การบัญชีในประเทศอังกฤษ - Chiang Rai Rajabhat University

download report

Transcript การบัญชีในประเทศอังกฤษ - Chiang Rai Rajabhat University

การบัญชีระหวาง
่
International
ประเทศ
Asst. Prof. Dr. Panchat Akarak
Accounting
E-mail [email protected]
School of Accounting
Chiang Rai Rajabhat University
บทที่ 4 การบัญชีเปรียบเทียบ
(Comparative Accounting)
หัวขอส
้ าคัญ
การบัญชีในกลุมประเทศทุ
นนิยม : ประเทศ
่
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
การบัญชีในกลุมประเทศแถบยุ
โรป : ประเทศ
่
เยอรมันและฝรัง่ เศส
การบัญชีในประเทศแถบเอเชีย : ประเทศจีนและ
ญีป
่ ่ ุน
บทที่ 4 การบัญชีเปรียบเทียบ
(Comparative Accounting)
วัตถุประสงคบทเรี
ยน
์
ทราบขอมู
้ ลทัว่ ไปและลักษณะการบัญชีของประเทศ
ในกลุมต
ๆ ไดแก
่ าง
่
้ ่
กลุมประเทศทุ
นนิยม ไดแก
่
้ ่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ
กลุมประเทศแถบยุ
โรป ไดแก
่
้ ่ ประเทศเยอรมัน
และประเทศฝรัง่ เศส
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย ไดแก
่
้ ่ ประเทศจีน
และ ประเทศญีป
่ ่ ุน
•แผนทีป
่ ระเทศสหรัฐอเมริกา
•แผนทีป
่ ระเทศสหรัฐอเมริกา
•แผนทีป
่ ระเทศสหรัฐอเมริกา
•แผนทีป
่ ระเทศสหรัฐอเมริกา
•ธงและตราประเทศสหรัฐอเมร
ธงชาติประเทศ
ตราประเทศ
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ดานห
้
น้า
ดานหลั
ง
้
ตราประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
แคนยอน(Canyon) สหรัฐอเมริกา
แคนยอน(Canyon) สหรัฐอเมริกา
แคนยอน(Canyon) สหรัฐอเมริกา
•เทพีเสรีภาพนิวยอรค
์
•เทพีแหงเสรี
ภาพ สรางเป็
นรูปผูหญิ
งถือคบ
่
้
้
เพลิงและธรรมนูญแหงชาติ
โดยมีความหมาย
่
•สะพานโกลเดนเกท-แคลิ
ฟอรเนี
้
์ ย
•วอชิงตัน ดี.ซี ทาเนียบขาว
•ลอสแอนเจลิส-Los
Angeles
•ลาสเวกัส- เมืองแหงบาป
่
(Sin City)
•ฮาวาย-เมืองพักผอนตากอากา
่
•ชิคาโก-เมืองการ
คมนาคม
•บอสตัน-เมือง
การศึ กษา
•ฟลอริดา้ เมืองทาเรื
่ อ
•ซีแอดเทิล-เมือง
อุตสาหกรรม
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
ก าร บั ญ ชี ใ น ป ระ เ ท ศ อ เ มริ ก า
State of America)
ข้อมูลทัว่ ไปของประเทศสหรัฐอเมริกา
( United
พืน
้ ที่ ประมาณ 3,675,000 ตารางไมล ์
ภาคตะวัน ตก เป็ นเทือกเขาสูง ตั้ง ซับซ้ อนกัน
หลายแนว มีทรี่ าบสูงคัน
่ อยูระหว
างเทื
อกเขาตาง
่
่
่
ๆ เ ช่ น ที่ ร า บ สู ง โ ค โ ล ร า โ ด สู ง จ า ก
ระดับน้าทะเลประมาณ 5,000 ถึง 9,000 ฟุต
มีแมน
่ ห
ี น้าผาสูง
่ ้าโคโลราโดไหลเซาะซอนเขาทีม
ชัน ตัดผานเข
่
้าไปในทีร่ าบสูง ทาให้ให้เกิดหุบ
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
การบัญชีในประเทศอเมริกา (United
State of America)
ข้อมูลทัว่ ไปของประเทศสหรัฐอเมริกา
ภาคตะวันออก มีเทือกเขาเตีย
้ ๆ และทีร่ าบ
ชายฝั่ งแอนแลนติ ก ทางเหนื อของภาคนี้ ม ี
ทะเลสาบใหญ่ ทั้ง 5 ทวี ป อเมริก าเหนื อ คื อ
ทะเลสาบซู พ ีเ รีย มิชิ แ กน ฮู ร อน ฮี ร ี และ
ออนแตริโ อ น้ า ตกไนแอการ่า ซึ่ง อยู่ระหว่าง
ทะเลสาบฮี รี ก ับ ทะเลสาบออนแตริโ อ
เป็ น
แหลงท
ย
่ วทีม
่ ค
ี วามงามตามธรรมชาติอน
ั ลือ
่ องเที
่
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
การบัญชีในประเทศอเมริกา (United
State of America)
ข้อมูลทัว่ ไปของประเทศสหรัฐอเมริกา
ภาคกลาง เป็ นทีร่ าบใหญ่อยู่ในลุ่มแม่น้ ามิสซิสซิป ปี้
และสาขาตาง
ๆ ได้แก่ แมน
่
่ ้ามิสซูร ี แมน
่ ้าอาครคั
์ น
ซอ แม่น้ า เรด แม่น้ า โอโฮโอ เป็ นต้ น เป็ นแห่ งที่ม ี
ความอุดมสมบูรณ ์ มีแรธาตต
าง
ๆ จานวนมาก เช่น
่
่
ถานหิ
น และน้ามัน มีพลเมืองอยูหนาแน
่
่
่น
ภูเขาทีส
่ าคัญ ได้แก่ ภูเขาแคสเคด ภูเขาสิ เอรรา
์
เนวาดา มียอดเขาวิตนียสู
์ ง 14,495 ฟุต เป็ นยอดเขา
สู ง มากในสหรัฐ อเมริ ก า ภู เ ขาร๊ อกกี้ เป็ นเขายาว
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
การบัญชีในประเทศอเมริกา (United
State of America)
ข้อมูลทัว่ ไปของประเทศสหรัฐอเมริกา
สภาพภูมอ
ิ ากาศ ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉี ยง
ใต้ ในที่ร าบสู ง มีอ ากาศแห้ งแล้ ง ฤดู ห นาวมีอ ากาศ
หนาวมาก ดินแดนแถบชายฝั่งตะวันตกมีอากาศชุ่ มชื้น
ฝนตกปานกลาง ภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศ
อบอุน
ิ านกลาง ฝนตกตลอดปี
่ อุณหภูมป
การเมืองการปกครอง สหรัฐอเมริกา มีการปกครอง
เป็ นแบบสาธารณรัฐ มีป ระธานาธิบ ดีเ ป็ นประมุ ข ของ
ประเทศ แบงการปกครองเป็
นมลรัฐ
่
เ ชื้ อ ช า ติ ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส น า แ ล ะ ภ า ษ า มี
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
การบัญชีในประเทศอเมริกา (United
State of America)
ข้อมูลทัว่ ไปของประเทศสหรัฐอเมริกา
เมืองสาคัญ ไดแก
้ ่
วอซิงตัน ดี ซี
เป็ นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา
ตัง้ อยูบนฝั
่ งแมน
่ ช
ี ื่อเรียกวา่
่
่ ้าโปโตแมค ในเขตเมืองทีม
ติสตริกตออฟโคลั
มเบีย ซึ่งแยกจากมลรัฐอืน
่ ๆ แตมี
่
์
การปกครองทองถิ
น
่ เป็ นเอกเทศเช่นเดียวกับมลรัฐอืน
่ มี
้
เนื้อที่ 67 ตารางไมล ์ อยูระหว
างมลรั
ฐเวอรจิ
่
่
์ เนีย กับ
มลรัฐ แมริ แ ลนด ์ เป็ นเมื อ งร่ มรื่ น สวยงามสง่ า มี
สถานที่ส าคัญ น่ าเข้ าชมหลายแห่ ง เช่ น ตึก รัฐ สภา
ท าเนี ย บขาว อนุ สาวรี ย ์บุ ค คลส าคั ญ พิ พ ิ ธ ภัณ ฑ ์
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
การบัญชีในประเทศอเมริกา (United
State of America)
ข้อมูลทัว่ ไปของประเทศสหรัฐอเมริกา
เมืองสาคัญ ไดแก
้ ่
นิ ว ยอร ก
์
เป็ นเมือ งใหญ่ ที่สุ ด ของสหรัฐ อเมริก า
ตัง้ อยูบนอ
าวนิ
วยอรกที
่ ากแมน
่
่
่ ้าฮั ดสั น เป็ นศูนยกลาง
์ ป
์
การค้ าและการอุ ต สาหกรรม มี ตึ ก สู ง ระฟ้ ามากมาย
เป็ นเมือ งท่าส าคัญ ของฝั่ ง มหาสมุทรแอนแลนติก เทพี
แห่ งเสรี ภ า พ สร้ า งเป็ น รู ป ผู้ หญิ ง ถื อ ค บ เพลิ ง แล ะ
ธรรมนูญ แห่ งชาติ โดยมีค วามหมายว่า “เสรีภาพให้
ค ว า ม ส ว่ า ง ไ ส ว แ ก่ โ ล ก ” ตั้ ง อ ยู่ บ น แ ท่ น สู ง เ ด่ น เ ป็ น
สั ญลักษณเหนื
อเกาะลิเบอรตี
์
์ ้ (เดิมคือเกาะเบ็ ดโล) ใน
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
การบัญชีในประเทศอเมริกา (United
State of America)
ข้อมูลทัว่ ไปของประเทศสหรัฐอเมริกา
เมืองสาคัญ ไดแก
้ ่
ชิคาโก เป็ นเมืองใหญของสหรั
ฐอเมริกาทีม
่ โี รงงาน
่
อุตสาหกรรมมาก เป็ นตลาดค้าขาว
และเนื้อสั ตว ์
้
ใหญโตแห
งหนึ
่งของโลก
่
่
ดีทรอย ์ เป็ นเมืองอุตสาหกรรม มีโรงงานรถยนต ์
เครือ
่ งบิน รถถัง เครือ
่ งเหล็ก เครือ
่ งจักร ผลิตภัณฑ ์
อลูมเิ นียม เคมีภณ
ั ฑ์
ซานฟรานซิสโก เป็ นเป็ นทาส
่ าคัญ มี “สะพาน
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีการบัญชี
้
และกฎและระเบียบ
การประกอบวิชาชีพทางการบัญชี (Accounting
Profession)
การบัญชีของสหรัฐอเมริกามีพฒ
ั นาการจากการบัญชี
ของอังกฤษ การพัฒนามีความเป็ นอิสระ โดยองคกร
์
ภาคเอกชนเป็ นผู้กากับดูแลในการกาหนดมาตรฐานการ
บัญชี แนวปฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชี และหน่วยงานภาครัฐ
เป็ นหน่วยสนับสนุ น
องคกรวิ
ชาชีพทางการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีท ี่
์
สาคัญไดแก
้ ่
1. คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ์ (SEC)
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีการบัญชี
้
และกฎและระเบียบ
1. คณะกรรมการหลักทรัพย ์ Securities
Exchange Commission: SEC
เป็ นหน่วยงานอิสระของภาครัฐ
ประกอบดวยสมาชิ
กทางานเต็มเวลาจานวน 5
้
คน ไดรั
้ บการแตงตั
่ ง้ จากประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา โดยความเห็ นชอบผานรั
ฐสภา
่
การทางานของคณะกรรมการมีความเป็ นอิสระ
มีหน้าทีค
่ อยดูกากับดูแลบริษท
ั มหาชนของสหรัฐฯ
และตลาดหลักทรัพยให
ั ต
ิ ามกฎ ระเบียบ
์ ้ปฏิบต
ข้อบังคับและมาตรฐานการบัญชี
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีการบัญชี
้
และกฎและระเบียบ
1. คณะกรรมการหลักทรัพย ์ Securities
Exchange Commission: SEC
เช่น ประกาศกฎระเบียบและขอบั
่ วกับ
้ งคับทีเ่ กีย
การบัญชีและการเปิ ดเผยขอมู
้ ล เช่น S-X คือ
การจัดทารายงานทางการเงินของบริษท
ั จดทะเบียน
10-K คือ รายละเอียดของรายงานทางการเงิน
และขอมู
่
้ ลพิศษอืน
8-K คือ แบบฟอรมที
่ องกรอกทุ
กเดือนเพือ
่
์ ต
้
รายงานความกาวหน
้
้ าและ
การเปลีย
่ นแปลงดาน
้
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon
สถาบั
นทีเ่ กีย
่ Countries)
วของกั
บการบัญชีการบัญชี
้
และกฎและระเบียบ
2. คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
The
Financial Accounting Standards Board :
FASB
เป็ นหน่วยงานอิสระภาคเอกชน สมาชิกทางานเต็ม
เวลา จานวน 7 คน ประกอบดวยผู
ประกอบ
้
้
วิชาชีพบัญชี 3 คน ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
จานวน 2 คน ส่วนทีเ่ หลือเป็ นวิชาการดานบั
ญชี
้
1 คนและผูปฏิ
ั งิ านในภาคราชการจานวน 1
้ บต
คน
มีหน้าทีอ
่ อกมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา
เรียกวา่ มาตรฐานบัญชีการเงิน (Statement of
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon
สถาบั
นทีเ่ กีย
่ Countries)
วของกั
บการบัญชีการบัญชี
้
และกฎและระเบียบ
3. สมาคมผู้สอบบัญชีรบ
ั อนุ ญาตแหงสหรั
ฐอเมริกา
่
American Institute of Certified Public : AICPA
มีหน้าทีด
่ แ
ู ลผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีให้ปฏิบต
ั งิ านตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บ
ั รองทัว่ ไป (GAAS) และ
ประกาศมาตรฐานการสอบบัญชีเฉพาะเรือ
่ ง (Statement
of Auditing Standards : SAS)
ดูแลควบคุมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
และควบคุมการสอบ การขึน
้ ทะเบียนเป็ นผู้สอบบัญชีรบ
ั
อนุ ญาต
แตงตั
่ จัดทาหลักการบัญชีและ
่ ง้ คณะกรรมการ ABP เพือ
แนวปฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชี แตเนื
่ ่องจากมีความลาช
่ ้าในการ
ทางาน AICPA จึงไดตั
่
้ ง้ คณะกรรมการอีก 2 ชุดเพือ
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon
สถาบั
นทีเ่ กีย
่ Countries)
วของกั
บการบัญชีการบัญชี
้
และกฎและระเบียบ
The Wheat Committee ทาหน้าทีศ
่ ึ กษาและแนะนา
ขัน
้ ตอนตอนการจัดทามาตรฐานการบัญชีทเี่ หมาะสม และ
ในปี 1972 ไดแต
หน่วยงาน
้ งตั
่ ง้ หน่วยงานใหมอี
่ ก 3
เพือ
่ ทาหน้าทีใ่ นการออกมาตรฐานการบัญชีของอเมริกา
คือ
1) Financial Accounting Standard Board (FASB) เป็ น
กรรมการชุดหลักทีท
่ าหน้าทีใ่ นการจัดทามาตรฐานการ
บัญชีเพือ
่ ให้ SEC ไดพิ
ั แ
ิ ละประกาศใช้
้ จารณาอนุ มต
FASB เป็ นองคกรอิ
สระทีไ่ ดรั
้ บความช่วยเหลือทาง
์
การเงินจากหลายฝ่ายทัง้ เอกชน บริษท
ั รับทาบัญชี นัก
ลงทุน สถาบันการเงิน
มีกรรมการ 7 คน มีพน
ื้
ฐานความรูแตกต
างกั
น กรรมการทางานเต็มเวลา ต้องไม่
้
่
มีตาแหน่งใด ๆ ในบริษท
ั เอกชนหรือองคต
ๆ ทีจ
่ ะ
่
์ าง
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon
สถาบั
นทีเ่ กีย
่ Countries)
วของกั
บการบัญชีการบัญชี
้
และกฎและระเบียบ
(ตอ)
่
2) Financial Accounting Foundation (FAF) เป็ น
กรรมการชุดแรกทีจ
่ ด
ั ตัง้ ขึน
้ เพือ
่ ทาหน้าทีใ่ นการพิจารณา
แตงตั
FASB และทาหน้าทีใ่ นการหาเงินทุนสนับสนุ น
่ ง้
การทางานของคณะกรรมการชุดตาง
ๆ ทีม
่ ส
ี ่ วน
่
เกีย
่ วของกั
บการจัดทามาตรฐานฯ และมีหน้าทีใ่ ห้
้
คาแนะนาแก่ FASB
3) Financial Accounting Standards Advisory Council
(FASAC) เป็ นคณะกรรมการทีท
่ าหน้าทีใ่ นการให้
คาปรึกษาในการจัดทามาตรฐานการบัญชีของสหรัฐฯ
เช่น เรือ
่ ง ลาดับความสาคัญของเรือ
่ งทีจ
่ ะตองมี
การ
้
จัดทามาตรฐานการบัญชี ความคิดเห็ นของผู้เกีย
่ วข้องกับ
มาตรฐานการบัญชี
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
สถาบัSaxon
นทีเ่ กีย
่ วขCountries)
องกั
บการบัญชีการบัญชีและ
้
กฎและระเบียบ
The Trueblood Committee คณะกรรมการชุด
นี้จะทาหน้าทีใ่ นการศึ กษาในเรือ
่ งหลักการบัญชี
และแมบททางการบั
ญชี (Accounting
่
Framework) เพือ
่ ทาให้เกิดแนวทางในการ
จัดทามาตรฐานการบัญชีโดยจะทาการศึ กษา
ตัง้ แตเรื
่ ง
่ อ
วัตถุประสงคของงบการเงิ
น
์
องคประกอบงบการเงิ
น
์
การรับรูรายการค
้
้า การวัดมูลคา่ และ
AICP
A
The Trueboold
Committee
•ศึ กษา
หลักการ
บัญชีและ
แมบทการ
่
บัญชีทใี่ ช้
ออก
มาตรฐาน
ส่งให้
FASB
ประกาศใช้
The Wheat
Committee
FAF
•พิจารณา
ตัง้ FASB
•หาทุน
สนับสนุ น
การทางาน
คณะกรรมก
FAS
B
(เดิม
•ทาหน
APB)
้ าที่
ออก
มาตรฐาน
การบัญชี
ของ
สหรัฐอเมริก
FAS
AC
•ให้
คาปรึกษา
โครงการ
จัดทา
มาตรฐาน
การบัญชี
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon
สถาบั
นทีเ่ กีย
่ Countries)
วของกั
บการบัญชีการบัญชี
้
และกฎและระเบียบ
การวัดมูลคาทางบั
ญชี (Accounting
่
Measurement)
สหรัฐอเมริกายึดหลักพืน
้ ฐาน ทัว่ ไปมี ดังนี้
1. หลักการดารงอยู่
ใช้ในการดาเนินงานของ
หน่วยธุรกิจ
2. เกณฑคงค
าง
ใช้ในการวัดรายได้
์
้
และคาใช
รกิจ
่
้จายของธุ
่
3. หลักความสมา่ เสมอ
ใช้ในการนาหลักการ
บัญชีมาใช้ในรอบบัญชีหนึ่ง ๆ และรอบบัญชี
ตอไป
ถ้าหากมีการเปลีย
่ นแปลงทีส
่ ่ งผลกระทบตอ
่
่
งบการเงินใหเปิ ดเปิ ดไวในหมายเหตุประกอบงบ
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
วิธSaxon
ป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบั
ญชีและการเปิ ดเผย
Countries)
ขอมู
้ ล
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีทส
ี่ าคัญของสหรัฐอเมริกา เช่น
การรวมธุรกิจ (Business Combination) มีวธิ กี ารซือ้ กิจการ
(Purchase method) ใช้สาหรับการรวมธุ
รกิจแบบซือ
้ หุ้น
และวิธ ี
่
รวมส่วนไดเสี
้ ย (Pooling of Interest) ใช้สาหรับการรวมกิจการ
แบบโอนกิจการ
การบัญชีคาความนิ
ยมในการรวมธุรกิจ (Goodwill) (เดิมตัด
่
จาหน่าย 40 ปี ) SFAS 142 กาหนดไมตั
่ ดจาหน่าย แตใช
่ ้การ
ประเมินการดอยค
า่
้
การวัดมูลคาสิ
่ น
ิ อาคาร และอุปกรณ ์ ใช้ราคา
่ นทรัพยที
์ ด
ทุนเดิม ไมตี
่
่ เพิม
การตีราคาสิ นค้าคงเหลือราคาทุน อนุ ญาตให้ใช้วิธี LIFO
ได้
การบัญชีสัญญาเช่า (Lease) สั ญญาเช่าการเงิน ให้ตัง้ เป็ น
สิ นทรัพย ์
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
วิธSaxon
ป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบั
ญชีและการเปิ ดเผย
ข
อมู
ล
้
รายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (Financial
Reporting) ประกอบดวย
้
1. รายงานทางการบริหาร (Report of Management)
2. รายงานของผู้สอบบัญชีอส
ิ ระ (Report of
Independent auditors)
3. รายงานการเงินเบือ
้ งตน
้ ไดแก
้ ่ งบกาไรขาดทุน งบ
แสดงฐานะการเงิน งบกระแส
เงินสด และงบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น
4. รายงานเกีย
่ วกับขออภิ
ปรายทางการบริหารและรายงาน
้
การวิเคราะหผล
์
การปฏิบต
ั งิ านและสถานภาพทางการเงิน
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
เปรีSaxon
ยบเทียบวิ
ธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
1. Property plant
and Equipment
IFRSs
FASB
-สิ นทรัพยที
่ ม
ี ล
ู คาสู
้ จะ
่ งขึน
์ ม
ประเมินราคาใหมและรั
บรู้
่
กาไร/ขาดทุน
-ให้บันทึกแยกส่วนสิ นทรัพย ์
ตามอายุการใช้งาน
-ตัดคาเสื
่ ่ อมราคาตามอายุการ
ใช้ประโยชน์
-สิ นทรัพยที
่ ม
ี ล
ู คาสู
้ ไมมี
่ งขึน
่
์ ม
การปรับปรุงหรือประเมิน
ราคาใหม่
-การบันทึกไมมี
่ การแยกส่วน
-ตัดคาเสื
่ ่ อมราคารวมแมอายุ
้
แตละส
น
่ ่ วนแตกตางกั
่
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
เปรีSaxon
ยบเทียบวิ
ธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
2. Inventories
IFRSs
FASB
-ตีราคาทุนหรือมูลคาสุ
่ ทธิ
ทีไ่ ดรั
่ า่ กวา่
้ บทีต
-ราคาทุนให้ใช้วิธเี จาะจง
วิธถ
ี วั เฉลีย
่ ถวงน
้าหนัก
่
และวิธี FIFO
-ตีราคาทุนหรือราคาตลาด
ทีต
่ า่ กวา่
-อนุ โลมให้ใช้วิธ ี LIFO
คิดตนทุ
้ นสิ นคาได
้
้ และ
ใช้ยืน
่ เสี ยภาษีดวย
้
-SEC กาหนดให้บริษท
ั จด
ทะเบียนแสดงมูลคาสิ
่ นค้า
ทัง้ 2 วิธ ี ถาหากใช
้
้
LIFO นั่นคือ ตองแสดง
้
วิธี FIFO เปรียบเทียบดวย
้
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
เปรีSaxon
ยบเทียบวิ
ธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
IFRSs
FASB
3. Borrowing Cost
-รายไดที
้ เ่ กิดจากเงินกูยื
้ มให้
นามาหักออกจากดอกเบีย
้
จายที
จ
่ ะรวมเป็ นต้นทุนการ
่
กูยื
้ ม
-ไมอนุ
่ โลมให้นารายไดที
้ เ่ กิด
จากเงินกูยื
้ มมาลดต้นทุนการ
กูยื
้ ม (แสดงเป็ นรายได้)
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
เปรีSaxon
ยบเทียบวิ
ธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
4. Goodwill
IFRSs
-การรวมกิจการให้ใช้มูลคา่
ยุตธ
ิ รรมของกิจการทีถ
่ ก
ู ซือ
้
(ตามราคาตลาด) กับราคา
ยุตธ
ิ รรมทีพ
่ จ
ิ ารณาจะซือ
้ ได้ (มูล
คาที
่ ขายเสนอ)
ู้
ผลตางเป็
นคา่
่ ผ
่
ความนิยม
-คาความนิ
ยมเป็ นสิ นทรัพยไม
่
์ ตั
่ ด
จาหน่ายคาความนิ
ยมแตใช
่
่ ้การ
ประเมินการดอยค
า่
้
-เกิดคาความนิ
ยมติดลบได้ และ
่
รับรูเป็
้ นรายได้
FASB
การรวมกิจการให้ใช้มูลคา่
ยุตธ
ิ รรมของกิจการทีถ
่ ก
ู ซือ
้
(ตามการประเมิน) กับราคา
ยุตธ
ิ รรมทีพ
่ จ
ิ ารณาจะซือ
้ ได้
(มูลคาที
่ ขายเสนอ)
ู้
ผลตาง
่ ผ
่
เป็ นคาความนิ
ยม
่
-ไมตั
ยม
่ ดจาหน่ายคาความนิ
่
แตใช
า่
่ ้การประเมินการดอยค
้
-ไมเกิ
ยมติดลบ
่ ดคาความนิ
่
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
เปรีSaxon
ยบเทียบวิ
ธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
5. Intangible Assets
IFRSs
-ไมมี
่ การตีราคา
-ตัดจาหน่ายตามอายุการใช้
ประโยชน์
-กรณีไมมี
่ อายุการใช้
ประโยชนที
่ ด
ั เจน ไมตั
่ ด
์ ช
จาหน่าย เมือ
่ ทราบอายุ
ภายหลังให้ตัดจาหน่าย
-ประเมินการดอยค
า่
้
FASB
-ไมมี
่ การตีราคา
-ตัดจาหน่ายตามอายุการใช้
ประโยชน์
-กรณีไมมี
่ อายุการใช้
ประโยชนที
่ ด
ั เจนให้ประเมิน
์ ช
การดอยค
า่
้
(ราคายุตธ
ิ รรมกับราคาตาม
บัญชี)
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
เปรีSaxon
ยบเทียบวิ
ธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
IFRSs
6.Impairment
Assets
-รับรูการด
อยค
าได
้
้
่
้
-อนุ ญาตให้กลับขาดทุน
จากการดอยค
าได
้
่
้
FASB
-รับรูการด
อยค
าได
้
้
่
้
-ไมอนุ
่ ญาตให้กลับ
ขาดทุนจากการดอยค
า่
้
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon
การบั
ญชีใCountries)
นประเทศอังกฤษ
(England)
ข้อมูลทัว
่ ไปของประเทศอังกฤษ
สภาพแวดล้ อมโดยทั่ว ไปของประเทศสหราช
อาณาจักร
ส ห ร า ช อ า ณ า จั ก ร
บ ริ เ ต น ใ ห ญ่ แ ล ะ
ไอร แลนด
เหนื
อ
ประกอบด้ วย 4 ส่ วน คือ
์
์
อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด ์ รวมเรียกว่า บริ
เหนื
อ
เตนใหญ่ (Great Britain)และ ไอรแลนด
์
์
บริเตนใหญเป็
่ นดินแดนหลักในการวางรากฐาน
ระบบกฎหมาย สั ง คม การเมือง การเงินและ
•แผนทีป
่ ระเทศอังกฤษ
•แผนทีป
่ ระเทศอังกฤษ
•แผนทีป
่ ระเทศอังกฤษ
•แผนทีป
่ ระเทศอังกฤษ
•แผนทีป
่ ระเทศอังกฤษ
ตราประเทศอังกฤษ
•ลอนดอน อาย กรุงลอนดอน
ประเทศอั
•“ลอนดอน
อาย” งชิกฤษ
งช้าสวรรคที
่ งู ทีส
่ ุดในทวีป
์ ส
ยุโรป มีความสูง 135 เมตร
• มีวฒ
ั นธรรมแปลกๆ วา่ ผูหญิ
งสามารถขอ
้
ผูชายแต
งงานได
้
่
้ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ ์
ชมทิวทัศนกว
ว่ กรุงลอนดอนจากจุดทีส
่ ูง
์ างไกลทั
้
ทีส
่ ุดในอังกฤษนี้
•ลอนดอน อาย กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
•ลอนดอน อาย กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
•ลอนดอน อาย กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
•สโตนเฮนท ์ Stonehenge -อัง
•สโตนเฮนท ์ Stonehenge -อังก
•สพานขามแม
น
้
่ ้า
เทมส์
•สพานขามแม
น
้
่ ้า
เทมส์
•หอคอยแห่งลอนดอน ตัง้ อยูท
่ ฝ
ี่ ั่ งแม่น้ ำเทมสใ์ นกรุงลอนดอน
•หอนาฬิ กาบิกเบน Big Ben
•หอนาฬิ กาบิกเบน Big Ben
•หอนาฬิ กาบิกเบน Big Ben
•หอนาฬิ กาบิกเบน Big Ben
•ปราสาทวอริค สร้างโดย
•สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่ง
อังกฤษ ใน ปี ค.ศ. 1068
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
ประเทศอังกฤษ
สภาพภูมป
ิ ระเทศ
บริเ ตนใหญ่ พื้น ที่ต อนเหนื อ เป็ นที่สู ง มีภู ม
เขามาก ฝั่ ง ทะเลเว้าๆ แหว่ง ๆ มีเ กาะใหญ่
น้ อยจ านวนมาก
พื้ น ที่ ต อนกลางและทาง
ตะวันตก เป็ นทีส
่ ูงมีภูเขาและเนินเขาเตีย
้ ๆ มี
ทีร่ าบขนาดยอมระหว
างหุ
บเขาและแถบชายทะเล
่
่
พื้น ที่ต อนใต้ และทางตะวัน ออกเป็ นที่ร าบใหญ่
เหมาะแก่ การปลู ก ข้ าสาลีแ ละผลิต ผลทางการ
เกษตรอืน
่ ๆ
ไอรแลนด
เหนื
อ พืน
้ ทีเ่ ป็ นทีส
่ ูงมีภูเขาเป็ นแห่ง
์
์
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศอังกฤษ
สภาพภู ม ิอ ากาศ มี อ ากาศอบอุ่ น ไม่
หนาวจัด ฤดูร้ อนอากาศเย็ น สบาย มีฝ น
ตกเกือบตลอดปี
การเมื อ งการปกครอง การปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตย มีพ ระมหากษั ต ริย ์
เป็ นประมุข ภายใตรั
้ ฐธรรมนูญ
เชือ
้ ชาติ ประชากร ศาสนาและภาษา
มีประชากรประมาณ 60 ล้านคน นับถือ
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศอังกฤษ
เมืองสาคัญ
ลอนดอนเป็ นเมืองหลวง ตัง้ อยูบนแม
น
่
่ ้า
เทมส์ เป็ นเมืองทาที
่ าคัญทีส
่ ุดของอังกฤษ
่ ส
เ ป็ น ศู น ย ์ ก ล า ง ก า ร ค ม น า ค ม ธุ ร กิ จ
การเงิน มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมี
มหาวิท ยาลัย พระราชวัง บัก กิง เฮม หอ
นาฬิ กาบิกเบน
เมืองเบอรมิ
์ งแฮม เป็ นเมืองอุตสาหกรรม
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศอังกฤษ
เมืองสาคัญ
ลิ เ ว อ ร ์ พู ล
เ ป็ น เ มื อ ง ส า คั ญ ร อ ง จ า ก
ลอนดอน มีอู่ซ่ อมเรือ ขนาดใหญ่ ธุ ร กิจ
ทาเรื
่ อและขนส่งสิ นค้า
กลาสโกว ์ เป็ นเมืองทาและเป็
นเมืองใหญ่
่
ทีส
่ ุดของสกอตแลนด ์
มีอูเรื
่ อขนาดใหญ่
โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก
เฟิ ร ธ
๊ อตแลนด ์
์
์ อยู่บนฝั่ ง แม่น้ า เทย ในสก
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
การบัญชีในประเทศอังกฤษ
ก า ร บั ญ ชี ข อ ง ส ห ร า ช อ า ณ า จั ก ร เ ป็ น
ปร ะ เ ท ศ ที่ ถ ื อ ว่ า เ ป็ น ต้ น ก า เ นิ ด ข อ ง ก า ร
พัฒนาวงการวิชาชีพบัญชีในยุคตอมา
่
เป็ นเจ้ าของแนวคิด ในการน าเสนองบการ
อยางถู
กต้องและเชือ
่ ถือได้ (True
and
่
Fair View)
แ น ว คิ ด ท า ง ก า ร บั ญ ชี ข อ ง อั ง ก ฤ ษ ไ ด้
แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ไ ป สู่ ป ร ะ เ ท ศ ต่ า ง ๆ เ ช่ น
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
การบัญชีในประเทศอังกฤษ
พระราชบัญ ญัต ิบ ริษั ท จ ากัด ของอัง กฤษที่
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใ น ปี ค . ศ . 1 9 8 1 ท า ใ ห้ เ กิ ด
รูปแบบการรายงานทางการเงิน ซึง่ กาหนด
พืน
้ ฐานไว้ 5 ขอ
้
1. เกณฑ การวั
ด รายได้ และค่ าใช้ จ่ ายใช้
์
เกณฑคงค
้าง
์
2 . ร า ย ก า ร สิ น ท รั พ ย ์ แ ล ะ ห นี้ สิ น แ ต่ ล ะ
รายการทีถ
่ ูกจัดอยูในแต
ละประเภทมี
การวัด
่
่
คาแยกจากกั
น
่
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
การบัญชีในประเทศอังกฤษ
(ตอ)
่
4. นโยบายการบัญชีทใี่ ช้ปี ตอปี
่ ต้องมีความ
สมา่ เสมอ
5. หลัก การด ารงอยู่ต่อไปต้ องน ามาใช้ ใน
การดาเนินงานของธุรกิจของหน่วยงาน
การวัด มู ล ค่ าของรายการทางบัญ ชี ใ ห้ ใช้
ราคาทุนเดิม หรือราคาทุนปัจจุบน
ั
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon Countries)
การบัญชีในประเทศอังกฤษ
ตอมามี
บริษท
ั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
่
จ านวนมาก จึง มีก ารก ากับ ดูแ ลการบัญ ชี
เพือ
่ ให้ความมัน
่ ใจตอนั
่ กลงทุนภายนอก
หลังจากรวมกลุมเป็
่ น EU ไดมี
้ การออก EU
Directive 4th 7th และ 8th เพือ
่ ให้บริษท
ั
ตาง
ๆ ปฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชี
่
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
สถาบัSaxon
นทีเ่ กีย
่ วขCountries)
องกั
บการบัญชีและกฎ
้
ระเบียบ ขอบั
งคับทีเ่ กีย
่ วของ
้
สถาบัน ที่เ กี่ย วข องกับ วิช าชีพ บั้ ญ ชี
้
มี 6 สถาบัน ที่
เกีย
่ วข้องไดแก
้ ่
1. สมาคมนั ก บัญ ชี ร ับ อนุ ญาตแห่ งอัง กฤษและเวลล ์
The Institute of Chartered Accountants in England
and Wale : ICAEW
มีหน้าทีด
่ ูแลนักบัญชีและผู้สอบบัญชีในสานักงานบัญชี
ของอังกฤษและเวลล ์
2 . ส ม า ค ม นั ก บั ญ ชี จ ด ท ะ เ บี ย น รั บ อ นุ ญ า ต The
Association of Chartered Certified Accountants
:ACCA
มีหน้าทีด
่ แ
ู ลนักบัญชีในองคกรเอกชน
์
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
สถาบัSaxon
นทีเ่ กีย
่ วขCountries)
องกั
บการบัญชีและกฎ
้
ระเบี
ย
บ
ข
อบั
ง
คั
บ
ที
เ
่
กี
ย
่
วข
อง
้
สถาบัน ที่เ กี่ย วข้ องกับ วิช าชีพ บั้ ญ ชี
มี 6 สถาบัน ที่
เกีย
่ วข้องไดแก
้ ่
4. สมาคมนั ก บัญ ชี ร บ
ั อนุ ญ าตแห่ งสกอตแลนด ์ The
Institute of Chartered Accountants in Scotland :
ICAS
มี ห น้ า ที่ ดู แ ล นั ก บั ญ ชี แ ล ะ ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ใ น
สานักงานบัญชีของสก๊อตแลนด ์
5 . ส ม า ค มก า ร เงิ น แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี ร ั บ อ นุ ญ า ต The
Chartered Institute of Public Finance and
Accountancy: CIPFA
มีหน้าทีด
่ แ
ู ลวิชาชีพบัญชีบริหารและการบัญชีของ
รัฐบาล
สถาบันวิชาชีพของอังกฤษและ
บทบาทหน้าที่
ICAEW
ICAS
ดูแลนักบัญชีและผูสอบ
้
บัญชีในสานักงานบัญชี
ICAI
ACCA
CIMA
CIPFA
ดูแลนักบัญชีในองคกร
์
ภาคเอกชน
ดูแลการบัญชีบริหาร
และ
การบัญชีรฐั บาล
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon
Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกับการบัญชีและกฎ ระเบียบ
้
ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
คณะกรรมการเกีย
่ วกับมาตรฐานมี 3 ชุด
1. Accounting Standard Board: ASB
คณะกรรมการที่ ม ี อ านาจเต็ ม ในการการ
จัดทามาตรฐานการบัญชี ทาหน้าทีใ
่ นการ
ออกมาตรฐานต่ าง ๆ โดยท าให้ มี ค วาม
สอดคลองกั
น FASB ของสหรัฐฯ
้
2. Financial Reporting Council: FRC
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ซึ่ ง ท า ห น้ า ที่ ใ น ก า ร ใ ห้
ค าแนะน า การวางแผน นโยบายการ
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon
Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกับการบัญชีและกฎ ระเบียบ
้
ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
คณะกรรมการเกีย
่ วกับมาตรฐานมี 3 ชุด
(ตอ)
่
3. The Financial Reporting Review
Panel :FRRP คณะกรรมการทาหน้าทีใ่ น
การทาให้มาตรฐานการบัญชีเกิดการ
นาไปใช้ในกลุมธุ
่ รกิจ โดยการส่งเสริมและ
ดูแลให้ธุรกิจมีการนามาตรฐานการบัญชีไป
ใช้อยางถู
กตองและเหมาะสม
่
้
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon
Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกับการบัญชีและกฎ ระเบียบ
้
ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
การออกมาตรฐานการบัญ ชี แ ละการสอบ
บั ญ ชี ข อ ง อั ง ก ฤ ษ
( FRC) มี
คณะกรรมการชุดยอย
5 ชุด เพือ
่ ดูแลใน
่
แตละด
าน
ดังนี้
่
้
(1)Accounting Standards Board: ASB
คณะกรรมการจัดทามาตรฐานการบัญชี มี
หน้ าที่ ใ นการจั ด ท าปรับ ปรุ ง และยกเลิ ก
ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี ใ น ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon
Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกับการบัญชีและกฎ ระเบียบ
้
ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
การออกมาตรฐานการบัญ ชี แ ละการสอบ
บั ญ ชี ข อ ง อั ง ก ฤ ษ
( FRC) มี
คณะกรรมการชุดยอย
5 ชุด เพือ
่ ดูแลใน
่
แตละด
าน
ดังนี้
่
้
(2)Financial Reporting Review Panel :
FRRP คณะกรรมการดูแลรายงาน
ทางการเงินทาหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินของบริษท
ั เพือ
่ ให้แน่ใจ
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon
Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกับการบัญชีและกฎ ระเบียบ
้
ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
การออกมาตรฐานการบัญ ชี แ ละการสอบ
บั ญ ชี ข อ ง อั ง ก ฤ ษ
( FRC) มี
คณะกรรมการชุดยอย
5 ชุด เพือ
่ ดูแลใน
่
แตละด
าน
ดังนี้
่
้
(3)Professional Oversight Board for
Accountancy:
POBA คณะกรรมการ
ก ากับ ดู แ ลวิช าชี พ บัญ ชี ท าหน้ าที่ก ากับ
ดูแ ลและให้ ค าแนะน าในการท างานของผู้
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ บั ญ ชี เ พื่ อ ใ ห แ น ใ จ ว า
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon
Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกับการบัญชีและกฎ ระเบียบ
้
ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
การออกมาตรฐานการบัญ ชี แ ละการสอบ
บั ญ ชี ข อ ง อั ง ก ฤ ษ
( FRC) มี
คณะกรรมการชุดยอย
5 ชุด เพือ
่ ดูแลใน
่
แตละด
าน
ดังนี้
่
้
(4)Auditing Practices Board: APB
คณะกรรมการจัด ท ามาตรฐานการสอบ
บัญ ชี ทาหน้ าทีใ
่ นการออกมาตรฐานการ
สอบบัญชีเรียกวา่ Statement of Auditing
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Saxon
Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกับการบัญชีและกฎ ระเบียบ
้
ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
การออกมาตรฐานการบัญ ชี แ ละการสอบ
บั ญ ชี ข อ ง อั ง ก ฤ ษ
( FRC) มี
คณะกรรมการชุดยอย
5 ชุด เพือ
่ ดูแลใน
่
แตละด
าน
ดังนี้
่
้
(5)Accountancy
Investigation
and
Discipline Board: AIDB คณะกรรมการ
สอบสวนทางการบัญ ชี ท าหน้ าที่ใ นการ
สอบสวนประเด็นทางการบัญชีทเี่ กิดขึน
้ และ
กอใหเกิดความเสี ยหายโดยประเด็นตาง ๆ
คณะกรรมการเกีย
่ วกับวิชาชีพ
บัญชีของอังกฤษ
ASC (1970)
ASC (2003)
ASB
ASB
FRC
FRRP
FRRP
POBA
APB
AIDB
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
วิธSaxon
ป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบั
ญชีและการเปิ ดเผย
ขอมูล
วิธป
ี ้ ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีทส
ี่ าคัญของประเทศอังกฤษ เช่น
การรวมธุรกิจ (Business Combination) มีวธ
ิ ก
ี ารซือ
้
กิจการ (Purchase method) ใช้สาหรับการรวมธุ
รกิจ
่
แบบซือ
้ หุ้น
และวิธรี วมส่วนไดเสี
้ ย (Pooling of
Interest) ใช้สาหรับการรวมกิจการแบบโอนกิจการ
ปัจจุบน
ั ยกเลิกแลว
้
การบัญชีคาความนิ
ยมในการรวมธุรกิจ (Goodwill) ตัด
่
จาหน่าย 20 ปี ไมตั
่ ดจาหน่ายแตใช
่ ้การประเมินการ
ดอยค
า่
้
การวัดมูลคาสิ
่ น
ิ อาคาร และอุปกรณ ์ ใช้
่ นทรัพยที
์ ด
ราคาทุนเดิมหรือราคาทุนปัจจุบน
ั รวมกัน
การตีราคาสิ นค้าคงเหลือราคาทุน ไมอนุ
่ ญาตให้ใช้วิธ ี
LIFO
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
วิธSaxon
ป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบั
ญชีและการเปิ ดเผย
ข
อมู
ล
้
รายงานทางการเงินของประเทศอังกฤษ
(Financial Reporting) ประกอบดวย
้
1. รายงานทางการบริหาร (Report of Management)
2. งบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน (Profit and
loss account and balance sheet)
3. งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
4. งบแสดงการรับรูก
้ าไรขาดทุนรวม (Statement of total
recognized gains and losses)
5. รายงานของนโยบายการบัญชี (Statement of
accounting policies)
6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to the Financial
Statement)
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
เปรีSaxon
ยบเทียบวิ
ธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
1. Goodwill
IFRSs
FRS
-คาความนิ
ยมเกิดจากความ
่
แตกตางระหว
างมู
ลคายุ
่
่
่ ตธิ รรมของ
สิ นทรัพยสุ
์ ทธิตามราคาตลาดและ
มูลคาที
่ ซื
ู้ อ
้ เสนอซือ
้
่ ผ
-ไมตั
ยม
่ ดจาหน่ายคาความนิ
่
-มีการประเมินการดอยค
าค
้
่ าความ
่
นิยม
-คาความนิ
ยมเกิดจากความ
่
แตกตางระหว
างมู
ลคายุ
่
่
่ ตธิ รรมของ
สิ นทรัพยสุ
์ ทธิตามราคาตลาดและ
มูลคาที
่ ซื
ู้ อ
้ เสนอซือ
้
่ ผ
-ตัดจาหน่ายคาความนิ
ยมทุกปี
่
ควบคูการประเมิ
นการดอยค
าค
่
้
่ า่
ความนิยม
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
เปรีSaxon
ยบเทียบวิ
ธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
2.The Effects of
Changes in Foreign
Exchange Rate
IFRSs
-การแปลงคางบการเงิ
นของ
่
บริษท
ั ใช้อัตราแลกเปลีย
่ นถัว
เฉลีย
่ ในการแปลงคางบการเงิ
น
่
FRS
-การแปลงคางบการเงิ
นของ
่
บริษท
ั ยอยอนุ
โลมให้บริษท
ั ใน
่
ประเทศอังกฤษใช้อัตรา
แลกเปลีย
่ น ณ วันปิ ดบัญชี
เป็ นอัตราแลกเปลีย
่ นในการ
แปลงคางบการเงิ
น
่
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
เปรีSaxon
ยบเทียบวิ
ธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
3.Investment
Property
IFRSs
FRS
-บันทึกขาดทุนจากการวัดมูลคา่
เป็ นคาใช
และกาไรจาก
่
้จาย
่
การวัดมูลคาเป็
่ นรายไดในงบ
้
กาไรขาดทุน
-บันทึกขาดทุนจากการวัดมูลคา่
เป็ นคาใช
่
้จายได
่
้ แตไม
่ อนุ
่ โลม
ให้กาไรจากการวัดมูลคาบั
่ นทึก
เป็ นรายไดในงบก
าไรขาดทุน
้
ยกเวน
้ การลดลงระยะยาว
และกาไรจากการวัดมูลคาจะ
่
ปรากฎอยูในงบก
าไรขาดทุนรวม
่
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
เปรีSaxon
ยบเทียบวิ
ธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
4. Segment
Reporting
IFRSs
FRS
-กาหนดให้มีการรายงานส่วน
งานแยกตามเกณฑก
์ าหนด
เช่น ส่วนงานหลัก ส่วนงาน
กิจกรรมรอง
รายงานเฉพาะส่วนงานที่
กาหนดให้มีการรายงาน
สิ นทรัพยสุ
์ ทธิในแตละส
่ ่ วนงาน
โดยไมจ
าการแยก
่ าเป็ นตองท
้
ระหวางส
่ ่ วนของสิ นทรัพยและ
์
ส่วนของหนี้สิน
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
เปรีSaxon
ยบเทียบวิ
ธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
5. Related Party
Disclosures
IFRSs
-รายงานรายการทีม
่ รี ะหวาง
่
กันแยกตามประเภทของ
บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วของกั
น ไมต
้
่ ้อง
เปิ ดเผยชือ
่ บริษท
ั
FRS
-การเปิ ดเผยขอมู
่ วข้อง
้ ลเกีย
กันจะรายงานชือ
่ บริษท
ั ที่
เกีย
่ วของกั
นและรายการทีม
่ ี
้
ระหวางกั
น
่
แผนทีป
่ ระเทศเยอรมัน
(Germany)
แผนทีป
่ ระเทศเยอรมัน
(Germany)
แผนทีแ
่ สดงสถานทีส
่ าคัญของ
เยอรมัน (Germany)
•ธงและตราประเทศเยอรมัน
ธงชาติประเทศ
เยอรมัน
ตราแผนดิ
่ น
ประเทศเยอรมัน
• เมืองแฟรงก ์
เฟิ รต
์
• เมืองมิวนิค
• เมืองเบอรลิ
์ น
• เมือง
อัมบูรก
์
• เมืองไฮเดนเบอรก
์
•ปราสาทเมืองมิวนิค
•ปราสาทนอยชวานชไตน์์
•พระราชวังชาล็อตเทนเบิรก
์ (Schloss
Charlottenburg)
•ประตูบรานเดนบวรก
์ (Brandenburger
Tor/Brandenburg Gate)
เป็ นสั ญลักษณของกรุ
งเบอรลิ
์
์ นเป็ นประตูเมืองเกา่
•มหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral
หรือ Kolner Dom)
•จัตุรส
ั โรเมอร ์
•ที่ต ้งั ของศาลากลางจัง หวัด เมือ งแฟรงค เฟิ
์ รต
์ ความส าคัญ ของที่
แห่งนี้ม ี เดอะไคเซอรซาล
หรือห้องจักรพรรดิทม
ี่ ก
ี ารฉลองพิธก
ี าร
์
สวมมงกุฎอันยิง่ ใหญ่ ตรงกลางจัตุรส
ั เป็ น น้าพุแห่งความยุตธ
ิ รรม
ดานหน
สมั
้
้ าเป็ นบานโครงไม
้
้ ยกลางทีไ่ ดรั
้ บการบูรณะแลว
้
•กาแพงเบอรลิ
์ น
(Berliner Mauer)
•สิ นค้ามีชอ
ื่ เสี ยงของเยอรมัน
•อาหารเยอรมัน
•เบียร ์ ไวน์
•ไส้กรอก ซาลามี
• เสื้ อผา้ รองเทา้
•Gabor,
•ecco,
•Geox
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
ประเทศเยอรมัน (Germany)
ขอมู
่ วกับประเทศเยอรมัน
้ ลทัว่ ไปเกีย
สภาพภูมป
ิ ระเทศ
มีพน
ื้ ทีป
่ ระมาณ 137,000
ตารางไมล ์
ภาคเหนื อ เป็ นที่ร าบต่า บริเ วณกว้ างขวาง
ภาคอืน
่ ๆ มีภูเขาและป่ามาก
ภูเขาทีส่ าคัญได้แก่ ภูเขาฮารด์ ภูเขาทู
ริง เกอร ์ และ
เออซเกอบีรเกอ
ภู เ ขา
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
การบัญชีในประเทศเยอรมัน
ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
มี อ า ก า ศ อ บ อุ่ น
บริเวณป่าและเขามีฝนตกชุก
การเมือ งการปกครอง มีก ารปกครอง
แบ บ สา ธ า รณ รั ฐ มี ป ระ ธ า น า ธิ บ ดี เ ป็ น
ประมุข แบงการปกครองเป็
น 16 รัฐ
่
เชื้อ ชาติ ประชากร ศาสนาและ
ภาษา มีป ระชากรประมาณ 82 ล้าน
คน ส่ วนใหญ่ นั บ ถือ ศาสนาคริส ต ์นิ ก าย
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
เมืองทีส
่ าคัญของเยอรมัน
เบอรลิ
์ น เป็ นเมืองหลวง
บอนน์ เคยเป็ นเมื อ งหลวงของเยอรมัน
ตะวันตก กอนที
จ
่ ะรวมประเทศ
่
ฮั มบูรก
้าชายทะเล
์
์ เป็ นศูนยกลางของการค
ส่ งสิ นค้ า กาแฟ น้ าตาล ยาสู บ ฝ้ าย
่ งเหล็ก เครือ
่ งจักร และกระดาษ
องุน
่ เครือ
มิ ว นิ ก เป็ นศู น ย ์กลางการท าเบี ย ร ์ ท า
เครือ
่ งแก้ว และเครือ
่ งเหล็ก
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
เมืองสาคัญของเยอรมัน
ไลปซิ ก เป็ นศู น ย ์กลางของโรงงาน
อุตสาหกรรมและการค้า มีการพิมพหนั
์ งสื อ
และขายหนังสื อมาก
เอสเสน เป็ นแหล่ งอุ ต สาหกรรมหนั ก
เช่ น โรงงานเครื่ อ งเหล็ ก เครื่ อ งจั ก ร
โรงงานท าเหล็ ก กล้ า และเครื่ อ งอาวุ ธ
ยุทโธปกรณ ์
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีและกฎ
้
ระเบียบ ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
ประเทศเยอรมัน เคยปกครองด้ วยระบบ
คอมมิว นิ ส ต ์ และสั งคมนิ ย ม และต่ อมา
เ ป็ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ดั ง นั้ น จึ ง มี
ลัก ษณะการรวมศูน ย และรั
ฐ บาลมีบ ทบาท
์
สาคัญตอการพั
ฒนาประเทศ และใช้ระบบ
่
กฎหมายแบบ Code Law นั่นคือวิธป
ี ฏิบต
ั ิ
ทางบัญชีจะกาหนดในกฎหมายเพือ
่ ให้การ
รายงานเป็ นแบบเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย ์
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีและกฎ
้
ระเบียบ ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
หลั ง จาก เยอ รมั น ได้ รวมตะวั น ออก แล ะ
ตะวัน ตกเข้าด้วยกัน ท าให้ เศรษฐกิจ ของ
เ ย อ ร มั น ข ย า ย ตั ว อ ย่ า ง ม า ก แ ล ะ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการขยายตัวเกิด
การเปลี่ย นแปลงมีบ ริษั ท ด าเนิ น ธุ ร กิจ ข้ าม
ชาติจ านวนเพิ่ม และเริ่ม ต้ องการให้ วิธ ี
ปฏิบ ต
ั ท
ิ างบัญ ชีพ ฒ
ั นาให้ ทัน ต่อธุ ร กิจ ข้ าม
ชาติ จึง เป็ นแรงกดดัน ให้ เกิด การพัฒ นา
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
Countries)
สถาบั(European
นทีเ่ กีย
่ วของกั
บ
การบัญชีและกฎ
้
ระเบียบ ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
หลังการเข้ารวมกลุ
ม
EU เยอรมันได้ปรับปรุง
่
่
กฎหมายตาง
ๆ ของเยอรมัน ให้ความสาคัญ
่
กับ ผู้ ถือ หุ้ นและนัก ลงทุ น ภายนอกเป็ นผลให้ เกิด
สถาบันวิชาชีพอิสระ คือ คณะกรรมการจัดทา
ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร มั น
German Accounting Standard Committee :
GASC ตามแนวคิดของกลุมประเทศแองโกร่
แซกซอน แต่ยัง อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล
อยางใกล
่
้ชิด และในเดือน พ.ค. 1998 รัฐบาล
เยอรมัน ได้ จัด ตั้ง สถาบัน วิช าชี พ บัญ ชี อ ิส ระท า
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีและกฎ
้
ระเบียบ ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
1. German Accounting Standards
(GASB) คณะกรรมการชุดนี้มห
ี น้าทีใ่ นการ
จัดทามาตรฐานการบัญชีสาหรับงบการเงิน
รวม จัด ท าแถลงการณ ์ต่าง ๆ เกี่ย วกับ
บัญ ชีท้งั ในและระหว่างประเทศ งานวิจ ย
ั
เกี่ ย วกับ การบัญ ชี และการแสดงความ
คิดเห็ นทางการบัญชีทจ
ี่ าเป็ น
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีและกฎ
้
ระเบียบ ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
2. Accounting Interpretation Committee
(AIC) คณะกรรมการชุดนี้ทาหน้าทีใ่ นการ
ร่างแนวทางปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการบัญ ชี
และจะท างานให้ สอดคล้ องกับ การท างาน
ของ IRFIC เพื่อ ให้ เกิด แนวทางปฏิบ ัต ิ
ทางการบัญชีทส
ี่ อดคลองกั
น (Accounting
้
harmonization) กั บ มา ต รฐา น ก า รบั ญ ชี
ระหวางประเทศ
่
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีและกฎ
้
ระเบียบ ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
3. Financial Reporting Enforcement
Panel (FREP) คณะกรรมการอิสระทีท
่ า
หน้ าที่ใ นการตรวจสอบการปฏิบ ต
ั งิ านตาม
มาตรฐานการบัญชีของบริษัทต่าง ๆ ใน
ประ เ ทศ เ ยอ ร มั น ว่ า ไ ด้ มี ก า ร ปฏิ บ ั ต ิ ต า ม
หรือไม่
แตไม
่ มี
่ อานาจในการตัดสิ นและ
ลงโทษบริ ษั ท เหล่ านั้ น แต่ จะส่ งต่ อให้
BaFin พิจารณาโทษ
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีและกฎ
้
ระเบียบ ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
4. Oversight of Financial Services
(BaFin) คณะกรรมการทีเ่ ป็ นหน่วยงานของ
รัฐมีอานาจในการลงโทษบริษัทตาง
ๆ ที่
่
ไม่ได้ ปฏิบ ต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการบัญ ชีห รือ มี
ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม โ ด ย
คณะกรรมการชุ ดนี้จะทาหน้าทีใ
่ นการดูแล
การทางานของ FREP เมือ
่ FREP ตรวจ
พบข้อผิดพลาดในการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐาน
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
สถาบันวิชาชีพของเยอรมัน
GASC
GASB
AIC
FREP
BaFin
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
วิธSaxon
ป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบั
ญชีและการเปิ ดเผย
ข
อมู
ล
้
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีทส
ี่ าคัญของเยอรมัน เช่น
การรวมธุรกิจ (Business Combination) มีวธ
ิ ก
ี าร
ซือ
้ กิจการ (Purchase method) ใช้สาหรับการ
รวมธุ
รกิจแบบซือ
้ หุ้น
และวิธรี วมส่วนไดเสี
่
้ ย
(Pooling of Interest) ใช้สาหรับการรวมกิจการ
แบบโอนกิจการ
การบัญชีคาความนิ
ยมในการรวมธุรกิจ
่
(Goodwill) ไมตั
่ ดจาหน่ายแตใช
่ ้การประเมินการ
ดอยค
า่
้
การวัดมูลคาสิ
่ น
ิ อาคาร และอุปกรณ ์
่ นทรัพยที
์ ด
ใช้ราคาทุนเดิม
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
วิธSaxon
ป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบั
ญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
รายงานทางการเงินของเยอรมัน (Financial
Reporting) ประกอบดวย
้
1. งบดุล (Balance Sheet)
2. งบกาไรขาดทุน (Income Statement)
3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to the
Financial Statement)
4. รายงานทางการบริหาร (Management
Report)
5. รายงานของผูสอบบั
ญชี (Auditor Report)
้
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
วิธSaxon
ป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบั
ญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
บริษท
ั ในเยอรมันจะแยกเป็ น 3 ขนาด เล็ก
กลาง ใหญ่ โดยวัดจากทุนในงบดุล รายได้
รวมทัง้ ปี และจานวนรวมของพนักงานทัง้ หมด
โดยบริษท
ั จดทะเบียนในตลาดฯ หรือวาเป็
ั
่ นบริษท
ขนาดใหญ่
บริษท
ั ขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถจัดทาอยาง
่
ยอได
และการเปิ ดเผยขอมู
่
้
้ ลเพียงเล็กน้อย ไม่
ต้องจัดทางบกระแสเงินสด และไมต
านการ
่ องผ
้
่
ตรวจสอบโดยผูสอบบั
ญชีรบ
ั อนุ ญาต
้
บริษท
ั ขนาดใหญ่ การจัดทารายงานทางการเงิน
จะต้องจัดทาให้ครบและเต็มรูปแบบทีก
่ าหนดไวใน
้
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
วิธSaxon
ป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบั
ญชีและการเปิ ดเผย
ข
อมู
ล
้
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีของเยอรมันมีอท
ิ ธิพลจาก
กฎหมายภาษีของประเทศ ทาให้กาไรทางภาษีและ
กาไรทางบัญชีของบริษท
ั มีความแตกตางกั
นน้อย
่
การบัญชีของเยอรมันจึงไมปรากฏภาษี
รอตัดบัญชี
่
และบัญชีเกิดขึน
้
กรณีทม
ี่ ค
ี วามแตกตางของภาษี
่
กฎหมายเยอรมันไดอนุ
ั นาเสนอผลตาง
้ โลมให้บริษท
่
นั้นในส่วนของหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของเป็ น
รายการ “ภาษีพเิ ศษ” (Special tax item)
ตัวอยาง
เช่น สิ นทรัพยมี
ู คา่ 100 บาท อายุ
่
์ มล
20 ปี กฎหมายภาษีอนุ โลมคิดคาเสื
่ ่ อมราคาในปี
แรก 75 บาท หักจากรายได้
กาไรทางบัญชี
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
วิธSaxon
ป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบั
ญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีของเยอรมัน ยังเป็ นไปตาม
หลักราคาทุนเดิม หลักความระมัดระวัง และ
อิทธิพลทางภาษีอากร ทาให้การปรับใช้ IFRSs
ในประเทศเยอรมันมีลก
ั ษณะคูขนาด
โดยบริษท
ั จด
่
ทะเบียนจะตองจั
ดทางบการเงินรวมและจัดทาตาม
้
IFRSs ส่วนบริษท
ั นอกตลาด ใช้หลักการบัญชีท ี่
รับรองทัว่ ไปของเยอรมัน และไมต
ดทางบ
่ องจั
้
การเงินรวม
แม้วาจะรวมอยู
กลุ
่
่ ม
่ EU แลวก็
้ ตาม เนื่องจาก
อิทธิพลทางภาษี ทาให้วิธก
ี ารบัญชีของเยอรมันยัง
เน้นราคาทุนเดิม หลักความระมัดระวัง และการ
มาตรฐานทีไ่ มชั
่ ง
่ ดเจนในบางเรือ
ของเยอรมัน
การแปลงคาเงิ
น
่ นตราตางประเทศของงบการเงิ
่
ของบริษท
ั ยอยที
อ
่ ยูต
่
่ างประเทศ
่
การประเมินการดอยค
ารายปี
ของสิ นทรัพยไม
้
่
์ มี
่
ตัวตนทีม
่ อ
ี ายุมากกวา่ 20 ปี
การเปิ ดเผยงบแสดงการเปลีย
่ นแปลงในส่วนของผู้
ถือหุ้น
มูลคายุ
้สินทางการ
่ ตธิ รรมสาหรับสิ นทรัพยและหนี
์
เงิน
ไมมี
่ การใช้มูลคายุ
่ ตธิ รรมในการบันทึก
แตจะใช
ี่ าดวาจะได
รั
่
้ราคาทุนหรือมูลคาสุ
่ ทธิทค
่
้ บ
หรือราคาทดแทนแลวแต
จะราคาใดจะต
า่ กวา่
้
่
การเปิ ดเผยรายการระหวางกันของบริษท
ั ที่
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
เปรี(European
ยบเทียบวิธป
ี ฏิCountries)
บต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
1. Goodwill
IFRSs
GASB
-คาความนิ
ยมทีเ่ กิดจาก
่
การรวมกิจการสามารถ
ตัดบัญชีกบ
ั ทุนไดทั
้ นที
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
เปรี(European
ยบเทียบวิธป
ี ฏิCountries)
บต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
Leases
IFRSs
-มีแยกสั ญญาเช่า
ดาเนินงานและสั ญญาเช่า
การเงิน
GASB
-สั ญญาเช่าให้ปฏิบต
ั ต
ิ าม
กฎหมายภาษี
-ไมมี
่ การแยกระหวาง
่
สั ญญาเช่าการเงินและ
สั ญญาเช่าดาเนินงาน
จึงไมมี
่ การบันทึกแบบ
สั ญญาเช่าซือ
้ ทางการเงิน
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
เปรี(European
ยบเทียบวิธป
ี ฏิCountries)
บต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
IFRSs
GASB
3. Inventories
-ใช้ราคาทุนหรือมูลคาสุ
่ ทธิที่
ไดรั
่ า่ กวา่
้ บทีต
-วิธรี าคาทุนใช้ วิธรี าคาทุน
เจาะจง ราคาทุนเขาก
้ อนออก
่
กอน
วิธรี าคาทุนถัวเฉลีย
่ ถวง
่
่
น้าหนัก
-ใช้ราคาทุนหรือราคาทดแทน
ทีต
่ า่ กวา่
-ราคาทุนใช้ราคาทุนถัวเฉลีย
่
วิธเี ขาก
อน
วิธเี ขา้
้ อนออกก
่
่
หลังออกกอน
่
-แตกฎหมายภาษี
ไมอนุ
่
่ ญาตวิธ ี
ราคาทุนแบบเขาหลั
งออกกอน
้
่
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
เปรี(European
ยบเทียบวิธป
ี ฏิCountries)
บต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
The Effects of
Changes in Foreign
Exchange Rate
IFRSs
-การแปลงคาลู
่ กหนี้และเจ้าหนี้
ตางประเทศให
่
้ใช้อัตรา ณ วัน
เกิดรายการ และอัตรา
แลกเปลีย
่ น ณ วันปิ ดบัญชี
-รับรูผลต
าง
กาไรหรือขาดทุน
้
่
จากอัตราแลกเปลีย
่ น
เขางบก
าไรขาดทุน
้
GASB
-การแปลงคาลู
่ กหนี้และเจ้าหนี้
ตางประเทศให
่
้ใช้อัตรา
แลกเปลีย
่ นตา่ กวา/สู
่ งกวา่
ระหวางอั
ตราแลกเปลีย
่ น ณ
่
วันเกิดรายการและอัตรา
แลกเปลีย
่ น ณ วันปิ ดบัญชี
-ไมให
่ ้เกิดกาไรหรือรายไดจาก
้
อัตราแลกเปลีย
่ น
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
เปรี(European
ยบเทียบวิธป
ี ฏิCountries)
บต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
IFRSs
GASB
Construction
Contracts
-ใช้วิธบ
ี น
ั ทึกเมือ
่ งานเสร็จหรือ
วิธอ
ี ต
ั ราส่วนงานทีท
่ าเสร็จ
-ใช้วิธบ
ี น
ั ทึกเมือ
่ งานเสร็จหรือ
วิธอ
ี ต
ั ราส่วนงานทีท
่ าเสร็จก็ได้
-แตวิ
ี ต
ั ราส่วนของงานทีท
่ า
่ ธอ
เสร็จให้คูสั
่ ญญายอมรับใน
อัตราส่วนงานทีท
่ าเสร็จทีไ่ ด้
คานวณไว้
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
เปรี(European
ยบเทียบวิธป
ี ฏิCountries)
บต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ ดเผยขอมู
้ ล
มาตรฐานการบัญชี
Corporation Setting
IFRSs
-คาใช
ดตัง้ บริษท
ั
่
้จายในการจั
่
ให้บันทึกเป็ นคาใช
่
้จาย
่
ตามมาตรฐานการบัญชีเรือ
่ ง
สิ นทรัพยไม
์ มี
่ ตวั ตน IAS
No.38
GASB
-คาใช
ดตัง้ บริษท
ั
่
้จายในการจั
่
ให้บันทึกเป็ นสิ นทรัพยและตั
ด
์
จาหน่ายตามระยะเวลาที่
สมเหตุสมผล
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
เปรี(European
ยบเทียบวิธป
ี ฏิCountries)
บต
ั ท
ิ างการบัญชีและ
การเปิ
ด
เผยข
อมู
ล
้
มาตรฐานการบัญชี
Allowance for
expense
IFRSs
GASB
-เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีเรือ
่ ง ประมาณการ
หนี้สิน สิ นทรัพยที
่ าจจะ
์ อ
เกิดขึน
้
-เมือ
่ มีความไปไดค
างแน
้ อนข
่
้
่
ทีป
่ ระโยชนเชิ
์ งเศรษฐกิจจะ
ไหลเขาหรื
อออกจากกิจการ
้
และ
-สามารถประมาณต้นทุนได้
อยางน
่
่ าเชือถือ
-มีการตัง้ คาเผื
่ กรณีทม
ี่ ี
่ อ
คาใช
ย
่ งั ไมมี
่
้จายที
่
่ ความ
แน่นอนในการเกิดขึน
้ เช่น
คาเผื
่ ของคาใช
อ
่ มี
่ อ
่
้จายเมื
่
หนี้สินทีไ่ มแน
้
่ ่ นอนเกิดขึน
กรณีทส
ี่ ั ญญาของบริษท
ั มี
แนวโน้มจะขาดทุน
คา่ Provision สาหรับคา่
ซ่อมแซมและบารุงรักษาทีอ
่ า
จะเกิดขึน
้ จากกรณีตาง
ๆ
่
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศฝรัง่ เศส
•ฝรัง่ เศส (ฝรัง่ เศส: France) หรือ สาธารณรัฐ
ฝรัง่ เศส (ฝรัง่ เศส: République Française)
เป็ นประเทศทีม
่ ศ
ี ูนยกลางตั
ง้ อยู่ในภูมภ
ิ าคยุโรป
์
ตะวัน ตก ประกอบไปด้วยเกาะและดิน แดนอื่น
ๆ ในต่างทวีป ประเทศฝรั่ง เศสแผ่นดิน ใหญ่
ทอดตัว ตั้ง แต่ทะเลเมดิเ ตอร เรเนี
ย นจนถึง ช่ อง
์
แคบอังกฤษและทะเลเหนื อ และจากแมน
่ ้ าไรน์
จนถึงมหาสมุทรแอตแลนติก ชาวฝรัง่ เศสเรียก
แผ่ นดิน ใหญ่ ว่ า หกเหลี่ ย ม (L'Hexagone)
เ นื่ อง จาก รู ป ท ร ง ท าง ก าย ภ าพ ข อง ปร ะ เ ท ศ
•แผนทีป
่ ระเทศฝรัง่ เศส
France
•แผนทีป
่ ระเทศฝรัง่ เศส
France
•แผนทีป
่ ระเทศฝรัง่ เศส
France
•แผนทีป
่ ระเทศฝรัง่ เศส
France
ธงและตราประเทศฝรัง่ เศส
France
ธงชาติประเทศ
ฝรัง่ เศส
ตราแผนดิ
่ นประเทศ
ฝรัง่ เศส
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
ประเทศฝรัง่ เศส
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศฝรัง่ เศส
สภาพภูมป
ิ ระเทศ มีพน
ื้ ทีป
่ ระมาณ
213,000 ตารางไมล ์ เป็ นทีร่ าบ
ส่วนมาก เช่น ทีร่ าบปารีสทางตอน
เหนือ ทีร่ าบลุมแม
น
่
่ ้าลัวร ์ และแมน
่ ้า
การอนนทางทิ
ศตะวันตก
ตอนกลาง
์
เป็ นทีร่ าบสูง ทางทิศตะวันออก และ
ทิศใต มีภเู ขาสูงใหญ ภูเขาทีส
่ าคัญ
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศฝรัง่ เศส
แมน
้ ่ แมน
่ ้าลัวร ์ ยาว 600
่ ้าทีส่ าคัญไดแก
ไมล ์ เป็ นแมน
่ าวทีส
่ ุดของฝรัง่ เศส มี
่ ้าทีย
ปราสาทเกาแก
สร
ในลุ
มแม
น
่
่ างอยู
้
่
่
่ ้ามากมาย
่ ง่ ั เมืองหลวงและมีความสาคัญใน
แมน
่ ้าเซนเป็ นทีต
การเดินเรือ แมน
่ ้ารอนนส์ แมน
่ ้าโรน เป็ นต้น
สภาพภูมอ
ิ ากาศ
อยูในเขตอบอุ
น
่
่
ภาคเหนือในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นหิมะตก
ภาคใตในฤดู
รอนอากาศค
อนข
างร
ภาค
้
้
่
้ อน
้
กลางอากาศเย็นสบาย ทางตะวันตกมีฝนตกชุก
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศฝรัง่ เศส
เชือ
้ ชาติ ประชากร และศาสนา
มี
ประชากรประมาณ 58,633,000 คน
ประชากรส่วนใหญนั
่ บถือศาสนาคริสตนิ
์ กาย
โรมันคาทอลิก
เมืองทีส
่ าคัญ
ปารีส เป็ นเมืองหลวง ตัง้ อยูฝั
่ ่ งแมน
่ ้าเซน เป็ น
เมืองโบราณทีส
่ วยงามมากในยุโรป มีสถานที่
ทองเที
ย
่ วหลายแหงน
่
่ ่ าสนใจ เช่น พิพธิ ภัณฑ ์
หอสมุด ประตูชย
ั หอไอเฟล สูง 300 เมตร
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศฝรัง่ เศส
ลีออง เป็ นเมืองอุตสาหกรรมเครือ่ งจักร เครือ่ ง
ไฟฟ้า เคมีภณ
ั ฑ ์ สิ่ งทอ ผาไหม
้
ตูลส
ู เป็ นเมืองใหญอยู
่ ทางใต
่
้ เป็ นเมืองเกษตร
และอุตสาหกรรม ทาไหมพรม เคมีภณ
ั ฑ์
เครือ
่ งบิน
บอรโดซ
์
์ เป็ นเมืองทา่ มีชอื่ เสี ยงทาง
นและท
าอุตสาหกรรม เครือ
่ ง
ผลิตภัณฑเหล
่
้
์ าองุ
เหล็ก เครือ
่ งจักร เครือ
่ งบิน ตอเรื
่ อ
นังซี เป็ นมืองอุตสาหกรรมอยูในแหล
งแร
เหล็
่
่
่ ก
• หอไอเฟล Eiffel Tower
(984 fit)
• พระราชวังแวร ์
ซายส์ พระราชวังแวรซายส
์
์
• ประตูชย
ั ฝรัง่ เศส (Arc de
Triomphe)
•พิพธิ ภัณฑลู
์ ฟวร ์ (Musée du
Louvre)
งต ์ มิเชล
•โบสถบนยอดเขาแซ็
์
(Mont Saint-Michel)
•ทุงดอกลาเวนเดอร
-ฝรั
่
์ ง่ เศส
สิ นค้ามีชอ
ื่ เสี ยง-ประเทศ
ฝรัง่ เศส
กระเป๋า
Channel และ
Louis Vuitton
•เสื้ อผ้า-Channel,
•Yves Saint
Laurent,
•Nina Ricci,
•Guy Laroche,
• Lancome,
•Orlane,
•Yves Saint
Laurent
• Food &Wine
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
การบัญชีในประเทศฝรัง่ เศส
จากการศึ กษาการบัญชีของประเทศฝรัง่ เศส
มีความคลายคลึ
งกับเยอรมัน
ซึง่
้
Nobes and Parker (2006) ไดแบ
้ งช
่ ่ วง
การพัฒนาทางการบัญชีของประเทศ
ฝรัง่ เศสออกเป็ น 4 ช่วงคือ
ช่วงทีห
่ นึ่ง ปี 1946-1957
ช่วงทีส
่ อง ปี 1958-1973
ช่วงทีส
่ าม ปี 1974-1983
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
การบัญชีในประเทศฝรัง่ เศส
ช่วงทีห
่ นึ่ง ปี 1946-1957
อยูในช
่
่ วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ประเทศ
เยอรมันนากลังทหารเขายึ
้ ดประเทศฝรัง่ เศส
ทาให้ขนบธรรมเนียมและวิธป
ๆ
ี ฏิบต
ั ต
ิ าง
่
ของประเทศเยอรมันเขามาเผยแพร
ใน
้
่
ฝรัง่ เศส รวมทัง้ วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชี
ลักษณะทางการบัญชีจงึ มีการกาหนดไว้ใน
กฎหมายของประเทศในลักษณะประมวล
กฎหมายพาณิชย ์ และรัฐบาลไดจั
้ ดทา
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
การบัญชีในประเทศฝรัง่ เศส
ช่วงทีส
่ อง ปี 1958-1973
เป็ นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจของฝรัง่ เศส
เจริญรุงเรื
่ อง รัฐบาลไดมี
้ การใช้ขอมู
้ ล
ทางการบัญชีทางการเงินเพือ
่ การวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาก ทาให้
รัฐบาลให้ความสาคัญกับขัน
้ ตอนและ
แนวทางปฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีของฝรัง่ เศส
เพือ
่ ให้รัฐบาลไดข
่ ก
ู ตอง
้ อมู
้ ลทางการเงินทีถ
้
ใช้ในการวางแผนและเก็บภาษี เป็ นผลให้
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
การบัญชีในประเทศฝรัง่ เศส
ช่วงทีส
่ าม ปี 1974-1983
เป็ นช่วงทีฝ
่ รัง่ เศสเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลฝรัง่ เศสมีความเข็มงวดมากยิง่ ขึน
้ ในการ
จัดทางบการเงิน เป็ นผลให้รัฐบาลทาการ
พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย PCG ในปี 1982
และรัฐบาลให้ความสาคัญกับกฎหมายภาษีอากร
มากขึน
้ เนื่องจากตองจั
ดเก็บภาษีให้ได้
้
ประสิ ทธิผลมากทีส
่ ุด จากความเข็มงวดทาให้
บริษท
ั ส่วนใหญเลื
่ ะทางบการเงินรวมตาม
่ อกทีจ
กฎหมายภาษีเพือ
่ ป้องกันความผิดพลาด
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European Countries)
การบัญชีในประเทศฝรัง่ เศส
ช่วงทีส
่ ี่ ปี 1984 เป็ นตนไป
้
เป็ นระยะทีค
่ ณะกรรมการกลุมประเทศสหภาพ
่
ยุโรปมีประกาศ Directives ตาง
ๆ ออกมา
่
ประเทศฝรัง่ เศสเป็ นสมาชิกของกลุม
่ EU จึงตอง
้
นา EU Directives เขามาประกาศใช
้
้เป็ น
กฎหมายซึง่ รวมถึง Directives ทีเ่ กีย
่ วของกั
บ
้
การบัญชีตาง
ๆ ทาให้แนวการปฏิบต
ั ท
ิ ก
ี่ าหนด
่
โดยสหภาพยูโรเขามามี
บทบาทในการปฏิบต
ั ิ
้
ทางการบัญชีในประเทศฝรัง่ เศส และตอมาในปี
่
1990 บริษท
ั ในฝรัง่ เศสเริม
่ ขยายตัวทางธุรกิจ
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European
Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีและกฎ ระเบียบ
้
ขอบั
่ ทีเ่ กีย
่ วของ
้ งคับอืน
้
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีใน
้
ประเทศฝรัง่ เศส มีดงั นี้
1. Counseil National de la
Comptabilite หรือ CNC
ประกอบดวยกรรมการ
58 คน ทา
้
หน้าทีอ
่ อกกฎเกณฑและข
้อเสนอแนะ
์
เกีย
่ วกับการบัญชี
ซึง่ จะชุด CRC
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European
Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีและกฎ ระเบียบ
้
ขอบั
่ ทีเ่ กีย
่ วของ
้ งคับอืน
้
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีใน
้
ประเทศฝรัง่ เศส มีดงั นี้
2. Comite de la Reglementation
Compatable หรือ CRC (Accounting
Regulation Committee) ประกอบดวย
้
สมาชิก 15 คน ทาหน้าทีอ
่ อกฎหมาย
และขอบั
้ งคับ โดยพิจารณาจาก
ขอเสนอแนะของ CNC
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European
Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีและกฎ ระเบียบ
้
ขอบั
่ ทีเ่ กีย
่ วของ
้ งคับอืน
้
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีในประเทศ
้
ฝรัง่ เศส มีดงั นี้
3. Autorire des Marches Financiers หรือ
AMF
มีคณะกรรมการ 2 หน่วยยอย
คือ Accounting
่
and tax division : SACF ทาหน้าทีต
่ รวจสอบ
ความถูกตองของรายงานการเงิ
นและตรวจสอบ
้
การทางานของผูตรวจสอบบั
ญชี Corporate
้
Financial Division: SOIF มีหน้าทีใ่ นการดูแล
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European
Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีและกฎ ระเบียบ
้
ขอบั
่ ทีเ่ กีย
่ วของ
้ งคับอืน
้
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีใน
้
ประเทศฝรัง่ เศส มีดงั นี้
4. Ordre des experts-Comptables
หรือ OEC
เป็ นสถาบันวิชาชีพสาหรับนักบัญชี
ทาหน้าทีใ่ นการกากับดูแลและการ
ทางานของนักบัญชีทไี่ ดรั
้ บอนุ ญาตให้
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European
สถาบัน
ทีเ่ กีย
่ วของกั
บCountries)
การบัญชีและกฎ ระเบียบ
้
ขอบั
่ ทีเ่ กีย
่ วของ
้ งคับอืน
้
5. Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes หรือ
CNCC เป็ นสถาบันวิชาชีพทางการสอบ
บัญชี ทาหน้าทีใ่ นการกากับดูแลการทางาน
ของผูสอบบั
ญชีเพือ
่ ให้แน่ใจวาผู
ญชี
้
่ สอบบั
้
เป็ นผูมี
านการบั
ญชีและ
้ ความรูความสามารถด
้
้
การสอบบัญชีและปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางทีถ
่ ูกตอง
้
ในการทางาน
ผู้สอบบัญชีของฝรัง่ เศส จะไดรั
ั
้ บการแตงตั
่ ง้ จากบริษท
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
วิธSaxon
ป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบั
ญชีและการเปิ ดเผย
ข
อมู
ล
้
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีทส
ี่ าคัญของฝรัง่ เศส เช่น
การรวมธุรกิจ (Business Combination) มีวธ
ิ ก
ี าร
ซือ
้ กิจการ (Purchase method) ใช้สาหรับการ
รวมธุ
รกิจแบบซือ
้ หุ้น
และวิธรี วมส่วนไดเสี
่
้ ย
(Pooling of Interest) ใช้สาหรับการรวมกิจการ
แบบโอนกิจการ
การบัญชีคาความนิ
ยมในการรวมธุรกิจ
่
(Goodwill) (เดิมตัดจาหน่าย 40 ปี ) ไมตั
่ ด
จาหน่ายแตใช
า่
่ ้การประเมินการดอยค
้
การวัดมูลคาสิ
่ น
ิ อาคาร และอุปกรณ ์
่ นทรัพยที
์ ด
ใช้ราคาทุนเดิม
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
วิธSaxon
ป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบั
ญชีและการเปิ ดเผย
ข
อมู
ล
้
รายงานทางการเงินของฝรัง่ เศส (Financial
Reporting) ประกอบดวย
้
1. งบดุล
2. งบกาไรขาดทุน
3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4. รายงานของผู้บริหาร (Director Report)
5. รายของผู้สอบบัญชี (Auditor’s Report)
6. งบกระแสเงินสด (ไมบั
่ งคับทา)
บริษท
ั ขนาดใหญ่ ต้องจัดทารายงานอีก 2 รายงานคือ
แผนเกีย
่ วกับการป้องกันการลมละลายทางธุ
รกิจ (The
้
Prevention of Business Bankruptcies) และรายงาน
สั งคม (Social Report)
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
วิธSaxon
ป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบั
ญชีและการเปิ ดเผย
ข
อมู
ล
้
รายงานทางการเงินของฝรัง่ เศส (Financial
Reporting) ประกอบดวย
้
CNC ไดแนะน
าให้บริษท
ั ใหญจั
่ วกับการ
้
่ ดทาแผนเกีย
ป้องกันการลมละลายทางธุ
รกิจขึน
้ เพือ
่ ป้องกันความเสี่ ยง
้
จากการลมละลายที
อ
่ าจะเกิดขึน
้ ได้ โดยจัดทาขอมู
้
้ ล
เกีย
่ วกับ เช่น การประมาณการรายได้ แหลงเงิ
่ นทุนที่
ใช้
งบกระแสเงินสด เป็ นต้น เพือ
่ ใช้เป็ นสั ญญาณ
เตือนภัยในการปฏิบต
ั ิ
รายงานสั งคม บริษท
ั ทีม
่ พ
ี นักงานตัง้ แต่ 300 คนขึน
้ ไป
จะต้องทาการวิเคราะหและจั
ดทารายงานเกีย
่ วกับ เช่น
์
ข้อมูลเกีย
่ วกับการฝึ กอบรมพนักงาน สวัสดิการและความ
ปลอดภัยของพนักงาน ระดับคาจ
่ ที่
่ ้าง ผลประโยชนอื
์ น
พนักงานจะไดรั
อรวมใจของพนั
กงาน และ
้ บ ความรวมมื
่
่
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
มาตรฐานการบัญชี
Leases
IFRSs
PCG
-มีสัญญาเช่าการเงินและ
-สั ญญาเช่าซือ
้ ทางการเงิน
สั ญญาเช่าดาเนินงาน
ไมต
นทึกตนทุ
่ การตัด
่ องบั
้
้ นเพือ
-ตองบั
นทึกเป็ นตนทุ
้
้ น และตัด จาย
่
จายตามอายุ
่
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
มาตรฐานการบัญชี
Corporation Setting
IFRSs
-บันทึกคาใช
ดตัง้
่
้จายในการจั
่
บริษท
ั เป็ นคาใช
ง้ จานวน
่
้จายทั
่
PCG
-คาใช
ดตัง้ บริษท
ั ให้
่
้จายในการจั
่
บันทึกเป็ นตนทุ
้ น(สิ นทรัพย)์
และตัดจาหน่าย
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European
วิธป
ี ฏิ
บต
ั ท
ิ างการบัCountries)
ญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
มาตรฐานการบัญชี
IFRSs
PCG
The Effects of
Changes in Foreign
Exchange Rate
-รับรูก
้ าไร/ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย
่ นเป็ นกาไรหรือขาดทุน
ทันทีทงี่ บกาไรขาดทุน
-การแปลงคาหน
่
่ วยงาน
ตางประเทศให
่ สดงฐานะ
่
้รับรูที
้ แ
การเงินแสดงในส่วนของผูถื
้ อหุ้น
(องคประกอบอื
น
่ )
์
-กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ น
เงินตราตางประเทศ
ให้รับรูเป็
่
้ น
กาไรทีย
่ งั ไมรั
่ บรู้ และบันทึกเป็ นส่วน
ของทุน และเมือ
่ มีกาไรจากอัตรา
แลกเปลีย
่ นเกิดขึน
้ จริง จึงทาการ
บันทึกลางบั
ญชีกาไรทีย
่ งั ไมรั
้
่ บรู้ ไป
ยังงบกาไรขาดทุน
-ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นให้
รับรูเป็
นนั้นยังไม่
้ นขาดทุน แมขาดทุ
้
เกิดขึน
้ จริงก็ตาม
กลุมประเทศแถบยุ
โรป
่
(European
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
มาตรฐานการบัญชี
IFRSs
PCG
Accounting
Policies, Changes
in Accounting
Estimates and
Errors
-ให้บันทึกตามมาตรฐาน
การบัญชี เรือ
่ งการ
เปลีย
่ นแปลงนโยบายบัญชี
ประมาณการทางบัญชี
และการแกไขข
อผิ
้
้ ดพลาด
-กาหนดให้บริษท
ั ทาการ
บันทึกแกไขจ
านวนที่
้
ตองการเปลี
ย
่ นแปลงในส่วน
้
ของรายไดและค
าใช
้
่
้จาย
่
(ปรับเป็ นตนไป)
้
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย
่
(Asian Countries)
การบัญชีในประเทศจีน และญีป
่ ่น
ุ
การบัญชีในประเทศจีน
การบัญชีในประเทศญีป
่ ่น
ุ
แผนทีป
่ ระเทศจีน
แผนทีป
่ ระเทศจีน
แผนทีป
่ ระเทศจีน
แผนทีแ
่ สดงสถานทีส
่ าคัญ
ประเทศจีน
สาธารณะรัฐประชาชนจีน (People’s
Republic of China)
ตราแผนดิน
ธงชาติประเทศจีน
่
ประเทศจีน
4 ดาว หมายถึง 4 เทศบาลนคร (ปักกิง่
เทียนจิน เซีย
่ งไฮ้ และฉงชิง่ )
"กาแพงเมืองจีน" The
Great Wall
“จัตุรส
ั เทียนอันเห
มน”
•"พระราชวังตองห
้
้าม“
• เป็ นพระราชวังหลวงตัง้ แตสมั
่ ยกลางราชวงศ์ห
มิงจนถึงราชวงศ์ชิง
หอฟ้าเทียนถาน
วัดเขาหัวซานจีน
หมีแพนดา้
สาธารณะรัฐประชาชนจีน (People’s
Republic of China)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศจีน
ประชากรและพืน
้ ทีข
่ องจีน
เป็ นประเทศทีม
่ ี
ประชากรมากทีส
่ ุดในโลกถึง1,330,044,605
(พ.ศ.2551) โดยประชากรส่วนใหญเป็
่ นชาวจีนฮั่ น
เป็ นประเทศทีม
่ ข
ี นาดใหญที
่ ุดในเอเชียตะวันออก และ
่ ส
มีขนาดเป็ นอันดับ 3 ของโลก ครอบคลุมพืน
้ ที่
59,596,960 ตร.กม. เป็ นรองเพียงรัสเซียและ
แคนาดา มีประวัตศ
ิ าสตรมากว
า่ 5,000ปี
์
ทีต
่ ง้ั อยูในเอเชี
ยตะวันออก
่
บนฝั่งตะวันตกของ
มหาสมุทรแปซิฟิก มีพน
ื้ ทีด
่ น
ิ ประมาณ 9.6 ลานตาราง
้
กิโลเมตร ใหญเป็
ประเทศจีน
่ นอันดับที่ 3 ของโลก
สาธารณะรัฐประชาชนจีน (People’s
Republic of China)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศจีน
แผ่นดินใหญ่จีน
ถูกขนาบทางตะวันออกไปทาง
ใต้ดวยทะเลเหลื
อง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้
้
โดยมีพ ืน
้ ที่น้ า รวม 4.73 ล้ านตารางกิโ ลเมตร ทะเล
เหลื อ ง ทะเลจี น ตะวัน ออก และทะเลจี น ใต้ เป็ น
ส่วนประกอบของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีเกาะเล็กเกาะ
น้อยถึง 5,400 เกาะ จึงทาให้ประเทศจีนมีอาณาเขต
ทางทะเลทีใ่ หญมาก
เกาะทีใ่ หญที
่ ุดมีเนื้อที่ 36,000
่
่ ส
ตาราง กิโลเมตร คือ ไต้ หวัน ตามด้วยเกาะไหหล า
34,000 ตาราง กิโลเมตร เกาะ Diaoyu
กับเกาะ
Chiwei ซึ่งอยูทางตะวั
นออกของเกาะไต้หวันเป็ นเกาะ
่
ตะวันออกสุดของจีนเกาะน้อยใหญ่ รวมถึงหินโสโครก
สาธารณะรัฐประชาชนจีน (People’s
of China)
ขอมูRepublic
ลทัว่ ไปของประเทศจี
น
้
พืน
้ ทีท
่ างดานตะวั
นตกของจีนเป็ นแนวเทือกเขาสูง
้
ชันและทีร่ าบสูงทิเบต มีเทือกเขาทีส
่ าคัญคือ
เทือกเขาหิมาลัย ซึง่ มีจุดสูงสุดคือยอดเขาเอเวอ
เรสต ์ ทางดานเหนื
อของทีร่ าบสูงเป็ นทีร่ าบแอง่
้
กระทะขนาดใหญคื
้ ทีท
่ แ
ี่ ห้ง
มซึง่ เป็ นพืน
่ อแองทาลิ
่
แลงมาก
เป็ นทีต
่ ง้ั ของทะเลทรายอาทากามา
้
แมน
้ าเนิดใน
่ ้าสาคัญในประเทศจีนและมีตนก
ประเทศจีนไดแก
้ ่ แมน
่ ้าเหลือง แมน
่ ้าแยงซี
แมน
่ ้าโขง แมน
่ ้าสาละวิน
พรมแดนสาธารณรัฐประชาชนจีนมีพรมแดนติด
สาธารณะรัฐประชาชนจีน (People’s
Republic of China)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็ นรัฐพรรค
การเมืองเดียว ปกครองโดยพรรค
คอมมิวนิสตจี
่
์ น ประเทศจีนแบงการ
ปกครองออกเป็ น 22 มณฑล 5 เขต
ปกครองตนเอง 4 เทศบาลนคร (ปักกิง่
เทียนจิน เซีย
่ งไฮ้ และฉงชิง่ ) และ 2
เขตบริหารพิเศษ ไดแก
้ ่ ฮ่องกงและมาเก๊า
มีเมืองหลวงอยูที
่ ก
ั กิง่
่ ป
สาธารณะรัฐประชาชนจีน (People’s
Republic of China)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศจีน
ลักษณะภูมป
ิ ระเทศของจีน
มีความหลากหลาย
ตัง้ แตป
้ ทีแ
่ ห้งแลงทางตอน
่ ่ าสเต็ปป์และทะเลทรายในพืน
้
เหนือของประเทศติดกับกับมองโกเลียและไซบีเรียของ
รัสเซีย และป่าฝนกึง่ โซนรอนในพื
น
้ ทีช
่ น
ื้ ทางใตซึ
้
้ ง่ ติด
กับเวียดนาม ลาว และพมา่ ส่วนภูมป
ิ ระเทศทาง
ตะวันตกนั้นขรุขระและเป็ นทีส
่ งู
มี เ ทื อ ก เขา หิ ม า ลั ย แล ะเทื อ ก เขาเที ย นชา นกั้ น เป็ น
พรมแดนตามธรรมชาติกบ
ั อินเดีย เนปาล และเอเชีย
กลาง ในทางตรงกันข้าม แนวชายฝั่งด้านตะวันออก
ของจีนแผนดิ
่ นใหญนั
่ ้นเป็ นทีร่ าบตา่ และมีแนวชายฝั่ง
ยาว 14,500 กิโ ลเมตร (ยาวทีส
่ ุ ด เป็ นอัน ดับ ที่ 11
สาธารณะรัฐประชาชนจีน (People’s
Republic of China)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศจีน
อารยธรรมจีนโบราณ
เป็ นหนึ่งอารยธรรมยุคแรกเริม
่ ของ
โลก เจริญรุงเรื
น
่ องในลุมแม
่
่ ้าเหลืองอันอุดมสมบูรณ์ ซึง่ ไหลผาน
่
ทีร่ าบลุ่มจีน เหนื อ เป็ นเวลานานกว่า 6,000 ปี ระบบการเมือ ง
ของจีน ตั้ง อยู่ บนการปกครองแบบราชาธิป ไตย จี น รวมกัน เป็ น
ปึ กแผ่ นครั้ง แรกในสมัย ราชวงศ์ ฉิ น เมื่อ 221 ปี ก่อนคริส ตกาล
ส่วนราชวงศ์สุดท้าย ราชวงศ์ชิง สิ้ นสุดลงในปี ค.ศ. 1911 ด้วย
การสถาปนาสาธารณรัฐจีนโดยพรรคก๊กมินตัง๋ พรรคชาตินิยมจีน
ครึ่ ง แรกของคริส ต ์ศตวรรษที่ 20 นั้ น เป็ นยุ ค สมัย แห่ งความ
แตกแยกและสงครามกลางเมื อ งซึ่ ง แบ่ งประเทศออกเป็ นค่ าย
การเมืองสองคายหลั
ก คือ ก๊กมินตัง๋ และคอมมิวนิสต ์ ความเป็ น
่
ปฏิปักษ์ส่ วนใหญ่สิ้ น สุ ด ลงในปี ค.ศ. 1949 เมื่อฝ่ ายคอมมิว นิ ส ต ์
ชนะสงครามกลางเมืองและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึน
้ ใน
จีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนไต้หวัน ซึ่งอยูภายใต
่
้การนาของก๊กมินตัง๋
สาธารณะรัฐประชาชนจีน (People’s
Republic of China)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศจีน
เศรษฐกิจ
นับตัง้ แตการปฏิ
รูปเศรษฐกิจซึ่งมีพน
ื้ ฐาน
่
อยู่บนตลาดเมื่อ ปี ค.ศ. 1978 ประเทศจีน ได้ กลายมา
เป็ นหนึ่ ง ในเศรษฐกิจ ส าคัญ ที่ เ ติบ โตเร็ ว ที่ สุ ด ในโลก
โดยเป็ นผู้ส่งออกสิ นค้ารายใหญที
่ ุดของโลก และเป็ น
่ ส
ผู้ น าเข้ าสิ นค้ ารายใหญ่ที่สุ ด เป็ นอัน ดับ ที่ 2 ของโลก
และเป็ นเศรษฐกิจ ที่ม ีข นาดใหญ่ ที่สุ ด เป็ นอัน ดับ ที่ 2
ของโลกทั้ง ในด้ านผลิต ภัณ ฑ มวลรวมภายในประเทศ
์
ราคาตลาดและความเทาเที
้
่ ยมของอานาจซือ
ประเทศจีน ได้รับ การจัดให้ เป็ นรัฐอาวุ ธ นิ ว เคลีย ร และมี
์
กองทัพ ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ในโลกซึ่ ง มี ค่ าใช้ จ่ ายด้ าน
กลาโหมมากทีส
่ ุดเป็ นอันดับ 2 ของโลก ประเทศจีนถูก
สาธารณะรัฐประชาชนจีน (People’s
Republic of China)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศจีน
ภาษา แมนดาริน เป็ นภาษาราชการ และมี
ภ า ษ า ท้ อ ง ถิ่ น อี ก จ า น ว น ม า ก เ ช่ น ภ า ษ า
กวางตุ้ง แต้จิว
๋ เซีย
่ งไฮ้ แคะ ฮกเกีย
้ น เสฉ
วน หู ห นาน ไหหล า เป็ นต้ น ส่ วนใหญ่ใช้
อักษรจีนแบบยอ
ั ษร
่ (Simplified Chinese) มีอก
ทัง้ หมด 56,000 ตัว ใช้ประจา 6,763 ตัว
ถ้ารู้เพียง 3,000 ตัว ก็ อ่านหนัง สื อพิมพ และ
์
ทัว่ ไปได้
เวลา เมืองปักกิง่ เร็วกวาเวลาในประเทศไทย
่
สาธารณะรัฐประชาชนจีน (People’s
Republic of China)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศจีน
ฤดู ก าล สาธารณรัฐ ประชาชนจีน มีล ัก ษณะ
ภู มิ อ า ก า ศ เ ป็ น แ บ บ ม ร สุ ม ภ า ค พื้ น ท วี ป ที่ มี
หลากหลายรูปแบบ ลมเหนือจะมีอท
ิ ธิพลสูงในฤดู
หนาว ในขณะทีล
่ มใต้จะมีบทบาทในฤดูร้อน มี
ผลถึง 4 ฤดู ทีแ
่ ตกต่างกันอย่างเด นชั
่ ด มีฤ ดู
ฝนปนอยู่กับฤดูร้อน ภูมอ
ิ ากาศทีซ
่ บ
ั ซ้ อน และ
ง
หลากหลายของจีน มีผลให้สามารถแบงแถบอิ
่
อุ ณ หภู ม ิ กับ แถบอิง ความชื้น ของภาคพื้น ของ
ประเทศจีนได้ คือแบงแถบอิ
งอุณหภูมจ
ิ ากภาคใต้
่
ถึง ภาคเหนื อ เป็ น แถบเสนศู น ยสู ต ร รอนชื้น
สาธารณะรัฐประชาชนจีน (People’s
Republic of China)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศจีน
ศาสนา ประชาชนจีนมีทง้ั สิ้ น 56 ชนเผา่
ส่วนใหญนั
่ บถือพระพุทธศาสนา โดยนับถือ
นิกายเถรวาท 300 กวาล
นอกนั้นนับถือ
่ าน
้
นิกายมหายานและวัชระญานโดยนับถือปนไปกับ
ลัทธิขงจือ
้ และเตา๋ มีนบ
ั ถือศาสนาอิสลาม11กวา่
ลาน
นับถือศาสนาคริสต ์ 9ลาน
้
้
มี
ประชากร ประมาณ 1,300 ลานคน
้
ประชากรมาก เป็ นอันดับหนึ่งของโลก 93%
เป็ นชาวฮั่ น ส่วนทีเ่ หลือ 7% เป็ นชนกลุมน
่ ้ อย
ไดแก ชนเผาจวง หุย อุยกูร หยี ทิเบต
สาธารณะรัฐประชาชนจีน (People’s
Republic of China)
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศจีน
การเมืองการปกครอง
ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2492 เหมาเจ๋ อตุ ง ได้ ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต ์ การ
ปกครองในสมั ย ของเหมานั้ น เข้ มงวดและกวดขั น
แม้ กระทั่ง ชีว ต
ิ ประจ าวัน ของประชาชน ทัง้ นี้ ก ารปฏิว ต
ั ิ
ของ “เหมา เจ๋ อตง” เป็ นแบบอย่ างในการปฏิว ต
ั ิข อง
กระบวนการ คอมมิวนิสตในประเทศก
าลังพัฒนา ทัง้ ใน
์
ทวีปเอเชีย แอฟริกา และอมริกาใต้ โดยเฉพาะการใช้
ยุ ท ธศาสตร ์ “ป่ าล้ อมเมือ ง” โดยเริ่ม จากการปฏิว ต
ั ิข อง
เกษตรในชนบทและคอยๆ
ขยายเข้าไปสู่เมือง หลังจาก
่
ที่เ หมาถึ ง แก่ อสั ญกรรม เติ้ง เสี่ ยวผิง ก็ ไ ด้ ขึ้ น สู่ อ านาจ
โดยจีนยังคงอยูในระบอบคอมมิวนิสต หลังจากนั้นรัฐบาล
สาธารณะรัฐประชาชนจีน (People’s
Republic of China)
การบัญชีประเทศจีน
ประเทศจี น ได้ รับ อิ ท ธิพ ลการปกครองระบบ
คอมมิวนิสตตามแบบรั
สเซียมาเต็มรูปแบบ ทาให้
์
การพัฒนาการดานต
าง
ๆ ภายในประเทศเป็ นไป
้
่
ตามลักษณะคอมมิวนิสต ์ รัฐบาลเป็ นตัวแปรสาคัญ
ในการจัด การและบริห ารประเทศ รัฐ บาลเป็ น
เจ้าของทรัพ ยากรของประเทศ ท าหน้ าทีจ
่ ด
ั สรร
ทรัพ ยากรเหล่านั้น ให้ กับ สั ง คม
โดยถือ ความ
เทาเที
่ ยมกันเป็ นสาคัญ
ในด้ านธุ ร กิจ รัฐ บาลมีบ ทบาทในฐานะเจ้ าของ
ธุ ร กิ จ และด าเนิ น งานทั้ ง หมด แต่ การพั ฒ นา
สาธารณะรัฐประชาชนจีน (People’s
Republic of China)
การบัญชีประเทศจีน
ป ร ะ เ ท ศ จี น มี แ น ว คิ ด ที่ จ ะ ใ ช้ ร ะ บ บ ทุ น นิ ย ม
ผสมผสานกับ ระบบการปกครองแบบสั งคมนิ ย ม
ทาให้มีการพัฒนาดานเศรษฐกิ
จ จากเดิมแบบรวม
้
ศูน ย อ
์ านาจและรัฐ บาลเป็ นเจ้ าของธุ ร กิจ ทั้ง หมด
ได้ ปรับ เปลี่ ย นให้ มี ค วามเป็ นทุ น นิ ย มแต่ อยู่ บน
พื้ น ฐ า น ก า ร ป ก ค ร อ ง แ บ บ สั ง ค ม นิ ย ม ม า ก ขึ้ น
(Socialist market economy) โดยส่งเสริมให้
เอกชนเข้ ามามีส่ วนร่วมในการท าธุ ร กิจ ท าให้
บริษัท เอกชนต่าง ๆ เกิด ขึ้น ในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย
่
(Asian Countries)
การบัญชีในประเทศจีน
ประเทศจีนเปิ ดตลาดหลักทรัพยในประเทศ
2 แห่ง
์
ได้ แก่ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ์ เชี ย งไฮ้ และตลาด
หลัก ทรัพ ย ์ฮั่ งเส็ ง และมี ก ารค้ าหลัก ทรัพ ย ์ 4
ประเภท คือ
A-Shares สาหรับคนจีนทีถ
่ อ
ื หุ้นและทาการซือ
้ ขาย
ไดทั
้ ง้ 2 ตลาด
ปี 2002 อนุ ญาตให้สถาบันตางชาติ
เข้า
่
ซือ
้ ขายหุ้นได้
B-Shares สาหรับคนตางชาติ
และชาวจีนทีต
่ องการ
่
้
ซือ
้ ขายดวยเงิ
นตรา
้
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย
่
(Asian Countries)
การบัญชีในประเทศจีน
การเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิด ขึน
้ ในจีนท าให้ ได้รับการ
พัฒ นาเพื่ อ สนองตอบต่ อการเปลี่ ย นแปลงของ
ส ห ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง
บริษัทเอกชน รวมทัง้ การไหลเวียนของเงินทุนทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
่
ในปี 2002 รัฐ บาลจีม ีก ารกระตุ้ นการลงทุ น ใน
ตลาดหลักทรัพ ยมากยิ
่ง ขึ้น โดยมีก ารอนุ โ ลมให้
์
สถาบั น นั ก ลง ทุ น ต่ างช าติ ส ามารถซื้ อ ขายหุ้ น
ประเภท A-Shares ได้จานวนหนึ่ง โดยจะต้อง
จดทะเบียนเป็ น Qualified Foreign Institutional
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย
่
(Asian Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีและกฎ
้
ระเบียบ ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
สถาบันวิชาชีพของจีนทีส
่ าคัญ มีดงั นี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชี ข องประเทศจีน
(Chinese Accounting Standards Committee:
CASC) กาหนดมาตรฐานการบัญชี(อ้างอิงจาก IASB)
2. คณะกรรมการกากับดูแลตลาดหลักทรัพยของประเทศ
์
จีน (Chinese Securities Regulatory Commission:
CSRC) ทาหน้าทีก
่ ากับดูแลตลาดหลักทรัพยจี
์ น
3. สถาบัน ผู้ สอบบัญ ชี ร ับ อนุ ญาตของจี น Chinese
Institute of Certified Public Auditors: CICPA
กาหนดขอบเขตงานผู้สอบบัญชีและจริยธรรม
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย
่
(Asian Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีและกฎ
้
ระเบียบ ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
กฎหมายของจีน ก าหนดให้ บริษั ท จัด ท างบ
การเงินยืน
่ ตอรั
่ ฐบาล มีดงั นี้
งบดุล
งบกาไรขาดทุน
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอมู
่ เติมทีเ่ กีย
่ วของอื
น
่ ๆ
้ ลเพิม
้
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย
่
(Asian Countries)
สถาบันทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีและกฎ
้
ระเบียบ ขอบั
่ วของ
้ งคับทีเ่ กีย
้
ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี ข อ ง จี น ที่ ยั ง ไ ม่ มี ก า ร
กาหนดการปฏิบต
ั ท
ิ แ
ี่ น่ชัด
มูลคายุ
ิ รรมยังไมมี
ดเจน
่ ตธ
่ การอธิบายไว้อยางชั
่
การบัญ ชีสาหรับการรวมกิจการโดยเฉพาะกรณี
การซือ
้ กิจการ
การประเมิน การด้ อยค่าของสิ นทรัพ ย ์ (การลด
มูลคาสิ
ั )ิ
่ นทรัพยยั
์ งไมมี
่ การอนุ โลมให้ปฏิบต
การจ าแนกระหว่ างสั ญญาเช่ าด าเนิ น งานกับ
สั ญญาเช่าทางการเงิน
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย
่
(Asian
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
มาตรฐานการบัญชี
IFRSs
CASC
Goodwill
คาความนิ
ยม
่
-คาความนิ
ยมไมตั
่
่ ดจาหน่าย
แตให
า่
่ ้ประเมินการดอยค
้
-คาความนิ
ยมให้ตัดจาหน่าย
่
ตามอายุการให้ประโยชน์
แตไม
่ เกิ
่ น 10 ปี
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย
่
(Asian
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
มาตรฐานการบัญชี
Property, Plant
and Equipment
ทีด
่ น
ิ อาคารและ
อุปกรณ ์
IFRSs
-สามารถตีราคาใหมได
่ ้
CASC
-ให้ใช้ราคาทุนเดิม ไมให
่ ้ตี
ราคาใหม่
-สามารถเปลีย
่ นแปลงราคา
สิ นทรัพยได
ทม
ี่ ก
ี าร
์ กรณี
้
เปลีย
่ นแปลงผูถื
้ อหุ้นหรือ
โครงสรางเจ
าของกิ
จการ
้
้
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย
่
(Asian
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ขมาตรฐานการบั
้อมูล ญชี
R&D expense
คาใช
จย
ั และ
่
้จายในการวิ
่
พัฒนา
IFRSs
-คาใช
จย
ั บันทึกเป็ น
่
้จายในการวิ
่
คาใช
่
้จาย
่
-คาใช
ฒนา(ตาม
่
้จายในการพั
่
เงือ
่ นไข) บันทึกเป็ นสิ นทรัพย ์
CASC
-คาใช
จย
ั และพัฒนา
่
้จายในการวิ
่
บันทึกเป็ นคาใช
่
้จาย
่
-คาจดทะเบี
ยนลิขสิ ทธิแ์ ละ
่
คาใช
นทึกเป็ น
่
้จายทางกฎหมายบั
่
สิ นทรัพย ์
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย
่
(Asian
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ขมาตรฐานการบั
้อมูล ญชี
Corporation Setting
คาใช
ดตัง้
่
้จายในการจั
่
บริษท
ั
IFRSs
-บันทึกเป็ นคาใช
่
้จาย
่
CASC
-คาใช
ดตัง้ บริษท
ั
่
้จายในการจั
่
สามารถบันทึกเป็ นสิ นทรัพยได
์ ้
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย
่
(Asian
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ขมาตรฐานการบั
้อมูล ญชี
สิ ทธิการใช้ทีด
่ น
ิ
IFRSs
CASC
-บันทึกเป็ นสิ นทรัพยไม
่ ตวั ตน
์ มี
ตัดตามอายุการไดรั
้ บประโยชน์
-ระหวางการก
อสร
างบั
นทึกเป็ น
่
่
้
สิ นทรัพยไม
่ ตวั ตน
์ มี
-เมือ
่ สรางอาคารเสร็
จให้โอนไปอยู่
้
เป็ นสิ นทรัพยถาวร
(PPE)
์
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย
่
(Asian
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
มาตรฐานการบัญชี
Intangible Assets
IFRSs
-ตัดตามอายุการให้ประโยชน์
-ถาไม
ทราบค
อยตั
ดจาหน่าย
้
่
่
เมือ
่ ทราบ
CASC
-เป็ นไปตามสั ญญาการให้สิ ทธิ
จากรัฐบาลเป็ นราย ๆ บันทึก
เป็ นสิ นทรัพยไม
์ มี
่ ตวั ตน และ
ตัดจาหน่ายตามอายุทไี่ ดรั
้ บ
จากรัฐบาล ถาไม
ชั
้
่ ดเจนให้
ตัดไมเกิ
่ น 10 ปี
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย
่
(Asian
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ขมาตรฐานการบั
้อมูล ญชี
Disclosure
IFRSs
CASC
ตองเปิ
ดเผย
้
-ขอมู
ั งิ าน
้ ลการยกเลิกการปฏิบต
เฉพาะส่วนงาน
-ขอมู
้ ลหนี้สินสาหรับส่วนงานตาง
่
ๆ ของบริษท
ั
-ขอมู
้ ลกาไรตอหุ
่ ้นลดลง
ไมต
่ องการให
้
้เปิ ดเผย-ขอมู
้ ลการ
ยกเลิกการปฏิบต
ั งิ านเฉพาะส่วน
งาน
-ขอมู
้ ลหนี้สินสาหรับส่วนงานตาง
่
ๆ ของบริษท
ั
-ขอมู
้ ลกาไรตอหุ
่ ้นลดลง
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
การบัญชีในประเทศญีป
่ ่น
ุ
่ ่น
ุ
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศญีป
สภาพทางภูมศ
ิ าสตร ์ ขนาดทีต
่ ง้ั
ประเทศญีป
่ ่ นดิ
ุ นแดนอาทิตยอุ
ั เป็ นหมู่
์ ทย
เกาะทางทิศตะวันออกของทวีปเอเชีย ใน
มหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบดวยเกาะใหญ
น
้
่ ้ อย
หลายพันเกาะนอกฝั่งทะเล เกาะใหญที
่ าคัญมี
่ ส
4 เกาะ เกาะฮอกไกโด เกาะฮอนชูหรือฮอน
โด เกาะชิโกกุ และเกาะคิวชู และนอกนั้นยังมี
เกาะโอกินาวาดวย
้
•แผนทีป
่ ระเทศญีป
่ ่น
ุ
•แผนทีป
่ ระเทศญีป
่ ่น
ุ
ธงและตราประเทศญีป
่ ่ ุน
ธงชาติประเทศญีป
่ ่ ุน
ธงจักรพรรดิ
ญีป
่ ่น
ุ
ตราแผนดิ
่ นประเทศ
ญีป
่ ่น
ุ
ภูเขาฟูจ-ี ญีป
่ ่น
ุ
โตเกียวทาวเวอร-์
ญีป
่ ่น
ุ
พระราชวังอิมพีเรียล-ญีป
่ ่น
ุ
ดอกซากุระบาน-ญีป
่ ่น
ุ
เทศกาล
ดอกไม-ญี
่ ่น
ุ
้ ป
เทศกาลดอกลาเวนเดอร ์ –
ภูเขาฟูจี - ญีป
่ ่น
ุ
อาหารญีป
่ ่ นุ
ปลาดิบ
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
ประเทศญีป
่ ่น
ุ
่ ่น
ุ
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศญีป
รูปรางและอาณาเขต
รูปเกาะมีความยาวแนว
่
โคงมากกว
าความกว
าง
ไมมี
้
่
้
่ พรมแดนติดตอกั
่ บ
วยทะเล
พืน
้ ที่
ประเทศใด เพราะลอมรอบด
้
้
ประกอบดวยภู
เขา มีประมาณรอยละ
80 มี
้
้
ภูเขาทีส
่ าคัญ คือ ภูเขาไฟฟูจย
ี ามา หรือฟูจี
จาน มียอดเขาสูงทีส
่ ุดคือ ยอดเขาฟูจี สูง
ประมาณ 3,776 เมตร หรือประมาณ 12,425
ฟุต เป็ นภูเขาทีส
่ งบชัว
่ คราว อยูทางภาคกลาง
่
ของเกาะฮอนชู ทางทิศตะวันตกของกรุงโตเกียว
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
การบัญชีในประเทศญีป
่ ่น
ุ
่ ่น
ุ
ขอมู
้ ลทัว่ ไปของประเทศญีป
แมน
่ ่น
ุ ส่วนมากเป็ นแมน
่ ้า
่ ้า ของประเทศญีป
สายสั้ น ๆ และไหลเชีย
่ ว ไมสามารถเดิ
นเรือ
่
ตไฟฟ้าพลัง
มีประโยชนในการผลิ
ไดตามปกติ
์
้
น้า
ฤดูกาล
ญีป
่ ่ นตั
ุ ง้ อยูในเขตอบอุ
น
่
่ มี 4 ฤดู
คือ ฤดูรอน
ฤดูใบไมร
ฤดูหนาวและฤดู
้
้ วง
่
ใบไมผลิ
มีกระแสน้าอุนกุ
้
่ โรชิโวเลียบฝั่งไปทาง
ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือมาบรรจบกับกระแสน้า
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
ประเทศญีป
่ ่น
ุ
ขอมู
่ ่น
ุ
้ ลทัว่ ไปของประเทศญีป
สภาพภูมอ
ิ ากาศ เป็ นแบบมรสุมเขตอบอุน
่
มีฝนตกชุก ฝั่งทะเลตะวันตกและทางเหนือทาง
นกวาฝั
หมูเกาะหนาวเย็
่ ่ งตะวันออกและทางใต้
่
เนื่องจากอิทธิพลของกระแสน้าในมหาสมุทรใน
ฤดูรอนท
าให้เกิดภัยธรรมชาติจากพายุไตฝุ
้
้ ่ นพัด
ผานเนื
อง ๆ
่
การเมืองการปกครอง
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย มีจก
ั รพรรดิเป็ นประมุข ฝ่ายนิต ิ
บัญญัตม
ิ ส
ี ภาไดเอ็ด เป็ นสภาแหงเดียวทีบ
่ ญ
ั ญัต ิ
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
การบัญชีในประเทศญีป
่ ่น
ุ
ขอมู
่ ่น
ุ
้ ลทัว่ ไปของประเทศญีป
การเมืองการปกครอง
ฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรีไดรั
้ บเลือกจากสมาชิก
สภาไดเอ็ด คณะรัฐมนตรีประกอบดวย
้
นายกรัฐมนตรี และมีความรับผิดชอบรวมกั
น
่
ฝ่ายตุลาการ ศาลฎีกา และศาลชัน
้ ตน
้ มีอานาจ
ทางตุลาการ
การบริหารส่วนทองถิ
น
่ มีความเข็มแข็งมาก แบง่
้
ส่วนการปกครองเป็ น 46 จังหวัด ภายในจังหวัด
เหลานี
เจ้าหน้าที่
่ ้ม ี อาเภอ ตาบล และหมูบ
่ าน
้
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
ประเทศญีป
่ ่น
ุ
ขอมู
่ ่น
ุ
้ ลทัว่ ไปของประเทศญีป
เชือ
้ ชาติ ประชากร ศาสนาและภาษา ชาว
ญีป
่ ่ นเป็
ุ
นเชือ
้ ชาติผสมระหวางมองโกลอยด
กั
่
์ บชาว
เกาะทะเลใต้
ชนเผาพื
้ เมืองเดิมคือ ชนเผาไอ
่ น
่
นุ ปัจจุบน
ั เหลือเล็กน้อยบนเกาะฮอกไกโด
ประชากร ญีป
่ ่ นมี
ุ ประชากรประมาณ
123,200,000 คน
ความหนาแน่นของประชากร
3,700 คนตอตางรางกิ
โลเมตร ส่วนใหญอาศั
ยอยู่
่
่
ในเมืองรอยละ
70 ในนครใหญทั
้
่ ง้ 4 แหง่
ไดแก
้ ่ โตเกียว โอซากา้ นาโงยา่ และคิตะกิว
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
การบัญชีในประเทศญีป
่ ่น
ุ
ขอมู
่ ่น
ุ
้ ลทัว่ ไปของประเทศญีป
ศาสนา
ประชากรชาวญีป
่ ่ นนั
ุ บถือ
ศาสนา 3 ศาสนา ไดแก
้ ่ ศาสนาซินโต
พุทธศาสนา และศาสนาคริสต ์
ภาษา
ใช้ภาษาญีป
่ ่ นและใช
ุ
่ ่น
ุ
้ภาษาญีป
เป็ นภาษาทางราชการ
เมืองทีส
่ าคัญของญีป
่ ่น
ุ
โตเกียว
เป็ นเมืองหลวงและเมืองทาที
่ ่
สาคัญ ตัง้ อยูรม
ิ อาวโตเกียวในเกาะฮอนชู
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
ประเทศญีป
่ ่น
ุ
ขอมู
่ ่น
ุ
้ ลทัว่ ไปของประเทศญีป
โยโกฮามา่ เป็ นเมืองทาที
่ าคัญของญีป
่ ่ นรอง
ุ
่ ส
จากโตเกียว เป็ นเมืองอุตสาหกรรม เช่น
โรงงานสรางรถยนต
้
์ จักรกล และโรงงาน
ตอเรื
่ อเดินสมุทร
โฮซาก้า เป็ นเมืองทาส
่ าคัญอันดับสาม เป็ น
ศูนยกลางทอผ
าฝ
้ ้ าย ถลุงเหล็ก และตอเรื
่ อ
์
เกียวโต เป็ นเมืองหลวงเกา่ มีโบราณสถาน
สาคัญๆมาก เป็ นศูนยกลางวั
ฒนธรรมและ
์
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
การบัญชีในประเทศญีป
่ ่น
ุ
การบัญชีในประเทศญีป
่ ่น
ุ ไดรั
้ บอิทธิพลการ
พัฒนาช่วงหลังศตวรรษที่ 19 จากประเทศ
เยอรมัน เนื่องจากมีความสั มพันธอั
ั
์ นดีกบ
ประเทศเยอรมัน
การบัญชีญป
ี่ ่ นจะให
ุ
้ความสาคัญกับการให้ขอมู
้ ล
การเงินแกรั
่ การปกครองประเทศ
่ ฐบาลเพือ
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ช่วงศตวรรษที่ 20
สหรัฐอเมริกาเขาดู
ป
่ ่ ุน
้ แลความเรียบรอยในญี
้
จึงไดน
้ าเอาระบบบัญชีและระบบเศรษฐกิจแบบ
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
การบัญชีในประเทศญีป
่ ่น
ุ
ลัก ษณะเด ่ นที่ ไ ด้ รับ จากประเทศเยอรมัน คื อ
อิทธิพลของรัฐบาลและกฎหมายทีม
่ ต
ี ่อการบัญ ชี
ในบริษท
ั และรัฐบาลไดออกกฎหมาย
3 ฉบับที่
้
มี ผ ลต่ อการบัญ ชี ใ นประเทศ คื อ ประมวล
กฎหมายพาณิช ย ์ (Commercial
Code)
กฎหมายตลาดหลัก ทรัพ ย ์และการก ากับ ดู แ ล
(Stock Exchange Law)
และกฎหมายภาษี
อากร (Corporate Income Tax Law)
อิทธิพลจากประเทศสหรัฐฯ คือตองการให
ั
้
้บริษท
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
การบัญชีในประเทศญีป
่ ่น
ุ
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีของญีป
่ ่ ุน มี
้
ดังนี้
1. ประมวลกฎหมายพาณิชย ์ (Commercial
Code) เป็ นกฎหมายทีไ่ ดรั
้ บอิทธิพลจากประเทศ
เยอรมัน กาหนดให้บริษท
ั จดทะเบียนในญีป
่ ่ ุน
จะตองจั
ดทางบการเงินและนาส่งหน่วยงาน
้
รัฐบาลและนาเสนอตอผู
และตอมาในปี
่ ถื
้ อหุ้น
่
2004 กาหนดให้บริษท
ั ใหญต
างบการเงิน
่ องท
้
รวมเพือ
่ เสนอตอผู
่ ถื
้ อหุ้น
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
การบัญชีในประเทศญีป
่ ่น
ุ
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีของญีป
่ ่ ุน มี
้
ดังนี้
2. กฎหมายตลาดหลักทรัพย ์ (Securities and
Exchange Law) เป็ นกฎหมายทีอ
่ อกมาครัง้ แรก
ในปี 1948 เพือ
่ ดูแลและควบคุมบริษัทในตลาด
ห ลั ก ท รั พ ย ์ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล จ า ก ก ฎ ห ม า ย
หลัก ทรัพ ย ์ของสหรัฐ อเมริก า มีว ัต ถุ ป ระสงค ์
เพื่อ ให้ แน่ ใจว่า บริษั ท จดทะเบีย นในตลาดได้
จัด ท ารายงานทางการเงิน และน าเสนอข้ อมู ล
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
การบัญชีในประเทศญีป
่ ่น
ุ
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีของญีป
่ ่ ุน มี
้
ดังนี้
3. กฎหมายภาษี อากร (Corporate
Income
Tax Law) มีการกาหนดไว้ชัดเจนวากฎหมายอื
น
่
่
ๆ มีว ิธ ีป ฏิบ ต
ั ิท ี่ช ัด เจน
ท าให้ บริษั ท ต่าง ๆ
เลือกปฏิบต
ั ท
ิ างบัญชีตามกฎหมายภาษีอากรบัญชี
เช่น เรือ
่ งราคาตลาดทีต
่ า่ กวา่ มีวธ
ิ ก
ี ารกาหนด
รายละเอี ย ดการปฏิบ ัต ิท ี่ ช ั ด เจน ท าให้ เลื อ ก
ปฏิบต
ั ไิ ดง้ าย
่
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย(Asian
่
สถาบัCountries)
นทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีและกฎ ระเบียบ
้
ขนอกจากกฎหมายที
อบั
่ วขก่ ลอง
้ งคับทีเ่ กีย
้ าวทัง้
3 แลว
ั จดทะเบียนใน
่
้ บริษท
ตลาดฯจะตองปฏิ
บต
ั ต
ิ ามหลักการบัญชี
มี 7 ประการคือ
้
1. หลักการนาเสนอขอมู
่ ก
ู ตองและเที
ย
่ งธรรม
้ ลทีถ
้
2. หลักการจัดเก็บขอมู
้ ลทีเ่ ป็ นระบบ
3. หลักการแบงแยกทุ
นและกาไรในส่วนของผู้ถือหุ้น
่
4. หลักการนาเสนอขอมู
่ รงไปตรงมาและเป็ นเหตุเป็ นผล
้ ลทีต
5. หลักความตอเนื
่ ่อง (Continuity) ในการใช้นโยบาย
บัญชี
6. หลักความระมัดระวัง (Conservatism) ใช้นโยบายบัญชี
ทีอ
่ ยูบนพื
น
้ ฐานของความระมัดระวัง
่
7. หลักความสมา่ เสมอ (Consistency) จัดทางบการเงินชุด
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย(Asian
่
สถาบัCountries)
นทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีและกฎ ระเบียบ
้
ขอบั
คับกรที
ทีเ่ กี
่ วามส
วของ
้ งองค
้ าคัญของญีป่ นคื
ม
่ ค
ีย
ุ อ
่
์
1. Financial Service Agency :FSA สถาบันวิชาชีพ
ทาหน้าทีค
่ วบคุมดูแกการปฏิ
บต
ั ท
ิ างการบัญชีและควบคุม
่
กิจกรรมตาง
ๆ ของบริษท
ั ภายใตการดู
แลของ
่
้
กระทรวงคลัง
ปี
1996 FSA ตัง้ Business Accounting
Deliberation Council: BADC ทาหน้าทีท
่ ป
ี่ รึกษาของ
FSA
2. Financial Accounting Standards Foundation
:FASF ทาหน้าทีพ
่ ฒ
ั นามาตรฐานการบัญชีของญีป
่ ่ ุนให้
สอดคลองกั
บ IFRSs โดย FASF ทาหน้าทีค
่ ลายกั
บ
้
้
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย(Asian
่
สถาบัCountries)
นทีเ่ กีย
่ วของกั
บการบัญชีและกฎ ระเบียบ
้
ขอบั
งคับทีมีเ่ กี
ย
่ วยงานย
วของ
้ FASF
้ อย
หน
2 หน่วยงานคือ Board of
่
่
Governors และ Accounting Standards Board of
Japan (ASBJ) ทาหน้าทีจ
่ ด
ั ทามาตรฐานการบัญชีและ
แนวทางปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการบัญชี ตัง้ ขึน
้ มาเพือ
่ ทา
หน้าทีแ
่ ทน FSA และ BADC(ให้คาปรึกษาและ
รับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีและการสอบ
บัญชีเพือ
่ นาเสนอให้กับ FSA พิจารณาและนาไปบังคับ
ใช้)
ASBJ มีบทบาทในการแสดงความเห็ นเพือ
่ การจัดทา
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศของ
IASB
่
3. สมาคมผู้สอบบัญชีรบ
ั อนุ ญาตแหงประเทศญี
ป
่ ่น
ุ
่
Japanese Institute of Certified Public
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
วิธSaxon
ป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบั
ญชีและการเปิ ดเผย
ข
อมู
ล
้
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีของญีป
่ ่ ุนทีส
่ าคัญ เช่น
1. การรวมธุรกิจ (Business Combination) มี
วิธก
ี ารซือ
้ กิจการ (Purchase method) ใช้สาหรับ
การรวมธุ
รกิจแบบซือ
้ หุ้น
และวิธรี วมส่วนไดเสี
่
้ ย
(Pooling of Interest) ใช้สาหรับการรวมกิจการ
แบบโอนกิจการ
2. การบัญชีคาความนิ
ยมในการรวมธุรกิจ
่
(Goodwill) ตัง้ เป็ นสิ นทรัพยแล
์ วตั
้ ดจาหน่าย
3. การวัดมูลคาสิ
่ น
ิ อาคาร และ
่ นทรัพยที
์ ด
อุปกรณ ์ ใช้ราคาทุนเดิม
4. การคิดคาเสื
่ ่ อมราคา ให้คิดตามหลักเกณฑภาษี
์
กลุมประเทศทุ
นนิยม (Anglo่
Countries)
วิธSaxon
ป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบั
ญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีของญีป
่ ่ ุนทีส
่ าคัญ เช่น
6. การบัญชีสัญญาเช่า (Lease) สั ญญาเช่า
การเงิน ให้ตัง้ เป็ นสิ นทรัพย ์ เช่าดาเนินงานเป็ น
คาใช
่
้จาย
่
7. ภาษีเงินไดรอการตั
ดบัญชี (Deferred Tax) ไม่
้
ต้องตัง้ เป็ นรายการรอตัดบัญชี
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย(Asian
่
Countries)
การเปิ ดเผยขอมู
่ ่น
ุ
้ ลของประเทศญีป
ชยของ
บริษท
ั ทีด
่ าเนินงานภายใตกฎหมายพาณิ
์
้
ญีป
่ ่ นจะต
ุ
องจั
ดทารายงานการเงินทีต
่ องน
าเสนอ
้
้
ของญีป
่ ่น
ุ มีดงั นี้
งบดุล (Balance Sheet)
งบกาไรขาดทุน (Income Statement)
รายงานเศรษฐกิจและธุรกิจ (Business Report)
ข้อเสนอในการจัดสรรกาไรสุทธิ (Proposal for
appropriation of Retained Earnings)
ข้อมูลสนับสนุ นอืน
่ (Supporting Schedules)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes Accompanying
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ขมาตรฐานการบั
้อมูล ญชี
Leased
สั ญญาเช่า
IFRSs
ASBJ
-เป็ นไปตามเงือ
่ นไข 4 ขอ
้
เพียงขอเดี
้ ยวถือเป็ นการเช่า
การเงิน ส่วนสั ญญาเช่าลักษณะ
อืน
่ ถือเป็ นการเช่าดาเนินงาน
-สั ญญาเช่าการเงินและสั ญญา
เช่าดาเนินงาน ถ้ามีการโอน
สิ ทธิใ์ ห้กับผูเช
บรูเป็
้ ่ าจะตองรั
้
้ น
สิ นทรัพย ์
ส่วนสั ญญาเช่า
ลักษณะอืน
่ ให้ถือเป็ นสั ญญาเช่า
ดาเนินงาน
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
มาตรฐานการบัญชี
Inventories
สิ นค้าคงเหลือ
IFRSs
-สิ นคาคงเหลื
อ แสดง
้
ดวยราคาทุ
นหรือมูลคา่
้
สุทธิทจ
ี่ ะไดรั
่ า่ กวา่
้ บทีต
ASBJ
-สิ นคาคงเหลื
อแสดงดวย
้
้
ราคาทุนเดิม ทัง้ ซือ
้ หรือ
ผลิต
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
มาตรฐานการบัญชี
IFRSs
ASBJ
Corporation Setting
คาใช
ดตัง้
่
้จายในการจั
่
บริษัท
-บันทึกเป็ นคาใช
่
่
้จายในงวดที
่
เกิดขึน
้ หรือบันทึกเป็ น
สิ นทรัพยและตั
ดจาหน่าย
์
-ให้บันทึกเป็ นสิ นทรัพยและตั
ด
์
จาหน่ายตามอายุ
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
มาตรฐานการ
บัญชี
Construction
Contracts
สั ญญากอสร
าง
่
้
IFRSs
ASBJ
-ใช้วิธรี บ
ั รูรายได
-ใช้วิธรี บ
ั รูรายได
เมื
่
้
้
้
้ อ
ตามสั ดส่วนทีท
่ าเสร็จ งานเสร็จสมบูรณ ์
และวิธเี มือ
่ งานเสร็จ
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
มาตรฐานการบัญชี
Provisions,
Contingent
Liabilities and
Contingent Assets
IFRSs
-ประมาณการเมือ
่ มีความ
เป็ นไปไดค
างแน
้ อนข
่
้
่ ที่
กิจการจะตองสู
ญเสี ย
้
ประโยชนเชิ
์ งเศรษฐกิจ
และสามารถวัดมูลคาได
่
้
อยางน
่ ถือ
่
่ าเชือ
ASBJ
-ประมาณการหนี้สินเมือ
่
ผูบริ
้ หารตัดสิ นใจ
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
มาตรฐานการบัญชี
Evaluate Assets
Land
IFRSs
-สิ นทรัพยสามารถประเมิ
น
์
มูลคาเพิ
่ ขึน
้ ได้ และตอง
่ ม
้
ประเมินอยางสม
า่ เสมอ
่
ASBJ
-ทีด
่ น
ิ สามารถประมาณ
มูลคาเพิ
่ ขึน
้ ได้
แตไม
่ ม
่ ่
จาเป็ นตองประเมิ
นมูลคาให
้
่
้
ปัจจุบน
ั เสมอ
กลุมประเทศแถบเอเชี
ย (Asian
่
Countries)
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
มาตรฐานการบัญชี
Disclosure
IFRSs
ต้องรายงาน
-ขอมู
่ นแปลงส่วน
้ ลการเปลีย
ของผุ้ถือหุ้น
-ขอมู
้ ลการยกเลิกส่วนงาน
ของบริษท
ั
-ขอมู
้ ลรายงานส่วนงาน
เฉพาะส่วนงานดานหนี
้สิน
้
ASBJ
ไมจ
่ าเป็ นต้องรายงาน
-ขอมู
่ นแปลงส่วน
้ ลการเปลีย
ของผุ้ถือหุ้น
-ขอมู
้ ลการยกเลิกส่วนงาน
ของบริษท
ั
-ขอมู
้ ลรายงานส่วนงาน
เฉพาะส่วนงานดานหนี
้สิน
้
แบบฝึ กหัดทายบทที
่
4
้
คาถามทายบท
้
ขอ
้ 1
คาถามเชิงอภิปราย ขอ
้
5,6,8,9
แบบฝึ กหัดทายบทที
4
่
้
ขอ
้
ข้อ
คาตอบ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
จีน
อเมริกา
ญีป
่ ่ ุน
ญีป
่ ่ ุน
อังกฤษ
อเมริกา
ญีป
่ ่ ุน
ข้อ
1.8
คาตอบ
เยอรมัน
ข้อ
1.15
คาตอบ
ฝรัง่ เศส
1.9
1.10
จีน
จีน
1.16
เยอรมัน
1.17
อเมริกา
1.18
จีน
1.19
อังกฤษ
1.20
อังกฤษ
1.11
1.12
1.13
1.14
อเมริกา
ญีป
่ ่น
ุ
อังกฤษ
อเมริกา
แบบฝึ กหัดทายบทที
่
4
้
คาถามทายบท
้
ขอ
้ 4 ,6
คาถามเชิงอภิปราย ขอ
้ 1