Mgr. D. Kompauerová, Systém finančného riadenia pre ŠF a KF

Download Report

Transcript Mgr. D. Kompauerová, Systém finančného riadenia pre ŠF a KF

Tvoríme vedomostnú spoločnosť
OPERAČNÝ PROGRAM INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI 2007 – 2013
Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
Mgr. Denisa Kompauerová
riaditeľka Odboru finančného riadenia a kontroly výdavkov
Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Obsah
• Zmeny Systému finančného riadenia pre ŠF a KF, verzia 7.0
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9435
• Zmena Metodického usmernenia k predkladaniu ŽoP, verzia 2.0
http://www.opis.culture.gov.sk/dokumenty-opis
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
zmeny Systému finančného riadenia pre ŠF a KF
•
Skrátenie lehôt spracovania ŽoP v rámci všetkých systémov financovania
•
Prísnejšie pravidlá pri zúčtovaní zálohových platieb – relevantné pre ŠRO
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Skrátenie lehôt spracovania ŽoP
Typ platby
Predfinancovanie
Zúčtovanie predfinancovania
Zaslanie ŽoP
do 21 / 10 dní od prijatia finančných
prostriedkov na účet
Subjekt
Prijímateľ
-Registrácia ŽoP v ITMS do 5 /4 dní
SORO
- Registrácia ŽoP v ITMS do 5 / 4
dní
- Spracovanie ŽoP do 40 / 35 dní
- Spracovanie ŽoP do 14 dní
- Schválenie ŽoP do 14 / 8 dní
- Schválenie ŽoP do 14 / 8 dní
- Platobné príkazy na úhradu do 7 / 4 dní
- Zaradenie do SŽP
Platobná jednotka
Prijímateľ
Skrátené
lehoty o
Úhrada dodávateľovi do 7 / 4 dní od
prijatia finančných prostriedkov na účet
18 dní
-
18 dní
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Skrátenie lehôt spracovania ŽoP
Typ platby
Zúčtovanie
zálohovej platby
Priebežná /
Záverečná platba
Zaslanie ŽoP
Postupovať podľa lehôt
uvedených v kapitole 4.1.2.2
MU k ŽoP
Zaslanie ŽoP
- Registrácia ŽoP v ITMS do
- Registrácia ŽoP v ITMS do
- Registrácia ŽoP v ITMS do
5 / 4 dní
5 / 4 dní
5 / 4 dní
Zálohová platba
Subjekt
Prijímateľ
SORO
- Spracovanie ŽoP do 14 dní - Spracovanie ŽoP do 40 dní - Spracovanie ŽoP do 40 dní
Platobná
jednotka
- Spracovanie ŽoP do 14 / 8
dní
- Spracovanie ŽoP do 14 / 8
dní
- Spracovanie ŽoP do 14 / 8
dní
- Rozpočtové opatrenie do
- Zaradenie SŽP
- Zaradenie do SŽP
7 dní
7 dní
7 / 4 dní
Skrátené
lehoty o
10 dní
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Predfinancovanie
•
SORO je povinný po súčinnosti s PJ a prijímateľom prispôsobiť lehoty
predkladacieho a schvaľovacieho procesu tak, aby maximálna možná lehota na
splnenie peňažného záväzku dlžníka, t. j. preplatenie faktúry, bola dodržaná.
•
Lehoty stanovené pre systém predfinancovania sú lehoty maximálne a nevylučujú
dodržanie lehôt stanovených v nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka.
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Predfinancovanie
•
V prípade nepredloženia žiadosti o poskytnutie predfinancovania v lehote splatnosti
záväzku, SORO môže pristúpiť k spracovaniu takejto žiadosti o platbu
za podmienky, že penále za omeškanie platby voči dodávateľovi/zhotoviteľovi
znáša samotný prijímateľ – vyhlásenie prijímateľa ako príloha ŽoP.
•
SORO je oprávnený prijímateľovi stanoviť termín (v nadväznosti na novelu
Obchodného zákonníka, t. j. zákon č. 9/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony), do ktorého je prijímateľ povinný predložiť
žiadosť o poskytnutie predfinancovania.
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Poskytnutie zálohových platieb
(štátne rozpočtové organizácie)
V prípade kombinácie systému refundácie a systému zálohových platieb maximálne do
výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu (za prvý ročný rozpočet projektu
považuje rozpočet projektu na rok, v ktorom prijímateľ požiadal o danú zálohovú
platbu).
Prvý ročný rozpočet projektu je známy
(
maximálna =
výška ZP
0,4*
x
prvý ročný
rozpočet projektu z
prostriedkov EÚ a
ŠR
(
+
počet mesiacov
realizácie
projektu v prvom
kalendárnom
roku
počet mesiacov realizácie
projektu v nasledovnom roku
12
-
x
nasledujúci
ročný rozpočet
projektu z
prostriedkov EÚ
a ŠR
)
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Zúčtovanie zálohových platieb
(štátne rozpočtové organizácie)
Priebežne zúčtovávať poskytnuté zálohové platby nasledovne, pričom:
– do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia 50%
poskytnutej zálohy
a súčasne
– do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia 100%
poskytnutej zálohy
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Zúčtovanie zálohových platieb
(štátne rozpočtové organizácie)
Pre splnenie vyššej podmienky (50% do 6 mesiacov; 100% do 12 mesiacov) sa
považuje:
-
odoslanie ŽoP (ZZP) cez ITMS najneskôr v posledný deň obdobia 6 / 12 mesiacov
-
odoslanie písomnej verzie ŽoP (ZZP), resp. osobné doručenie najneskôr do 5
kalendárnych dní odo dňa odoslania ŽoP (ZZP) cez verejný portál ITMS
•
Vrátenie celej sumy, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 50% / 100% z
poskytnutej zálohy platobnej jednotke
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Zúčtovanie zálohových platieb
(štátne rozpočtové organizácie)
•
V prípade nedodržania týchto podmienok je prijímateľ povinný, najneskôr do 7
kalendárnych dní (od ukončenia obdobia 6 / 12 mesiacov), vrátiť platobnej jednotke
sumu nezúčtovaného rozdielu.
•
O túto sumu (tj. o sumu nezúčtovaného rozdielu) sa prijímateľovi znižuje NFP
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Zúčtovanie zálohových platieb
(štátne rozpočtové organizácie)
Povinnosti pre zúčtovanie
• 50% z poskytnutej zálohy (tzv. kumulatív) sa vzťahujú na sumu poslednej
poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný zostatok
predchádzajúcej zálohovej platby
•
100% z poskytnutej zálohy sa vzťahujú osobitne na každú jednu poskytnutú
zálohovú platbu. Každú jednu poskytnutú ZP (tzv. tranžu) je potrebné evidovať
osobitne a v časovej súslednosti (od najstaršieho dátumu poskytnutia).
Uvedená povinnosť pre zúčtovanie 100% do 12 mesiacov platí od 1.2.2014.
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Zúčtovanie zálohových platieb
(štátne rozpočtové organizácie)
•
V prípade nedodržania týchto podmienok je prijímateľ povinný, najneskôr do 7
kalendárnych dní (od ukončenia obdobia 6 / 12 mesiacov), vrátiť platobnej jednotke
sumu nezúčtovaného rozdielu.
•
O túto sumu (tj. o sumu nezúčtovaného rozdielu) sa prijímateľovi znižuje NFP
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Zúčtovanie zálohových platieb poskytnutých po 1.2.2014
1.Prijímateľ do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutie zálohy (6 / 12 mesiacov)
zistí, že nedodrží podmienky stanovené na zúčtovanie zálohy a bezodkladne o
tejto skutočnosti ako i dôvodoch informuje SORO, a zároveň do 7 kalendárnych dní
vráti sumu nezúčtovaného rozdielu:
1.1 ak prijímateľ informuje SORO a vráti do 7 kalendárnych dní sumu nezúčtovaného
rozdielu = neznižuje sa NFP
1.2 ak prijímateľ neinformuje SORO ale vráti do 7 kalendárnych dní sumu nezúčtovaného
rozdielu = neznižuje sa NFP
1.3 ak prijímateľ nevráti do 7 kalendárnych dní sumu nezúčtovaného rozdielu = SORO
prijímateľa bezodkladne upozorní a zašle mu Žiadosť o vrátenie finančných
prostriedkov
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Zúčtovanie zálohových platieb poskytnutých po 1.2.2014
2.
Prijímateľ do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutie zálohy (6 / 12
mesiacov) podá ŽoP (ZZP), avšak SORO identifikuje neoprávnené
výdavky až po stanovej lehote na zúčtovanie zálohy - teda reálne
nedochádza k zúčtovaniu 100% z poskytnutej zálohovej platby - a prijímateľ
do 7 kalendárnych dní neuhradil sumu nezúčtovaného rozdielu (vo
výške
identifikovaných
neoprávnených
výdavkov),
SORO
prijímateľovi zašle Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov:
2.1
ak prijímateľ vráti do 7 kalendárnych dní sumu nezúčtovaného rozdielu =
neznižuje sa NFP
2.2
ak prijímateľ nevráti do 7 kalendárnych dní sumu nezúčtovaného rozdielu
= SORO je oprávnené rozhodnúť, či sa prijímateľovi zníži výška NFP
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Zúčtovanie zálohových platieb poskytnutých pred
1.2.2014
Prijímateľ je povinný ...................
zúčtovať 100% poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov od
dátumu 1.2.2014 (tj. do 1.2.2015), resp. vrátiť platobnej jednotke do
7 kalendárnych dní sumu nezúčtovaného rozdielu od ukončenia
uvedeného 12 mesačného obdobia
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Zúčtovanie zálohových platieb poskytnutých pred
1.2.2014
1.Prijímateľ do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutie zálohy (12 mesiacov) zistí,
že nedodrží podmienky stanovené na zúčtovanie zálohy a bezodkladne o tejto
skutočnosti ako i dôvodoch informuje SORO, a zároveň do 7 kalendárnych dní vráti
sumu nezúčtovaného rozdielu:
1.1 ak prijímateľ informuje SORO a vráti do 7 kalendárnych dní sumu nezúčtovaného
rozdielu = neznižuje sa NFP
1.2 ak prijímateľ nevráti do 7 kalendárnych dní sumu nezúčtovaného rozdielu od
ukončenia 12 mesačného obdobia = SORO prijímateľa bezodkladne upozorní,
zašle mu Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov a znižuje sa výška NFP
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Zúčtovanie zálohových platieb poskytnutých pred
1.2.2014
2.
Prijímateľ do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutie zálohy (12
mesiacov) podá ŽoP (ZZP), avšak SORO identifikuje neoprávnené
výdavky až po stanovej lehote 12 mesiacov - teda reálne nedochádza
k
zúčtovaniu 100% z poskytnutej zálohovej platby - a prijímateľ do 7
kalendárnych dní neuhradil sumu nezúčtovaného rozdielu (vo výške
identifikovaných neoprávnených výdavkov), SORO prijímateľovi zašle
Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov:
2.1
ak prijímateľ vráti do 7 kalendárnych dní sumu nezúčtovaného rozdielu =
neznižuje sa NFP
2.2
ak prijímateľ nevráti do 7 kalendárnych dní sumu nezúčtovaného rozdielu
= SORO je oprávnené rozhodnúť, či sa prijímateľovi zníži výška NFP
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Poskytnutie zálohových platieb - zhrnutie
-
Prísnejšie pravidlá a evidencia poskytnutých zálohových platieb pre prijímateľa,
SORO a platobnú jednotku
-
Povinnosť zúčtovávať 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov od
aktivácie rozpočtového opatrenia (od 1.2.2014)
-
Sledovanie zálohových platieb pred / po dátume 1.2.2014 – špecifické spôsoby
sledovania zálohových platieb
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Všeobecné informácie
-
SORO + prijímateľ = maximalizovanie zúčtovania zálohových platieb
= minimalizácia rizika nezúčtovaných zálohových platieb
= minimalizácia rizika znižovania NFP
-
Sledovanie hraničných termínov pre zúčtovanie 50% / 100% zálohovej platby
-
Sledovanie percentuálneho stavu zúčtovania poskytnutých zálohových platieb
-
Nedodržanie podmienok stanovených pre zúčtovanie zálohových platieb =
výnimky zo SFR (napr. poskytnutie mimoriadnej zálohy) nebudú poskytované
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
zmena Metodického usmernenia k predkladaniu ŽoP
•
•
•
•
Revidovanie základných pojmov
Personálne zabezpečenie
Aktualizácia všetkých systémov financovania na základe zmeny SFR
Ostatné formálne úpravy
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Ďakujem za pozornosť
Odbor finančného riadenia a kontroly výdavkov OPIS PO2
Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry
tel.:02/2048 2715
e-mail: [email protected]
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF