Výkony silniční hromadné osobní dopravy

download report

Transcript Výkony silniční hromadné osobní dopravy

I N S T I T U T D O P R A V Y
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba
tel.: 59 699 1283; 5210
http://www.id.vsb.cz
Úvodní list
Výkony silniční
hromadné osobní dopravy
Předmět: Městská a regionální hromadná doprava
Připravil: Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
...\E:\Přednášky-TVMHD\vykony.ppt
1. Doba provozu td
tpod
tpr
Lo
Vt
t d  t pod  t pr
h
Lo
td 
 t pr
Vt
h 
součet dob provozu mimo linku [h]
doba provozu na lince, resp. na linkách [h]
vzdálenost ujetá bez cestujících mimo linku [km]
technická rychlost [km/h]
2. Dopravní výkon a práce
Dopravní práce:
• kilometr [km]
• vozový kilometr [vozkm]; [vkm]
• místový kilometr [místkm]; [mkm]
Dopravní výkon:
[km / časová jednotka]
[vozkm / časová jednotka]
[místkm / časová jednotka]
3. Přepravní výkon a práce
Přepravní práce:
• osobokilometr [osobokm]; [oskm]
Přepravní výkon:
[osobokm / časová jednotka]
• tunokilometr [tkm] (nákladní d.)
[tkm / časová jednotka]
4. Počet přepravených osob
Průměrně přepravované množství osob [osoba / časová jednotka]
je průměrný počet osob připadající na jeden kilometr ujeté vzdálenosti
ve vozidle při přepravě. Průměrný počet přepravovaných osob je možné
vypočítat z dosažené přepravní práce a odpovídající vzdálenosti.
5. Ukazatele časového a
výkonového využití vozového parku
• 5.1 Ukazatele časového využití vozidel hromadné osobní dopravy:
• a) absolutní
• b) relativní
• 5.2 Ukazatele výkonového využití vozidel hromadné osobní dopravy:
• a) Součinitel využití jízd 
• b) Součinitel využití kapacity 
• c) Součinitel využití průměrného ložení 
5.1-a) Ukazatele časového využití vozidel hromadné osobní dopravy
- absolutní -
• Vozoden VD:
VD   V . Dkal
V
Dkal
•
•
•
•
•
- počet vozidel
- počet kalendářních dnů
Vozoden v evidenci - VDev
Vozoden v opravě - VDo
Vozoden v provozu - VDpr
Vozoden v nečinnosti - VDnč
Vozoden v technické pohotovosti - VDtp
• Vozohodina VH
5.1-b) Ukazatele časového využití vozidel hromadné osobní dopravy
- relativní -
- součinitel využití vozového parku pr:
 pr 
VD pr
VD ev
.100
%
- součinitel správkového stavu o:
VD o
o 
.100
VD ev
%
VD o
VH o
o 

VD pr
VH pr
- součinitel stavu nečinnosti nč:
 nč
VD nč

.100
VD ev
%
- součinitel stavu v technické pohotovosti tp:
 tp 
VD pr  VD nč
VD ev
Platí:
 pr   o   nč  1 , ALE při
.100
%
VD o
o 
VD ev
5.2 Ukazatele výkonového využití vozidel
hromadné osobní dopravy
a) Součinitel využití jízd :
nebo
G … garáže; N1, N2 … místo nakládky; V1, V2 … místo vykládky
zatížené kilometry (lz);
prázdné kilometry (lo)
Pro vozidlový park o vozidlech stejné kapacity K:
Celkové kilometry:
- pro 1 jízdu: l  l
 lz
- pro všechny jízdy:
L  Lo  L z
o
Pak součinitel využití jízd :
- pro 1 jízdu:
l

- pro všechny jízdy:
z
l
.100
, kde
L  l
a
%
Lz

.100
L
%
Pro vozidlový park o vozidlech o různých kapacitách K:
K . l 


.100 %
 K . l
z
Lz   lz
b) Součinitel využití kapacity
:
- pro 1 jízdu, 1 vozidlo:
q
  .100
K
q
K
%
- přepravené (naložené) množství
- kapacita (užitečná hmotnost, objem, …)
- pro 1 jízdu, více vozidel:
q

.100
K
q
%
- průměrně naložené množství – počet tun nebo osob,
které se v průměru přepraví na vzdálenost 1 kilometru
(tj. na každém km):
P
q
Lz
P - přepravní práce [tkm]; resp. [oskm]
Lz - celkově ujeté zatížené kilometry [km]
- pro vozidla o různých kapacitách:
q.l


K . l
z
z
Pskut
.100 
.100
Pmax, l z
Pskut - skutečně dosažená přepravní práce [oskm]
Pmax, lz
- Pmax - na vzdálenosti lz (tj. naložené)
%
c) Součinitel využití průměrného ložení
- pro 1 vozidlo:
qL

qL
K
:
.100 %
- průměrné ložení (zohledníme i prázdné jízdy) – je to průměrné
množství tun přepravených na 1 km celkové ujeté vzdálenosti
(vč. prázdných jízd)
P
qL 
L
- pro více vozidel:
L - celkové kilometry
q.l
P


.100 
P
K . l
z
skut
.100 %
max, l
Pmax, l - Pmax na vzdálenost l (tj. celá vzdálenost)
Platí:
 .
  je syntetický ukazatel výkonového využití nákladních vozidel
Kontakt
Závěrečný list
Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba
kancelář: A-736
telefon: 59 732 5210
e-mail: [email protected]
http://www.id.vsb.cz/krivda
http://www.id.vsb.cz
http://www.id.vsb.cz/lsd