Jakość kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej Jolanta Podłowska Dla OSKKO, MIĘTNE, 18 kwietnia 2009 roku Jakość idea współczesnego świata jakość życia - zdrowie fizyczne - stan psychiczny - osobiste przekonania - relacje.

Download Report

Transcript Jakość kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej Jolanta Podłowska Dla OSKKO, MIĘTNE, 18 kwietnia 2009 roku Jakość idea współczesnego świata jakość życia - zdrowie fizyczne - stan psychiczny - osobiste przekonania - relacje.

Jakość kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej

Jolanta Podłowska Dla OSKKO, MIĘTNE, 18 kwietnia 2009 roku

Jakość

idea współczesnego świata

-

jakość życia

zdrowie fizyczne stan psychiczny osobiste przekonania relacje społeczne

jakość w edukacji

Unia Europejska Traktat z Maastricht z 1992 roku

Promowanie mobilności uczniów, studentów i nauczycieli Rozwój współpracy pomiędzy szkołami i uczelniami Zachęcanie do nauki języków obcych Uznawalność tytułów i stopni naukowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych Promowanie kształcenia otwartego i kształcenia na odległość

Programy współpracy /od 1995 roku/

Sokrates: Erasmus – dot. szkolnictwa wyższego, Comenius dla oświaty, Grundtvig – edukacja dorosłych, Arion – zarządzanie oświatą Leonardo da Vinci troszczy się o jakość kształcenia i szkolenia zawodowego Program Młodzież

Trzy Kariatydy Jakości Proces Boloński – 1999 rok dot. kształcenia wyższego Proces Lizboński – 2000 rok dot. oświaty Proces Kopenhaski – 2002 rok dot. kształcenia zawodowego i szkoleń

Proces Boloński Deklaracja Bolońska - 1999 rok Wprowadzenie przejrzystych i porównywalnych systemów stopni oraz wdrożenie Suplementu do Dyplomu Powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych Promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększania poziomu jakości szkolnictwa wyższego Promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego

Strategia Lizbońska Lizbona - 2000 rok Gospodarka europejska powinna stać i się najbardziej konkurencyjną dynamiczną gospodarką na świecie – gospodarką opartą na wiedzy, zdolną i do trwałego wzrostu, tworzącą coraz większą liczbę lepszych miejsc pracy zapewniającą większą sp ó jność społeczną.

Edukacja w Europie do 2010 roku Wspólne cele – różne systemy Cele strategiczne: 1.Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE 2.Ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji – zasada LLL 3.Otwarcie systemów edukacji na szersze środowisko i świat

Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE Cele operacyjne: 1.Poprawa jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli 2.Rozwijanie umiejętności dla potrzeb społeczeństwa wiedzy 3.Zapewnianie powszechnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych 4.Zwiększenie rekrutacji w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych 5.Optymalne wykorzystanie zasobów

Proces Kopenhaski Deklaracja Kopenhaska - 2002 rok Utworzenie jednolitych ram przezroczystości kompetencji i kwalifikacji Stworzenie systemu punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym Stworzenie mechanizmów zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do Roku 2010 Dokument Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 lipca 2003 r.

Priorytety w kształceniu ustawicznym

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zwiększanie dostępności do kształcenia ustawicznego Podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego Współdziałanie i partnerstwo Wzrost inwestycji w zasoby ludzkie Tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwój usług doradczych Uświadamianie roli i znaczenia kształcenia ustawicznego

Deklaracja Kopenhaska Stworzenie mechanizmów zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Wypracowanie: standardów jakości, norm, kryteriów i wskaźników jakości kształcenia i szkolenia zawodowego

CQAF

Potrzebne są wspólne ramy zapewniania jakości Common Quality Assurance Framework

Koncepcja CQAF listopad 2003 rok – opublikowano raport technicznej grupy roboczej zajmującej się jakością w kształceniu zawodowym i szkoleniach Quality in VET maj 2004 rok – propozycje zawarte w raporcie zatwierdzone zostały do realizacji przez Radę UE

Jolanta Podłowska Dla OSKKO, MIĘTNE, 18 kwietnia 2009 roku

EQARF

Kraje UE podkreślały potrzebę silniejszego ugruntowania statusu CQA F EQARF – Europejskie Ramy Odniesienia na rzecz Zapewnienia Jakości stosowania CQA F stanowią odpowiedź na postulaty państw członkowskich i opierają się na doświadczeniu uzyskanym w toku

EQARF

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

EQARF

Ustanowienie Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości jest narzędziem mającym pomóc państwom UE w promowaniu i monitorowaniu ciągłego udoskonalania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego VET na podstawie wspólnych europejskich punktów odniesienia .

EQARF - punkty odniesienia

   Wspólne punkty odniesienia zapewniają: przejrzystość spójność oraz możliwość przenoszenia uprawnień pomiędzy różnymi systemami obecnymi w Europie

EQARF

Ramy Odniesienia CQARF nadają nową energię działaniom na rzecz ciągłego udoskonalania praktyk zarządzania jakością, a przez to całych systemów VET.

Treść Ram Odniesienia opiera się na pełnym poszanowaniu kompetencji państw członkowskich.

EQARF - cele

Celem Ram Odniesienia jest stymulowanie:  tworzenia bardziej rozbudowanych i spójnych systemów zarządzania i poprawy jakości w krajach UE    poprawy przejrzystości systemów zarządzania jakością poprawy jakości oraz przejrzystości metod stosowanych w VET w celu zwiększenia wzajemnego zaufania i ułatwienia mobilności współpracy i wzajemnego uczenia się zaangażowania w kulturę poprawy jakości na wszystkich poziomach.

Dziękuję za uwagę

Jolanta Podłowska Dla OSKKO, MIĘTNE, 18 kwietnia 2009 roku