08. 19. století

Download Report

Transcript 08. 19. století

První polovina 19. století
Průmyslová revoluce
• Neudržitelnost feudálního systému
• Zavádění strojů (vodní a parní – J. Watt)
• Strojová výroba → z manufaktur továrny
→ průmyslové dělnictvo → změna soc.
struktury
• České země nejpokročilejší z Habs. mon.
• Intenzivnější zemědělství X robotní
povinnosti
Snímek 2
Myšlenkové proudy 19. století
Liberalismus
– Víra v důležitost svobody člověka a občana
– Odpor k tyranii a absolutismu
Demokratické hnutí
– právo každého občana podílet se na politickém
rozhodování (Rousseau)
Nacionalismus
– Nacionalismus utlačovaného národa
– Nacionalismus vládnoucího národa (velmocenský)
Snímek 3
Myšlenkové proudy 19. století
• Utopický socialismus
– učení o ideální, sociálně spravedlivé
společnosti založené na společném
vlastnictví, zásadě povinné práce pro všechny
a spravedlivém (rovném) rozdělování
produktů
– (Marx, Engels, Bakunin)
Snímek 4
Evropa vs. Francie
• 1789 – Velká francouzská revoluce →
mění se přístup k reformám v Evropě
• 1804 – František I. dědičným císařem
rakouským → Habsb. monarchie –
oficiálně Rakouskem
• 1806 – Napoleon zakládá Rýnský spolek
• František již jen císařem rakouským.
• V následných sporech s Napoleonem
František poražen
Snímek 5
Evropa vs. Francie
• Porážky od napoleonských vojsk – obavy
z českých nadějí na samostatnost
• 1811 – státní bankrot Rakouska
• 1813 - b. u Lipska – Napoleon poražen
• 1814-15 – Vídeňský kongres (Svatá
aliance) – garance bezpečnosti –
konzervativní – udržet status quo –
zamezení protivídeňským projevům
Snímek 6
Císařství státu rakouského
• Znakem dvouhlavý orel
• Vídeňský centralismus – kníže Metternich
• 1811 – občanský státní zákoník →
jednotné státní občanství → rovnost před
zákonem
• Metternich – za každou cenu
ponapoleonský stav – odmítal liberalismus
• Význam armády a policie + cenzura
Snímek 7
Císařství státu rakouského
• Rozvoj průmyslu, dopravy a hospodářství
→ změna sociální stuktury
• Centralizace → částečné omezení vlivu
šlechty
• 1835 – Ferdinand I. rakouským
panovníkem – „vládni a neměň“
– Tajná státní rada – Metternich, Kolowrat…
• Strnulost monarchie
Snímek 8
Česká společnost
• Hospodářský rozvoj + politické faktory →
společenské změny
• Nepokoje → vznik dělnického hnutí
• Vytváření novodobého národa
• X centralizační a germanizační politika
habsburků → v důsledku také motivace k
obrozeneckým snahám
Snímek 9
„Budování“ národů – Češi a Němci
• Rakušanství – snaha o vytvoření státního
národa
Odmítá národní aktivity
– Dvě podoby
Národní aktivity spojit rakouskou vazbou
• Bohemismus – hlásil se k území - vlasti
– I pojetí dojjazyčného německo-českého
národa (B. Bolzano)
Snímek 10
Národní obrození
• Čech – ten kdo žije v Čechách
– Přední čeští vzdělanci mluvili německy
• Protirakouský boj na poli literárním,
vědeckém…slovanská myšlenka
• Obrana českého jazyka, láska k české
knize a divadlu, úcta k národním dějinám,
slovanská vzájemnost, demokratismus
Snímek 11
1. etapa národního obrození
vědecký proud
• Realizace vědecké zásady obracet se k
pramenům (ad fontes)
• Centrum činnosti – Česká společnost nauk
(později Královská čes. spol. nauk
• Gelasius Dobner, F. M. Pelcl, Josef
Dobrovský
Snímek 12
1. etapa národního obrození
lidový proud
• nakladatelství Česká expedice
– vydávání českých knih a kalendářů
• V. M. Kramerius – zásluha o 1. české
noviny → Krameriusovy c. – k. pražské
noviny
Snímek 13
1. etapa národního obrození
české divadlo
• účinný nástroj národního uvědomování
• v Kotcích pak Nosticovo divadlo
• samostatné české divadlo tzv. Bouda
• 1786 - 1. původní české drama –
Břetislav a Jitka
• 1834 – Tylova Fidlovačka
Snímek 14
2. etapa národního obrození
• tzv. ofenzivní
• nejen o záchranu české kultury, ale i její
rozvoj a uplatnění
• vyrovnání se vyspělým evropským
jazykům
• vliv romantismu
• panslavismus
• 1. novodobý český národně kulturní
program
Snímek 15
2. etapa národního obrození
• základy novodobé české odborné
terminologie – fyziolog J. E. Purkyně,
literát Josef Jungmann aj.
• Jungmann – Slovník česko-německý
• vznik literárních padělků
– rukopisy (královédvorský a zelenohorský)
• zájem o minulost – Fr. Palacký – Dějiny
národu českého v Čechách i v Moravě
Snímek 16
3. etapa národního obrození
• Nositelem politických práv – celý národ
• Přenos těžiště z jazyka
a kultury na politické cíle
• 1831 - Matice česká
• vědecká a kult. díla
• 1846 – Měšťanská beseda
• F. L. Rieger a A. P. Trojan
• 2 formy českého hnutí
Snímek 17
3. etapa národního obrození
• Liberální proud – umírněný
– F. Palacký, F. L. Rieger aj.
– spjatý s zemskou vlasteneckou
šlechtou
– Myšlenka austroslavismu
• Radikálně demokratický proud
– E. Arnold, K. Sabina, J. V. Frič
– Cílem svržení monarchie
– 1. tajný spolek Čechů a Němců Repeal
Snímek 18
3. etapa národního obrození - kultura
• Žurnalistika
– K. Havlíček Borovský, F. L. Čelakovský aj.
• Literatura
– Romantismus – K. H. Mácha, K. J. Erben aj.
– Realismus – B. Němcová
• Hudba
– F. Škroup, J. J. Ryba
• Výtvatné umění
– Josef Mánes, Karel Purkyně
Snímek 19
Revoluční rok 1848
• Průmyslová revoluce → odpor k přežitkům
feudalismu
• Požadavek konstituce + sociální
požadavky
• Požadavek práva národů na svobodu a
samostatnost
• Většina lidí bez politických práv
• Odstartováno prům. krizí v Anglii a
neúrodou
Snímek 20
Revoluční rok 1848
• Vliv vítězství revoluce ve Francii
• 11. 3. – schůze ve Svatováclavských
lázních → petice císaři – Svatováclavský
výbor → vyhýbavá odpověď vlády
• 2. petice → kabinetní list – jazyková
rovnoprávnost → odpor českých Němců
• Pozvání na frankfurtský sněm → Palacký
odmítá – otevřený dopis
Snímek 21
Revoluční rok 1848
• březen 1848 – revoluce ve Vídni
– císař odvolal Metternicha
• Dubnová (Pillersdorfova) ústava (oktrojovaná)
• volební řád – zvýhodnění bohatých
• květnové vídeňské povstání
– císař a vláda utíkají → vytvoření nové vlády
– ministr spravedlnosti Alexander Bach
– zasedání ústavodárného říš. sněmu
Snímek 22
Revoluční rok 1848
• červen – Slovanský sjezd v Praze
– snaha vytvořit spolek slovanských národů v
habsburské monarchii
• 12. 6. 1848 - Pražské lidové povstání
– kníže Alfred Windischgrätz
– 6 dní boje národních gard s cisař. vojskem
– poraženo - snaha prokázat zapojení
Palackého a dalších liberál. politiků
• 7. 9. 1848 – zrušeno poddanství
Snímek 23
Revoluční rok 1848
• říjnové povstání ve Vídni
– vláda i císař do Olomouce
– říšský sněm se přesouvá do Kroměříže →
příprava nové ústavy → 7. 3. 1849 sněm
vojensky rozehnán
• 2. 12. 1848 – Ferdinand V. abdikuje →
František Josef I.
• březnová (Stadionova) ústava – oktrojovaná
• květen – v Praze odhaleno májové spiknutí
Snímek 24
Rakouské cisařství v 2 pol. 19. stol.
• Bachovský absolutismus – důslednější
než františkovsko-metternichovský
– Alexander Bach, Felix Schwarzenberg, Karl
Friedrich Kübeck
• Ministerská rada – předsedou císař
• 1851 – silvestrovské patenty – zrušena
dosavadní ústava
• Úředním jazykem němčina
• Důraz na vědecký charakter VŠ
Snímek 25
Rakouské cisařství - hospodářství
•
•
•
•
•
urychlení průmyslové revoluce
podpora podnikání
rozvoj peněžnictví
masová proletarizace
1873 – hospodářská krize
Snímek 26
Rakouské cisařství – zahr. politika
• prohraná válka s Itálií (1859) → fin. krize
• ozbrojená neutralita proti Rusku →
mezinárodní izolace
• neúspěchy → odpor k absolutismu →
odvolání představitelů v čele s Bachem
• kritika absolutismu → Říjnový diplom (1860)
– konec absolutismu, příslib reforem, federalizace
• 1866 – prusko-rakouská válka
Snímek 27
Rakouské cisařství – vnitřní politika
• 1861 – Únorová (Schmerlingova) ústava
– zachován centralismus
– neúplná konstituční monarchie
– říšská rada (omezení zemských sněmů)
• volební systém – ani všeobecné ani rovné
• 1861 – císařský patent
• 1863 – platnost únorové ústavy na čas
pozastavena
Snímek 28
Rakouské cisařství – společnost
• bachovský absolutismus
– proti demokratickým a národním hnutím
– útlak, pronásledování, perzekuce,
udavačství
– potlačen kulturní život
– umlčení vedoucích osobností
• pád bach. absolutismu
Alexander Bach
– 1.1.1861 – 1. číslo Národních listů (J. Grégr)
→ nástin českého programu (Rieger)
Snímek 29
Rakouské cisařství – společnost
• česká politická reprezentace – pasivní
opozice
• 2 křídla politické reprezentace
– staročeši (F. Palacký, F. L. Rieger aj.)
– mladočeši (Karel Sladkovský, Julius Grégr,
Jan Neruda, Jakub Arbes, Josef V. Sládek)
Snímek 30
Rakouské cisařství – hospodářství
• české země průmyslově nejvyspělejší
• dělnické kolonie
• 12 – 15ti hodinová pracovní doba + nízké
mzdy → sociální napětí
• 1869 – 1. česká banka – Živnostenská
banka
Snímek 31
Rakouské cisařství – kultura
• Riegrův slovník naučný - 11 svazků
• 1864 – pravidelná česká představení v
Prozatímním divadle
• 1862 – TJ Sokol – M. Tyrš aj. Fügner
• Májovci – Neruda, Hálek, Arbes…
• 1867 – rakousko-uherské vyrovnání →
Předlitavsko + Zalitavsko
• Unie 2 států s různou ústavní praxí
Snímek 32
Rakousko uherské vyrovnání 1867
Snímek 33
Rakousko
• 1867 – prosincová ústava → parlamentní
stát, svoboda podnikání, slova,
shromažďování, tisku, vyznání
– císař nebyl odpovědný parlamentu
– zřízen říšský zemský soud
• 1868 všeobecná branná povinnost (3 roky)
• 1869 povinná osmiletá školní docházka
Snímek 34
Uhersko
• Částečná samostatnost – vlastní vláda
• Silná maďarizace → 1868 – národnostní
zákon – jediný maďarský národ
• Zrušena slovenská gymnázia a Matice
slovenská
• 1879 - Maďarština povinně i v ZŠ
• Sblížení Čechů a Slováků
Snímek 35
„Česká otázka“
• Politika - doposud prorakouská orientace
→ pocit křivdy (vyrovnání jen pro Uhry) →
1867 – delegace do Moskvy – přijati
carem, ale nepochopeni → 1. pokus
samostatné zahraniční politiky
• 1867 – masová demonstrace – převoz
klenotů
• 1868 – manifestační ráz položení
základního kamene ND
Snímek 36
„Česká otázka“
• 1868 – manifestace na památných
místech
• Čechy nejvyspělejší z Předlitavska →
neklid ohrožuje říši
• Jednání o českém vyrovnání → 1871 –
fundamentální články – protesty českých
Němců a uherských politiků – neúspěch
• Politika pasivní opozice – rozštěpení
české politiky
Snímek 37
„Česká otázka“
• Národní strana (staročeši) – pasivní
opozice
• Národní strama svobodomyslná
(mladočeši) – proti pas. opozici
– tiskový orgán – Národní listy
• shodné tj. liberální zaměření X mladočeši
radikálnější a demokratičtější
• 1878 – konec pasivní rezistence
Snímek 38
„Česká otázka“
• memorandum státoprávní ohražení →
nerezignují na čes. státní právo, mění strategii
• staročeši – „drobečková politka“→
→ 1880 Sremayerova jazyková nařízení
• 1882 – rozdělení Karlo-Ferdinmandovy
univerzity na českou a německou
• vyjednávání staročechů s Němci –
punktace – porážka staročechů
Snímek 39
politická diferenciace
• 1878 – Českoslovanská strana sociálně
demokratická dělnická
• 1894 – křesťansko sociální strana
• 1897 – národně socialistická strana
• 1899 – agrární strana
• 1900 – realistická strana
Snímek 40