prezentacja ze szkolenia

download report

Transcript prezentacja ze szkolenia

Nowe rozporządzenie wykonawcze
do ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Artur Gluziński
• Rozporządzenie MPiPS z 15 grudnia 2010 roku
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania
• Dz. U. z 10 stycznia 2011 Nr 25, poz. 26
• Wchodzi w życie 18 stycznia 2011
• Przepisy przejściowe
Oferta wspólna - NOWOŚĆ
Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć
ofertę wspólną.
Oferta wspólna wskazuje:
• jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą
wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
• sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji
publicznej
• Wzajemne relacje między podmiotami zawiera
umowa.
• Umowę
zawartą
między
organizacjami
pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadczeń
składających się na realizację zadania publicznego,
załącza się do umowy na realizację zadania.
• Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą
odpowiedzialność solidarną za zobowiązania.
Nowości w ofercie
• Krótka charakterystyka zadania publicznego,
• Opis potrzeb wskazujących na konieczność
wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutków,
• Opis grup adresatów zadania publicznego,
Inwestycje
• Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z
dotacji inwestycji związanych z realizacją
zadania publicznego,
• Informacja o dofinansowaniu inwestycji w
ciągu ostatnich 5 lat
Harmonogram
• Nowy wymiar,
• W harmonogramie należy podać terminy
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych
działań oraz liczbowe określenie skali działań
planowanych przy realizacji zadania
publicznego (tzn. miar adekwatnych dla
danego zadania publicznego, np. liczba
świadczeń udzielanych tygodniowo,
miesięcznie, liczba adresatów).
Budżet
• Kategorie wydatków:
• Koszty merytoryczne,
• Koszty obsługi zadania, w tym koszty
administracyjne,
• Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i
promocji,
• Finansowe środki z innych źródeł publicznych
Umieszczane w budżecie!!!
• Koszt do pokrycia z wkładu osobowego,
w tym pracy społecznej członków i świadczeń
wolontariuszy,
• Wycena wkładu własnego osobowego,
Inne informacje w ofercie
• Zasoby kadrowe,
• Zasoby rzeczowe (bez wyceny),
• Dotychczasowe doświadczenia w realizacji
zadań publicznych podobnego rodzaju,
• Brak informacji o podwykonawcach,
• Czy zamierzamy stosować reegranting (art. 16
ust.7)
Art. 16 ust. 7
Organizacje pozarządowe lub podmioty zrównane z
którymi organ administracji publicznej zawarł
umowę, mogą zlecić realizację zadania publicznego
wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą
konkurencję organizacjom pozarządowym lub
podmiotom zrównanym niebędącym stronami
umowy, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania
publicznego lub o powierzenie zadania publicznego
Nowe oświadczenia
• 4) w zakresie związanym z otwartym
konkursem ofert, w tym z gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do
systemów informatycznych, osoby, których te
dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
• 5) oferent/oferenci składający niniejszą ofertę
nie zalega (-ją)/zalega(-ją) z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań
podatkowych/składek na ubezpieczenia
społeczne
Załączniki
• Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru
Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
• Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym, niezależnie od tego,
kiedy został wydany.
• Brak innych obowiązkowych załączników.
Umowa
•
•
•
•
Umowa przy ofercie wspólnej,
Umowa z pojedynczym podmiotem,
Załączniki do umowy: oferta
Zaktualizowany harmonogram, kosztorys, opis
działań,
• Aktualny odpis z rejestru (kopia),
• Umowa między podmiotami przy ofercie
wspólnej
Umowa
•
•
•
•
Wskazanie osoby do kontaktów roboczych,
Termin realizacji zadania,
Sposób przekazania dotacji: transze/jednorazowo,
Wskazanie wysokości środków własnych i ich
źródeł,
• Wskazanie ew. podwykonawców,
• % udział dotacji w całkowitych kosztach zadania,
• Możliwość przesuwania środków między
pozycjami kosztorysu bez aneksu,
• Obowiązek przechowywania dokumentacji
finansowo-księgowej przez okres 5 lat,
• Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej
dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji
księgowej zgodnie z przepisami o rachunkowości,
• Obowiązek wykorzystania odsetek od dotacji
(jeśli wystąpią)
• Obowiązki informacyjne organizacji realizującej
zadanie publiczne,
Kontrola realizacji zadania
• Może być prowadzona w toku jego realizacji,
• Po zakończeniu do czasu ustania obowiązku
przechowywania dokumentów finansowych
(5lat)
Sprawozdanie
• Częściowe lub za całość realizacji zadania,
• Terminy złożenia sprawozdań – 30 dni od dnia
zakończenia realizacji zadania,
• Przy zadaniach wieloletnich – 30 dni od dnia
zakończenia roku budżetowego,
• Nie złożenie sprawozdania w terminie skutkuje
wezwaniem do jego złożenia,
• Nie dotrzymanie tego terminu – kara umowna w
wysokości do maksymalnie 10% wartości dotacji,
nie więcej jednak niż 1000 zł
Brak złożenia sprawozdania
• Niezastosowanie się do wezwania może być
podstawą odstąpienia od umowy przez
Zleceniodawcę.
Wykorzystanie dotacji
• Powinno się odbyć w terminie realizacji
zadania,
• Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić w
terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji
zadania publicznego, niewykorzystaną dotację.
• Dotacja niewykorzystana zwrócona po tym
terminie: naliczenie odsetek jak dla zaległości
podatkowych.
Rozwiązanie umowy
• Za porozumieniem stron,
• Przez Zleceniobiorcę – zleceniodawcy
przysługuje kara umowna do maksymalnie
10% dotacji i nie więcej niż 1000 zł,
• Przez Zleceniodawcę
Rozwiązanie przez Zleceniodawcę
• 1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
• 2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w
szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego
zadania;
• 3) przekazania przez Zleceniobiorcę(-ów) części lub całości dotacji
osobie trzeciej, mimo że nie przewiduje tego niniejsza umowa;
• 4) nieprzedłożenia przez Zleceniobiorcę(-ów) sprawozdania z
wykonania zadania w terminie i na zasadach określonych w
niniejszej umowie;
• 5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę(-ów) kontroli albo nie
doprowadzenia przez Zleceniodawcę w terminie określonym do
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Konsekwencje
• Zwrot w określonym terminie dotacji wraz z
odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych liczonych od dnia
przekazania dotacji,
• Brak zwrotu dotacji z odsetkami w tym
terminie, skutkuje naliczaniem odsetek od
następnego dnia po upływie terminu
Zabezpieczenie
• Zapis fakultatywny,
• W formie weksla in blanco wraz z deklaracją
wekslową,
• Minimalna kwota zabezpieczenia nie może być
mniejsza niż wysokość dofinansowania
realizacji zadania publicznego.
• W przypadku nieprzedłożenia weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową umowa ze
Zleceniobiorcą jest nieważna.
Zakaz zbywania rzeczy
• Zakupionych z dotacji przez okres 5 lat od dnia
dokonania ich zakupu,
• Z ważnych przyczyn strony umowy mogą
zawrzeć aneks umowy, zezwalający na zbycie
rzeczy przed upływem tego terminu, pod
warunkiem, że Zleceniobiorca zobowiąże się
przeznaczyć środki pozyskane ze zbycia rzeczy
na realizację celów statutowych.
Postanowienia końcowe
• Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia
składane w związku z umową wymagają pod
rygorem nieważności zawarcia w formie
pisemnej aneksu.
• Wszelkie wątpliwości związane z realizacją
umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
• Odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody
powstałe w związku realizacji zadania,
• W zakresie związanym z realizacją zadania
publicznego, w tym z gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich
do systemów informatycznych, Zleceniobiorca
odbiera stosowne oświadczenia osób, których te
dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Sprawozdanie z realizacji zadania
• Częściowe i końcowe,
• Datę złożenia sprawozdania wypełnia urząd,
• Część merytoryczna i finansowa sprawozdania
Część merytoryczna
• Informacja czy zakładane cele realizacji
zadania publicznego zostały osiągnięte w
wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty.
Jeśli nie, wskazać dlaczego.
• Opis wykonania zadania (część III pkt 9 oferty)
• Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji
inwestycji związanych z realizacją zadania
wpłynęło na jego wykonanie,
• Opis osiągniętych rezultatów,
• Liczbowe określenie skali działań.
Część finansowa
• Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów,
• Rozliczenie ze względu na źródło
finansowania,
• Informacja o kwocie przychodów uzyskanych
przy realizacji umowy i odsetek bankowych od
środków z dotacji zgromadzonych na rachunku
bankowym,
• Zestawienie faktur i rachunków dot. zadania
Zestawienie faktur
• numer faktury (rachunku),
• datę jej wystawienia,
• wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie (opisanie na odwrocie
faktury) , w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru
lub zakupionej usługi.
• każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią
organizacji pozarządowej oraz zawierać sporządzony w sposób
trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana
kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych
towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności.
• Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za
sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.
• Do sprawozdania nie załącza się faktur
(rachunków), które należy przechowywać zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz
postanowieniami umowy i udostępniać na
żądanie Zleceniodawcy.
• W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego Zleceniodawca może żądać także
faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie
kosztów ze środków innych niż dotacja
przekazana przez Zleceniodawcę.
Załączniki
•
•
•
•
•
Np. listy obecności,
Publikacje,
Umowy cywilno-prawne wraz z rachunkami,
Dokumentacja fotograficzna,
Materiały prasowe
Oświadczenia
• Nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy,
• Informacje podane w sprawozdaniu są zgodne ze
stanem prawnym i faktycznym,
• Kwoty wymienione w zestawieniu faktur zostały
faktycznie poniesione,
• zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane za środki finansowe uzyskane w
ramach umowy zostały dokonane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759, z późn. zm.) – jeśli dotyczy
• w zakresie związanym z otwartym konkursem
ofert, w tym z gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do
systemów informatycznych, osoby, których te
dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Dziękuję za uwagę
[email protected]