Reformace církve a její důsledky

Download Report

Transcript Reformace církve a její důsledky

Reformace církve a její důsledky

uč. 124 - 129

• • • • • •

Německá reformace

počátek 16. stol. Martin Luther – německý teolog, kazatel chtěl napravit způsob života církve, kritizoval prodej odpustků přijímaní podobojí kázání v mateřském jazyce dán do klatby přeložil Bibli do němčiny

http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

• • • • •

německá šlechta ho podporovala

( církevní majetek, poddaní se nemají bouřit) – útočiště před klatbou

jeho příznivci = luteráni = nová církev

, která se oddělila od římsko – katolické důraz na osobní víru jednotlivce, obřady a výzdoba kostelů nejsou důležité

náboženské války mezi luterány a katolíky do roku 1555 1555 augsburský mír - císař

Svaté říše římské

Karel V. – zrovnoprávnění obou náboženství – „koho vláda, toho náboženství“

– vrchnost si vybírá náboženství, poddaní ne

císař a španělský král Karel V. odstoupil ve prospěch bratra Ferdinanda I. – krále českého a uherského

• • • • • •

Reformace ve Francii

Jan Kalvín (1509 – 1564) švýcarský teolog

, narodil se ve Francii

zakladatel kalvinismu byl radikálnější než Luther – schvaloval vzpouru proti vrchnosti

(pokud vrchnost porušila zákony nebo smlouvu) hlavním

úkolem lidu je práce a boj

(pilně pracovat, žít skromně, nemarnit čas zábavou, bojovat s hříchem)

proti příslušníkům jiné víry bojoval tvrdě

– dával je i upalovat na hranici

kalvinismus se ze Švýcarska rozšířil v Nizozemí a hlavně ve Francii – zde se kalvinistům říkalo hugenoti

JAN KALVÍN (1509 – 1564)

švýcarský teolog, francouzského původu zakladatel kalvinismu

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kalv%C3%ADn

• • • •

spory mezi katolíky a hugenoty – 2. pol. 16. stol. náboženské války šlo i o politickou moc tzv. bartolomějská noc

-

z 23. na 24. srpna 1572 povraždění několika tisíců hugenotů za vlády Karla IX.

při příležitosti svatby vůdce hugenotů Jindřicha IV. Navarrského a dcery fr. krále Markéty (Margot) vraždění pokračovalo po celé Francii – až desítky tisíc mrtvých

Karel IX.

Jindřich IV. Navarrský

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IX._Francouzsk%C 3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_IV._

Navarrsk%C3%BD

• • • • •

tzv. bartolomějská noc

-

z 23. na 24. srpna 1572 povraždění několika tisíců hugenotů

při příležitosti svatby vůdce hugenotů Jindřicha IV. navarrského a dcery fr. krále po vymření rodu Valois na francouzský trůn díky sňatku nastupuje Jindřich Navarrský – Jindřich IV. – založil dynastii Bourbonů musel konvertovat – přestoupit na katolickou víru

1598 edikt nantský – vydal Jindřich IV. Navarrský hugenotům zaručoval svobodu vyznání

po jeho smrti 1610 Francie opět rekatolizována

• • • •

Reformace v Anglii

nové náboženství zavedl sám panovník Jindřich VIII.

(1509 – 1547)

spor s papežem – chtěl se rozvést s Kateřinou Aragonskou

, oženit se s Annou Boleynovou, s manželkou Kateřinou Aragonskou neměli mužského dědice, pouze dceru Marii

toužil po mužském potomku, měl pouze jednoho – budoucího krále Edvarda VI.

s Jane Seymourovou

papež rozvod odmítal

( vliv císaře Karla V.)

• • • •

1534 Jindřich založil anglikánskou církev, nezávislá na papeži, hlavou se stává panovník pronásledování katolické církve a katolíků puritáni

( puros = čistý)

= zastánci kalvinismu

, který proniká z F do A

chov ovcí ve velkém – rozvoj soukenictví

• • •

1553 na trůn dcera Marie Katolická

(Krvavá)

prvního manželství s Kateřinou Aragonskou) (z

přísná katolička – obrácení situace – pronásledováni anglikáni – upalováni

manželem španělský Filip II.

anglický parlament však protikatolické zákony z doby Jindřicha VIII. nezrušil

luteráni, kalvíni a anglikáni = protestanti

= církve, které se oddělily od římsko – katolické církve

Náboženství 16. století

křesťanská náboženství: římskokatolická protestantská (luteráni, kalvinisté) pravoslavná anglikánské muslimská náboženství

• • • • • • • •

Alžbětinská Anglie zlatý věk Anglie = vláda dcery Jindřicha Alžběty I.

(druhá dcera Jindicha VIII.)

1558 – 1603 na rozdíl od Marie Katolické je protestantkou vrcholí renesance anglická nadvláda na moři – zámořský obchod, korzáři

přepadali španělské lodě

1588 porážka španělského loďstva

– Armady

zakládání kolonií v Severní Americe obchodování s Indií nikdy se nevdala – byla protestantka

http://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb% C4%9Bta_I.

• Alžbětin obraz od neznámého autora cca z roku 1546 se prostotou liší od pozdějších až

ikonografických

zobrazení.

Alžběta I. 1585, od Nicholase Hilliarda neznámý autor

http://englishhistory.net/tudor/beeslychapte releven.html

• •

1603

nastupuje

na anglický trůn skotský král

(syn Marie Stuartovny)

Jakub I. Stuart

(skotský král Jakub VI.)

snaha Stuartovců o absolutismus – omezení moci parlamentu

• • • • • •

Důsledky reformace

vznik nových církví – protestantských – evangelických důraz na Bibli bohoslužby v národním jazyce

– překlady Bible z latiny

neuznávají papeže jako hlavu církve odmítají výzdobu kostelů šíření reformace

: ze Svaté říše na sever do Skandinávie ze Švýcarska do Francie, Nizozemí a Anglie

Jezuité

rekatolizace = snaha o návrat ke katolické víře

1534

vznik jezuitského řádu

– Tovaryšstva Ježíšova zakladatel Ignác z Loyoly

misijní činnost i mimo Evropu