Oklusiooni konstrueerimine totaalproteeside valmistamisel

download report

Transcript Oklusiooni konstrueerimine totaalproteeside valmistamisel

OKLUSIOONI
KONSTRUEERIMINE
TOTAALPROTEESIDE
VALMISTAMISEL
Ann Kaleviste
Stomatoloogia IV kursus
Juhendaja Ülle Tarre
KLIINILIS-LABORATOORSED ETAPID
Anamnees, obj.uuring , abiuurimismeetodid
 Primaarne jäljend (alginaat) -> ind.lusikas
 Funktsionaalne jäljend
 Hambumuse määramine
 Hammaste ladumine ja kontroll suus
 Proteesi lõplik valmistamine laboris
 Proteesi suhuasetamine
 Järelkontroll

OKLUSAALSED KONTSEPTSIOONID
1. Hammaste anatoomiline kuju (köprude kalle)
anatoomilised 30-33 º
 pool-anatoomilised 20 º (kõige sagedamini)
 mitte-anatoomilised 0 º (tugev alv.resorptsioon, risthabumus)
 lingvaliseeritud

2. Hammaste asetus
alveolaarjätkete suhtes
 lihastasakaal (neutraaltsoon)
 esteetilisus

3.Hambakaarte funktsioneerimine:
Bilateraalselt Balanseeritud oklusioon (BBO)
 Lingvaliseeritud oklusioon (LO)
 Unilateraalselt balanseeritud oklusioon (UBO)

BILATERAALSELT BALANSEERITUD
OKLUSIOON


Paljude hammaste üheaegne ja kahepoolne kontakt
alalõua mistahes liikumistel
Iseloomulik totaalproteesidele (naturaalhammaskonnas
aga TML häirete ja lihaspingete oht)

Nõuded:
Täpne okl.tasapind näokaarega
 Keskväärtusega artikulaator
 Vaja hambakaarte kompensatoorseid kõveraid (standardne
ladumisplaat) – Spee, Wilsoni kurved, eeliseks üheaegsed

kontaktid liigutamisel

Hammaste paigutamisel arvestada alv. jätkete asetust –
tsentraalselt alveolaarjätkele (staatikajoon), lingvaalsele stabiilsus
suureneb, buk aga väheneb
Neutraaltsoon – põselihase ja keele surve on
tasakaalus
 Proteesidel stabiliseerib seda baasis


Biofunktsionaalne ladumismetoodika:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Referentspunktide leidmine (mudelanalüüs)
Ülemiste eeshammaste ladumine
Alalõua kaniinide paigaldamine
Alumiste tagumiste hammaste ladumine
Ülemiste tagumiste hammaste ladumine
Alumiste intsisiivide ladumine
Oklusiooni kontroll liikumistel
REFERENTSPUNKTID


a- mediaantasapind
b- tagumise sektori staatikajoon läbi tuberculum alveolare ja
bukaalpunkti (Plica buccalise kohal alv. Jätke keskel)

c- eesmine staatikajoon alvelaarjätke eesosal

d- tuberculum alveolare alalõuas ja tuber maxilla ülalõuas
LADUMISE JÄRJEKORD
1)
2)
3)
4)
5)
Ülemised eeshambad: 11,21 -> 13,23 -> 12,22
Alumine kaniin
Alumised tagumised: pikifissuur staatikajoonel
34, 35, 36,37 -> 44, 45, 46, 47
Ülemised tagumised: palatinaalsed köbrud
staatikajoonele 16, 15,17,14 -> 26,25,27,24
Alumised intsisiivid: 31,41 -> 32,42
SILMAS PIDADA LADUMISEL

Eeshammaste ladumisel:
 Vahavalli asetus huule ja suuesiku järgi
 Keskjoon (intsisaalpapill)
 Oklusioonitasapind (eesosas ülahuul – taga 2/3 tub.
alveolare)
 Lõikeservade tasapind paralleelne pupillaarjoonega
 Eeshammaste vertikaalsel kattumisel tekib sagitaalne lahi
(horisontaalne lahi Angle I – 1-2mm; Angle II – üle 2 mm,
Angle III – otsehambumus)
Mediodistaalne kalle →
Bukolingvaalne kalle →
TAGAHAMMASTE LADUMINE ALL






Vastavalt hambumusele (Angle)
Tasapind ulatub ülemise kaniini tipust
kõrgemale 1 mm võrra
Laotakse vastavalt staatikajoonele,
tsentriks pikifissuurid
Kõik alumiste bukaalsed köbrud laotakse
vastu ladumisplaati
Alumised purihambad laotakse
neutraaltsooni
Purihambaid piiravad Tuberculum ja M.
Mylohyoidea lingvaalselt
TAGAHAMMASTE LADUMINE ÜLEVAL




Palatinaalsete köprude
asukohaks on alv. harjast
bukaalsemal
staatikajoonel
Palatinaalne pind läheb 23mm lingvaalsemale
limaskestasuulae piirist
Bukaalsed pinnad
arvestavad bukaalset
sulkust
Tuberi eesosa määrab
hammaste ulatuse piiri




D.16. ML köbru tipp - D46 tsentraallohuga
D.46 MB köber - D16 mesiaalse ääreliistudega (triangulaarfossaga)
Teiste premolaarid tugiköbrud kontaktis triangulaarfossadega
oponeerivatel hammastel
Esimeste premolaaride kontaktid on tugiköprude sisenõlvadel
TSENTRILISED
KONTAKTID
LINGVALISEERITUD OKLUSIOON








Üleval bukaalsete köprude vahel
kontakt puudub
Näidustus: alumise proteesi
stabiliseerimine tugeval
alv.resorptsioonil
Üleval lingvaalsete köprude vahel on
kontaktid
Kontaktid tööpoolel
Protrusioonis kontakt ainult 7. vahel
Balans. poolel kontaktid puuduvad
Hambad: 30º ülemised, 0º alumised
Kondulaarne inkl. 30º, angulatsioon
15º
AITÄH!
Kasutatud dotsent Olev Salumi loengumaterjali
“Oklusioon” 2009 a