Transcript rendgen

X-RAYS
X-ray astronomija
(rendgenska astronomija).
Nauka koja proučava
talasne dužine
rendgenskog zračenja.
X-zraci imaju jako male
talasne dužine i ogromnu
energiju. Zato nastaju i
mogu da opstanu u uslovima
sa jako visokim
temperaturama.
Naučnici ih koriste baš
zbog toga za otkrivanje
tzv. “užarenih tačaka” na
našoj planeti kao što su
sazvežđa,
zvezde,galaksije(naš
mlečni put), crne rupe...
Space
shuttleovi,
napredni
teleskopi i
druge
letelice,
opservatori
je ...
MEDICINA
CT Skener- Racunarska tomografija
Omogucava jasnu sliku kompletne unutrasnjosti
covekovog organizma
Fluoroskopija
Za nalazenje suzenja ili drugih anomalija u telu
Radioterapija
Unistava maligne celije-tumor..
AERODROMI
BEZBEDNOST
Šta su uopšte X-zraci?
• Elektromagnetno zračenje sa jaaako malim talasnim dužinama.
• Otkrio ih je Wilhelm Conrad Röntgen 1895. godine
• Zbog njihove nepoznate prirode Röntgen je te zrake nazvao X-zracima.
• Rendgensko zračenje nastaje kada elektroni velikom
brzinom udaraju u metal,
pri čemu dolazi do njihovog naglog usporavanja i izbijanja
elektrona iz unutrašnjih ljuski atoma metala.
Usporavanjem se stvara kontinuirani spektar zakočnog
zračenja a popunjavanjem mesta sa kojih su izbijeni
elektroni nastaju spektralne linije.
Rendgenske cevi
e−
U
E unutrasnja
(anode)
X-zraci (rendgensko
zracenje)
Spektar rendgenskog zracenja
Diskretni deo spektra
Intenzivne uske
spektralne linije
Kontinualni deo spektra
Jasno izrazen
eU
e−
E unutrasnja
(anode)
X-zraci (rendgensko
zracenje)
U
eU - Energija koju elektron predaje anodi po sudaru sa njom.
1. Deo te energije je Q i troši se na unutrašnju energiju anode - anoda se zagreva.
0 < Q < eU
ALI, i energija fotona uzima vrednosti iz istog tog intervala kao i Q. Od 0-eU.
2. Deo teodgovarajućeg
energije se emituje elektromagnetnog
kao KVANT elektromagnetnog
zračenja.
Zato je spektar
zračenja
eU=Q+
Kontinualan
Diskretan (linijski) spektar
e-
Stižu na
Anodu
Sa velikom količinom
Ek
Emitovani fotoni imaju
su izbačeni
Zato:
eeee-
i emitovanja fotona.
Q
Dolazi do njihove preraspodele
Najveći deo energije koju od elektrona preuzima anoda se troši na zagrevanje anode.
različite talasne dužine.
Spektar je linijski (Diskretan)
Mozlijev Zakon (bitna formula):
Ridbergova const.
Glavni kvantni brojevi
n=1,2,...
m=n+1, n+2,....
Formula za određivanje talasne dužine pojedinačnih linija u
linijskom spektru rendgenskog zračenja.
Konstanta ekraniziranja
( e- je i polju jezgra i u
polju elektrona koji se
nalaze na nižim ljuskama)
Redni broj atoma koji emituje zračenje
HVALA NA
PAŽNJI !
Milica Nogulović
Sara Strelić
Tamara Živković
IV-6