Transcript pr w4 - e

Wykład 4.
Dr Krzysztof Jonas
 Oznacza
on ujmowanie zjawisk (zdarzeń)
gospodarczych
zachodzących
w
jednostkach i mających wpływ na majątek
jednostki lub źródła jego finansowania.
 Dynamizm
jest
cechą
procesów
gospodarczych, które podlegają pomiarowi,
udokumentowaniu
i
rejestracji
w
rachunkowości.
 To
udokumentowane
zdarzenia
gospodarcze, które:
 prowadzą
do
zmian
majątkowo
kapitałowych,
 podlegają ewidencji rachunkowej
 Są wyrażone w jednostkach pieniężnych
 Każde
zdarzenie, które nastąpiło w
danym okresie i skutkuje zmianami w
strukturze bądź wielkości majątku lub
kapitałów.
 Operacje gospodarcze są rezultatem
decyzji
w
zakresie
prowadzonej
działalności.
 Klasyfikacja
operacji gospodarczych:
 1. sposób powstawania (jednorazowe,
procesowe)
 2.
zasięgu i kierunku (zewnętrzne,
wewnętrzne)
 3.
faz
procesu
gospodarczego
(zaopatrzenia, produkcji, zbytu)
 4.
charakteru
zmian
(bilansowe,
wynikowe)
 Operacje
-
bilansowe:
aktywne
 - pasywne
 - aktywno pasywne + i –
 Operacje wynikowe:
 - przychodu
 - kosztu
 Każda
operacja gospodarcza musi być
udokumentowana.
 Dokumentami stwierdzającymi zaistnienie
operacji są dowody księgowe.
 Podstawą
zapisów
w
księgach
rachunkowych
są
dowody
księgowe
(źródłowe).
 Dowodem
księgowym jest:
 - rzetelnie i prawidłowo sporządzony
dokument
 - potwierdzający wystąpienie zdarzenia
gospodarczego
 - w danym miejscu i czasie
 Dowód
księgowy powinien zawierać:
 1.
określenie rodzaju dowodu i numer
identyfikacyjny
 2. określenie stron dokonujących operacji
 3. opis treści operacji oraz wartość
 4. datę dokonania operacji i datę sporządzenia
dowodu
 5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby której
wydano lub od której przyjęto składniki
aktywów
 6. dekretacja i podpis osoby odpowiedzialnej
 Dekretacja
– wskazanie sposobu ujęcia
dokumentu w księgach rachunkowych
 Podział dowodów księgowych:
 - zewnętrzne (obce, własne)
wewnętrzne (zbiorcze, korygujące,
zastępcze, rozliczeniowe)
 Dowody
zewnętrzne:
 - Faktura VAT
 - Wyciąg bankowy
 - Weksel obcy
 - Wydanie zewnętrzne
 - Czeki
 - Polecenie przelewu
 Dowody
wewnętrzne:
 - KP, KW, RK
 - OT, PT, LT
 - PZ, PW, ZW, RW, MM
 - LP
 - PK
 Dowody
księgowe mają być:
 - wystawione w języku polskim
 - wystawione w walucie polskiej
 Błędy
w dowodach wewnętrznych i
zewnętrznych własnych poprawia się
dowodem korygującym błąd.
 Błędy w dowodach zewnętrznych obcych
poprawia wystawca dowodu (TYLKO).