Přepravní průzkumy 502KB 6.5. 2011 02:15:37

download report

Transcript Přepravní průzkumy 502KB 6.5. 2011 02:15:37

Přepravní průzkumy
Filip Hercík
Na úvod
• Optimalizace sítě MHD – její problémy a
příčiny problémů
• Výhledově při zavádění nových linek
• V současnosti při úpravě provozu linky či
optimalizaci určité oblasti – zjistíme z
průzkumů
Metody průzkumu
•
•
•
•
Sčítací lístky – průzkum metra
Ústní dotazování – během přepravy
Písemné dotazníky
Pozorování a počítání sčítači – vozové a
profilové průzkumy
• Automatické metody - metro
Cíle průzkumu
•
•
•
•
•
•
Průměrná přepravní vzdálenost
Zdroje a cíle cesty
Hybnost obyvatel
Obsazenost = zatížení linek
Přepravní nerovnoměrnost během dne
Cestovní a jízdní rychlost, doba nástupu a
výstupu, zdržení na zastávce
• Počet přepravených osob, počet prodaných
jízdenek, skladba jízdních dokladů, tržby (na spoji,
za den)
Analýza průzkumu
• Snaha určit :
- hodiny špičkového provozu – nabízená
přepravní kapacita linek
- zatížení stanic, terminálů, nádraží během
dne, týdne či roku
- směrové vztahy, zatížení linek a obsazenost
vozidel na lince
Přepravní průzkum
• Profilový
- v pracovní den vybíráme ranní a odpolední
špičku, doporučuji 15:30 – 16:30 a 7:00 – 8:00
- výběr zastávky závisí na vybrané lokalitě a
konkrétním problému, co chceme zjišťovat
• Vozový
- průzkum na konkrétní lince (spoji), cíl
zjišťovat zpoždění a obsazenost spoje
Profilový průzkum - formulář
•
•
•
•
Linka – číslo, případně písmeno
Pořadí – číslo, pokud pořadí je (může být jednociferné nebo dvouciferné)
Typ vozu – autobusy
- Sd standard
- SdN standard nízkopodlažní
- M midibus
- Kb kloubový
- KbN kloubový nízkopodlažní
Typ vozu – tramvaje
- T sólo (1xT3, 1xT6)
- 2T souprava
- KT článková (KT,14T,15T)
Dále zaznamenáme počty cestujících před výstupem, výstup a nástup, cestující po
odjezdu. Důležité je stanovení času odjezdu ze zastávky a evidenční číslo vozu.
Vyhodnocení přepravního průzkumu
• Vyhodnotíme efektivitu linky, její vytížení a
stanovíme maximální interval v přepravní špičce
pracovního dne
• Počet spojů S za hodinu
• Kapacita vozidel K
• Hodinová poptávka P
S=P/K
Stanovili jsme počet spojů za hodinu pro
jednotlivé kapacity vozidel.
Kapacita dopravního prostředku
• Autobus / trolejbus
- M = 30 osob (midibus)
- S = 60 osob (Sd, trolejbus)
- K = 90 osob (Kb, trolejbus)
• Tramvaje
- T = 70 osob
- 2T,KT = 140 souprava, kloubová tramvaj
Příklad
• Zjistili jsme 700 přepravených osob na lince za 60
minut. Kolik tato linka potřebuje spojů za hodinu
pro jednotlivé kapacity vozidel a jaký interval?
Midibus : Sm = 700/30 = 23,34
Standardní : Ss = 700/60 = 11,67
Kloubový : Sk = 700/90 = 7,78
Nutné zaokrouhlit na dvě desetinná místa.
• Dále vypočítat hodnotu intervalu I (v
minutách) pro všechny tři dané kapacity
I = 60 / S
- zaokrouhlit na nejbližší interval v periodě 60
minut
- nejmenší časová jednotka jsou 3 minuty,
výjimečně 2 minuty
- povolené intervaly
2,3,4,5,6,I7,5I,10,12,15,20,30,60,120
• Pro jednotlivé kapacity tedy stanovíme
interval :
Midibus Im = 60/Sm = 60/23,34 = 2,57 minut
Standard Is = 60/Ss = 60/11,67 = 5,14 minut
Kloubový Ik = 60/Sk = 60/7,78 = 7,71 minut
Opět zaokrouhlit na dvě desetinná místa.
• Volba intervalu
Midibus Im = 2,57 -------- > dvě minuty
Standard Is = 5,14 -------- > pět minut
Kloubový Ik = 7,71 ------- > sedm a půl minuty
Zjistili jsme nejdelší možné intervaly pro určené
kapacity na sledované lince. Interval nesmí být
delší.
• Volba dopravního prostředku
- nejmenší zaokrouhlování, tedy v tomto
případě je nejlepší volba standardní typ, tedy
interval 5 minut
- stanovili jsme tedy interval pro špičky
pracovního dne, mnohdy je ale dobré dělat
zvlášť výpočet pro ranní a odpolední špičku,
údaje se mohou lišit
Následuje zpráva o dopravní
situaci v dané oblasti
Zpráva o dopravní situaci v dané
oblasti
• Popis současné situace – počet linek, jejich trasy a
významné zastávky, druhy dopravních systémů a jejich
vzájemné vazby
• Hodnocení – efektivita systému (vytížení linek), slovní
zhodnocení poměru poptávky a nabídky, pokrytí systému,
stavební a organizační kvalita přestupních vazeb
• Popis navrhovaných změn – počet zrušených nebo
zavedených linek, zřízení nových zastávek či jejich zrušení,
změny tras, změny provozních parametrů na konkrétních
linkách
• Zdůvodnění – proč je stávající stav nevyhovující, co přinášejí
nové navrhované změny
Vhodná argumentace
• Pokrytí neobsluhovaného území – lepší
dostupnost MHD
• Zlepšení poměru mezi nabídkou a poptávkou
zkrácením intervalu nebo změnou typu vozidel
• Zjednodušení a zpřehlednění linkového vedení
• Zavedení standardizovaných intervalů „cyklus 60“
• Zlepšení přestupných vazeb
• Sjednocení nástupišť pro stejné směry
Tipy pro jednání
• Neříkat „vše je v naprostém pořádku“, „změny
nejsou potřeba“, „na zastávce chybí
přístřešek“
• Důležité umět odpovědět na otázku „proč jste
to řešili zrovna takto ?“
• Není důležitá kvantita navržených úprav, ale
jejich kvalita !
Zásady návrhu linkového vedení
• Přímé trasování – přímé spojení vždy výhodnější
než varianta s přestupem, společné nástupy linek
směřující do stejné lokality u návazností na
páteřní systémy
• Návaznost na páteřní systémy
• Přehlednost a jednoduchost
• Minimalizace větvení linek, jedna linka = jedna
trasa
• Společná stopa pro více druhů dopravy – ideální
pro přestupní body „hrana hrana“, u souběhů
citlivě reagovat
Zásady návrhu linkového vedení
• Využití výsledků průzkumu – zhodnotit obsazení
spojů jednotlivých linek při příjezdu či odjezdu ve
sledovaných profilech, z obsazení jednotlivých
linek zjistit jejich efektivitu – zda nabídka
odpovídá poptávce
- přeplněná vozidla = nabídka < poptávka
- rezervy = nabídka > poptávka
• Využití znalostí z průzkumu terénu – vedení linek
po komunikacích, jež to umožňují, respektovat
omezení vyplývající z Pravidel silničního provozu
Navržené linkové vedení zakreslit do
mapy
• Nové linkové vedení včetně číselného označení
zakreslit do uliční sítě – barevně rozlišit jednotlivé
druhy dopravy (obvykle autobus modře, trolejbus
zeleně, železnice fialově, tramvaj červeně)
• Zakreslit nové či zrušené zastávky, nové železniční
stanice
• Rozlišit jednosměrné zastávky (půlkolečko) a
obousměrné zastávky (plné kolečko), zastávky na
znamení
Tabulka provozních parametrů
• Interval, rozsah provozu a typ vozidla
• Intervaly v jednotlivých denních obdobích
(ranní špička, dopolední sedlo, odpolední
špička, večerní období, víkend)
• Rozsah provozu – špičky pracovních dnů,
pracovní dny, celotýdenní provoz
• Typ vozidla – M, S, K
Tabulka provozních parametrů
• Posledním krokem je zveřejnění celého návrhu
v podobě tabulky provozních parametrů pro
danou linku
Děkuji za pozornost