Transcript Document

Testowanie hipotez
1. Przyjęcie założeń
Definicja modelu – zwykle o niezależności i
losowości prób.
Sformułowanie hipotezy:
- hipoteza zerowa (H0) zwykle o braku różnic, braku zależności,
o zgodności z rozkładem teoretycznym
- hipoteza alternatywna (HA); test dwustronny:
nie precyzujemy kierunku HA, test
jednostronny: określony kierunek HA
Testowanie hipotez
2. Otrzymanie rozkładu z próby (przy założeniu H0)
3. Wyznaczenie poziomu istotności i obszaru
krytycznego
• Zwykle poziom istotności: p=0,05
• Obszar krytyczny wyznaczają tzw. wartości
krytyczne obliczanej statystyki dla danego poziomu
istotności, przy których odrzucamy bądź
przyjmujemy H0
Testowanie hipotez
4. Przeprowadzenie badań i wyliczenie statystyki
testu
5. Podjęcie decyzji o przyjęciu, bądź odrzuceniu
H0
Błąd I rodzaju to ryzyko odrzucenia prawdziwej H0
Błąd II rodzaju to ryzyko przyjęcia fałszywej H0
Testowanie hipotez
Błąd I rodzaju (a):
to prawdopodobieństwo odrzucenia prawdziwej H0
Błąd II rodzaju (b):
to prawdopodobieństwo przyjęcia fałszywej H0
w rzeczywistości H0 jest...
prawdziwa
odrzucamy H0
błąd I rodzaju a
OK
OK
Błąd II rodzaju b
decyzja
statystyczna
przyjmujemy H0
fałszywa
WAŻNE!!!
Czym innym jest błąd I lub II rodzaju,
a czym innym błąd standardowy.
Często zwrot „prawdobodobieństwo błędu” zastępuje się
w sposób niezbyt precyzyjny samym słowem „błąd”.
Masa ciała
Średnia i przedział ufności:
Puszcza Białowieska
Niepołomicka
Puszcza
Masa ciała
Średnia i przedział ufności:
Puszcza Białowieska
Niepołomicka
Puszcza
wyniki z testu 1.
wraz z przedziałami ufności
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1
2
W jakim przedziale mieści się 95%
pomiarów?
N=∞
68,26%
-SD
-1
X
SD
0
1
a w obrębie dwóch SD mieści się 95,46% pomiarów
W jakim przedziale mieści się 95%
pomiarów?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Naszkicuj na jednym wykresie krzywe
dwóch hipotetycznych rozkładów
normalnych
• o dużej średniej i dużym odchyleniu
standardowym
• o małej średniej i małym odchyleniu
standardowym
Rozkład normalny (krzywa Gaussa)
Taka sama średnia (X)
Rozkład normalny (krzywa Gaussa)
Takie samo odchylenie standardowe (SD)
Rozkład normalny (krzywa Gaussa)
Różne średnie (X) i różne odchylenia
standardowe (SD)
Pewien student leśnictwa mierzył długości szyszek
świerku w Puszczy Knyszyńskiej.
W próbie 25 szyszek średnia długość wynosiła
9 cm, a odchylenie standardowe1,5 cm.
Co można powiedzieć o średniej długości szyszek
świerkowych w całej Puszczy Knyszyńskiej?
Jakie założenia muszą być spełnione?
Wybór właściwego testu
1. Czy intensywność karmienia piskląt w gniazdach kosa
jest różna rano i wieczorem (próba – 9 gniazd kosa,
każde obserwowane rano oraz wieczorem)?
2. Czy intensywność karmienia piskląt w gniazdach kosa
jest różna w Puszczy Niepołomickiej oraz Puszczy
Dulowskiej?
3. Czy samce nornicy rudej różnią się poziomem
testosteronu rano oraz wieczorem? (10 samców
nornicy, dla każdego pomiar poziomu hormonu rano
oraz wieczorem)
4. Czy kobiety pochodzące z 2 różnych plemion inkaskich
indian różnią się poziomem estrogenu w okresie ciąży?