Augu aizsardzības līdzekļi

Download Report

Transcript Augu aizsardzības līdzekļi

Augu aizsardzības līdzekļi “mazajiem lietojumiem”.

Valsts augu aizsardzības dienests AAL reģistrācijas daļas referente Anitra Prekele 1

Augu aizsardzības līdzekļi I

Valsts augu aizsardzības dienests

ir kompetentā iestāde, kura ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1107/2009. Regula (EK) Nr. 1107/2009 stājās spēkā 2011. gada 14.jūnijā. 2

Augu aizsardzības līdzekļi II Latvijā atļauts izplatīt vai lietot augu aizsardzības līdzekļus, kuriem -

piešķirta atļauja

augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū (iekļauts augu aizsardzības līdzekļu

reģistrā)

; saņemta

atļauja

reģistrā esoša augu aizsardzības līdzekļa

lietošanas jomas paplašinājumam (mazajam lietojumam);

saņemta

atļauja

ierobežotai un kontrolētai augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanai

konkrēta kaitīgā organisma ierobežošanai,

kuru nevar ierobežot ar reģistrā esošiem augu aizsardzības līdzekļiem ( atļaujas derīguma termiņš līdz 120 dienām); 3

Atļaujas piešķiršana augu aizsardzības līdzeklim Atļaujas laišanai tirgū piešķiršanas

process un sistēma

augu aizsardzības līdzeklim: augu aizsardzības līdzekļu novērtēšana-

sistēma; zonālā

atļauju piešķiršana augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū

nacionālā sistēma.

4

Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšana I • Zonu sadalījums augu aizsardzības līdzekļu atļauju piešķiršanai saskaņā ar Regulu (EK) 1107/2009: •

A zona Ziemeļu zona- Dānija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Somija, Zviedrija; B zona Centrāla zona

Beļģija, Čehijas Republika, Vācija, Īrija, Luksemburga, Ungārija, Nīderlande, Austrija, Polija, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Apvienotā Karaliste;

C zona- dienvidu zona-

Bulgārija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Kipra, Malta, Portugāle.

5

Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšana II 1. Pieteikumu viena no zonas atļaujas saņemšanai vai papildināšanai izvērtē dalībvalstīm, kura tiek saukta par ziņotājvalsti.

2.

Pārējās novērtējumu.

valstis gaida augu aizsardzības līdzekļa novērtējumu un sniedz komentārus, ja tādi ir, par sagatavoto 3.

Pēc komentāru apkopošanas ziņotājvalsts sagatavo galīgo augu aizsardzības līdzekļa novērtējumu un, saskaņā ar novērtējumu, pieņem nacionālo lēmumu par atļaujas piešķiršanu augu aizsardzības līdzeklim.

6

Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšana II 4.

Pārējās zonas dalībvalstis, pamatojoties uz ziņotājvalsts novērtējuma secinājumiem, nacionāli piešķir vai atsaka piešķirt atļaujas vai groza jau esošās atļaujas.

5.

Dalībvalstis var papildus noteikt risku samazinošus pasākumus, ja tādi nepieciešami, piemēram, ierobežojumus augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai un lietošanai.

7

Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšana III Eiropa Savienība ir

viena zona,

kad tiek izvērtēts augu aizsardzības līdzekļa: -

lietojums siltumnīcās; ražas apstrāde pēc novākšanas; tukšu noliktavas telpu apstrāde; sēklu apstrāde

.

Augu aizsardzības līdzekļa novērtējumu sagatavo viena dalībvalsts. Pārējās ES valstis reģistrē uz šī novērtējuma pamata. 8

Atļauja augu aizsardzības līdzeklim “mazajam lietojumam” • Regulas (EK) 1107/2009 51. pants –

atļauja augu aizsardzības līdzekļa

darbības jomas paplašināšanai jeb “mazajam lietojumam”.

“Mazais lietojums”

ir augu aizsardzības līdzekļa lietošana attiecīgā dalībvalstī augiem vai augu produktiem, kurus konkrētā dalībvalstī

audzē nelielās platībās

.

• Nosacījums

mazajam lietojumam

Latvijā:

kultūraugu sējumu vai stādījumu platība līdz 10 000 ha.

9

Atļaujas “mazajiem lietojumiem” izsniegšanas nosacījumi I • Atļauju var pieteikt

reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa

jomas paplašinājumam.

lietojuma • Atļaujas pieteicējs var būt: -

augu aizsardzības līdzekļa atļaujas turētājs ( AAL reģistrācijas apliecības īpašnieks); lauksaimnieciskajā darbībā iesaistītās valsts vai zinātniskās struktūras; profesionālās lauksaimniecības organizācijas; profesionālie lietotāji

.

10

Atļaujas “mazajiem lietojumiem” izsniegšanas nosacījumi II • • Atļaujas izsniegšanas nosacījumi: paredzētais

lietojums pēc apjoma ir mazs

; -

nav kaitīgas ietekmes

nedz uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, nav nevēlamas ietekmes uz vidi; -

atlieku daudzums augos un augu produktos ir noteikts

mainīts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 396/2005; vai tiek augu aizsardzības līdzekļa lietojuma paplašināšana

atbilst sabiedrības interesēm;

vajadzības gadījumā – dati par atlieku daudzumu un riska novērtējums attiecībā uz lietotājiem, darba ņēmējiem un apkārtējām personām.

Dati par efektivitāti atļaujas saņemšanai nav jāiesniedz

.

11

Atļaujas “mazajiem lietojumiem” izsniegšanas nosacījumi III • Ja šādu lietojuma jomas

papildinājumu

piesaka

augu aizsardzības līdzekļa atļaujas turētājs

, tad

jebkura lauksaimnieciskajā ražošanā iesaistītā persona

var lietot augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar lietošanas jomas paplašinājumu.

Šis lietojums parādās arī

marķējuma tekstā:

ar norādi, ka lietojuma jomas papaplašinājums veikts saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51. pantu; -

Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar lietošanas jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem. Piemērs.

Mistrāls 70 d.g.

– pārreģistrējot herbicīdu, tika iekļauts lietojums

burkāniem.

Marķējuma tekstā ir šādas norādes lietojumam burkānos. 12

Atļaujas “mazajiem lietojumiem” izsniegšanas nosacījumi IV • Ja mazā lietojuma jomas

paplašinājumu

lietošanas jomas paplašinājumu.

piesaka

profesionāla lauksaimniecības organizācija vai profesionāls lietotājs,

tad tikai atļaujas turētājs var lietot augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar • Atļauja tiek izsniegta ar norādi -

Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar lietošanas jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Šāda atsauce ir nepieciešama, jo netiek prasīti efektivitātes un fitotoksiskuma dati.

13

Atļauja augu aizsardzības līdzekļa ierobežotai un kontrolētai lietošanai.

Īpašos apstākļos (gadījumi, kad ar citiem līdzekļiem nav iespējams novērst briesmas)

dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 53. pantu var izsniegt atļaujas laist tirgū augu aizsardzības līdzekli ierobežotai un kontrolētai lietošanai uz laiku, kas nepārsniedz 120 dienas. • Dalībvalsts sagatavo novērtējumu saskaņā ar izstrādātajām vadlīnijām un tūlīt informē pārējās dalībvalstis un Eiropas Komisiju par pieņemto pasākumu, sniedzot sīku informāciju par situāciju un pasākumiem, kas veikti cilvēku, dzīvnieku un vides aizsardzībai.

• Eiropas Komisijas darba grupā apstiprina, groza vai atsauc atļauju augu aizsardzības līdzekļa ierobežotai un kontrolētai lietošanai. 14

Atļaujas dārzkopjiem “mazajiem lietojumiem” •

Biedrības ”Latvijas Dārznieks” biedriem:

2009. izsniegtas atļaujas 7 augu aizsardzības līdzekļiem, 2012. gadā spēkā 5 augu aizsardzības līdzekļiem - Butisan 400,Lontrels 300 s.k., Nīmazals e.k., Opus s.k., Signum d.g. •

KS “Baltijas dārzeņi” biedriem:

2010. gadā izsniegtas atļaujas 4 augu aizsardzības līdzekļiem; 2011. gadā izsniegtas atļaujas 4 augu aizsardzības līdzekļiem; 2012. gadā spēkā atļaujas 7 augu aizsardzības līdzekļiem – Reglons Super š.k., Piramīns Turbo s.k., Fenikss 600 s.k., Skors 250 e.k., Bokseris 800 e.k., Zenkors 70 d.g., Svičs 62.5 d.g. • Atļaujas augu aizsardzības līdzekļu

ierobežotai un kontrolētai lietošanai

2011. gadā: Biedrība “Latvijas Dārznieks”- 2 AAL – Afalon Dyspersyjny, Totril.

KS “Baltijas dārzeņi” – 2 AAL – Afalon Dyspersyjny, Totril.

15

VAAD plānotie pasākumi “mazo lietojumu” problēmas risināšanai I

Īstermiņa ( 2012. gads) pasākumi:

• Lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju pieteikumu izskatīšana un atļauju izsniegšana augu aizsardzības līdzekļiem “mazajiem lietojumiem” 2012. gada sezonai.

• Sadarbībā ar dārzkopju, stādaudzētāju un dārzeņkopju audzētāju organizācijām 2012. gadā jāsagatavo reālo vajadzību saraksts iztrūkstošajiem “mazajiem lietojumiem”. • Dienests izsūtījis vēstuli dārzkopjiem , stādu un dārzeņu audzētājiem, ar lūgumu norādīt iztrūkstošos “mazos lietojumus” t.i. norādot konkrētus kultūraugus, gan kaitīgos organismus un ja zināms, augu aizsardzības līdzekļus vai darbīgās vielas, kuri šos kaitīgos organismus ierobežo.

• Dienests piedalās valstu nodibinātajā pašiniciatīvas North Technical Minor use darba grupā par “mazajiem lietojumiem”. 16

VAAD plānotie pasākumi “mazo lietojumu” problēmas risināšanai II

Ilgtermiņa (2012. gads →) pasākumi:

” Mazo lietojumu”

reālo vajadzību risināšanas iespējas

: savstarpējā sadarbība ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas īpašniekiem par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju “mazajiem lietojumiem”; pēc iespējas saglabāt un, ja iespējams, sadarbībā ar reģistrācijas īpašnieku, iekļaut jaunus lietojumus augu aizsardzības līdzekļu pārreģistrācijas procesā; atļauju izsniegšana “mazajiem lietojumiem” lauksaimnieciskajā darbībā iesaistītajām personām un organizācijām. Dalība un valsts viedokļa paušana par “mazajiem lietojumiem” valstu nodibinātajā pašiniciatīvas North Technical Minor use darba grupā.

17

Informācijai Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapas adrese: http://www.vaad.gov.lv

Sadaļā -

Reģistri un saraksti- Augu aizsardzība-

atrodama informācija par reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem un tiem noteikto lietojumu.

18

Atbildes uz jautājumiem

Operatori

personas, kas lieto 1. un 2. reģistrācijas klases preparātus.

Lietotāji

personas, kas lieto 3. reģistrācijas klases preparātus.

19

Atbildes uz jautājumiem

Operatoru apmācību programma (1 diena – 8 stundas):

• Normatīvie akti par AAL glabāšanu un lietošanu, AAL lietošanas dokumentēšana.

• AAL lietošanas iespējamais apdraudējums un risks (risks cilvēkiem, risks videi).

• Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar AAL. Pirmā palīdzība.

• Nelegālie/viltotie AAL. Riski. Viltojumu identificēšana.

• Darba drošība, strādājot ar AAL.

• AAL lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam. Ekspluatācija.

• Rīcība ārkārtas gadījumos.

20

Paldies par uzmanību!

21