badanie wartości pomaga zrozumieć, jak
ludzie działają i dlaczego to robią. Jeżeli zamierzamy wspierać
osobę w planowaniu kariery, musimy być pewni, że decyzja o
pracy jest w zupełności jej własną decyzją.
PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ –
PODEJMOWANIE DECYZJI
Planowanie kariery zawodowej jest PROCESEM.
Rolą
doradcy
zawodowego
jest
umożliwienie
osobie
niepełnosprawnej podejmowanie realistycznych decyzji o ścieżce
kariery zawodowej prowadzącej do pożądanych rezultatów i
dopasowanej do umiejętności i zainteresowań.
PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ
– OKREŚLENIE ETAPÓW I WYMAGAŃ
Czasem wymarzona kariera może wydawać się nierealna.
Należy zaplanować odpowiedni system wsparcia oraz dać
odpowiednio dużo czasu osobie niepełnosprawnej na zrozumienie
i zaakceptowanie swojego poziomu umiejętności w porównaniu z
wymarzoną karierą.
PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ
– OKREŚLENIE UMIEJĘTNOŚCI OSOBY
Aby dokonać świadomego wyboru ścieżki kariery, konieczne jest
dopasowanie wymagań kariery z umiejętnościami i zasobami
osoby niepełnosprawnej. Profil zawodowy daje ogólne informacje
o zainteresowaniach zawodowych osoby i jej umiejętnościach.
Na tym etapie konieczne jest odniesienie stanu rzeczy do
wymagań stawianych przez wymarzoną karierę.
Kiedy określone zostaną etapy kariery, trzeba na sprawę spojrzeć z
perspektywy umiejętności osoby.
ETAPY POŚREDNICTWA PRACY
1. WYSZUKWANIE MIEJSCA PRACY
Wyszukiwanie i analiza ofert pracy z wykorzystaniem Internetu i czasopism –
tzw. Spotkania z gazetą.
Każdy klient przy wsparciu doradcy zawodowego tworzy własne dokumenty
aplikacyjne i przesyła je do wybranych pracodawców. Ponadto klienci mają
możliwość (przy wsparciu doradcy) zarejestrowania się w Powiatowym
Urzędzie Pracy w celu zwiększenia swoich szans na zdobycie zatrudnienia.
(ok. 6h/BO, w tym 4h grupowych zajęć i 2h zajęć indywidualnych)
2. ANALIZA MIEJSCA PRACY ORAZ JEGO
FORMOWANIE/DOPASOWANIE DO PREDYSPOZYCJI
KLIENTA
DOPASOWANIE PRACY
UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE
DO WYKONYWANIA ZADAŃ
UMIEJETNOŚCI PRACOWNIKA
mocne strony, talenty
STANOWISKO
PRACY
(ZAKRES CZYNNOŚCI)
wybrana kariera
zawodowa
ETAPY POŚREDNICTWA PRACY
C.D.
3. ZATRUDNIENIE I SZKOLENIE
W KONKRETNYM MIEJSCU PRACY
4. STAŁE WSPARCIE I MONITOROWANIE
PRZEBIEGU PRACY
Uczestnictwo osoby niepełnosprawnej już
zatrudnionej w grupie motywująco wspierającej
PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ –
OKREŚLENIE PRZESZKÓD I STRATEGII ICH POKONANIA
KIEDY ZOSTANIE ZIDENTYFIKOWANA WYMARZONA KARIERA
I KROKI DO NIEJ PROWADZĄCE, NALEŻY ZAJĄĆ SIĘ POTENCJALNYMI
PRZESZKODAMI NA TEJ DRODZE I USTALIĆ STRATEGIĘ ICH POKONANIA.
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI
OSOBY (OKREŚLONY
PODCZAS SESJI
DORADCZYCH)
DEFICYT
UMIEJĘTNOŚCI
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI
OSOBY (OKREŚLONY
PODCZAS SESJI
DORADCZYCH)
STRATEGIE
WSPARCIA
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Centrum DZWONI
Ul. Kacza 21, 01-064 Warszawa
Tel.: 22 620 30 31, 510 470 931
[email protected]
www.centrumdzwoni.pl