Transcript ***** 1

Sumqayıt şəhər M.Müşfiq adına 34 saylı tam orta məktəbin
ibtidai sinif müəlliməsi Sadıqova Rəfiqənin
DƏRS PLANI
Fənn : Riyaziyyat
Standartlar: 4.1.3; 4.2.6;
Mövzu: Kütlənin ölçülməsi
Sinif:1a
Təlim məqsədləri
 Kq və qramın kütlə vahidi olduğunu
başa düşür
 Kütlələri qramlar və kq-larla ölçülən
əşya bə ərzaqlar misal göstərməklə
bu ölçü vahidlərini başa düşdüyünü
nümayiş etdirir
İş üsulları
Beyin həmləsi, müşahidə,
müzakirə, araşdırma və
təqdimat
İş formaları
 Qruplarla iş
 Bütün siniflə iş
Dərsin tipi
 Yeni bilik verən
Fənlərarası inteqrasiya
Ana dili 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3;
Həyat bilgisi 2.2.1; 2.2.2;
Resurslar
Dərslik, iş vərəqləri, şəkillər,
kompüter və tərəzilər
Standart
 4.1.3 Əşyaların kütləsini
müqayisə edir
 4.2.6 Əşyanın kütləsini
tərəzinin köməyi ilə kiloqramla
ifadə edir
MOTİVASİYA
Yüngüldür
Tərəzi
Tarazlıq
Ağırdır
KÜTLƏ
Çəki daşları
Kiloqram
TƏDQİQAT SUALLARI
Biz hansı ev əşyalarını əlimizlə götürüb bir yerdən
başqa yerə apara bilərik? Hansıları aparabilmərik?
Sual 1: - Sizcə biz niyə dolu çantanı əlimizlə
daşıya bilirik, amma soyuducunu
qaldıra bilmirik?
Sual 2: - “Azərbaycan dili” dərsliyi yoxsa
“Həyat bilgisi” dərsliyi ağır olar?
Sual 3: - Əgər eyni ölçülü qapı taxtadan və ya
dəmirdən olsaydı hansı ağır olardı?
TƏDQİQATIN APARILMASI
4 qrupa bölünür:
1-ci qrup: - Düzbucaqlı
2-ci qrup: - Üçbucaq
3-cü qrup: - Kvadrat
4-cü qrup: - Dairə
DÜZBUCAQLI
1)Tərəzinin bir gözündə 7 alma, digər gözündə 7
armud var. 7 armud 7 almadan ağırdır. Hansı
tərəzi bu vəziyyətə uyğundur?
a)
2) 4kq+5kq-3kq=
7kq+5kq-2kq=
b)
c)
6kq-4kq+4kq=
14q-3q+5q=
ÜÇBUCAQ
1) Tərəzinin bir gözündə 1kq-lıq çəki daşı, digər
gözündə 1 kiloqramdan çox alma var. Hansı tərəzi
bu vəziyyəti göstərir?
2) 6kq+5kq-1kq=
8kq-6kq+5kq=
3kq+7kq-6kq=
9q-4q+3q=
K V A D R A T
1) Tərəzinin bir gözündə alma, digər gözündə isə
qarpız var. Tərəzinin alma olan gözü yoxsa qarpız
olan gözü ağırdır?
a) Alma
b) Qarpız
c) Heç biri
2) 6kq+3kq-6kq=
15kq-4kq+5kq=
8kq+4kq-4kq=
6q+3q-4q=
.
D A İ R Ə
1) Tərəzinin bir gözündə qarpız, bir gözündə isə
balqabaq var. Tərəzinin qarpız olan gözü yoxsa
balqabaq olan gözü yüngüldür?
a) Qarpız
b) Balqabaq
2) 8kq+2kq-4kq=
12kq+3kq-4kq=
.
c) Heç biri
9kq-6kq+5kq=
16q-5q+6q=
MÜZAKİRƏ SUALLARI


.

.

Əşyaları kütlələrinə görə müqayisə edir
Ağırdır, yüngüldür ifadələri ilə tərəzinin
vəziyyətini əlaqələndirir
1kiloqram, 1kiloqramdan ağır və ya
yüngül kütlələr haqqında fikir yürüdür
Kütləyə aid sadə məsələləri həll edir
.
YARADICI TƏTBİQETMƏ
Düzbucaqlı qrupu
-Tərəzinin bir gözündə 4 kilo-qram banan var. O biri
gözünə neçə kiloqramlıq çəki daşları qoymaq
lazımdır ki, tərəzi tarazlıqda olsun?
1kq
2kq
3kq
YARADICI TƏTBİQETMƏ
Üçbucaq qrupu
-Tərəzinin bir gözündə 3 kilo-qram alma var. O biri
gözünə neçə kiloqramlıq çəki daşları qoymaq
lazımdır ki, tərəzi tarazlıqda olsun?
3kq
1kq
2kq
YARADICI TƏTBİQETMƏ
Kvadrat qrupu
-Tərəzinin bir gözündə 6 kiloqram qarpız var. O biri
gözünə neçə kiloqramlıq çəki daşları qoymaq
lazımdır ki, tərəzi tarazlıqda olsun?
6kq
6
YARADICI TƏTBİQETMƏ
Dairə qrupu
-Tərəzinin bir gözündə 5 kiloqram yemiş var.
O biri gözünə neçə kiloqramlıq çəki daşları
qoymaq lazımdır ki, tərəzi tarazlıqdaolsun?
MƏNTİQİ SUALLAR
 15 neçənin 2 qatından 3 çoxdur?
 3 toyuğun neçə ayağı var?
 18 neçənin 2 qatından 4 çoxdur?
 4 dovşanın neçə ayağı var?
 8-in ikiqatını 3 artırdıqda neçə alınar?
 Xoruz bir ayağı üzərində dayandıqda 2kq gəlirsə
iki ayağı üzərində dayandıqda neçə kq gələr?
 7-nin ikiqatından 3 az olan ədəd hansıdır?
 1kq, 2kq, 4kq və 7kq-lıq çəki daşlarını ikigözlü
tərəzinin yalnız bir gözünə qoymaqla neçə kiloqram
ərzaq çəkmək olar?
YARADICI TƏTBİQETMƏ
 Düzbucaqlı qrupu:
- Rəngli kağızlardan həndəsi fiqurlar kəsib pişik
düzəltmək.
 Üçbucaq qrupu:
-Rəngli kağızlardan həndəsi fiqurlqr kəsib robot
düzəltmək.
 Kvadrat qrupu:
-Rəngli kağızlardan həndəsi fiqurlqr kəsib kloun
düzəltmək.
 Dairə qrupu:
-Rəngli kağızlardan həndəsi fiqurlqr kəsib maşın
düzəltmək.
DÜZBUCAQLI QRUPU
DÜZBUCAQLI QRUPU
ÜÇBUCAQ
ÜÇBUCAQ
KVADRAT
KVADRAT
DAİRƏ
DAİRƏ
MƏSƏLƏ
Ana bazardan 2 kiloqram alma, 3 kiloqram
armud aldı. Ana bazardan neçə kiloqram
meyvə aldı?
NƏTİCƏ
Bazardan, dükandan hər hansı ərzağı alarkən onu
tərəzidə çəkib verirlər və ya ərzaqlar əvvəlcədən
çəkilir, qablaşdırılır və üzərində çəkisi yazılır.
Bu ərzaqların kütləsi kiloqramla ölçülür.
EV TAPŞIRIĞI
Evdə böyüklərin köməyi ilə tərəzi hazırlayın.
QİYMƏTLƏNDİRMƏ
Q
R
U
P
L
A
R
DÜZBUCAQ
ÜÇBUCAQ
KVADRAT
DAİRƏ
M E Y A R L A R
QRUP
ƏŞYALARIN
KÜTLƏSİNİ
MÜQAYİSƏ
EDİR
TAPŞIRIĞI
ƏMƏKDAŞLIQ
VAXTINDA VƏ
EDİR
DÜZGÜN
YERİNƏ
YETİRİR
QOYULAN
PROBLEMİN
HƏLLİ
YOLUNU
TAPIR
ÜMUMİ
NƏTİCƏ