Geoinformaatika ja kartograafia kutseõppes

Download Report

Transcript Geoinformaatika ja kartograafia kutseõppes

GIS ja kartograafia
kutsehariduses
Ain Jõgi
pedagoog – metoodik
hüdrotehnika insener
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool
• Kutseharidus aastast 1925
• Hetkel järgmised valdkonnad (600 õpilast)
1. Toitlustus
2. Arvutid
3. Rasketehnika
4. Ehitus
Maamõõtmine
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
2
Maamõõtmine
• Vastuvõtt aastast 1994
• Eestis otsiti kooli, kus hakataks õpetama
maareformi elluviimiseks vajalikke
mõõdistajaid
• Kehtna oli ainuke sooviavaldaja, otsus tugines
kogemusele maaparandajate koolitajana, kelle
õppekavas oli suur tähtsus mõõdistamisel
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
3
Maamõõtmine
• 1995 – 1997 Phare programm VET (Vocational
Educational Training)
• Vajalik tehnika: elektrontahhümeetrid, GPS
seadmed Ashtec Z-12
• Vajalik tarkvara AutoCAD, ArcView
• Kaasnes vajalik täiendkoolitus Eestis ja Soomes
• Antud vallas siis ümmarguselt 15 aastane
kogemus
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
4
GPS mõõdistamine 1996
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
5
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
6
Nüüd
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
7
Õpilased
• 220 lõpetajat
• Võimalikud töökohad kõigis valdkonnaga
seotud ettevõtetes, palju omavalitsustes
erinevate spetsialistidena
• Hetkel palju täiskasvanud ümber õppijaid,
kelledest kõrgharidusega 10- 20 %
• Palju kellel kõrgharidus pooleli
• Riiklik tellimus 25 õpilast
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
8
Täiendkoolitus
• Aasta käive ca 400 000 EEK
• Õppureid ca 120 aastas
• ESF programm „Täiskasvanute tööalane
koolitus ja arendustegevused”
• Koostöö Eesti Geodeetide Ühinguga
• Peamised teemad – ehitusmõõdistamine ja
märkimine, GPS ja ka GIS
• Koolituse kestus 3 – 5 päeva
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
9
PROGRAMM
„KUTSEHARIDUSE SISULINE
ARENDAMINE 2008 – 2013“
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
10
Haridus- ja teadusministri määrus vastu võetud 14.03.2008 nr 19
MAAMÕÕTMISE RIIKLIK
ÕPPEKAVA
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
11
Mooduli
nr
Moodulid
Mooduli nimetus
Kokku
Maht õppenädalates
Auditoorne Praktiline
töö
töö
Majanduse ja ettevõtluse
1
alused
1
2
Tööseadusandluse alused
1
1
3
Suhtlemine ja asjaajamise
1
alused
1
4
Joonestamine
2
5
Erialane võõrkeel
1
6
Töö ja keskkonnaohutus
1
1
7
CAD - programmid
2
8
Geodeesia
8
5
9
Mõõdistamise tehnoloogiad
8
2
10
Geoinfosüsteemid
2
1
11
Kartograafia
2
1
12
Topo-geodeetilised tööd
4
1
13
Ehitusgeodeesia
4
2
14
Maakorraldus
2
1
15
Geodeetiliste tööde
1
organiseerimine
1
16
Praktika I
10
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu
- GIS
17
Praktika II
5
päev
Kokku
55
18
Praktika
1
2
1
2
3
6
1
1
3
2
1
22
10
512
15
Geoinfosüsteemid
10.
Geoinfosüsteemid
2
Käsitletavad teemad on: geoinfosüsteemi alused (sh ruumi- ja tabelandmetega
töötamine), geotöötlus ja ruumianalüüs, andmete esitamine GISis.
Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb GIS’i põhimõisteid: vektor- ja
rastermudel, topoloogiareeglid; GIS’i projekteerimise meetodeid:
reaalsusmudel, andmemudel, esitusmudel; ruumiandmete formaate;
geoandmebaasi salvestamise, hoidmise, töötlemise võimalusi; geograafiliste
ruumiandmete kasutamise, analüüsi ja esituse võimalusi.
Õppija oskab kasutada ja täiendada GIS-andmebaasi: reaalsusmudel,
andmemudel, esitusmudel; määrata andmetele topoloogiareegleid; kasutada
GIS-tarkvara geoandmebaaside loomiseks, teisendamiseks ja esitamiseks;
kasutada geotöötlust ja ruumianalüüsi; vormistada geoandmebaasist
kartograafilisi tooteid (teemakaarte); kasutada erialast õppe- ja
teatmekirjandust.
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
13
Kartograafia
11.
Kartograafia
2
Käsitletavad teemad: kartograafiline kujundamine, sümboloogia ja värvid
kartograafias, kaardikirjade paigutus, kaardi matemaatiline alus ja teemakaardi
loomine.
Õpetamisega taotletakse, et õppija teab erinevaid koordinaatsüsteeme ja
kaardiprojektsioone; ülevaatlikult Eesti riiklikke kaarditooteid; kartograafilise
kujutamise võimalusi, põhimõtteid ja reegleid; leppemärkide ja kaardikirjade
kujundamise võimalusi; kartograafilise üldistamise meetodeid.
Õppija oskab kasutada erinevaid koordinaatsüsteeme kartograafiliste toodete
valmistamisel ja kasutamisel; vastavalt kehtestatud nõuetele kujundada
leppemärke ja kaardikirju kartograafiliste toodete valmistamisel; valmistada
ette kaardiandmeid teemakaardi koostamiseks, kartograafiliseks üldistamiseks;
koostada GIS-põhist esitusmudelit (teemakaarti jms); kasutada erialast õppe- ja
teatmekirjandust.
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
14
Kirjanduse analüüs
Olulised punktid:
• Kõigile kättesaadav
• Eesti keelne
• Õpikud!
Tulemus:
http://www.ekk.edu.ee/programmid/programmkutsehariduse-sisuline-arendamine/oppematerjalid
Mille põhjal kuulutati välja riigihange õppekava
elluviimiseks vajalike materjalide valmistamiseks
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
15
GIS ja kartograafia alused
• Riigihanke võitis AlphaGIS
• Autorid – Ranel Suurna ja Eveli Sisas
• Retsensent – Ain Jõgi
Probleem – ei osaleta riigihankel, ei ole õpikute
kirjutajaid!
Paljud hanked luhtuvad, näiteks samas hankes oli
ka satelliitmõõdistamine (GPS) ja
laserskaneerimine
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
16
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
17
GIS ja kartograafia alused
• http://www.ekk.edu.ee/programmid/programmkutsehariduse-sisulinearendamine/oppematerjalid
• Kõigile vabalt alla laetav
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
18
GIS ja kartograafia alused
Alla laetav kolmes osas:
• Õpik (loengukonspekt) „GIS ja kartograafia
alused“ - pdf
• Praktilised harjutused - pdf
• Algandmed (failid) harjutusülesanneteks ArcGIS põhine
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
19
Näited
Ülesanded
1. Mõeldes oma kodu/kooli ümbrusele, tee nimekiri diskreetsetest
objektidest. Milliseid objekte on raske diskreetsetena ette kujutada?
2. Koosta ja esita kas suuliselt või kirjalikult temaatilise kaardi
kujunduse analüüs. Hinda, kas kaardile kantud informatsioon on loetav
ning lõppkasutajale arusaadav. Oma töö käigus püüa saada vastused
allolevatelt loetletud küsimustele:
a. Kaardi nimetus, koostaja, väljaandmise aeg;
b. Millist tüüpi temaatilise kaardiga on tegu;
c. Kirjelda kaardi kompositsiooni (värvide valik, tekstid jt);
d. Mis kaardi juures meeldib/ei meeldi. põhjenda oma arvamust ning
mida teeksid ise teisiti;
e. Anna omapoolne lõplik hinnang 10-palli süsteemis.
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
20
Näited
• Praktiliste ülesannete jaoks detailsed juhtnöörid
• Koostatud töövihikuna
Leidke, kui suur on Otepää Looduspargi pindala, mis
jääb Otepää valda. Selle jaoks saate kasutada
tööriistaribal Tools olevat Identify nuppu või
vaadates loodud kihi atribuutide tabelis vastava veeru
väärtusi.
Otepää vallas asuva Otepää Looduspargi pindala on:
………………………………………
Salvestage kaardidokument ja sulgege ArcMap.
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
21
Näited
• Praktiliste ülesannete jaoks
detailsed juhtnöörid
• Koostatud töövihikuna
Leidke, kui suur on Otepää
Looduspargi pindala, mis jääb Otepää
valda. Selle jaoks saate kasutada
tööriistaribal Tools olevat Identify
nuppu või vaadates loodud kihi
atribuutide tabelis vastava veeru
väärtusi.
Otepää vallas asuva Otepää
Looduspargi pindala on:
………………………………………
Salvestage kaardidokument ja
sulgege ArcMap.
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
22
Oluline
• Kodumaised näited
• Maa-ameti WMS teenuse õpetus
• Sageli koolitajad ja tarkvara juhendite tootjadkoolitajad kasutavad mugavuse pärast tarkvara
tootja valmis näiteid ja algandmeid
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
23
Valdkonna areng
• Hetkel pooleli riigihankega õppekorpuse ehitusremont
• Ettevalmistatud valdkonna seadmete riigihange
• Seadmete soetamise finantseerimise vahe 15
aastat ja vahendid „euro“ projektidest
• Mis saab kaugemas perspektiivis?
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
24
Tänan!
17.11.2010
Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS
päev
25