Transcript lecture 2

2. Vývoj regionálnej geografie do
začiatku 20. storočia
•
•
•
•
prvopočiatky
premoderné obdobie (antika)
stredovek
obdobie veľkých zemepisných
objavov
• počiatky modernej geografie
Prvopočiatky
• počiatky RG = počiatky G
• G patrí k najstarším vedám vôbec, zárodky RG
poznania sú staré ako ľudstvo samo
• Mečiar (2007): prvky poznávania krajiny už v
predhumánnom období =>
• => sklony ku G poznávaniu krajiny ľudskou
spoločnosťou sú dané geneticky
• od prvopočiatku rozlišovanie rôznych
typov krajiny (les, hora, rieka)
• vznik topografických názvov (Čierny les,
Suchá hora, Žltá rieka) súvisí s lepšou
orientáciou a uľahčením sprostredkovania
poznatkov
• vytvoril sa nadindividuálny (na
jednotlivcoch nezávislý) súbor pojmovo
vyjadriteľných poznatkov o danom
území, možno už hovoriť o zárodkoch
geografie
• privlastňovanie si území, vznik rodových,
kmeňových majetkov => intenzívnejšie
poznávanie krajiny
• rastie význam hraníc vyčlenených
človekom, ktoré sa nezhodujú s hranicami
prírodných celkov
• pôvodné podvedomé členenie zemského
povrchu na prirodzené územia je
významovo stále viac potláčané
mocenskými územiami
• príslušníci rozvinutej prvotnopospolnej
spoločnosti mali rozsiahle konkrétne RG
poznatky. V porovnaní s dneškom síce
chýbali teoretické poznatky, o to viac bolo
tých praktických
• latinský pojem REGIÓ, ktorého pôvodný
význam „krajina, zem, smer“ už v čase
formovania rodov a kmeňov nadobúda význam
„ovládané územie“
• v období premien rodov a kmeňov na
národnosti a národy a ich území na štáty sa
zotrvačnosťou naďalej používa označenie regió
• pojem tak nadobúda nový význam: „politicky
ovládané územie“
Premoderné obdobie vývoja
G a RG (po antiku)
• pojem geografia: Eratosthenes (2. stor. p. n. l.)
• najprv mapové zobrazenie zeme, neskôr aj textový
opis
• geografia je komplexnou, nediferencovanou vedou,
nesie znaky RG
• hromadenie poznatkov => proces diferenciácie G na
dielčie vedné disciplíny:
– Niektoré sa od G odčlenili (meteorológia,
etnografia)
– Možno ich rozdeliť do dvoch skupín: FG a HG
• RG sa nevytráca, jej význam v čase však kolíše
• menia sa ciele i metódy RG
• zo začiatku mala RG opisný charakter,
– obraz pozorovanej oblasti, cesty autora
– obsah záleží na tom, čo autora zaujalo, opisy
neboli systematicky usporiadané
– v rámci určitej etapy cesty sa venovali
rastlinstvu, v ďalšej hospodárstvu, inokedy
rozoberali ľudí a ich zvyky, a pod.
• medzi najznámejších autorov z tohto
obdobia patria starovekí učenci Hekataios,
Demokritos, Herodotos, Eratosthenes,
Strabon či Ptolemaios
• Hekataios z Milétu
– (prelom 6. a 5. stor. p. n. l.)
– najvýznamnejšia práca „Zemeopísanie“
– opisuje Grékom známe územia Európy,
Prednej Ázie a
severnej Afriky
– názvom zrejme
inšpiroval
Eratosthena
• Herodotos
– (5. stor. p. n. l.)
– opisuje oblasť Stredozemného mora a na východ
až po Dneper a Krym
– venuje sa aj FG, zameriava sa však najmä na
hospodárstvo
– v rámci krajín vyčleňuje oblasti podľa
hospodárskeho zamerania => regionalizácia
• Demokritos
– (prelom 5. a 4. stor. p. n. l.)
– prvýkrát spomína Indiu
– okrem svojich pozorovaní
zachytáva aj poznatky
iných cestovateľov
• Eratosthenes
– (prelom 3. a 2. stor. p. n. l.)
– zaoberal sa tvarom a veľkosťou zemegule
– podal mapovú sieť pre obývanú Zem, ktorú
rozdelil na veľké geometrické úseky
– jednotlivé časti popísal so zreteľom na krajiny
a národy
• Strabon
– (1. stor. p. n. l.)
– jeden z najvýznamnejších starovekých
geografov
– dielo Geografika obsahuje 17 kníh, v ktorých
podal opis všetkých vtedy známych krajín
sveta, pričom mnohé z nich sám navštívil
– ako prvý sa pokúša o zovšeobecňovanie
(nomotetický prístup) a riešenie teoretických
problémov RG
• Ptolemaios
– (90 – 168 n. l.)
– upevnenie postavenia G ako samostatnej oblasti
ľudského poznania
– formovanie G ako „trojjedinej“ vednej disciplíny,
ktorá sa na Zem pozerá pohľadom:
• chorografie – charakterizuje jednotlivé štáty,
územia- predchodca regionálnej geografie
• kozmografie – zaoberá sa Zemou ako súčasťou
vesmíru
• geografie – zaoberá sa zemským povrchom
a metódami jeho znázornenia- predchodca
kartografie a matematickej geografie
• zmena paradigmy
– ukončenie dominancie paradigmy, ktorá
vysvetľovala fungovanie sveta na základe
mytológie
– mytológia stratila schopnosť zodpovedať na otázky
vyplývajúce z nových objavov.
– nástup „racionalizujúcej“ paradigmy
– matematicko-kozmologickým prístupom (nový
pohľad na Zem)
– vysvetľovať javy na Zemi „prirodzene“ bez vplyvu
nadprirodzena
– poznávanie javov v prírode, ale aj historické
poznatky
– značný rozvoj RG
Stredovek
• v Európe začína obdobie feudalizmu, ktoré bolo
poznačené úpadkom hospodárstva, kultúry i vedy
• rozdiely možno pozorovať medzi Západorímskou ríšou
a Bizanciou:
– na východe bol prechod k feudalizmu plynulejší a dosahy
na vedu miernejšie
– nedochádza tu však k rozvoju geografického myslenia,
pokračuje sa len v opisoch novoobjavených území
– na západe je „racionálna paradigma“ z antického obdobia
nahradená novou, ktorej jedinou oficiálnou úlohou bolo
hľadanie takých nenáboženských argumentov, ktoré by
podporovali existujúce náboženské dogmy (kresťanstvo,
neskôr aj islam)
• ťažisko rozvoja G poznatkov sa presúva do
arabského sveta
• Arabi nadväzujú na dedičstvo antiky širokým,
ale veľmi selektívnym preberaním jej
poznatkov, ku ktorým prispeli vlastnými
teoretickými poznatkami len minimálne
• úroveň RG arabského sveta v stredoveku
nedosiahla ani úroveň vrcholu RG z antického
Grécka.
• RG práce sú zväčša cestopisného
a historizujúceho rázu
• zameriavajú sa na oblasti Indie, Číny, strednej
Afriky, ale aj Európy, obzvlášť Pyrenejského
polostrova
• arabská G je založená na vedomostiach
získaných pri šírení islamu, púťach do Mekky
a početných obchodných cestách.
• za prínos arabskej RG možno označiť najmä
vzájomné sprostredkovávanie a myšlienkové
i vedomostné ovplyvňovanie geografických
prístupov Západu i Východu.
• pravdepodobne prvou RG prácou z tohto
obdobia je opis cesty do Indie a Číny kupca
Sulejmana z r. 851
• Ibrahim Ibn Ben Jakub (10. stor.), prvý raz
písomne spomína Prahu
• cestovateľ Ídrísí písal v polovici 12. storočia
o Bratislave ako stredne veľkom meste s husto
nad sebou postavenými domami (viď ďalšiu snímku)
• medzi ďalších významných autorov patria
Istachrí, Al Masúdi, Al Bekrí či Ibn Batuta,
ktorý je považovaný za najväčšieho
stredovekého cestovateľa
• Al Idrísího mapa: Tabula Rogeriana
Veľmi zaujímavé, odporúčam prečítať:
-http://marek-valko.blogspot.sk/2011/07/al-idrisiho-tabula-rogeriana-klenot.html
-http://marek-valko.blogspot.sk/2011/07/nase-mesta-na-al-idrisiho-mape-tabula.html
• pojem REGIÓ
• v priebehu raného stredoveku postupne
zanikli rodové a kmeňové útvary, zmeny
nastali aj v mnohý politických útvaroch,
ktoré počas svojej existencie výrazne
ovplyvnili územia, ktoré zaberali. Pojem
regió však zo zotrvačnosti naďalej
označoval tieto mocenské útvary. Vďaka
tomu termín regió naberá ďalší význam,
keď označuje už aj „historické územia“
Obdobie veľkých objavov
• vedecké a najmä geografické „zbrojenie“ Európy
• masové prekladanie arabských a antických originálov
• Európa dobieha náskok orientu a v úrovni G ho
prekonáva
• slabne význam paradigmy presadzujúcej náboženské
dogmy
• predstavitelia cirkvi sa stavajú nositeľmi vedeckej
obrody a jej napredovania
• vďaka objavom a uvedeným súvislostiam sa 15. – 16.
storočie často označuje aj ako Zlatý vek geografie
• za predchodcu veľkých európskych objavov možno
považovať cestu benátskeho kupca Marca Pola do
Číny (1254 – 1324)
• z mnohých autorov regionálno-geografických prác
z obdobia 15. – 16. storočia vynikali Sebastian
Münster a Philipp Clüver
• v ďalšom období je obzvlášť významnou práca
nemeckého geografa Bernharda Varenia
– v knihe „Všeobecná geografia“ z roku 1650 chápe
geografiu ako jeden celok, no vidí aj nevyhnutnosť
jej diferenciácie
– odlišuje všeobecnú geografiu, ktorá skúma
jednotlivé javy na zemskom povrchu, od geografie
špeciálnej, ktorej obsah zodpovedá dnešnej
regionálnej geografii.
• Varenius rozpracoval program RG prác => ich logickú štruktúru
• do okruhu ich problémov zahrnul:
–
–
–
–
–
–
V prvej časti:
geografickú polohu
rozmery a konfigurácie opisovanej krajiny
reliéf
hydrografiu a charakter rastlinstva,
charakteristiku prírodných podmienok z hľadiska
poľnohospodárstva
– nerastné suroviny a ich ťažbu
– živočíšstvo
– V druhej časti:
– charakteristiku obyvateľstva s podrobnými demografickými
údajmi
– zamestnanie obyvateľov, ich príjmy
– obchod a tovar posielaný do iných krajín
– osobitosti v kultúre, obydliach
– základné údaje politického charakteru
• Vareniova špeciálna geografia
- V lepšom rozlíšení tu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/6/64/Spezielle_Geographie.jpg
• Varenius používal porovnávaciu metódu, ktorá sa
neskôr v G prácach veľmi rozšírila. Na jeho myšlienku
nadväzovalo (a dodnes nadväzuje) veľa geografov
• v 18. storočí sú Vareniovo myšlienky ďalej rozvíjané
• do popredia v RG prácach sa dostáva kritérium
užitočnosti. Autori sa snažia zhromažďovať tie
geografické fakty, ktoré sú užitočné pre kupcov,
štátnikov, vládcov, a pod.
• najreprezentatívnejšiu prácu takéhoto charakteru
napísal Anton Friedrich Büsching pod názvom Neue
Erdbeschreibung. V geografických prácach zaviedol
politickú štatistiku a porovnávanie štátov
Počiatky modernej geografie
• na prelome 18. a 19. storočia nastáva
najmä pod vplyvom filozofie Kanta
a Hegela snaha o novodobú RG
• cieľom týchto snáh bolo vytvorenie
priestorových syntéz na základe
objavenia vzťahov a zákonitostí
• spočiatku vyniká nemecká škola, neskôr
francúzska
• na svojich nasledovníkov mali výrazný vplyv
Alexander von Humboldt a Carl Ritter
• spoločnou črtou ich náuky bolo uznanie
jedného objektu štúdia geografie, nehľadiac
pritom na diferenciáciu geografických výskumov
• Zastávali tiež názor, že geografia má podávať
celostné obrazy životného prostredia človeka,
zahrňujúc doň i samotného človeka
s výsledkami jeho práce a niektorými
osobitosťami spoločenského života
• Humboldt (1769 – 1859):
– fyzický geograf.
– po pobyte v Strednej a Južnej Amerike na prelome storočí
vydal významnú RG prácu, v ktorej zhromaždil ohromné
množstvo nadobudnutých materiálov a poznatkov
–
(zbierka humboldtových máp: http://www.atlassen.info/atlassen/bromme/broak01/broak01p.html)
• Ritter (1779 – 1859):
– zakladateľ novodobej RG
– geografiu definuje ako náuku o priestoroch a ich
predmetnom obsahu.
– jeho RG je antropocentrická
– na rozdiel od Humboldta, ktorý bol materialista a vzťahy
medzi prírodou a spoločnosťou vysvetľoval
determinististicky, Ritter spájal zákonitosti v prírode a vzťahy
medzi prírodou a spoločnosťou s náboženskými
myšlienkami
• Friedrich Ratzel (1844 – 1904):
– nadviazal na Rittera
– je tiež považovaný za zakladateľa antropogeografie
a geopolitky
– vo svojich prácach zdôrazňoval skúmanie
geografického prostredia ako komplexu javov, pre
chápanie ktorých treba uskutočniť syntézy
podložené čiastkovými výskumami
– geografický determinista, zastával názor, že štát je
ako živý organizmus a riadi sa zákonom silnejšieho
– niektorí Ratzeloví žiaci však niektoré jeho názory
preháňali do takej krajnosti, že sa na jeho školu
neskôr (úplne neoprávnene) odvoláva dokonca aj
nacistická geopolitka a rôzne rasistické a
šovinistické koncepcie
• Alfred Hettner (1859 – 1941):
– jeho práca mala výrazný vplyv predovšetkým na
spôsob systematizácie materiálu v regionálnych
monografiách
– i keď tzv. Hettnerovská schéma v priebehu
ďalšieho vývoja prešla rôznymi modifikáciami,
dodnes sa zachovala ním zavedená postupnosť
analýzy jednotlivých zložiek G sféry, ktorá vychádza
z abstraktnej postupnosti vývojového vyčleňovania
mladších zložiek G sféry zo starších
– odmietal delenie G na všeobecnú a regionálnu,
tvrdil, že G sa podobne ako iné vedy musí zaoberať
jedinečnými vecami (RG) ako aj všeobecnými
(všeobecná G), no bázou G je štúdium regiónov
• dochádza na jednej strane k formálnemu
zdôrazňovaniu potreby jednoty geografie,
na strane druhej sa v geografii, najmä
z analytického hľadiska, čoraz viac od
seba vzďaľuje FG a HG
• RG v pravom slova zmysle má oslabené
postavenie
• na prelome 19. a 20. storočia nastáva
v RG kvalitatívna zmena, ktorá sa spája
najmä s francúzskou geografickou školou
a menom Paul Vidal de la Blache
• francúzska RG v sebe spájala metódy výskumov
prírodných i historických
• dôsledkom toho bolo zobrazenie skúmaného priestoru
ako vzájomne na seba pôsobiaceho prírodného
prostredia a v ňom žijúceho človeka v historickom
aspekte
• do RG prác sa tak zaviedli princípy komplexnosti
a dynamickosti, ktoré sa zachovávajú dodnes.
• nóvum, ktoré v RG presadzoval Blache, bolo
chápanie regiónu ako jedného celku
• metóda jeho výskumu má byť založená najmä na
analýze obrazu krajiny, ktorá je komplikovaným
komplexom elementov a ich vzájomných vzťahov,
vrátane činnosti človeka
• Hospodárska mapa sveta od Paula Vidal de la
Blache