interpretacja prawnicza

download report

Transcript interpretacja prawnicza

Recepty lekarskie
Stan prawny: 10 marca 2012r.
rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
recept lekarskich z dnia 8 marca 2012r.
(Dz. U. z 2012r., poz. 260)
Dane osoby uprawnionej lub
świadczeniodawcy
Zmianie ulega sposób ustalenia wpisywanego na
recepcie adresu osoby uprawnionej lub
świadczeniodawcy.
Dotychczas podawany na recepcie wpisywany
był adres siedziby tego pomiotu. W nowym
rozporządzeniu zamiast adresu siedziby należy
wpisać adres miejsca udzielenia świadczenia
zdrowotnego (nazwę miejscowości, ulicę, numer
domu i lokalu jeżeli nadano) - § 4 ust. 1 pkt 2)
Dane pacjenta
Na recepcie dla świadczeniobiorcy, wobec
którego wydano decyzję wójta (burmistrza,
prezydenta) gminy , potwierdzającą prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie
przepisów o pomocy społecznej - zamiast adresu
miejsca zamieszkania pacjenta wpisany
powinien być adres siedziby urzędu gminy lub
gminnego ośrodka pomocy społecznej (nazwa
miejscowości, ulica, numer domu i lokalu jeżeli
nadano).
PESEL pacjenta lub innej osoby
W przypadku dziecka nie mającego numeru PESEL
(niekoniecznie do 1. roku życia, może być starsze) lub
niemożności ustalenia tego numeru - na recepcie podany
powinien być numer PESEL jednego z przedstawicieli
ustawowych lub opiekuna faktycznego (niekoniecznie
rodzica). Zgodnie z nowym wymogiem, lekarz powinien
dokonać na recepcie adnotacji o zamieszczeniu nr PESEL
osoby innej niż pacjent i złożyć swój podpis.
Opiekun faktyczny to osoba sprawująca, bez obowiązku
ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze
względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki
takiej wymaga – art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o pp i RzPP.
Odpłatność
Dodatkowy sposób oznaczania odpłatności
(niekoniecznie poprzez wpisywanie poziomów
refundacji poszczególnych leków), poprzez:
• wpisanie symbolu „X” jeżeli lek jest
przepisywany poza zakresem refundacji (lub
„100%”);
• wpisanie symbolu „P” w przypadku
przepisywania leku za najniższą odpłatnością
wynikającą z wykazu na którym występuje on
w więcej niż jednej odpłatności.
Odpłatności nie wpisuje się gdy:
• lek występuje w wykazie w jednej możliwej
odpłatności
• dla pacjentów posiadających uprawnienie
dodatkowe IB
• dla leków sprowadzanych z zagranicy dla
pacjenta
Symbol „P”
Lek za najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu
na którym występuje w więcej niż jednej
odpłatności.
Symbol „P” wpisywany jest w polu „Odpłatność” nie w polu „Uprawnienia dodatkowe”, ani w polu
„Choroby przewlekłe”(na starych drukach).
Na starych drukach wyłączono możliwość
naniesienia na recepcie znaku „P” w części
„Choroby przewlekłe” .
Symbol „X”
Jeśli zamiarem lekarza jest przepisanie leku poza
zakresem refundacji (np. poza zakresem wskazań
rejestracyjnych), powinien w części odpłatność
wpisać znak „X” lub „100%”.
Pominięcie tego znaku spowoduje, że lek zostanie
pacjentowi wydany z refundacją wynikającą z
pozycji jaką lek zajmuje na liście leków
refundowanych:
• jeśli w wykazie lek występuje w kilku
odpłatnościach - za najwyższą opłatnością ;
• jeśli lek występuje w wykazie w jednej opłatności
– z tą odpłatnością.
Uprawnienia dodatkowe pacjenta:
AZ, BW, CN, DN, IB, IN , IW, PO, WP, ZK
Nie wpisuje się już w miejscu na uprawnienia dodatkowe
znaku ”X” jeżeli pacjentowi nie przysługują te
uprawnienia w chwili wystawiania recepty (pozostawia się
puste pole). W razie nieczytelnego lub błędnego kodu
uprawnień dodatkowych – osoba wydająca lek może go
skorygować
Uprawnienia dodatkowe pacjenta mogą zostać ustalone
dopiero w aptece przez farmaceutę, co umożliwia
wydanie pacjentowi leku z refundacją, za odpłatnością
wynikającą z uprawnienia – w sytuacji, gdy lekarz na
recepcie nie określi odpłatności, wpisze ją nieczytelnie,
błędnie lub niezgodnie z rozporządzeniem - § 16 ust. 1 pkt
1) lit a)
Identyfikator płatnika
Nie jest możliwe poprawienie lub uzupełnienie przy realizacji recepty
nie wpisanego, nieczytelnego lub niezgodnego z rozporządzeniem
identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ – załącznik nr 2 do
rozporządzenia.
• Najczęściej identyfikator oddziału NFZ miejsca zamieszkania
pacjenta (świadczeniobiorcy).
• Jeśli pacjent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium RP –
identyfikator oddziału NFZ wybranego przez osobę zgłaszaną do
ubezpieczenia zdrowotnego wskazanego w zgłoszeniu do ZUS albo
KRUS.
• Osoba bezdomna – identyfikator oddziału NFZ miejsca
zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby świadczeniodawcy
Lekarz wpisuje znak „X” w polu „Oddział NFZ” tylko przypadku:
• pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo
do świadczeń opieki zdrowotnej lub
• pacjentów nie mających uprawnień dodatkowych (AZ, BW, PO, CN,
DN, IB, IN , IW, WP, ZK).
Wzór recepty
Termin wykorzystania starych druków recept (z
2011r.) przedłużono do 31 grudnia 2012r.
Osoba wydająca może zrealizować recepty także w
przypadku (§ 15 rozporządzenia):
• rozmieszczenia wymaganych danych nie
odpowiadającego poszczególnym częściom wzoru
recepty przeznaczonym na ich rozmieszczenie lub
• recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub
kształt nie odpowiadają wzorowi recepty z
załącznika nr 6 do rozporządzenia.