Český stát 1648

Download Report

Transcript Český stát 1648

Český stát 1648-1792
Kateřina Pavlovská, C4A, 2014
Obsah
•
•
•
•
J. A. Komenský
Absolutismus a nevolnictví
Války o dědictví rakouské
Osvícenský absolutismus
Jan Amos Komenský
•
•
•
•
•
•
•
•
28.3. 1592 – 15.11. 1670
poslední biskup Jednoty bratrské, myslitel, filosof, spisovatel, pedagog
německá univerzita v Heidelbergu
Fulnek – 30 letá válka
Přerov – kněz, učitel
mor
1648 – odchod ze země  Lešno
† 1670
„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a
cokoliv se koná, všech se týče"
• PEDAGOG
• Listové do nebe (1619), Labyrint světa a ráj srdce (1631), Hlubina bezpečnosti (1633), Velká didaktika
•
•
•
•
•
•
•
(1657 latinsky), Informatorium školy mateřské (kolem r. 1630), Brána jazyků otevřená (1631, česky
1633), Svět v obrazech (1658), Nejdokonalejší metoda jazyků (1649), Škola na jevišti (1654), Plán
vševědy (1643)
Poklad českého jazyka
FILOSOF
současník Descartesa
škola = dílna lidskosti
všenáprava lidských věcí
POLITIK
studium jazyků, spolupráce národů, důraz na morálku
Absolutismus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
absolutus = samostatný
ústřední postavení panovníka
hospodářský a politický centralismus
důležitost armády a správního aparátu
existence dvora a státní církve
od pol. 17. století – Francouzská revoluce
Habsburkové
Ferdinand II. – konfiskace majetku šlechty – likvidace politické moci
Emigrace
Konec obyčejového práva  právo psané
Nevolnictví
• majitel půdy  rolník
• již ve středověké Evropě
• 17. století – nová vlna v důsledku absolutistické monarchie a začínajícího
kapitalismu
• 1781 - patent
• 1848
Války o rakouské dědictví
• 1740 - 1748
• Marie Terezie X Prusko, Bavorsko, Francie
• Karel VI. - Pragmatická sankce - nedělitelnost habsburských držav a v případě vymření mužské linie
•
•
•
•
•
Habsburků nástupnictví linie ženské
Španělsko x VB, VB x Francie, Švédsko x Rusko
Karel Albrecht - Čechy
Fridrich II. – slezské války
prohra u Chotusic
Slezsko, Kladsko  Prusku
Osvícenský absolutismus
•
•
•
•
•
•
18. století
politické a společenské reformy
osvícenství - opora přírodní vědy, šíření osvěty, vzdělanosti, ostrá kritika společnosti a církve
Thomas Hobbes (anarchie × absolutismu)
značný vliv panovnické moci, byrokracie, armády a policie
cílem: hospodářská prosperita (podnikání, manufaktury, obchod, odstranění nevolnictví, náboženská
tolerance)
• zachování feudalismu
• vláda Marie Terezie a Josefa II.
• Kateřina II. v carském Rusku, ve Španělsku, Portugalsku, Dánsku a v Prusku za vlády Fridricha II.
Vláda Marie Terezie
• 1740 – 1780
• neúspěšné války o rakouské dědictví
• potřeba reforem – spojenec – Francie – Sasko, Polsko, Ruska (strach z
rozpínavosti Pruska)
• 1756 – 63 – Sedmiletá válka – české země – ztráta Kladska a části Slezska
Reformy Marie Terezie
• Správní reformy
• země tvořící monarchii - označovány jako kolonie (v čele úředník dosazený
•
•
•
•
•
•
•
•
panovníkem – v Čechách purkrabí, na Moravě hejtman)
Finanční reformy
daně – potřeba na armádu, byrokratický aparát a státní dluh
1741 – 1748 první tereziánský katastr (soupis poddanské půdy – rustikál)
1747 – 1757 druhý tereziánský katastr (soupis panské půdy – dominikál)
Hospodářské reformy
1765 - zavedeny jednotné míry a váhy, společná (zlatková) měna – později korunová
budování silnic
1754 první sčítání lidu – důvody daňové a vojenské
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1775 - velké rolnické povstání v severovýchodních Čechách
cíl: zrušit robotu a nevolnictví
 porážka selských vesnic u Chlumce
1775 – robotní patent – zmírnění robotní povinnosti
1773 – zrušení jezuitského řádu
Školská reforma
1744 – Všeobecný školní řád
povinná školní docházka (6 – 12)
triviální, hlavní, normální škola
Vláda Josefa II.
•
•
•
•
•
•
•
•
1780 – 1790
1765 – římským císařem
byrokratický aparát – opora
1781 – toleranční patent - náboženská svoboda pro luterány, kalvinisty, pravoslavné a židy
„nepodařené reformy“ – pohřbívání bez rakví, zrušení klášterů (užitečnost pro společnost)
omezení státní cenzury
1781 – patent o zrušení nevolnictví - osobní svoboda (stěhovat se, ženit se a vdávat)
1789 - berní a urbariální patent - prakticky zrušena robota, odvolán
Zdroje
•
Absolutismus. 2010 [cit. 2014-01-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Absolutismus
•
Jan Amos Komenský. 2014 [cit. 2014-01-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
•
Jan Amos Komenský. 2013 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://www.fulnek.cz/jan-amos-komensky/ds-1080
•
Nevolnictví. 2014 [cit. 2014-01-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nevolnictv%C3%AD
•
NĚMEC, Václav. Osvícenský absolutismus. 2012 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://www.dejepis.com/ucebnice/osvicensky-absolutismus/
•
Války o rakouské dědictví. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lky_o_rakousk%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
•
OBRÁZKY
•
http://historika.fabulator.cz/ilustrace/sedmileta_valka.jpg, 2014
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Maria_Theresia11.jpg, 2014
•
http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.data.image.j/j639423a.jpg, 2014
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg, 2014
•
http://listoffigures.files.wordpress.com/2011/03/orbis-pictus-tornado.png, 2014
•
http://www.urocnice.eu/img/mid/3416/rok-1740---1748---ceska-zeme-za-valky-o-dedictvi-rakouske.jpg, 2014