Liikunnallinen kuntoutus, Syrjänen

Download Report

Transcript Liikunnallinen kuntoutus, Syrjänen

Keuhkoahtaumataudin kuntoutus
käytännössä polikliinisesti
Hanna Syrjänen
Fysioterapeutti AMK
HUS Porvoon Sairaala
Kajaani 10.10.2013
Hanna Syrjänen, Fysioterapeutti
Porvoon Sairaala
Luennon rakenne





Miksi kuntoutetaan?
Miten kuntoutetaan?
Porvoon malli
Omia ja potilaiden kokemuksia
Jatkuvuus ja tulevaisuus
Miksi liikkuminen on vaikeata?


Hengästyy helposti, hengenahdistuksen kokeminen
Fyysinen aktiivisuus vähentynyt
–


Vartalolihakset heikkoja
Kynnys ja uskallus aloittaa kuntoilu omatoimisesti
Rasituksen välttäminen
IKUINEN NOIDANKEHÄ!
Fyysinen aktiivisuus ja COPD

Fyysisen aktiivisuuden väheneminen
ennustaa kuolemaa
–
Physical Activity Is the Strongest Predictor of AllCause Mortality in Patients With COPD, A
prospective Cohort Study. Julkaistu Chestissä
08/2011.
Käypähoitosuositus 2009

Jokaisen keuhkoahtaumatautipotilaan tietoon
tulisi saattaa, että säännöllinen liikunta on
oleellinen osa hoitoa.

Kuntoutus sisältynyt keuhkoahtaumataudin
kansainvälisiin hoitosuosituksiin pitkään.
Käypähoitosuositus kuntoutuksesta

Kuntoutus vähentää merkittävästi hengenahdistusta
ja voimattomuutta, lieventää depressiota ja
ahdistusta sekä parantaa fyysistä suorituskykyä A.

Liikunnallinen kuntoutus heti keuhkoahtaumataudin
pahenemisvaiheen jälkeen on hyödyllistä ja
turvallista A.

Välttämätön osa kuntoutusta on lihasvoiman ja kestävyyden parantaminen tai säilyttäminen. Myös
aerobinen liikuntaharjoittelu on tärkeää.
Kuntoutusmenetelmiä




Alaraajojen lihasvoimaharjoittelu
Yhden raajan harjoittaminen kerrallaan
Tasapainoharjoittelu
Sauvakävely
Alaraajojen lihasvoimaharjoittelu
Hounchen, Deacon, Sandland jne 2010:
Preservation of lower limb strength after a short
course of pulmonary rehabilation…




julkaistu Physiotherapy Volume 97, Issue 4, 12/2011
7 vkon ohjelma 3 krt/vk,
Quadriceps ja hamstrings-harjoituksia, kuorma 60-70 %
Seisomaan nousu- ja porrasharjoituksia
–

Toistoja 8, Sarjoja 3
Quadriceps voima nousi merkittävästi ja pysyi 6 kk
seurannassa
Alaraajojen lihasvoimaharjoittelu
O´Shea SD, Taylor NF, Paratz JD 2007: A Predominantly homebased proggressive resistance exercise program increases knee
extensor strenght…




Julkaistu: Australian Journal of Physiotherapy 2007 vol 53
12 vko, 3 krt/vk (1 klinikalla ft:n johdolla, 2 kotona)
6 harjoitusta (seisomaan nousu, askelkyykky, rintapenkki ym.)
8-12 toistoa, 3 sarjaa
–


Vastusta nostettiin, kun 3 sarjaa 12 toistolla onnistui
Polven ojentajien, lonkan abduktoreiden ja olkapään fleksoreiden
lihasvoimat
Kävelymatka kasvoi
Yhden raajan harjoittaminen kerrallaan
Dolmage, Thomas; Goldstein,
Roger 2008: Effects of One-Legged
Exercise Training of Patients With
COPD





Julkaistu: Chest 02/2008 Vol 133
7 viikkoa, 3 krt/vk
Pyöräilyä 30 min kerralla
Intensiteettiä nostettiin
Metabolista kuormaa laskemalla
kasvatetaan aerobistä kestävyyttä
Tasapainoharjoittelu
Beauchamp, Sibley, Lankhani, Romano jne:
Impairments in Systems Underlying Control of
Balance in COPD
– Julkaistu Chest 06/2012
–
–
Testeinä: Balance Evaluation Systems Test, Physical
Activity for the Elderly ja isokineettinen dynamometri
COPD-potilaille huonommat pisteet johtuen vartalon
lihaksien heikkoudesta ja fyysisen aktiivisuuden
vähäisyydestä
Sauvakävely
Breyer, Marie-Kathrin; Breyer-Kohansal, Robab ym
2010: Nordic Walking improves physical activities in
COPD: a randomised controlled trial
–
–
–
3 kk jakso, 1 h kävely (75 % sykkeellä) 3 krt/vk
Mittaukset alussa, 3 kk, 6kk ja 9 kk. Mittarina fyysisen
aktiivisuuden mittari ja 6 MWT.
Sauvakävelyryhmässä 6 MWT tulos kasvoi sekä fyysinen
aktiivisuus lisääntyi

Tulokset säilyivät seurannassa
Kuinka meillä toimitaan?

Sairaanhoitopiiri n. 90 000 asukasta
–

Kuntoutusta vuodesta 2009,
syksystä 2011 ryhmämuotoisesti
–


Ft-työpanos n. 25 % COPD-kuntoutuksessa
Lääkärin lähetteellä, 2 krt viikossa 3 kk ajan
Kertaluontoisia liikuntaneuvontoja
Kaupungin erityisliikuntatoimen COPD-ryhmä
Hanna Syrjänen, Fysioterapeutti
Porvoon Sairaala
Ryhmäkuntoutuksen sisältö


Kuntoilua 2 krt/vk 3 kk ajan, 1 h kerralla
Lisäksi kertaluonteiset
–
–
–


Ravitsemusterapeutin luento
Hoitajan luento
Sos. työntekijän luento
Happihoitopotilailla mahdollisuus käyttää
sairaalan happea
Sarjahoitomaksu 7,5 €/krt
Hanna Syrjänen, Fysioterapeutti
Porvoon Sairaala
Liikuntaneuvonnan sisältö


Testaus kuten ryhmäkuntoutuksessa
Potilaslähtöinen liikuntaohjaus
–

Yhdessä läpi tavoitteet ja liikunnan periaatteet
Kuntoilee kotona hlökohtaisen
liikuntaohjelman avulla
–
kontrolli meillä n. 6 kk kuluttua
Hanna Syrjänen, Fysioterapeutti
Porvoon Sairaala
Tavoitteet

Fyysisen kunnon kehittyminen
–

Omatoimisuuden lisääntyminen
–

Oman kehon, rajojen ja voimavarojen tunteminen
ELÄMÄNLAATU
Motivoida potilasta uskaltamaan liikkumaan
–
Positiiviset kokemukset
Hanna Syrjänen, Fysioterapeutti
Porvoon Sairaala
Potilaiden tavoitteet


Sidoksissa omaan elämään ja arkeen
Konkreettisia
–
–
”Jaksan kävellä parkkipaikalta kotiovelle
pysähtymättä”
”Jaksan hoitaa lapsenlapsiani, leikkiä heidän
kanssaan ja nostaa heitä syliin”
Hanna Syrjänen, Fysioterapeutti
Porvoon Sairaala
Testaus

Testit alussa ja lopussa
–
6 MWT

–
–
Pulssi, saturaatio ja Borgin asteikko
Puristusvoima
Senior Fitness Test


Yläraajojen lihasvoimatesti
Alaraajojen lihasvoimatesti
Miksi nämä testit?

6 MWT yleisesti käytössä keuhkosairailla
(osa To-Mi testistöä)
–


Pulssi, saturaatio ja Borgin asteikko
Senior Fitness Testistöllä (Rikl & Jones
2001) todettu olevan tilastollista
reliabiliteettia. Validi 64-94 –vuotiailla.
Testaus toimii motivaattorina
Hanna Syrjänen, Fysioterapeutti
Porvoon Sairaala
Seisomaan nousutesti ja
puristusvoiman mittaus
Puhan, Siebeling, Zoller, Muggensturm, Riet: Simple
functional performance tests and mortality in COPD
–
–
–
–
Julkaistu 03/2013
Mittareina kuolleisuus, pahenemisvaiheet, HRQL
Seuranta 6 kk, 12 kk, 18 kk ja 24 kk
Heikko tulos 1 min seisomaan nousu testissä ennustaa
kuolemaa.

–
Testi yksinään jo hyvä ennustaja
Heikko tulos puristusvoimatestissä ennustaa kuolemaa
Kuntoutuksessa

Monipuolista harjoittelua
–
–

Aerobista harjoittelua kuntopyörällä/motomedillä
polkien
Lihasvoimaharjoittelua eri välinein
Pääperiaatteena helpot myös kotona
toteutettavissa olevat harjoitteet
Hanna Syrjänen, Fysioterapeutti
Porvoon Sairaala
Kuntoutuksessa
–
–
–
–
–
Kerralla n. 4-6 liikettä, pyritään 10 toistoon x 3
60% max / Borg asteikko (1-10) taso 4-6
Edetään progressiivisesti
Seurantaa havainnoimalla ja haastattelulla sekä
pulssioksimetrilla
Kannustus!!
Hanna Syrjänen, Fysioterapeutti
Porvoon Sairaala
Kokemuksia ja ongelmia





Hengenahdistuksen ja hengästymisen
erottaminen
Liikunnallisen elämäntavan jatkaminen
Potilaita vähän, ”epäliikunnallisuus”
Vertailu
Kuinka tavoittaa ne COPD-potilaat, jotka
eivät erikoissairaanhoidon piirissä?
Hanna Syrjänen, Fysioterapeutti
Porvoon Sairaala
Potilaiden kokemuksia





Uskaltaa lähteä omatoimisesti liikkeelle
Ryhmän tuki tärkeä, ei ole yksin sairas
Ohjaajan merkitys alussa suuri
Jaksaa omassa arjessa enemmän
Nyt uskaltaa ja jaksaa tehdä asioita kotona
(esim. siivous)
Hanna Syrjänen, Fysioterapeutti
Porvoon Sairaala
COPD ja fyysinen aktiivisuus




Fyysinen aktiivisuus lisääntyy
Yleiskunto kohenee
Hengenahdistuksen kokeminen vähenee
Elämänlaatu lisääntyy
Noidankehästä tulee positiivinen!
Ketä kuntoutetaan ja missä ja miten?
Pohdintoja Filhan COPD-koulutuspäiviltä syksy 2012


Kaikki hyötyvät
kuntoutuksesta
GOLD A ja B:
–

perusterveydenhuolto,
työterveys
GOLD C ja D
–
alkujakso
erikoissairaanhoidossa,
ylläpitävä tk:ssa






Riittävällä intensiteetillä
Riittävän usein
Pitkäkestoisesti/kerta
Voimaharjoittelua
Aerobista harjoittelua
Media apuna
jalkauttamisessa
Lähteet







Beachamp, Marla; Sibley, Kathryn; Lakhani, Bimal; Romano, Julia: Mathur,
Sunita; Goldstein, Roger; Brooks, Dina: Impairments in Systems Underlying
Control of Balance in COPD. 06/2012
Bjorgen, Siri; Holf, Jan; Husby Vigdis jne. 2009: Aerobic high intensity one and
two legs interval cycling in chronic obstructive pulmonary disease: the sum of
the parts in greater than the whole
Breyer, Marie-Kathrin; Breyer-Kohansal, Robab ym 2010: Nordic Walking
improves physical activities in COPD: a randomised controlled trial
Dolmage, Thomas; Goldstein, Roger 2008: Effects of One-Legged Exercise
Training of Patients With COPD
Houchen, Linzy; Deacon, Sarah; Sandland, Carolyn; Collier, Rachel; Steiner,
Michael; Morgan, Michael; Singh, Sally: Preservation of lower limb strengt after
a short course of pulmonary rehabilitation with no maintenance: a 6-month
follow-up study
Käypähoitosuositus, päivitetty 16.11.2009
Korpela, Paavola 2006 Opinnäytetyö: Suositus keuhkoahtaumatautipotilaiden
toimintakyky testistöksi
Hanna Syrjänen, Fysioterapeutti
Porvoon Sairaala
Lähteet

Lacasse Y, Goldstein R, Lasserson TJ ym. Pulmonary rehabilitation for chronic
obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2006

Puhan, Siebeling, Zoller, Muggensturm, Riet: Simple functional
performance tests and mortality in COPD O´Shea SD, Taylor NF, Paratz



JD 2007: A Predominantly home-based proggressive resistance exercise
program increases knee extensor strenght in the short-term in people with
chronic obstructive pulmonary disesase: a randomised controlled trial
Rikli, Robert E. - Jones, Jesse C. 1999: Development and Validation of a
Funktional Fitness Test for Community-Residing Older Adults. Journal of Aging
and Physical Activity 7.
Sakari - Rantala, Ritva 2003: Iäkkäiden ihmisten liikunta - ja kuntosaliharjoittelu.
2. Korjattu painos. Jyväskylä: Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö
To-Mi- testistö
KIITOS!
Hanna Syrjänen, Fysioterapeutti
Porvoon Sairaala