Manažment reproduckcie,Lindell Whitelock, WWS

Download Report

Transcript Manažment reproduckcie,Lindell Whitelock, WWS

Reprodukcia –
Najdôležitejšia téma na mliečnych farmách
Lindell Whitelock
Technical Consultant
World Wide Sires
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Problémy výrobcov mlieka
Nízke ceny mlieka
Zvýšené vstupné náklady
Nízke marže
Témy k zisku
Problem je Globalny !
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Faktory vplyvňujúce Reprodukciu
Výživa
Kvalita
objemu
Prostredie
Telesná
kondíciady
Metabolické
poruchy
Odchov teliat
Genetika
Manažment
reprodukcie
Mastitidy
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Efektivita reprodukcie –
Znehodnocuje Vaše zisky?
Chyby v manažmente reprodukcie Vás stoja veľa!!!
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Reprodukcia
Je základom pre produkciu
mlieka
Slabá reprodukcia Vás tojí veľa
Faktory manažmentu sa
podieľajú na efektivite
Zlepšená efektívnosť vedie k
zvýšeniu zisku
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Znížená efektívnosť reprodukcie
Mednej jalovíc na zaradenie, či
predaj
Dlhšia laktácia pri zníženej
využiteľnosti krmivaHigher
Vyššia brakácia
Jalovice sa zaraďujú vo vyššom
veku
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Finančné dôsledky
Jalovice sa netelia vo veku 24 mes
 Každý ďalší mesiac Vás stojí $150
 na jalovicu
Servis perióda nad 120 dní.
 Odhad $2.00 na kravu a deň.
Znížená konverzia krmiva.
 Kravy ku koncu laktáciemajú horšie využitie
krmiva
Predĺžené obdobie státia na sucho
 navyše $5.00 na kravu a deň pri viac ako 60 dní.
Dlhšie MO
 Redukuje počet narodených teliat o 14% na
každý pridaný mesiac
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Ciele v reprodukcii
Parameter
Priemer stáda
Vek pri pripustení (heifers)
14 – 15 mes
Vek pri prvom otelení (Heifers)
23 – 25 mes
Inseminačný interval
75 dni
115 – 125 dni
Servis perióda
% teľnosti po prvej INS
40% a viac
% zachytených rují (úspešnosť)
65% a viac
Cows inseminated within 21 days of
Voluntary Waiting Period
80% a viac
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Medziobdobie: Priemerná dĺžka
obdobia medzi oteleniami u kravy.
Servis Perioda: Priemerný počet
dní od otelenia po zabreznutie.
Laktačné dni: Priemerný počet
dní, počas ktorých je krava v
produkcii
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Index Detekcie ruje
(Inseminačný Index): Počet kráv ,
ktoré by mali byť inseminované v
období do 21 dní v porovnaní so
skutočným počtom pripustených
Index zabrezávania: Počet kráv
inseminovaných v pomere k počtu
teľných.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Index teľnosti: Počet kráv, ktoré
by mali byť inseminované do 21
dní v pomere k aktuálnemu počtu
teľných.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Kde začína manažment
reprodukcie?
Ruja
a&
Estrus
Breeding
pripustenie
Krava
Fresh
čerstvo
Cow
otelená
Státie
Dry
nasucho
Period
Prechodné
Transition
obdobie
Period
Calving
Pôrod
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Perfektný Svet
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Pripravme kontrolný hárok....
Dosahujete ciele?
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Dobré záznamy
Nevyhnutné pre ohodnotenie
reprodukcie.
Musia obsahovať plnohodnotné
informácie.
Musia byť rýchlo analyzovateľné
Musia byť aktuálne.
Bez správnych záznamov
NEMˇOŽETE vyriešiť problem.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Krok 1: Zhodnoťte Váš výkon
Zozbierajte údaje zo záznamov.
Porovnajte s Vašim cieľom.
Identifikujte problemove oblasti a
položte si otázku sa:
 Ide o dlhodobý problém, alebo vznikol iba
nedávno?
 Pre ktoré skupiny zvierat je problém aktuálny?.
 Je problem viazaný na určitú oblasť?
 Je problem sezónny?
 Je problem viazaný na inseminátora, alebo
iného zamestnanca?
 Ako spoľahlivé sú záznamy ?
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Krok 2: Určite okruhy problémov
Management státia na sucho?
Management Prechodného
obdobia & Výživy?
Obdobie telenia?
Čerstvo otelené kravy ?
Detekcia ruje?
Inseminačné Techniky?
Zdravotný stav stáda?
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Krok 3: Vytvote AKČNÝ PLÁN
Stanovte ciele.
Vyškolte zamestnancov.
Zavedte zmeny.
Monitorujte Výsledky.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Ako vylepšíte výsledky reprodukcie?
Management státia na sucho?
Management Prechodného
obdobia
Čerstvo otelené kravy ?
Controla Porúch Metabolizmu
Kontrola mastitíd.
Detekcia ruje.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Manažment suchostojacich kráv
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Manažment suchostojacich kráv
Dĺžka státia na sucho
Prostredie ov maštali zasušených
kráv
Telesná kondícia celej skupiny.
Uistite sa, že Výživa je správna.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Prostredie
Telesná kondícia
Výživa & Kvalita krmiva
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Ustajnenie suchostojacich kráv
Clean, Dry, Well Ventilated.
Larger Free Stalls, More Bunk
Space.
Avoid Excessive Moves.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Telesná kondícia suchostojacich kráv
vplyv prijmu krmiva.
Zvyšuje riziko metabolic
problemov na začiatku laktácie
Zvyšuje riziko of obtiažnych
pôrodov.
Má vplyv na nasled. teľnosť.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Telesná kondícia suchostojacich kráv
3.5 - 3.75 pri zasušení
Musí sa udržať po celé obdobie
Zabráňte prekrmovaniu (> 4
BCS)
Zabráňte stratám
post-partum
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Tenký versus Obézny
DMI, % BW
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
-21 -19 -17 -15 -13 -11 -9
-7
-5
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
-3
-1
Výživa počas prvej
fázy státia na sucho
Príjem sušiny: 2% Tel. hmotnosti.
 650 Kg Krava = 13 Kg of Sušiny/deň
Protein: 10% to 12% Crude
Protein.
Energia: 1.05 1.10 Mcal/Kg NEL.
Mineraly & Vitaminy.
Voda.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Tvorba krmnej dávky-
Protein
722
663
700
546
600
500
g of
CP/d
487
449
400
300
200
100
0
Jalovica
Krava
Záchov +
Rast
-60d
-21d
-1d
Plod + Vemeno
Rast počas teľnosti
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Výživa počas posledných 2
týždňovstátia na sucho
Function
700 Kg Krava
NRC
Max.
Záchov
11.2
Telnost
3.4
MLieč.žľaza
--Rast
--Celkom (Mcal) 14.6
11.2
6.0
3.0
--20.2
550 Kg Jal
NRC
Max.
9.3
2.8
--1.9
14.0
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
9.3
5.0
2.5
1.9
18.7
Súviciace Minerály
Problem
Mineral
Mliečna horúčka
Ca, P, Mg, Na, K, Cl, S
Ketóza
Co
DA
Ca, Mg
ZAdržané lôžko
Se, Ca
OPuch vemena
Na, K, Cl, Zn, Se, Cu
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Príjem sušiny, kg/day 13 -15
Ca, % of sušiny
.40
P, % of sušiny
.25
Mg
.16
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Výskyt nových infekcií počas laktácie a
státia na sucho
Zasušenie
Telenie
Státie
nasucho
Výskyt nových infekcií
LAKTÁCIA
Otelenie
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Udržiavajte kravy chladné!
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Ochladzovanie kráv ventilátormi vo voľnom
ustajnení
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Prechodné obdobie vyžaduje
špeciálnu pozornosť!
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Začína 21 Dní pred otelením.
DAjte priestor kravám .Priestor je
dôležitý.
Manažment VÝŽIVY je kľúčový
pre úspešný priebeh prechodného
obdobia.
Zabráňte OPREKRMOVANIU kráv.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Obézne suchostojace kravy
sú problémové kravy
Chýbajúci apetít
Viac obtiažnych
pôrodov
Nižšia produkcia
Metabolické zmeny
Neúspech pri
znovuzaradení do
reprodukcie
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Kľúčové riešenie- tel. kondícia
Suchost. kravy,
3 týždne pred
otelením.
Čerstvootelené
kravy, 3 týždne po
otelení.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Ustajnenie kráv v prechodnom období
je kľúčové !
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Výživa počas prechodného obdobia
Základom je kvalitný objem.
 Adekvátna vláknina pre bachor.
Protein.
 Crude Protein Level of 16% to 18%.
Energia.
 NEL 1.75 to 2.00 MCAL/KG.
Mineralna Rovnováha
 Rovnaká ako pre kravy v laktácii.
Obmedzený príjem.
 Odhad prijmu sušiny 10 KG / deň.
Kravy musia stále žrať!!!
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Monitoring kráv tesne po otelení
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
ČO sledujeme monitoringom čerstvo otelených kráv
Identifikovať prípadné zdravotné
problémy
Diagnostikovať kravy s
problemovym zdravím
Liečiť kravy s prípadnými
problémami
Zlepšiť produkciu kráv
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Prínosy programu pre kravy tesne po otelení
Zdravé kravy produkujú viac mlieka
 Kravy, ktoré nemali problémy na začiatku
laktácie produkujú o 1000 kg viac za
laktáciu.
Zlepšené výsledky reprodukcie.
 Kravy, ktoré nemali problémy na začiatku
laktácie ostavaju teľné približne o 30 dní skôr
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Časový rámec
Prvých 15 dní po otelení
Kravu je potrebné kontrolovať každý deň
v rovnaký čas
Robte si záznamy.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Postup pri kontrole čerstvo otelených kráv
Všímajte si dojnice po návrate z dojárne.
Kontrolujte dojnice každý deň v tom istom
čase.
Vytvorte si pravidelnú kontrolu a
dodržiavjte ju
Zaznamenávajte informácie.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Liečba
Kravy s problémami je potrebné hneď
ošetriť
 Teploty: Antibiotiká.
 Mastitídy: Liečivá na mastitídu.
 Mliečna horúčka: Calcium
 Ketóza: Glukóza, alebo energia
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Výsledky
ZVýšená produkcia mlieka.
Zdravšie kravy.
Skoršie zabreznutie.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Detekcia ruje...
Nevyhnutná pre dosiahnutie
ďalšej teľnosti
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Obdobie do prvého pripustenia
Najbežnejší problém…
 Pripúšťanie dojníc príliš skoro po otelení.
Nastavte vhodné obdobie od otelenia po
prvé pripustenie.
Zaveďte program detekcie ruje.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Dlžka ruje a Produkcia mlieka
14.7
n=25
Dlžka ruje v hod (h)
16.0
14.0
12.0
9.6
n=65
10.0
8.0
6.3
n=94
Vysokoprod.
Kravy
5.1
n=56
4.8
n=73
6.0
2.8
n=37
4.0
2.0
0.0
25
30
35
40
45
50
Produkcia mlieka (kg/d)
Lopez et al., 2004 (n=350)
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
55
Pravdepodobnosť detekcie ruje (%)
Odhadovaná pravdepodobnosť Detekcie
ruje v závislosti od úrovne produkcie
100
6 h Interval
12 h Interval
24 h Interval
90
80
70
Vysokoprodu
kčné dojnice
60
50
40
30
20
10
0
25
30
35
40
45
50
55
Lopez et al., 2004 (n=350)
Priemerná denná produkcia (kg/d)
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Vplyv Detekcie ruje na % teľnosti
Inseminačný Index=100%
Index zabrezávania=50%
Index teľnosti =50%
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Slabá detekcia ruje vedie k zníženému % teľnosti
Inseminačný index =50%
Index zabrezávania =50%
Index teľnosti =25%
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Označte dojnice
Použijte Oranžovú alebo Ružovú na
označenie jalových kráv.
Vatvorte 3 cm široký pás smerom od
koreňa chvosta.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Kontrolujte kravy denne
Kontrolujte denne v rovnaký čas.
Zaznamenajte údaje.
Sledujte sekundárne znaky ruje.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Príklad maštalného hárku…
Su
M
Tu
Cow 21
Ruja
W
Th
F
Sa
Cow 16
Pripustenie
Cow 32
krv
Sledujt
e
Cow 21
Ruja
Sledujte
Cow 16
Ruja
Sledujte
Cow 32
Ruja
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Krava s reflexom nehybnosti
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Sekundárne príznaky
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Sekundárne príznaky
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Sekundárne príznaky
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Sekundárne príznaky
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Pripustite dojnice v ruji
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Vyrovnaný program reprodukcie prinesie DOBRÉ
výsledky!
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Rekapitulácia
Reprodukcia je základom úžitkovosti
dojníc.
Efektívna reprodukcia je nevyhnutná pre
zníženie nákladov.
Kontrola nákladov….NIE CENA MLIEKA
je kľúčom k prežitiu.
Management je kľúčom k ÚSPEŠNEJ
FARME.
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Úspešné farmy sú tie:
Kde sú
DOBRÉ KRAVY
manažované
VÝBORNYMI ĽUĎMI
Ktorí používajú
SPRÁVNE METÓDY RIADENIA
S cieľom dosiahnuť
ÚSPECH!
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA
Ďakujem
za pozornosť
Lindell Whitelock, Technical Consultant, World Wide Sires, Visalia, CA