PN-EN ISO 5457:2002

Download Report

Transcript PN-EN ISO 5457:2002

Temat nr 1
Wymiary i układ arkuszy
rysunkowych
(PN-EN ISO 5457:2002)
Format A4
b2
20
a2
b1
b3
10
a1
a3
Arkusz nieobcięty ( U ) : a3 x b3 = 240 x 330 mm
Arkusz obcięty ( T ) : a1 x b1 = 210 x 297 mm
Pole rysunkowe : a2 x b2 = 180 x 277 mm
Formaty od A3 do A0
a2 a1
a3
wymiary w milimetrach
20
b2
b1
b3
10
Arkusz
Forma nieobcięty
t
(U)
a3xb3
Arkusz
obcięty
(T)
a1xb1
Pole
rysunkowe
a2xb2
880x1230
841x1189
821x1159
A1
625x880
594x841
574x811
A2
450x625
420x594
400x564
330x450
297x420
277x390
A0
A3
• formaty wydłużone - tylko w razie uzasadnionej
potrzeby
wymiary:
kombinacja wymiarów krótszego boku formatu np. A3
z wymiarami dłuższego boku innego większego formatu np. A1
tak powstaje format A3.1
System formatów rysunkowych
841
A0
594
420
A1
A1.0
A2
A2.1
A2.0
A3.2
A3.1
A3.0
297
A4
A3
0
210
420
594
841
1189
Elementy graficzne
 na formatach od A0 do A3 - tabliczkę rysunkową
umieszcza się w prawym dolnym rogu pola rysunkowego;
dozwolone są tylko arkusze usytuowane poziomo !!!!!
 na formacie A4 tabliczka rysunkowa jest umieszczona na
krótszej (dolnej) części pola rysunkowego; arkusze tego
formatu są usytuowane tylko pionowo!!!!!
Uwaga :
Kierunek czytania rysunków jest zgodny z
tabliczką rysunkową !!!!!
Obramowanie i ramka :
Format nieobcięty
1
Znak obcięcia
5
2
10
A
Ramka pola rysunkowego
(Linia ciągła o grub. 0,7 mm)
Pole rysunkowe
Obramowanie siatki odniesienia
B
5
20
Format obcięty
znaki centrujące
do mikrofilmowania lub reprodukcji
umieszcza się na arkuszu cztery znaki
centrujące – na końcach dwóch osi
symetrii arkusza obciętego
Siatka odniesienia
B
kształt znaków - dowolny
Znak centrujący
kreśli się je linią ciągłą o grub.
0,7 mm
C
10
system siatki odniesienia
arkusz powinien być podzielony na pola - łatwiejsza
lokalizacja na rysunku szczegółów, poprawek, zmian itp.
-) na boku arkusza od góry do dołu pola
oznacza się wielkimi literami ( oprócz litery I oraz O )
-) na boku arkusza od strony lewej do prawej cyframi
-) wielkość liter i znaków 3,5 mm
-) długość pola 50 mm
-) początek podziału pól od osi symetrii arkusza po
obcięciu
-) linie systemu siatki odniesienia kreśli się liniami
ciągłymi
o grub. 0,35 mm
-liczba pól zależy od formatu :
A0
A1
A2
A3
A4
Bok długi
24
16
12
8
6
Bok krótki
16
12
8
6
4
znaki obcięcia
-powinny być na czterech narożach
-w kształcie dwu nachodzących na siebie
prostokątów o wymiarach 10mm x 5 mm
Temat nr 2 :
Podziałki
( PN-EN ISO 5455:1998 )
Definicja : podziałka jest to stosunek wymiaru liniowego elementu
przedmiotu przedstawianego na oryginale rysunku do wymiaru
tego samego elementu na przedmiocie
podziałka naturalna 1:1
podziałka zwiększająca 50:1 20:1 10:1 5:1 2:1
podziałka zmniejszająca 1:2
1:20
1:200
1:2 000
1:5
1:50
1:500
1:5 000
1:10
1:100
1:1000
1:10 000
oznaczenie podziałki należy wpisać do tabliczki rysunkowej
gdy używa się więcej niż jednej podziałki, w tabliczce wpisuje się
tylko podziałkę główną a pozostałe w pobliżu numeru pozycji
lub literowego oznaczenia odpowiedniego szczegółu widoku lub
przekroju
Temat nr 3 :
Linie na rysunkach budowlanych
( PN-EN ISO 128-20:2002,
PN-ISO 128-22:2003,
PN-ISO 128-23:2002)
R
o
d
z
a
j
e
p
O
d
o
m
d
is
a
t
n
a
y
w
p
o
o
w
d
s
e
tap
w
r
o
zw
y
y
k
c
 Rodzaje linii
Rodzaje podstawowe - przykłady :
symbol
Nr linii
01
ciągła
02
kreskowa
04
z długą kreską i kropką
10
kreskowo-punktowa
Odmiany podstawowych rodzajów linii :
symbol
np. dla linii nr 01
opis
zygzakowa
falista
odręczna
Kombinacje linii o tej samej długości
a)układy linii równoległych względem siebie
b) układ linii dwóch różnych rodzajów
c) układ linii leżących obok siebie
np. dwie linie ciągłe + dwie linie kreskowe z odstępem
d) układ regularnie powtarzających się elementów
geometrycznych w połączeniu z liniami ciągłymi
bez przerywania linii ciągłej
z przerwaniem linii ciągłej
wymiary linii
grubość linii d : 0,13 mm 0,18 mm 0,25 mm 0,35 mm
0,5 mm 0,7 mm 1 mm 1,4 mm 2 mm
grubości linii bardzo grubych, grubych i cienkich
są w stosunku liczbowym 4 : 2 : 1
ukształtowanie linii
element linii
kropki
przerwy
kreski krótkie
kreski
kreski długie
odstępy
długość
≤ 0,5 d
3d
6d
12 d
24 d
18 d
kreślenie linii :
odstępy między liniami - min 0,7 mm
Połączenia i przecięcia linii
Przedstawianie
linię kreśli się od połączenia
• Grubości linii na rysunkach budowlanych
Stosuje się zazwyczaj linie o trzech grubościach : cienkie ,
grube i bardzo grube; proporcje 1: 2: 4
Linie specjalnej grubości – do opisu i symboli graficznych
• ( grubości tych linii zawierają się miedzy grubościami linii
cienkich i linii grubych
grubości linii
Grupa linii
Linia
cienka
Linia
gruba
Linia
bardzo
gruba
0,25
0,35
0,13
0,18
0,25
0,35
0,5
0,7
Grubości
linii dla
symboli
graficznych
0,18
0,25
0,5
0,7
1
0,25
0,35
0,5
0,5
0,7
1
1
1,4
2
0,35
0,5
0,7
• Linia wskazująca :
Linia ciągła cienka ustalająca powiązanie między
elementami rysunku ( uwagi, oznaczenia części wymagania
techniczne itp. )
• przeważnie pod kątem do elementu
• nie są równoległe do sąsiednich linii np. linii kreskowania
( nachylenie powinno być większe od 15o )
• mogą być rysowane z ostrym załamaniem
• kilka linii wskazujących można złączyć razem
• nie powinna się krzyżować z innymi liniami
wskazującymi , odniesienia, wymiarami, symbolami
Zakończenie linii wskazujących od strony elementu :
grot strzałki ( kąt rozwarcia 15o)
przy oznaczaniu kilku linii równoległych –
zamiast grotów można stosować skośne
kreski
kropka
gdy linia wskazująca kończy się wewnątrz elementu
bez żadnego zakończenia
gdy kończy się na innej linii ( wymiarowej lub symetrii )
Linia odniesienia :
linia ciągła cienka, pozioma lub pionowa, połączona
z linią wskazującą, na której lub przy której są
umieszczane informacje dodatkowe
powinna być rysowana :
o stałej długości 20 d ( d – grubość linii odniesienia )
o długości dostosowanej do umieszczanej informacji
140 x 12 - 5940
szczególne przypadki
4 mm
linia odniesienia może być również pominięta
linia wskazująca i informacje są pisane w tym samym kierunku
ø 60,3 x 7,5
sposoby podawania informacji na liniach odniesienia
1. nad linią odniesienia
2. pośrodku za linią wskazującą lub linią odniesienia
3. okrężnie, wewnątrz lub za symbolami graficznymi
4. na wspólnej linii wskazującej – informacje podaje
się zgodnie z układem ( kolejności ) warstw lub
części
uzupełnienia graficzne na liniach odniesienia
1.dot. spoin, numeru metody spawania
2. oznaczenie spoiny montażowej lub wykonywanej
na miejscu montażu
3. wskazanie usytuowania spoiny
4. oznaczenie wskazanej części
5. m.in. spoina obwodowa wokół części