Afektívne poruchy - Diamond of the Night

download report

Transcript Afektívne poruchy - Diamond of the Night

Martin Kalaš
Andrea Uhláriková
Mánia F30
 Bipolárna afektívna porucha F31
 Depresívna epizóda F32
 Rekurentná depresívna porucha F33
 Trvalé poruchy nálady F34
- Cyklotýmia - trvalá nestálosť nálady, zahŕňajúca
časté obdobia miernej depresie
- Dystýmia - chronická depresívna nálada, ktorá
nespĺňa kritériá pre miernu a stredne ťažkú
depresiu.


Prevalencia: muži 2,3 – 3,2 %
ženy 4,5- 9,3%
Pomer muži: ženy 1:2



Zmeny v afektívnej zložke: smutná nálada,
anxieta, tenzia, iritabilita,
Poruchy psychomotoriky: inhibícia – agitácia
Poruchy spánku: skrátený spánok, zhoršené
zaspávanie

Poruchy myslenia: spomalené myslenie, obavné

Poruchy pudov:







obsahy, pocity bezcennosti, paranoidita
suicidálne obsahy, konanie
sexuálne poruchy
poruchy stravovania
Strata záujmov
Strata energie
Sociálne izolácia
Somatické príznaky











Rozvedení, osamelo žijúci, vdovci
Predchádzajúca epizóda depresie
Rodinná anamnéza depresie
Závažné životné udalosti
Abúzus psychoakt látok
Telesné ochorenie
Sociálna izolácia
Chudobný osobný život
Strata matky pred 11.rokom
Zmeny v sociálnych systémoch
Zmeny hladín neurotransmiterov, zmeny
receptorov,


-
Začiatok najčastejšie po 30 roku života
Priemerné trvanie depresívnej epizódy
liečenej 4-6 mesiacov
Neliečenej 6-12 mesiacov
Asi 20% s chronifikuje
Medzi epizódami obdobia plnej remisie
trvajúcej mesiace až roky.






intenzívne sledovanie správania, konania
odstránenie nebezpečných predmetov,
nepravidelná kontrola osobných vecí
zvýšený dozor pri užívaní liekov –
zhromažďovanie
viesť terapeutický rozhovor, hovoriť
pomaly, využívať ticho
získať dôveru pacienta, motivácia,
trpezlivosť
empatický prístup – prejavujeme účasť na
utrpení


-
70-80% dokonaných samovrážd má pozadie
afektívnej poruchy
Najrizikovejšia BAP 15-20%
aspoň 1 sui pokus







Narušená verbálna
komunikácia
Sexuálna dysfunkcia
Narušené vzťahy
v rodine
Narušená adaptabilita
Neefektívne riešenie
problémov v rodine
Narušené
rozhodovanie
Narušený spánok






Zmenené myšlienkové
procesy
Smútok
Strach
Úzkosť
Potenciálne násilie voči
sebe/ iným
Sociálna izolácia
Farmakologická :
 antidepresíva
(citalopram, Coaxil, despra, mirzatem, sertralin, ......)
 benzodiazepíny, hypnotiká, neBZD, anxiolytiká,
antipsychotiká
Nefarmakologická :
ECTH
Spánková deprivácia
Fototerapia
Psychoterapia


Klinický obraz – manický syndróm-
expanzívna /rozpínavá/ nálada, zrýchlené
myslenie zrýchlená psychomotorika,
bezcieľna hyperaktivita( možno pozorovať
aj v priebehu schizofrénie, otráv,
organických porúch ), zrýchlená reč
pri ťažkých formách aj bludy
megalomanické /preceňovanie významu
nejakého človeka , extrapotenčné /
preceňovanie vlastných schopností/










stanoviť jasné hranice, dbať na ich dodržiavanie
dodržiavať stanovený režim na oddelení
obnoviť narušený biorytmus
nepodporovať pacienta v jeho hyperaktivite
zabrániť rozpredávaniu osobných vecí
pravidelné kontroly osobných vecí pacienta
zvýšiť kontrolu užívania liekov
sledovať stravovanie, hydratáciu, hygienickú
starostlivosť
znížiť zdroje stimulov
zabezpečiť bezpečnosť pacienta
Afektívne príznaky – depresívna, manická
nálada
Depresívna – obdobná ako pri depresii
Manická – elevácia nálady, pocit zvýšenej
energie, znížená potreba spánku, potravy,
zvýšená sociabilita, výrečnosť, hyperaktivita
bezcieľna, zvýšenie sex energie –
promiskuita, poruchy myslenia,
koncentrácie.
Nálada – hypomanická, manická, rezonantná,
iritabilita, dysfória, tenzia
-
Myslenie – zrýchlené, asociačné skoky,
myšlienkový trysk až pseudoinkoherencie
Bludy – paranoidné, megalomanické,
extrapotenčné, reformátorské,
Vnímanie – auditívne halucinácie
Výskyt – cca 1% populácie, bez rozdielu
pohlavia
Začiatok v rannej dospelosti, často už
v období puberty 15 – 19 rok.
Priebeh rôzny podľa typu:
striedanie manických a depresívnych epizód
Manické epizódy s depresívnou epizódou
Depresívne epizódy s manickou
Zmiešané fázy
Časté komorbidity
- abúzus návykových látok
- poruchy osobnosti
Vyvolávajúce faktory:



ECTH,
liečba antidepresívami,
abúzus psychoaktívnych látok,
Farmakologická :
Stabilizátory nálady – valproát, lítium, karbamazepin,
lamotrigin
Antidepresíva – Neuroleptiká
Symptomatická: BZD, hynotiká
Nefarmakologická:
ECTH
Psychoterapia – depresívne epizódy
Psychoedukácia
Cyklotýmia –
Trvalá nestálosť nálady, zahŕňajúca časté obdobia miernej
depresie a miernej elácie. Výkyvy nálady obvykle nie sú vo
vzťahu k životným udalostiam. Výkyvy nálady sú mierne
nevyžiadajú si pozornosť lekára.
Dystýmia –
Chronická depresívna nálada, ktorá nespĺňa kritériá pre miernu
a stredne ťažkú depresiu. Pacienti majú obdobia (dni až
týždne), kedy sa cítia dobre, väčšinu času sa však cítia
unavený a depresívny (často nepretržito niekoľko mesiacov)
- zvyčajne začína v rannej dospelosti a trvá niekoľko rokov,
niekedy navždy.




stavy subjektívneho utrpenia a emočnej poruchy,
ktoré brániace v sociálnom účinkovaní a
výkonnosti,
vznikajú v čase adaptácie na závažné zmeny v
živote alebo na stresovú situáciu,
patria sem najmä neurotické poruchy,
Príznaky:
skľúčená nálada, úzkosť, pocitu neschopnosti
zvládnuť situáciu, plánovať budúcnosť,
neschopnosť adaptovať sa na situáciu,



psychicky podmienená, symptómy sú dôsledkom
nevedomého psychického konfliktu
prejavy psychické: rozľadennosť, neistota, strach,
úzkosť, zmeny nálad, impulzivity....
prejavy – telesné – dušnosť, bolesť na hrudníku,
tremor, tachykardia, potenie, závrate, strach zo
smrti,...
Príčiny:
– genetická predispozícia, negatívne životné
udalosti, vzniká náhle, trvá 1 hod., 2-4 x za
týždeň,
 Riziká – suicídia, depresie, závislosti, častejšie
u žien, chronický priebeh, časť sa vylieči,






všeobecná a trvalá úzkosť, ktorá nie je obmedzená,
voľne plynúca,
dlhotrvajúca a stále prítomná úzkosť s premenlivou
intenzitou a vegetatívnou symptomatikou
Príčiny – psychotrauma, stres, negatívne zážitky,
chronický priebeh, častejšie u žien, chronický
priebeh,
trvanie poruchy – dlhodobé s obdobiami zlepšenia
a zhoršenia
Vylúčiť telesné ochorenia!!!




strach z určitých definovaných situácií alebo
objektov, nutkavý vtieravý charakter, iracionálny
strach, vegetatívne symptómy.
Začína v mladosti, hlavne u žien, znakom je
vyhýbanie sa problému
Sociálne fóbie – úzkosť v soc. situáciách, strach zo
sociálneho kontaktu, skúmavých pohľadov, ktorý
vedie k sociálnej izolácii,
Agorafóbia – úzkosť vzniká pri opustení domova,
strach z veľkých priestranstiev, strach môže
prerásť do paniky, zhoršenie kvality života,



OCD - obsesia – vtieravá myšlienka, objavuje sa proti
vôli, kompulzia – nutkavé konanie, proti vôli, postihnutý
si uvedomuje nezmyselnosť konania.
disociatívne (konverzné)- disociácia- dočasné
vytesnenie stresovej situácie z vedomia. Konverzia- čiže
nahradenie pocitov a prianí somatickým príznakom.
Pomocou týchto mechanizmov pacient získa zo svojej
poruchy primárny zisk- oslobodenie od úzkosti
a konfliktu. Sekundárny zisk- získanie výhod pomocou
manipulácie, stratégia je nevedomá.
Prejavy- poruchy zraku, čuchu, chuti, sluchu, obrna,
kŕče, poruchy reči, pseudohalucinácie, amnézia...
Akútna reakcia na stres
– prechodná psychická porucha/3-5 dní/, rozvoj krátko
po stresujúcej udalosti, prejavy – úzkosť, depresia,
nepokoj, hyperaktivita, vegetatívne príznaky,
 Posttraumatická stresová porucha
– objavuje sa po latencii do 6 mesiacov, ako odpoveď na
stresovú udalosť, ktorá mala nebezpečný alebo
katastrofický charakter, príznaky – znovuprežívanie
traumy v podobe živých spomienok (flashback), snov,
nočných mor, uzatváranie sa do seba, poruchy spánku,
vyhýbavé správanie.
Komplikácie: depresia, samovražda, vznik závislosti.










Cieľ:
pomôcť pacientovi uvedomiť si o popísať stavy úzkosti
pomôcť chorému zvládnuť stavy úzkosti
hľadať možnosti v riešení problému
viesť pacienta k presvedčeniu že nie je somaticky
chorý
naviazanie terapeutického vzťahu , aktivizácia
viesť rozhovor
naučiť pacienta relaxačným technikám,
podať ordinovanú terapiu, placebo,




pozorovanie somatických reakcii (môže to priniesť
zmiernenie obáv o svoje zdravie). Naučiť pacienta
spozorovať spúšťacie faktory, ktoré vedú k vzniku
úzkosti,
podporovať spôsoby, ktoré obmedzia vznik spúšťačov
(správna životospráva, spôsob trávenia voľného času,
nácvik komunikácie asertivity, relaxácie,)
venovať pozornosť maladaptívnym spôsobom
zvládania úzkosti – zneužívanie liekov, nadmerné pitie
kávy, alkohol...
hospitalizmus!!!
Ďakujem za pozornosť!