Finančný manažment Mobilitných projektov Leonardo da Vinci 2013

Download Report

Transcript Finančný manažment Mobilitných projektov Leonardo da Vinci 2013

Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Leonardo da Vinci
Finančné pravidlá pri vyúčtovaní
mobilitných projektov
rok 2013
PhDr.Tatiana Dujničová
[email protected]
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Leonardo da Vinci
mobilita
-mobilita je možná vo všetkých typoch projektov
-vlastné finančné podmienky každého podprogramu
Comenius,Grundtvig,Leonardo da Vinci,Erasmus...
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Program celoživotného
vzdelávania
Finančné prostriedky prerozdeľované NA sú:
Komunitárne fondy pre granty na decentralizované
akcie /Zmluva EK a NA /
•Nepatria do Štrukturálnych fondov, neriadia sa rozpočtovými
pravidlami
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Finančné podmienky pre mobilitné projekty
na základe podpísaných Finančných zmlúv na rok 20..
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Platné dokumenty :
• Výzva na predloženie žiadostí na rok 2013 /definuje finančné
podmienky /
• Príručka pre žiadateľov : Administratívne a finančné pravidlá
/definuje finančné podmienky /
• Finančná zmluva na mobilitu /definuje finančné podmienky /
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Hlavné zásady finančného manažmentu
•
•
•
•
•
Spojitosť s uskutočneným projektom
Efektívne, primerané a zdôvodnené náklady
Vznikli počas životného cyklu /trvania / projektu
Sú reálne a zaznamenané v účtovníctve
Sú identifikovateľné a preukázateľné v súlade s účtovnými
pravidlami
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Základné finančné pravidlá
• Oprávnené náklady:
• Neoprávnené náklady:
Súvisia so správnym finančným
manažmentom, zásadami
hospodárnosti a finančnej
efektivity
-
neprimerane vysoké výdavky
nákup HIM,NIM
pred prípravou projektu a po
ukončení projektu
vedenie BU – poplatky
DPH /v prípade platcov/
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Nezabudnime !
Zmluva a Jurisdikcia a príslušnosť k súdu
Zmluva a kontroly a audity
Čerpanie preukazujeme v EURO.
V tabuľkách,výkazoch nezaokrúhľujeme !
Sumu uvádzame na 2 desatinné miesta !
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Dôležité pojmy
• Paušálny grant
napr. na manažment projektu
• Škála jednotkového
príspevku
napr. maximálna denná sadzba
• Percentuálne
krátenie,pomery
napr. skrátená minimálna dlžka pobytu
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
1.Náklady na organizáciu
mobility
-
výšku určuje paušálna suma, ale
účtovne reálny výdavok
potrebná réžia projektu, cesty
manažérov, odmeny za prácu
3. Náklady na PJKP
-
najmä jazykové vzdelávanie, doklady o
kurzoch, dohody o vykonaní práce..
nepožaduje sa rovnomerné rozdelenie
na účastníka !
2. Náklady pobytové
( jednotkový príspevok má dva typy
do 13 a viac ako 13 týždňov)
Priama platba za určité náklady
• napr. poistenie
• napr. cestovné- dokladovať prevody
za faktúry, za cestovné lístky,
letenky + palubné lístky, doklady na
vlak, autobus
• doklady na ubytovanie
• paušál na stravné a vedľajšie
výdavky
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
1.Paušálna suma jednotlivca
-
výšku určuje paušálna suma, na
pobytové výdavky
ubytovanie, strava, poistenie,
miestne cestovné, ostatné drobné
náklady ( dokladuje sa certifikát,
nie suma dokladov)
3. Náklady na PJKP
-
do výšky 10% grantu , max. 300 €
nepožaduje sa rovnomerné
rozdelenie na účastníka !
dokladuje sa certifikátom
2. Reálne náklady jednotlivca
menej ako 13 týždňov
Priama platba za určité cestovné
náklady
• poistenie
• cestovné- dokladovať prevody za
faktúry, za cestovné lístky,
predložiť letenky + palubné lístky,
doklady na vlak, autobus
• suma sa uvádza na dve desatinné
miesta
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Rozpočet mobility jednotlivca ( pobyt nad 13
týždňov)
- cestovné náklady sú súčasťou pobytových nákladov
- finančný príspevok je paušálnou čiastkou
- pri kontrole príjemca predkladá kópie cestovných dokladov
(kontrola dátumov mobility nie cien) a certifikáty z mobility
*pozri definíciu pobytových nákladov + cestovných nákladov
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Zmluvy s účastníkmi
Grant je maximálnym príspevkom k cestovným a pobytovým
nákladom počas pobytu v zahraničí:
-pre študenta, žiaka
-pre učiteľov, zamestnancov podnikov
*pozri definíciu pobytových nákladov + cestovných nákladov
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Príklad : finančná kontrola mobility učiteľa /
zamestnanca
Dodržiavanie pravidiel výšky grantu
Dodržiavanie zákonov SR najmä :
Zákon č. 431/2002 o účtovníctve
Zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z. ,
zákona č. 312/2005 Z. z. a zákona č. 348/2007 Z.z.
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Oprávnené výdavky sa preukazujú
Účtovnými dokladmi :
dodávateľskými faktúrami
pokladničnými dokladmi
internými dokladmi
výpisy z bankového účtu
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Preukazovanie cestovných náhrad :
Riadne vyplnený a podpísaný cestovný príkaz + vyúčtovanie (pre
zamestnancov)
Preukazné doklady o doprave a ubytovaní
Pri použití vozidla – kópia technického preukazu /priemerná
spotreba/ ,doklad o úhrade zákonného poistenia, doklad o nákupe
PHL / v čase používania vozidla /
Doklady o úhrade leteniek a palubné lístky
Deklarovaný spôsob výpočtu náhrad
Doklad o uskutočnení úhrady náhrad /pokladničný alebo bankový
výpis/
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Krátenie grantov
-náklady na organizáciu mobilít /podľa počtu mobilít a paušálu/
-náklady na PKaJ /podľa počtu mobilít a paušálu/alebo podľa skutočne
vynaložených nákladov /
-granty pre účastníkov podľa počtu účastníkov a dĺžky pobytu
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Vyššia moc (force majeure) :
-popisuje ju čl.8 Všeobecných ustanovení k zmluvám
-doklad o uskutočnení úhrady nákladu ( pokladničný alebo bankový výpis )
a doloženie nevymožiteľnosti úhrady
-presný popis uplatnenia je zverejnený na www. saaic-informácia
Program celoživotného vzdelávania
LEONARDO DA VINCI
Ďakujem za pozornosť.
• Konzultácie :
• prosím uviesť vždy číslo
vášho projektu !!
[email protected]