Prezentácia LLP/Erasmus

Download Report

Transcript Prezentácia LLP/Erasmus

LLP/ERASMUS
Základné informácie pre študentov
ERASMUS?
Lifelong Learning programme Európskej únie
“Zameriava sa na zvyšovanie kvality
vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom
medzinárodnej spolupráce univerzít.”
WHO?
Erasmus môže absolvovať študent, ktorý:
• je občanom Slovenskej republiky, alebo EU
• má trvalý pobyt v Slovenskej republike
• je študentom vysokoškolskej školy ,ktorá ma
chartu ERASMUS
[SMS]
GOALS
Ciele mobility
• umožniť jazykový, kultúrny a vzdelanostný prínos pre študentov zo
skúsenosti z iných európskych krajín a iných oblastí štúdia,
• podporiť spoluprácu medzi inštitúciami a obohatiť vzdelávacie
prostredie hostiteľských inštitúcií,
• prispieť k rozvoju spoločnosti vo všeobecnosti prostredníctvom
vysoko kvalifikovaných, otvorených a medzinárodne skúsených
mladých ľudí ako budúcich odborníkov,
• uľahčiť prenos kreditov a uznanie štúdia v zahraničí s využitím ECTS
alebo kompatibilného kreditného systému.
[SMS]
PERIOD
Trvanie mobility
Minimálne
• 3 mesiace
Maximálne
• 12 mesiacov
COUNTRIES
Universite libré de Bruxelles,Belgicko
Kooperujúce krajiny s FSV
University of Eastern Finland
Joensuu/Kuopio, Fínsko
Velikotarnovski Universitet sv. Kiril i
Metodii, Veliko Tarnovo, Bulharsko
Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius,
Litva
Vytautas Magnus University, Kaunas,
Litva
Daugavpils Universitäte, Daugavpils,
Lotyšsko
Rigas Stradina Universitate, Tiga, Lotyšsko
Kandidátske
krajiny
Členské
štáty
Európskej
únie
Stanislaw Staszic College of Public
Administration in Bialystok, Bialystok,
Poľsko
Universidade Católica Portuguesa,
Lisabon, Portugalsko
Universitatea de Vest din Timisoara,
Temešvár, Rumunsko
Universität Bremen, Bremen, Spolková
republika Nemecko
Katholische Universität EichstättIngoldstadt, Spolková republika Nemecko
Universitad Pablo de Olavide, Sevilla,
Španielsko
Universidad Carlos III de Madrid,
Španielsko
Krajiny EHP
Bogazici Univertisi, Bebek, Istanbul,
Turecko
University of Dubrovnik, Chorvátsko
School of Advanced Social Studies, Nova
Gorica, Slovinsko
Uniwersytet Mykolaja Kopernika, Toruň,
Poľsko
PROCESS
Výber univerzity
Výberové konanie
Prihláška na vybranú univerzitu,
dohoda o štúdiu
Akceptácia a vysielacia procedúra
Pobyt
Návrat z mobility
NEED
Dokumenty na prihlásenie
• Student Application Form
• Learning Agreement
• Štruktúrovaný životopis (v slovenskom jazyku)
• Motivačný list (v slovenskom jazyku)
• (Všetky dokumenty je potrebné odovzdať príslušnému Erazmus
koordinátorovi v presne stanovené obdobie )
Kontaktné osoby
Zoznam katedrových/fakultných koordinátorov
UCM:
http://www.ucm.sk/docs/dokumenty/zahranicie/eras
muszoznam_katedrovych_koordinatorov_llp_2012_2013
_v02.doc
• Erasmus Student Network [ ESN Slovakia ] [ ESN UCM Trnava ]
[email protected] , [email protected]
GRANT
Financované aktivity
“Grant je finančný príspevok na pokrytie dodatočných
nákladov, ktoré vzniknú pri mobilite študentov .“




pobytové náklady,
cestovné náklady,
náklady na ubytovanie,
atd.
Bc. Martina Gabajová
President of ESN UCM Trnava